پست های برچسب خورده "مدل معادلات ساختاری"

انجام تحلیل آماری داده ها به روش PLS

انجام تحلیل آماری داده ها به روش PLS

روش تحلیلی PLS پی ال اس ویا حداقل مجذورات جزئی(Partial Least Squares) روش نسبتاً جدیدی از ساخت معادلات رگرسیون است .این روش برای رگرسیون تک متغیری و چند متغیری استفاده می شود. بنابر این ممکن است چندین متغیر وابسته داشته باشد (متغیرهای وابسته متعددی داشته باشد).  برای ایجاد ارتباط بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل،   PLS متغیرهای تبیینی (مستقل) جدیدی ایجاد می کند. برخلاف مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس، کمترین مجذورات جزئی (PLS) بر بیشترین واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته بوسیله متغیرهای مستقل به جای باز تولید ماتریس کوواریانس تجربی تمرکز دارد.  مشابه با هر مدل یابی معادلات ساختاری، مدل کمترین مجذورات جزئی  از یک بخش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد و یک مؤلفه اندازه گیری که نحوه ارتباط متغیرهای مکنون و  نشانگرهای آنها را منعکس می کند تشکیل شده است. متخصصان دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان با تسلط کامل به نرم افزارهایی مانند پی ال اس گراف(PLS Graphing)، اسمارت پی ال اس(Smart PLS)، رپ پی ال اس(Warp PLS)ویژوال پی ال اس(Visual PLS)، به شما اطمینان می دهند که  توانایی تحلیل های با کیفیت و انجام اصلاحات لازم را تا جلب رضایت کامل شما دارا می باشند. علاوه براین، متخصصان دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان با برگزاری جلسه آموزشی حضوری امکان تسلط و احاطه شما به تحلیل های انجام شده را بالا خواهند برد.

تحلیل داده های آماری با PLS

PLS دارای چه  ویژگیهایی می باشد؟

• PLS نمره های متغیرهای مکنون یعنی سازه ها را که از طریق یک یا چندین نشانگر (متغیرهای آشکار) اندازه گیری می شوند برآورد می کند.
• PLS هنگامی که حجم نمونه کوچک باشد قابل کاربرد است. بنابر این در موقعیتهایی که نمی توان از روشهای دیگر استفاده کرد قابل کاربرد است.
• PLS توان برآورد مدلهای پیچیده با متغیرهای مکنون و آشکار زیادی را دارد.
• PLS فرضهای سختگیرانه کمتری درباره توزیع متغیرها و خطا را دارد.
• PLS به نرمال بودن داده ها حساس نیست.

تحلیل پی ال اسPLS

مدل های اندازه گیری تشکیل دهنده (مدل B) و انعکاسی (مدل A) و مدل های ترکیبی (مدل C)

