پست های برچسب خورده "تحلیل آماری"

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار EViews

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار EViews

EViews ایویوز یک نرم افزار دقیق برای تحلیل سیستمها و مدلهای اقتصادی به شمار می رود. این نرم افزار یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای تحلیل های اقتصاد سنجی و مالی می باشد. از لحاظ برنامه نویسی این نرم طوری طراحی شده است که کار کردن با آن ساده است. این نرم افزار قابلیت تحلیل مدلهای مختلف رگرسیونی، تحلیل داده های سری زمانی، داده های پنل، تحليل مدل‌هاي ARCH و GARCH  را دارا می باشد. علاوه بر این امکان برنامه نویسی در محیط نرم افزار برای تحلیل سیستم های کلان اقتصادی را دارا می باشد. متخصصان حاضر در دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور بوده و عموما در رشته های حسابداری، آمار، اقتصاد و مدیریت و مهندسی مالی هستند. این اعضاء سالها تجربه راهنمایی و مشاوره دانشجویان رشته های حسابداری، آمار، اقتصاد و مدیریت مالی را داشته وسابقه تحلیل های فراوانی در قالب فصل چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مقالات و طرح های پژوهشی را داشته اند. بنابراین با اطمینان کامل می توانید تحلیل های مالی و اقتصادی و حسابداری خود را به ما ارجاع دهید و ازخدمات متنوع ما که در ادامه ذکر شده است بهره ببرید.

تحلیل داده های آماری با Eviews

کلیه خدمات دپارتمان آماری موسسه پارس تز ایرانیان برای تحلیل های ایویوز EViews عبارتند از:

•    ارائه موضوعات جدید اقتصادی، مالی و حسابداری به همواه مقالات بیس BASE
•    برآورد انواع مدلهای اقتصادی با استفاده از روش های VAR و VECM
•    انجام آزمونهای متنوع جهت برآوردها و بررسی وجود خطا، همبستگی، خود همبستگی، هم خطی، شکست ساختاری و …
•    تخمین مدل های اقتصادی به روش ها,Probit ,Logit ,3SLS ,2SLS ,TSLS ,OLS
•    برآوردهای خطی و غیرخطی سیستم معادلات ساده و سیستم معادلات همزمان
•    انجام مدلهای پنل یا تابلویی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات
•    انجام انواع رگرسیون های خطی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات
•    برآورد کلیه  مدلهای سری زمانی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات
•    آزمون فرضیه ها، نیکویی برازش، استنباط آماری و گزارش نویسی
•    انجام آزمونهای ثبات ساختاری مدل
•    انجام آزمونهای علیت میانجیگری
•    انجام پیشبینی و حل مدلهای مختلف
•    الگوهای اتور گرسیو برداری و تصحیح خطای برداری
•    پیش بینی و شبیه سازی
•    شبیه سازی و حل معادلات همزمان
•    انجام آزمون های ریشه ی واحد و هم انباشتگی

فرایند ارائه خدمات تحلیل ها با استفاده از نرم افزار EViews  به شکل زیر خواهد بود.

1-برای شروع کار با موسسه تماس بگیرید و یا در قسمت درج سفارش سفارش خود را درج کنید
2-کلیه سوالات و اهداف خود که در پروپوزال یا مقالات بیس می باشد را برای ما ارسال کنید.
3-پس از بررسی مستندات شما کلیهاطلاعات لازم در زمنیه  نوع آزمون آماری، زمان و شرایط تحویل به شما اعلامی می شود.
4-در صورت توافق کلیه توافقات به عمل آمده به صورت رسمی مستند می شود.
5-انجام تحلیل های آماری و تدوین گزارش یافته ها با کیفیت مناسب
6-گزارش نویسی یافته ها متاسب با فرمت فصل چهارم پایان نامه، مقاله و یا طرح پژوهشی
7-برگزاری جلسه آموزشی حضوری یا غیر حضوری بعد از مطالعه دانشجو
8- انجام کلیه اصلاحات لازم