مدل اندازه گیری انعکاسی یا مدل A ریشه در نظریه آزمون کلاسیک و روان سنجی دارد. در این مدل هر نشانگر معرف یک اندازه گیری توام با خطااز متغیر مکنون است. جهت علیت از سازه به نشانگرهاست؛ یعنی فرض می شود اندازه گیری های مشاهده شده،  تغییر در متغیر مکنون را منعکس می کنند. به عبارت دیگر با تغییر در سازه مورد نظر، تغییرات در همه نشانگرها بارز می¬شود. ویژگی های مدل انعکاسی عبارتند از:
• نشانگرهای انعکاسی وابسته به متغیر مکنون هستند.
• این نشانگرها باید همبستگی مثبت بالایی با یکدیگر داشته باشند.
روش B به مدل¬هایی که تنها شامل نشانگرهای تشکیل¬دهنده می¬شود اشاره دارد. در مقابل نشانگرهای انعکاسی، در نشانگرهای تشکیل¬دهنده این ویژگی که نشانگرها با هم مرتبط هستند و پدیده زیربنایی یکسانی را اندازه¬گیری می¬کنند وجود ندارد. در عوض نشانگرهای تشکیل¬دهنده به عنوان متغیرهای علی در نظر گرفته شده¬اند که بر شکل¬گیری متغیر مکنون تاثیر دارند. ویژگی¬های سازه تشکیل¬دهنده عبارت¬اند از:
• علت یا ایجاد کننده متغیرهای مکنون
• نشانگرهای سازه تشکیل دهنده ممکن با یکدیگر دارای رابطه مثبت، منفی و یا هیچ رابطه ای نداشته باشند.
علاوه بر مدل های اندازه گیری فوق، می توانیم یک طرح مسیر که هر دو نشانگرهای تشکیل دهنده و انعکاسی در آن استفاده می¬شود، داشته باشیم که به عنوان روش C نامگذاری شده است، چنین مدل¬هایی به عنوان انعکاس مقایسه بین افزایش پیش بینی متغیرهای مشاهده¬شده (روش A) و نمره های مؤلفه متغیر مکنون (روش (B در نظر گرفته شده¬اند. البته این امر ممکن است ناشی از درک نظری یا واقعی نشانگرها مانند رابطه آنها با سازه ها باشد. اما در شرایطی که دانش نظری پایین است و محقق تمایل به دنبال کردن روش C دارد، والد (1982) نشانگرهای مدل¬یابی برای تمام متغیرهای برون زا (مستقل) را به روش B و برای تمام متغیرهای درون¬زا (وابسته) به روش A پیشنهاد می¬کند.

حجم نمونه در روش حداقل مربعات جزیی PLS

حجم نمونه در مدل یابی مسیر PLS می تواند تا اندازه قابل ملاحظه¬ای کوچک باشد. برای نمونه متغیرها نسبت به مشاهده ها بیشتر بوده و ممکن است مقداری از داده¬ها بطور تصادفی بدست نیامده باشد. به دلیل این ویژگی¬هاست که محققان، هنگامی که حجم نمونه نسبتاً پایین است از مدل¬سازی مسیر PLS به جای لیزرل استفاده می¬کنند. انتخاب حجم نمونه مناسب بیشتر به اندازه روابط یا سطح توان دلخواه وابسته است. پژوهشگر قبل از تصمیم¬گیری برای انتخاب یک نمونه مناسب باید ویژگی¬های توزیعی داده ها، داده های حاصل نشده بالقوه، ویژگی¬های سنجش متغیرهای مورد بررسی و مقدار روابط را مورد توجه قرار دهد، یا اطمینان یابد که واقعاً حجم نمونه کافی برای مطالعه پدیده مورد علاقه در دسترس است. با وجود اینکه PLS برای نمونه¬های خیلی کوچک و یا موقعی¬که موارد نسبت به متغیرهای نشانگر کمتر باشد قابل استفاده است، اما تکیه بر نمونه های کوچک می تواند نتایج ضعیفی فراهم کند. نمونه¬های بزرگتر، برآوردهای PLS را قابل اطمینان تر می سازد. بنابراین میانگین میزان خطای مطلق در PLS با افزایش حجم نمونه کاهش می یابد. حجم نمونه کوچک برای ضرایب مسیر کوچک کافی نیست، در این صورت حجم نمونه برابر با مدل یابی معادلات ساختاری مورد نیاز است. در واقع برخی از متخصصین توصیه می کنند استفاده کنندگان PLS از راه برد “قاعده 10″ مشابه با مدل یابی مبتنی بر کوواریانس استفاده کنند. یعنی تعداد 10 مورد برای هر متغیر اندازه گیری شده نیازمند است.

آزمون مدل های اندازه گیری انعکاسی و تشکیل دهنده

در جداول 1 و 2 معیارهای ارزیابی مدل های اندازه گیری انعکاسی و تشکیل دهنده ارائه شده است.

جدول 1:  ارزشیابی مدل اندازه گیری انعکاسی

معیارتوصیف
اعتبار مرکباعتبار سنجش همسانی درونی است و نباید کمتر از 0.6 باشد.
اعتبار نشانگربارهای بیرونی استاندارد شده مطلق باید بیشتر از 0.7 باشد.
میانگین واریانس استخراج شدهمیانگین واریانس استخراج شده باید بیشتر از 0.5 باشد.
معیار فرنل و لارکربه منظور اطمینان در روایی تشخیصی، جذر میانگین واریانس استخراج شده هر یک از متغیرهای مکنون باید بیشتر از همبستگی اش با متغیرهای دیگر باشدیعنی آن متغیر مکنون نسبت به دیگر متغیرهای مکنون سهم واریانس بیشتری با بلوک نشانگرهای خود دارد.
وارسی بارهاپیشنهاد دیگر برای بررسی روایی تشخیصی وارسی بارها است. اگر نشانگری نسبت به متغیر مکنون مربوط به خود همبستگی بالاتری با متغیر مکنون دیگر دارد ، تناسب مدل باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
شاخص اشتراکمقادیر مثبت این شاخص برای هر بلوک متغیر مکنون،‌ نشانگر کیفیت مناسب مدل اندازه گیری آن متغیر مکنون است.

جدول 2: ارزیابی مدل اندازه گیری تشکیل دهنده

معیارتوصیف
اعتبار نومولوژیکالیرابطه بین نشانگرهای تشکیل¬دهنده و سازه مربوط به خود در مدل مسیر، که از طریق تحقیقات قبلی معلوم است، باید قوی و معنادار باشد.
اعتبار بیرونینشانگر تشکیل¬دهنده باید بخش بزرگی از واریانس  اندازه¬گیری انعکاسی جایگزین سازه مرکزی را تبیین کند.
معناداری وزن هاوزن¬های برآورد شده از مدل¬های اندازه¬گیری تشکیل¬دهنده باید معنادار باشد.
 هم خطی چندگانهمتغیرهای آشکار در بلوک تشکیل¬دهنده به منظور بررسی هم¬خطی چندگانه باید آزمون شوند. عامل تورم واریانس برای چنین آزمونی استفاده می شود. به عنوان یک قاعده کلی، عامل تورم واریانس بیشتر از 10 هم¬خطی چندگانه بحرانی را نشان می¬دهد. در هر حال، عامل تورم واریانس بیشتر از 1 نشانگر هم¬خطی چندگانه می¬باشد.

برازش یا Fit مدل PLS

یکی از تفاوت های اساسی بین لیزرل و PLS نامناسب بودن شاخص های موجود برای برازش مدل¬های برآورد شده با استفاده از PLS است. اگر چه در الگوریتم های PLS موجود آماره های برازندگی، از قبیل شاخص برازندگی هنجار شده بنتلر و بونت را گزارش می کنند، اما آنها بر اساس این مفروضه بنا شده اند که پارامترهای مدل برآورد شده، برای کاهش تفاوت بین ماتریس های کوواریانس مشاهده شده و بازتولید شده می باشند. مفروضه ای که در PLS وجود ندارد. البته تنن هاوس و همکاران (2005) شاخص کلی برازش را برای بررسی برازش مدل معرفی نموده اند. ملاک کلی برازش (GOF) را می توان با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و R^2 بدست آورد.

GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2

به باور تنن هاوس و همکاران (2005) شاخص GOF در مدل PLS راه حلی عملی برای این مشکل بررسی برازش کلی مدل بوده و همانند شاخص های برازش در روش های مبتنی بر کوواریانس عمل می کند و از آن میتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل PLS به صورت کلی استفاده کرد. این شاخص نیز همانند شاخص های برازش مدل لیزرل عمل می کند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. البته باید توجه داشت این شاخص همانند شاخص های مبتنی بر خی دو در مدل های لیزرل به بررسی میزان برازش مدل نظری با داده های گردآوری شده نمی پردازد. بلکه توانایی پیش بینی کلی مدل را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه آیا مدل آزمون شده در پیش بینی متغیرهای مکنون درون زا موفق بوده است یا نه.