ارائه خدمات تحلیل های آماری با Eviews در موسسه پارس تز ایرانیان

کاربردهای نرم افزار EViews

رفع عملی خودهمبستگی در معادلات رگرسیون
برازش سیستم معادلات همزمان
انتقال و فراخوانی نتایج خروجی های نرم افزارEviews به سایر نرم افزار ها
ترسیم نمودارها  و تشریح گزینه های آن
انجام تعدیلات فصلی سری ها
روش های هموارسازی نمایی Exponential Smoothing
نقل و انتقال(ارسال و دریافت) داده های سری
ایستایی و ناایستایی(پایا و ناپایایی) سری های زمانی
نمودار یا تابع خود همبستگی و خودهمبستگی جزئی سری ها
رابطه علیت بین سری ها ( آزمون انگل-گرنجر)
آزمون هم انباشتگی(Cointegration Test)
بررسی اثرات یک تکانه یا جهش ناگهانی در سیتسم VAR و تاثیر آن بر کل سیستم
کاربرد مدل های با وقفه های توزیعی چند جمله ای
انجام آزمون های مربوط به ضرایب و پارامترهای تخمینی، جملات پسماند، تصریح و تشخیص
آزمون های ضرایب(Coefficient Tests )
آزمون والد برای محدودیت بر روی ضرایب (Wald test of coefficient restrictions)
آزمون اضافه کردن متغیرهای حذف شده (Omitted Variables)
آزمون حذف متغیرهای زائد(اضافه شده) (Redundant Variables)
آزمون های مربوط به جملات پسماندها(Residual Tests)
نمودارهای همبستگی و آماره های لجانگ-باکس Q (Corellograms and Q-statistics)
هیستوگرام و آزمون نرمال بودن (Histogram and Normality Test)
آزمون LM همبستگی سریالی (Serial Correlation LM Test)
آزمون LM آرچ (ARCH LM Test)
آزمون واریانس ناهمسانی وایت بدون جملات متقاطع
آزمون واریانس ناهمسانی وایت با جملات متقاطع
-آزمون های ثبات یا تصریح و پایداری (Stavility Test)
آزمون نقطه عطف (شکستگی) چاو ( Chow’s Breakpoint Test )
آزمون مبتنی بر پیش بینی چاو (Chow’s Forecast Test)
آزمون ریست رمزی (Ramsey’s RESET Test)
تخمین های عطفی یا بازگشتی (Recursive Estimates)
پسماندهای عطفی (Recursive residual)
آزمون مجموع پسماندهای عطفی انباشته CUSUM
آزمون مجموع مجذورات پسماندهای عطفی انباشته یا تجمعی CUSUM
آزمون پیش بینی تک مرحله ای (One-step Forecast Test)
آزمون پیش بینی N مرحله ای N-step forecast test
آزمون بررسی تغییرات تخمین ضرایب عطفی Recursive Coefficient estimates
بررسی مدل های همزمان
مدل حداقل مربعات غیر مستقیم (ILS)
مدل متغیرهای ابزاری (IV)
مدل حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS)
مدل حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)
حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML)
رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)
مدل با داده های مقطعی و سری زمانی (PANEL DATA)
مدل های با متغیر وابسته کیفی(LOGIT,PROBIT,LPM)

جهت انجام تحلیل آماری با نرم افزار E Views برای فصل چهارم پایان نامه یا تحلیل آماری داده های مقاله خود، با ما تماس بگیرید.

تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد (انواع گرایش ها)
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابرسی
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری مدیریت
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت کارآفرینی
درخواست خدمات پارس تز

برچسب ها: افتصادسنجی، تحلیل آماری، تحلیل داده، نرم افزار Eviews

ادامه مطلب

انجام تحلیل آماری داده ها به روش PLS

انجام تحلیل آماری داده ها به روش PLS

روش تحلیلی PLS پی ال اس ویا حداقل مجذورات جزئی(Partial Least Squares) روش نسبتاً جدیدی از ساخت معادلات رگرسیون است .این روش برای رگرسیون تک متغیری و چند متغیری استفاده می شود. بنابر این ممکن است چندین متغیر وابسته داشته باشد (متغیرهای وابسته متعددی داشته باشد).  برای ایجاد ارتباط بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل،   PLS متغیرهای تبیینی (مستقل) جدیدی ایجاد می کند. برخلاف مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس، کمترین مجذورات جزئی (PLS) بر بیشترین واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته بوسیله متغیرهای مستقل به جای باز تولید ماتریس کوواریانس تجربی تمرکز دارد.  مشابه با هر مدل یابی معادلات ساختاری، مدل کمترین مجذورات جزئی  از یک بخش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد و یک مؤلفه اندازه گیری که نحوه ارتباط متغیرهای مکنون و  نشانگرهای آنها را منعکس می کند تشکیل شده است. متخصصان دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان با تسلط کامل به نرم افزارهایی مانند پی ال اس گراف(PLS Graphing)، اسمارت پی ال اس(Smart PLS)، رپ پی ال اس(Warp PLS)ویژوال پی ال اس(Visual PLS)، به شما اطمینان می دهند که  توانایی تحلیل های با کیفیت و انجام اصلاحات لازم را تا جلب رضایت کامل شما دارا می باشند. علاوه براین، متخصصان دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان با برگزاری جلسه آموزشی حضوری امکان تسلط و احاطه شما به تحلیل های انجام شده را بالا خواهند برد.

تحلیل داده های آماری با PLS

PLS دارای چه  ویژگیهایی می باشد؟

• PLS نمره های متغیرهای مکنون یعنی سازه ها را که از طریق یک یا چندین نشانگر (متغیرهای آشکار) اندازه گیری می شوند برآورد می کند.
• PLS هنگامی که حجم نمونه کوچک باشد قابل کاربرد است. بنابر این در موقعیتهایی که نمی توان از روشهای دیگر استفاده کرد قابل کاربرد است.
• PLS توان برآورد مدلهای پیچیده با متغیرهای مکنون و آشکار زیادی را دارد.
• PLS فرضهای سختگیرانه کمتری درباره توزیع متغیرها و خطا را دارد.
• PLS به نرمال بودن داده ها حساس نیست.

تحلیل پی ال اسPLS

مدل های اندازه گیری تشکیل دهنده (مدل B) و انعکاسی (مدل A) و مدل های ترکیبی (مدل C)

مدل اندازه گیری انعکاسی یا مدل A ریشه در نظریه آزمون کلاسیک و روان سنجی دارد. در این مدل هر نشانگر معرف یک اندازه گیری توام با خطااز متغیر مکنون است. جهت علیت از سازه به نشانگرهاست؛ یعنی فرض می شود اندازه گیری های مشاهده شده،  تغییر در متغیر مکنون را منعکس می کنند. به عبارت دیگر با تغییر در سازه مورد نظر، تغییرات در همه نشانگرها بارز می¬شود. ویژگی های مدل انعکاسی عبارتند از:
• نشانگرهای انعکاسی وابسته به متغیر مکنون هستند.
• این نشانگرها باید همبستگی مثبت بالایی با یکدیگر داشته باشند.
روش B به مدل¬هایی که تنها شامل نشانگرهای تشکیل¬دهنده می¬شود اشاره دارد. در مقابل نشانگرهای انعکاسی، در نشانگرهای تشکیل¬دهنده این ویژگی که نشانگرها با هم مرتبط هستند و پدیده زیربنایی یکسانی را اندازه¬گیری می¬کنند وجود ندارد. در عوض نشانگرهای تشکیل¬دهنده به عنوان متغیرهای علی در نظر گرفته شده¬اند که بر شکل¬گیری متغیر مکنون تاثیر دارند. ویژگی¬های سازه تشکیل¬دهنده عبارت¬اند از:
• علت یا ایجاد کننده متغیرهای مکنون
• نشانگرهای سازه تشکیل دهنده ممکن با یکدیگر دارای رابطه مثبت، منفی و یا هیچ رابطه ای نداشته باشند.
علاوه بر مدل های اندازه گیری فوق، می توانیم یک طرح مسیر که هر دو نشانگرهای تشکیل دهنده و انعکاسی در آن استفاده می¬شود، داشته باشیم که به عنوان روش C نامگذاری شده است، چنین مدل¬هایی به عنوان انعکاس مقایسه بین افزایش پیش بینی متغیرهای مشاهده¬شده (روش A) و نمره های مؤلفه متغیر مکنون (روش (B در نظر گرفته شده¬اند. البته این امر ممکن است ناشی از درک نظری یا واقعی نشانگرها مانند رابطه آنها با سازه ها باشد. اما در شرایطی که دانش نظری پایین است و محقق تمایل به دنبال کردن روش C دارد، والد (1982) نشانگرهای مدل¬یابی برای تمام متغیرهای برون زا (مستقل) را به روش B و برای تمام متغیرهای درون¬زا (وابسته) به روش A پیشنهاد می¬کند.