موسسه پارس تز ایرانیان چه خدماتی در زمینه تحلیل های پی ال اس PLS ارائه می دهد؟

• ارائه مشاوره های لازم جهت تدوین مدل مفهومی متناسب با ادبیات نظری
• تدوین فرضیه ها وسوالات لازم متناسب با مدل مفهومی پژوهش
• گردآوری دادهای مقالات و پایان نامه های ارشد و دکتری در صورت تمایل متقاضی
• وارد کردن داده های پرسشنامه ای برای تحلیل های پی ال اس
• انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت با نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS)
• تحلیلهای روایی واگر و همگرا با نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS)
• تحلیل مدل های انعکاسی و تشکیل دهنده، پایایی ترکیبی با نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS)
• گزارش نویسی تحلیل های فصل چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته ها
• گزارش نویسی تحلیل های مقالات
• تحلیل مدلهای تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم(First Order and Second Order)، مدل های معادلات ساختاری با پی ال اس
• برگزاری جلسه آموزشی رایگان متقاضیان و توضیح تحلیل های انجام شده توسط متخصصان
• اصلاح کلیه ایرادات اساتید راهنما و مشاور تا مرحله تایید نهایی
• برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS)

خدمات موسسه پارس تز ایرانیان با نرم افزار اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای چه رشته های ارائه می شود؟

تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت کارآفرینی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای انجام پایان نامه پزشکی و پرستاری

درخواست خدمات از موسسه پارس تز. ثبت سفارش

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی با PLS، فصل چهارم با نرم افزار Smart PLs، مدل معادلات ساختاری، نرم افزار Visual PLS، نرم افزار Smart PLS

ادامه مطلب

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Amos

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Amos

یکی از نرم افزارهای ساده برای تحلیل های رگرسیونی، انجام مدل يابي معادلات ساختاري، مدل معادلات تحليل مسير، تحليل عاملي تاييدي نرم افزار اموس (Amos) می باشد. در دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان متخصصانی عهده دار تحلیل های مربوط به مدل سازی هستند که تسلط بالایی به این نرم افزار داشته و تحلیل های شما را به بهترین شکل ممکن و با جلب رضایت کامل شما انجام می دهند.

تحلیل داده های آماری با AMOS

تحلیل عاملی  در اموس Amos

تحلیل عاملی، نوعی روش آماری است که هدف کاربرد آن، ارائه مجموعه ای از متغیرها برحسب تعداد کمتری از متغیرهای فرضی است. در واقع تحلیل عاملی بر این فرض متکی است که متغیرهای مشاهده شده ترکیب های خطی از متغیرهای فرضی زیربنایی تر هستند، یعنی وجود یک مجموعه از عوامل زیربنایی و یک مجموعه متغیرهای مشاهده شده مفروض گرفته می شوند و تحلیل عاملی در صدد کشف این عامل ها و روابط آنان با متغیرهای مشاهده شده است.

مفروضات اساسی تحلیل عاملی :

1.مقیاس اندازه گیری متغیرها کمی باشند. یعنی دارای مقیاس های اندازه گیری فاصله ای یا نسبتی باشند.
2.حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی حداقل 200 نفر می باشد. البته بعضی از پژوهشگران نسبت 1  به 20 را برای متغیر به آزمودنی قابل قبول می دانند.
3.برای هر عامل وجود حداقل سه متغیر لازم است.

اصطلاحات تحلیل عاملی:

عامل: بیانگر ابعاد زیربنایی متغیرهای مورد مشاهده که از ترکیب خطی آنها حاصل می گردد.
بارعاملی: همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده و عامل ها را بار عاملی گویند. در واقع بیانگر همبستگی متغیرها با عامل هاست. مقدار بار عاملی در دامنه 1- تا 1+ است و هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد بیانگر همبستگی بالا بین عاملو متغیر است.
معناداری بار عاملی: در خصوص معناداری بار عاملی می توان از قاعده زیر پیروی کرد:

بار عاملیتفسیر
10.3+سطح معناداری قابل قبول
20.4+سطح معناداری متوسط
30.5+سطح معناداری قوی

تحلیل عاملی تاییدی اساسا یک روش آزمون فرضیه است و این مطلب را بیان می کند که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون در نظرگرفته شده اند واقعا معرف آنها هستند یا نه، را می آزماید و همچنین مشخص می نماید که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون هستند.  بطور کلی برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تاییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. نسبت مجذور کای به درجه آزادی بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد افزایش می دهد. ایده آل آن است که مقدار خی دو دارای سطح معناداری بیشتر از 0.05 باشد. معیارهای GFI و AGFI نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کوواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود. هردوی این معیارها بین صفر تا یک متغیر می باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند، نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است. شاخصRMSEA این شاخص، ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. این شاخص برای مدل های خوب 0.05 و کمتر است. مدلی که در آن این شاخص 0.1 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.

 

مدل معادلات ساختاری با Amos

دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان در زمنیه تحلیل داده ها با نرم افزار اموس AMOSچه خدماتی ارائه می دهد؟

اساتیدی که خدمات مربوط به تحلیل داده ها  با نرم افزار اموس را ارائه می دهند به این نرم افزار تسلط کامل داشته و به انجام تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با این نرم افزار احاطه دارند. این اساتید به واسطه تسلط بر روش تحقیق و آمار قابلیت ارائه مشاوره های لازم را به متقاضیان دارا بوده و مهارت لازم جهت انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت را دارا می باشند. علاوه براین این اساتید آماده ارائه کلاسهای آموزشی نرم افزار را نیز دارا می باشند.

مهمترین خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای تحلیل مدلها با اموس AMOS چیست؟

•    برگزاری دروه های آموزش نرم افزار اموس AMOS
•    ارائه اطلاعات رایگان برای انتخاب نوع مدل، روابط بین متغیرها و نحوه تحلیل
•    ارائه مشاوره های لازم جهت تدوین و یا تغییر مدل متناسب با سوالات و فرضیه های پایان نامه و مقالات
•    انعقاد  قرارداد رسمی جهت تعیین هزینه ها ، زمان و شرایط تحویل تحلیل های اموس AMOS
•    وارد کردن داده هاهای پرسشنامه ای به نرم افزارهای مکمل مانند SPSS
•    انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با اموس AMOS
•    انجام تحلیل های پایان نامه های کارشناسی  ارشد و دکتری با نرم افزار اموس AMOS
•    انجام تحلیل های مقالات ISI و علمی پژوهشی با نرم افزار اموس AMOS
•    گزارش یافته ها به صورت دقیق و متناسب با قالب مقاله و پایان نامه
•    برگزاری جلسه آموزشی حضوری جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
•    ارائه بروندادهای نرم افزاری به متقاضیان جهت پیوست در پایان نامه
•    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا زمان تایید

برای استفاده از این خدمات مراحل زیر طی می شود:

1-تماس با موسسه و یا درج سفارش
2-بررسی تخصصی اهداف، سوالات و فرضیه ها توسط متخصصین پارس تز ایرانیان
3-ارائه پیشنهادهای لازم برای تدوین مدل یا بهبود آن
4-عقد قرارداد رسمی و شرح توافقات فی مابین
5-انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و تدوین گزارش یافته ها با کیفیت مناسب
6-برگزاری جلسه آموزشی حضوری یا غیر حضوری برای تسلط متقاضیان
7-انجام اصلاحات لازم در هر مرحله تا تایید نهایی آن

برای استفاده از خدمات متخصصین دپارتمان برای تحلیل داده ها با نرم افزار اموس AMOS  با ما تماس بگیرید.

تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کتابداری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی صنعتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته فیزیولوژی ورزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت سلامت
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دارو
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کارآفرینی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تحقیقات آموزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی آموزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزش عالی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی کورکان استثنایی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پزشکی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پرستاری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته توانبخشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته  کاردرمانی

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده ها با Amos، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی با Amos، فصل چهارم با نرم افزار Amos، مدل معادلات ساختاری، نرم افزار Amos

ادامه مطلب

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Lisrel

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Lisrel

نرم افزار لیزرل (LISREL) یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارها برای مدل سازی معادلات ساختاری و همچنین تحلیل های عاملی تاییدی به شمار می رود. همانطور که می دانیم روشهای تحلیلی پیشرفته به سمت تحلیل روابط تعاملی متغیرهای چند گانه و همچنین تعیین اثرات واسط یا میانجی بین دو یا چند متغیر حرکت کرده اند. نرم افزاری که با قدرت بالا جوابگوی چنین تحلیل هایی می باشد نرم افزار لیزرل می باشد.  این نرم افزار قابلیت انجام تحلیل های مدل معادلات ساختاری (Structural Equation Model)، تحلیل عاملی اکتشافی(Exploratory Factor Analysis)، تحلیل عاملی تاییدی (Confirmatory Factor Analysis) و تحلیل مسیر(Path Analysis) را دارا می باشد. در حال حاضر در تحلیل داده های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مقالات رشته های مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت آموزشی، روانشناسی بالینی، تربیتی، سلامت، کشاورزی، برنامه ریزی آموزشی، پرستاری، علوم اجتماعی، کارآفرینی محبوبیت بسیاری دارد.

تحلیل داده های آماری با lisrel

دپارتمان آماری در زمنیه تحلیل داده ها  با نرم افزار LISREL چه خدماتی ارائه می دهد؟

اساتیدی که خدمات مربوط به تحلیل داده ها  با نرم افزار لیزرل را ارائه می دهند دارای مدرک دکتری در رشته های مربوطه بوده و سابقه انجام تحلیل های متعدد با این نرم افزار را دارا می باشند. این اساتید به واسطه تسلط بر روش تحقیق و آمار قابلیت ارائه مشاوره های لازم را به متقاضیان دارا بوده و مهارت لازم جهت انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت را دارا می باشند. علاوه براین این اساتید آماده ارائه کلاسهای آموزشی نرم افزار را نیز دارا می باشند.
1.    مشاوره رایگان در زمینه رفع مشکلات و سوالات متقاضیان در زمینه تحلیل های ساختاری
2.    ارائه پیشنهادهای لازم متناسب با اهداف، سوالات و فرضیه های پایان نامه های ارشد و دکتری
3.    عقد قرارداد رسمی جهت تقسط هزینه ها و تعیین زمان و شرایط تحویل تحلیل های لیزرل
4.    وارد کردن داده های کمی (Data Entry) به نرم افزارهای آماری
5.    انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با لیزرل
6.    انجام تحلیل های پایان نامه های ارشد و دکتری با نرم افزار لیزرل
7.    انجام تحلیل های مقالات ISI و علمی پژوهشی با نرم افزار لیزرل
8.    گزارش یافته به صورت دقیق با فرمت دانشگاه در کمترین زمان ممکن
9.    برگزاری جلسه آموزشی حضوری جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
10.    ارائه بروندادهای نرم افزاری به متقاضیان جهت پیوست در پایان نامه
11.    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا زمان تایید
12.    برگزاری دروه های آموزش نرم افزار لیزرل