حجم نمونه در روش حداقل مربعات جزیی PLS

حجم نمونه در مدل یابی مسیر PLS می تواند تا اندازه قابل ملاحظه¬ای کوچک باشد. برای نمونه متغیرها نسبت به مشاهده ها بیشتر بوده و ممکن است مقداری از داده¬ها بطور تصادفی بدست نیامده باشد. به دلیل این ویژگی¬هاست که محققان، هنگامی که حجم نمونه نسبتاً پایین است از مدل¬سازی مسیر PLS به جای لیزرل استفاده می¬کنند. انتخاب حجم نمونه مناسب بیشتر به اندازه روابط یا سطح توان دلخواه وابسته است. پژوهشگر قبل از تصمیم¬گیری برای انتخاب یک نمونه مناسب باید ویژگی¬های توزیعی داده ها، داده های حاصل نشده بالقوه، ویژگی¬های سنجش متغیرهای مورد بررسی و مقدار روابط را مورد توجه قرار دهد، یا اطمینان یابد که واقعاً حجم نمونه کافی برای مطالعه پدیده مورد علاقه در دسترس است. با وجود اینکه PLS برای نمونه¬های خیلی کوچک و یا موقعی¬که موارد نسبت به متغیرهای نشانگر کمتر باشد قابل استفاده است، اما تکیه بر نمونه های کوچک می تواند نتایج ضعیفی فراهم کند. نمونه¬های بزرگتر، برآوردهای PLS را قابل اطمینان تر می سازد. بنابراین میانگین میزان خطای مطلق در PLS با افزایش حجم نمونه کاهش می یابد. حجم نمونه کوچک برای ضرایب مسیر کوچک کافی نیست، در این صورت حجم نمونه برابر با مدل یابی معادلات ساختاری مورد نیاز است. در واقع برخی از متخصصین توصیه می کنند استفاده کنندگان PLS از راه برد “قاعده 10″ مشابه با مدل یابی مبتنی بر کوواریانس استفاده کنند. یعنی تعداد 10 مورد برای هر متغیر اندازه گیری شده نیازمند است.

آزمون مدل های اندازه گیری انعکاسی و تشکیل دهنده

در جداول 1 و 2 معیارهای ارزیابی مدل های اندازه گیری انعکاسی و تشکیل دهنده ارائه شده است.

جدول 1:  ارزشیابی مدل اندازه گیری انعکاسی

معیارتوصیف
اعتبار مرکباعتبار سنجش همسانی درونی است و نباید کمتر از 0.6 باشد.
اعتبار نشانگربارهای بیرونی استاندارد شده مطلق باید بیشتر از 0.7 باشد.
میانگین واریانس استخراج شدهمیانگین واریانس استخراج شده باید بیشتر از 0.5 باشد.
معیار فرنل و لارکربه منظور اطمینان در روایی تشخیصی، جذر میانگین واریانس استخراج شده هر یک از متغیرهای مکنون باید بیشتر از همبستگی اش با متغیرهای دیگر باشدیعنی آن متغیر مکنون نسبت به دیگر متغیرهای مکنون سهم واریانس بیشتری با بلوک نشانگرهای خود دارد.
وارسی بارهاپیشنهاد دیگر برای بررسی روایی تشخیصی وارسی بارها است. اگر نشانگری نسبت به متغیر مکنون مربوط به خود همبستگی بالاتری با متغیر مکنون دیگر دارد ، تناسب مدل باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
شاخص اشتراکمقادیر مثبت این شاخص برای هر بلوک متغیر مکنون،‌ نشانگر کیفیت مناسب مدل اندازه گیری آن متغیر مکنون است.

جدول 2: ارزیابی مدل اندازه گیری تشکیل دهنده

معیارتوصیف
اعتبار نومولوژیکالیرابطه بین نشانگرهای تشکیل¬دهنده و سازه مربوط به خود در مدل مسیر، که از طریق تحقیقات قبلی معلوم است، باید قوی و معنادار باشد.
اعتبار بیرونینشانگر تشکیل¬دهنده باید بخش بزرگی از واریانس  اندازه¬گیری انعکاسی جایگزین سازه مرکزی را تبیین کند.
معناداری وزن هاوزن¬های برآورد شده از مدل¬های اندازه¬گیری تشکیل¬دهنده باید معنادار باشد.
 هم خطی چندگانهمتغیرهای آشکار در بلوک تشکیل¬دهنده به منظور بررسی هم¬خطی چندگانه باید آزمون شوند. عامل تورم واریانس برای چنین آزمونی استفاده می شود. به عنوان یک قاعده کلی، عامل تورم واریانس بیشتر از 10 هم¬خطی چندگانه بحرانی را نشان می¬دهد. در هر حال، عامل تورم واریانس بیشتر از 1 نشانگر هم¬خطی چندگانه می¬باشد.

برازش یا Fit مدل PLS

یکی از تفاوت های اساسی بین لیزرل و PLS نامناسب بودن شاخص های موجود برای برازش مدل¬های برآورد شده با استفاده از PLS است. اگر چه در الگوریتم های PLS موجود آماره های برازندگی، از قبیل شاخص برازندگی هنجار شده بنتلر و بونت را گزارش می کنند، اما آنها بر اساس این مفروضه بنا شده اند که پارامترهای مدل برآورد شده، برای کاهش تفاوت بین ماتریس های کوواریانس مشاهده شده و بازتولید شده می باشند. مفروضه ای که در PLS وجود ندارد. البته تنن هاوس و همکاران (2005) شاخص کلی برازش را برای بررسی برازش مدل معرفی نموده اند. ملاک کلی برازش (GOF) را می توان با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و R^2 بدست آورد.

GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2

به باور تنن هاوس و همکاران (2005) شاخص GOF در مدل PLS راه حلی عملی برای این مشکل بررسی برازش کلی مدل بوده و همانند شاخص های برازش در روش های مبتنی بر کوواریانس عمل می کند و از آن میتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل PLS به صورت کلی استفاده کرد. این شاخص نیز همانند شاخص های برازش مدل لیزرل عمل می کند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. البته باید توجه داشت این شاخص همانند شاخص های مبتنی بر خی دو در مدل های لیزرل به بررسی میزان برازش مدل نظری با داده های گردآوری شده نمی پردازد. بلکه توانایی پیش بینی کلی مدل را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه آیا مدل آزمون شده در پیش بینی متغیرهای مکنون درون زا موفق بوده است یا نه.

موسسه پارس تز ایرانیان چه خدماتی در زمینه تحلیل های پی ال اس PLS ارائه می دهد؟

• ارائه مشاوره های لازم جهت تدوین مدل مفهومی متناسب با ادبیات نظری
• تدوین فرضیه ها وسوالات لازم متناسب با مدل مفهومی پژوهش
• گردآوری دادهای مقالات و پایان نامه های ارشد و دکتری در صورت تمایل متقاضی
• وارد کردن داده های پرسشنامه ای برای تحلیل های پی ال اس
• انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت با نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS)
• تحلیلهای روایی واگر و همگرا با نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS)
• تحلیل مدل های انعکاسی و تشکیل دهنده، پایایی ترکیبی با نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS)
• گزارش نویسی تحلیل های فصل چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته ها
• گزارش نویسی تحلیل های مقالات
• تحلیل مدلهای تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم(First Order and Second Order)، مدل های معادلات ساختاری با پی ال اس
• برگزاری جلسه آموزشی رایگان متقاضیان و توضیح تحلیل های انجام شده توسط متخصصان
• اصلاح کلیه ایرادات اساتید راهنما و مشاور تا مرحله تایید نهایی
• برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار های اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS)

خدمات موسسه پارس تز ایرانیان با نرم افزار اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای چه رشته های ارائه می شود؟

تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت کارآفرینی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل مدلها با اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل مدلها با ویژوال پی ال اس(Visual PLS) و اسمارت پی ال اس(Smart PLS) برای انجام پایان نامه پزشکی و پرستاری

درخواست خدمات از موسسه پارس تز. ثبت سفارش

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی با PLS، فصل چهارم با نرم افزار Smart PLs، مدل معادلات ساختاری، نرم افزار Visual PLS، نرم افزار Smart PLS

ادامه مطلب

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Amos

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Amos

یکی از نرم افزارهای ساده برای تحلیل های رگرسیونی، انجام مدل يابي معادلات ساختاري، مدل معادلات تحليل مسير، تحليل عاملي تاييدي نرم افزار اموس (Amos) می باشد. در دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان متخصصانی عهده دار تحلیل های مربوط به مدل سازی هستند که تسلط بالایی به این نرم افزار داشته و تحلیل های شما را به بهترین شکل ممکن و با جلب رضایت کامل شما انجام می دهند.