تحلیل داده های آماری با lisrel در موسسه پارس تز

استفاده از خدمات تحلیل داده ها  با نرم افزار LISREL چگونه است؟

1-تماس با موسسه و ارسال سوالات یا فرضیه ها جهت شناسایی نوع و شرایط تحلیل
برای استفاده از خدمات تحلیل های پایان نامه های ارشد و دکتری و مقالات متقاضیان می توانند با شماره های موسسه تماس گرفته و یا با درج سفارش خود در قسمت ثبت سفارش اساتید را را از نوع درخواست خود مطلع کنند. در زمان دریافت اطلاعات اولیه می توانند مستندات خود که شامل سوالات و فرضیه ها می باشد را برای دپارتمان ارسال کرده تا توسط متخصصین مورد بررسی قرار گیرد.
 2-تدوین قرارداد رسمی برای انجام تحلیل ها با نرم افزار لیزرل(LISREL)
در صورت توافق بین متقاضیان و دپارتمان کلیه تعهدات مجری و کارفرما طبق قرارداد رسمی ثبت شده و در آن قرارداد زمان تحویل کار، شرایط تحویل تحلیل ها، نحوه پرداخت هزینه ها، برگزاری جلسه آموزشی و انجام اصلاحات بعد از تحویل مشخص می شود.
3-انجام تحلیل ها با نرم افزار لیزرل (LISREL)  
در این مرحله پس از ورود داده ها تحلیل های معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر برای فصول چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و یا دکتری و همچنین مقالات علمی به صورت دقیق انجام شده و گزارش نویسی آن نیز مطابق با ساختار پایان نامه های ارشد، دکتری و همچنین مقالات علمی و پژوهشی و آی اس ای صورت می گیرد. جلب رضایت کامل متقاضیان جزء تعهدات اصلی دپارتمان می باشد و این دپارتمان در اسرع وقت پاسخ گوی نیازهای شما دانشجویان و پژوهشگران خواهد بود.
4-ارائه تحلیل ها و تشکیل جلسه آموزشی حضوری
پس از اتمام تحلیلها، فایل مربوطه به متقاضی ارسال شده و در ادامه جلسه آموزشی حضوری برای متقاضی ترتیب داده می شود.  جلسه آموزشی امکان تسلط دانشجویان ارشد و دکتری به تحلیل های لیزرل را فراهم کرده و امکان دفاع مناسب از پایان نامه و همچنین کسب نمره عالی از طرف دانشجو را سبب خواهد شد. علاوه براین تشکیل جلسه آموزشی احاطه متقاضی به تحلیل های انجام شده در مقاله خود را نیز بالا خواهد برد.
5-تهعد به انجام اصلاحات تا  مرحله تایید نهایی تحلیل ها
دپارتمان تعهد می کند که کلیه اصلاحات مربوط به تحلیل ها تا مرحله تایید نهایی از سوی استاد راهنما و مشاور به عهده دپارتمان می باشد. دپارتمان نیز متعهد به انجام کلیه اصلاحات لازم خواهد بود و این مورد نیز به صورت روشن در قرارداد ذکر خواهد شد.

رشته هایی که دپارتمان آماده ارائه تحلیل داده ها با لیزرل(LISREL) می باشند:

1.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در مدیریت آموزش عالی
2.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته تحقیقات آموزشی
3.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته علوم ارتباطات
4.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت رسانه
5.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته روانشناسی تربیتی
6.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در روانشناسی بالینی
7.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در روانشناسی صنعتی
8.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته جغرافیا
9.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته کشاورزی
10.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در پزشکی و پرستاری
11.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت بازرگانی
12.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت دولتی
13.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیرت منابع انسانی
14.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در مدیریت فناوری اطلاعات
15.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت مالی و بیمه
16.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت کارآفرینی
17.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت صنعتی
18.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت آموزشی
19.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته علوم اجتماعی
20.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته زیست شناسی
21.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مطالعات خانواده
22.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته تربیت بدنی
23.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته MBA
24.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته اقتصاد سلامت و انرژی
25.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته گردشگری

درخواست خدمات پارس تز

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی با لیزرل، فصل چهارم با نرم افزار لیزرل، مدل معادلات ساختاری، نرم افزار لیزرل

ادامه مطلب