تحلیل داده های آماری با AMOS

تحلیل عاملی  در اموس Amos

تحلیل عاملی، نوعی روش آماری است که هدف کاربرد آن، ارائه مجموعه ای از متغیرها برحسب تعداد کمتری از متغیرهای فرضی است. در واقع تحلیل عاملی بر این فرض متکی است که متغیرهای مشاهده شده ترکیب های خطی از متغیرهای فرضی زیربنایی تر هستند، یعنی وجود یک مجموعه از عوامل زیربنایی و یک مجموعه متغیرهای مشاهده شده مفروض گرفته می شوند و تحلیل عاملی در صدد کشف این عامل ها و روابط آنان با متغیرهای مشاهده شده است.

مفروضات اساسی تحلیل عاملی :

1.مقیاس اندازه گیری متغیرها کمی باشند. یعنی دارای مقیاس های اندازه گیری فاصله ای یا نسبتی باشند.
2.حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی حداقل 200 نفر می باشد. البته بعضی از پژوهشگران نسبت 1  به 20 را برای متغیر به آزمودنی قابل قبول می دانند.
3.برای هر عامل وجود حداقل سه متغیر لازم است.

اصطلاحات تحلیل عاملی:

عامل: بیانگر ابعاد زیربنایی متغیرهای مورد مشاهده که از ترکیب خطی آنها حاصل می گردد.
بارعاملی: همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده و عامل ها را بار عاملی گویند. در واقع بیانگر همبستگی متغیرها با عامل هاست. مقدار بار عاملی در دامنه 1- تا 1+ است و هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد بیانگر همبستگی بالا بین عاملو متغیر است.
معناداری بار عاملی: در خصوص معناداری بار عاملی می توان از قاعده زیر پیروی کرد:

بار عاملیتفسیر
10.3+سطح معناداری قابل قبول
20.4+سطح معناداری متوسط
30.5+سطح معناداری قوی

تحلیل عاملی تاییدی اساسا یک روش آزمون فرضیه است و این مطلب را بیان می کند که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون در نظرگرفته شده اند واقعا معرف آنها هستند یا نه، را می آزماید و همچنین مشخص می نماید که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون هستند.  بطور کلی برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تاییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. نسبت مجذور کای به درجه آزادی بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد افزایش می دهد. ایده آل آن است که مقدار خی دو دارای سطح معناداری بیشتر از 0.05 باشد. معیارهای GFI و AGFI نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کوواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود. هردوی این معیارها بین صفر تا یک متغیر می باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند، نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است. شاخصRMSEA این شاخص، ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. این شاخص برای مدل های خوب 0.05 و کمتر است. مدلی که در آن این شاخص 0.1 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.

 

مدل معادلات ساختاری با Amos

دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان در زمنیه تحلیل داده ها با نرم افزار اموس AMOSچه خدماتی ارائه می دهد؟

اساتیدی که خدمات مربوط به تحلیل داده ها  با نرم افزار اموس را ارائه می دهند به این نرم افزار تسلط کامل داشته و به انجام تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با این نرم افزار احاطه دارند. این اساتید به واسطه تسلط بر روش تحقیق و آمار قابلیت ارائه مشاوره های لازم را به متقاضیان دارا بوده و مهارت لازم جهت انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت را دارا می باشند. علاوه براین این اساتید آماده ارائه کلاسهای آموزشی نرم افزار را نیز دارا می باشند.

مهمترین خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای تحلیل مدلها با اموس AMOS چیست؟

•    برگزاری دروه های آموزش نرم افزار اموس AMOS
•    ارائه اطلاعات رایگان برای انتخاب نوع مدل، روابط بین متغیرها و نحوه تحلیل
•    ارائه مشاوره های لازم جهت تدوین و یا تغییر مدل متناسب با سوالات و فرضیه های پایان نامه و مقالات
•    انعقاد  قرارداد رسمی جهت تعیین هزینه ها ، زمان و شرایط تحویل تحلیل های اموس AMOS
•    وارد کردن داده هاهای پرسشنامه ای به نرم افزارهای مکمل مانند SPSS
•    انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با اموس AMOS
•    انجام تحلیل های پایان نامه های کارشناسی  ارشد و دکتری با نرم افزار اموس AMOS
•    انجام تحلیل های مقالات ISI و علمی پژوهشی با نرم افزار اموس AMOS
•    گزارش یافته ها به صورت دقیق و متناسب با قالب مقاله و پایان نامه
•    برگزاری جلسه آموزشی حضوری جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
•    ارائه بروندادهای نرم افزاری به متقاضیان جهت پیوست در پایان نامه
•    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا زمان تایید

برای استفاده از این خدمات مراحل زیر طی می شود:

1-تماس با موسسه و یا درج سفارش
2-بررسی تخصصی اهداف، سوالات و فرضیه ها توسط متخصصین پارس تز ایرانیان
3-ارائه پیشنهادهای لازم برای تدوین مدل یا بهبود آن
4-عقد قرارداد رسمی و شرح توافقات فی مابین
5-انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و تدوین گزارش یافته ها با کیفیت مناسب
6-برگزاری جلسه آموزشی حضوری یا غیر حضوری برای تسلط متقاضیان
7-انجام اصلاحات لازم در هر مرحله تا تایید نهایی آن

برای استفاده از خدمات متخصصین دپارتمان برای تحلیل داده ها با نرم افزار اموس AMOS  با ما تماس بگیرید.

تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کتابداری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی صنعتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته فیزیولوژی ورزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت سلامت
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دارو
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کارآفرینی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تحقیقات آموزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی آموزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزش عالی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی کورکان استثنایی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پزشکی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پرستاری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته توانبخشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته  کاردرمانی

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده ها با Amos، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی با Amos، فصل چهارم با نرم افزار Amos، مدل معادلات ساختاری، نرم افزار Amos

ادامه مطلب

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS

انجام تحلیل آماری داده های پایان نامه با نرم افزار SPSS

اس پی اس اس (SPSS) يك  نرم افزار ساده آماری جهت تحلیل داده های پارامتریک و نا پارامتریک است. متخصصان حاضر در دپارتمان آمار در موسسه پارس تز ایرانیان سابقه برگزاری کارگاه های آموزشی را در زمینه آموزش و تحلیل های آماری دارا می باشند.  این متخصصان در رشته هایی مانند: آمار، روانشناسی، علوم اجتماعی، جغرافیا، اقتصاد و حسابداری، علوم تربیتی، مدیریت، کشاورزی، دامپزشکی، زیست شناسی، پزشکی دارای تحصیلات بالا بوده و خود دارای مقالات بین المللی متعدد در رشته های خود می باشند.

تحلیل آماری داده ها با SPSS

دپارتمان آماری در زمنیه تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)چه خدماتی ارائه می دهد؟

•    مشاوره رایگان در زمینه رفع مشکلات و سوالات متقاضیان
•    ارائه پیشنهادهای لازم متناسب با اهداف، سوالات و فرضیه های پایان نامه های ارشد و دکتری
•    انجام تحلیل های ناپارامتریک و پارامتریک با اس پی اس اس (SPSS)
•    انجام تحلیل های پایان نامه های ارشد و دکتری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)
•    انجام تحلیل های مقالات ISI و علمی پژوهشی با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)
•    گزارش یافته به صورت دقیق با فرمت دانشگاه در کمترین زمان ممکن
•    برگزاری جلسه آموزشی حضوری جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
•    ارائه بروندادهای نرم افزاری به متقاضیان جهت پیوست در پایان نامه
•    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا زمان تایید
•    برگزاری دروه های آموزش نرم افزار لیزرل

مراحل ارائه خدمات تحلیل های آماری با اس پی اس اس (SPSS)

 

مراحل ارائه خدمات تحلیل های آماری با اس پی اس اس (SPSS)

1-تماس با موسسه و ارسال سوالات و فرضیه ها به دپارتمان

در صورت با شماره های موجود در قسمت تماس با ما و یا  ثبت درخواست یا سفارش اطلاعات اولیه به متقاضیان داده می شود. نوع آزمون آماری با استفاده از SPSS (پارامتریک یا نا پارامتریک) به سمع و نظر متقاضی رسانده می شود. در این مرحله زمان لازم برای تحلیل ها و همچنین حجم تحلیل ها و نحوه گزارش دهی یافته ها به اطلاع متقاضی رسانده می شود. اجرای این مرحله موجب می شود تا آزمون آماری مناسب به متقاضی پیشنهاد شود و در صورت انتخاب نادرست آزمون آماری از سوی دانشجویان و یا متقاضیان این امر تصحیح شود.

2-عقد قرارداد رسمی و تعیین شرایط و زمان تحویل پروژه

در صورتی که متقاضیان تمایل استفاده از خدمات تحلیلی دپارتمان را داشته باشند می توانند با عقد قراداد رسمی از خدمات مد نظر استفاده کنند. در این قرارداد قیمت، زمان تحویل، برگزاری جلسه آموزشی و سایر تعهدات طرفین مشخص می شود.

 3-انجام تحلیل های آماری و گزارش یافته ها و برگزاری جلسه آموزشی

 تحلیل آماری متناسب با رشته متقاضیان به متخصص مسلط به SPSS در آن رشته واگذار می شود. یکی از مزیت های دپارتمان تحلیل های آماری همکاری با متخصصان مسلط در زمینه آمار و روش تحقیق می باشد. گزارش یافته ها طبق فرمت های لازم صورت خواهد گرفت که امکان اخذ نمره بالا در پایان نامه و امکان پذیرش مقاله در مجلات داخلی و یا بین المللی بالا رود. پس از تحویل فایل نوبت به  برگزاری جلسه آموزشی می رسد. این امر سبب می شود که متقاضی  در زمان دفاع از پایان نامه کاملا مسلط عمل کرده و در نهایت نمره عالی دریافت کند و همچنین به تحلیل های آماری مقاله خود مسلط باشد.

4-انجام اصلاحات لازم تا تایید کامل

در صورتی که اساتید راهنما یا مشاور و حتی خود متقاضی خواهان انجام اصلاحاتی باشند این کار در کمترین زمان ممکن و تا رضایت کامل متقاضیان به عهده متخصصان خواهد بود.

برخی از آزمون­های پارامتریک(موسسه پژوهشی پارس تز ایرانیان)

آزمون تی تک نمونه ای: از اين آزمون زماني استفاده مي‌شود كه محقق مي‌خواهد بداند، ‌آيا ميانگين يك متغير از حدود خاصي فراتر مي‌رود.

آزمون تی مستقل:اين آزمون تفاوت ميانگين‌هاي دو گروه مستقل را ارزيابي مي‌كند. در اين آزمون هر ركورد بايستي متغير گروه‌بندي و متغير آزمون داده داشته باشد. متغير گروه‌بندي، ركوردها را به دو گروه هر دو ناسازگار يا مقوله‌هايي مانند جنسيت تقسيم مي‌كند،‌ در حاليكه متغير آزمون هر ركورد را بر اساس برخي ابعاد كمي تعريف مي‌كند، از اين آزمون براي ارزيابي اختلاف معني دار بين ميانگين متغير آزمون در يك گروه با ميانگين متغير آزمون در گروه دوم استفاده مي‌شود (با استفاده از آزمون فرضيه).
کاربرد آزمون t با نمونه های مستقل:
1- مطالعات آزمایشی
2- مطالعات نیمه آزمایشی
3- مطالعات میدانی

آزمون تی وابسته: اين آزمون مي‌تواند براي دو نوع مطالعه يعني روش‌ اندازه‌هاي تكراری و روش آزمودني‌های جور شده مورد استفاده قرار گيرد. در روش اندازه‌هاي تكراري، هر آزمودني (شركت‌كننده در آزمون) در دو نوبت يا در دو موقعيت با يك معيار،‌مورد سنجش قرار مي‌گيرد. در روش آزمودني‌هاي جور شده، آزمودني‌ها زوج مي‌باشند و هر كدام از آنها يك بار مورد سنجش قرار مي‌گيرند

تحلیل واریانس (ANOVA): برای معنی دار بودن تفاوت میانگین دو گروه از آزمون t استفاده کردیم ولی اگر تعداد گروهها زیاد باشد در این صورت به همان نسبت تعداد مقایسه های دو به دو زیاد می شود و برای k گروه باید k(k+1)/2  مقایسه را انجام دهیم مثلا  برای 7 گروه 7(7+1)/2=28  مقایسه خواهیم داشت واین تعداد مقایسه هم زمان بر است و هم احتمال خطا را زیاد می کند به همین دلیل روشی ابداع شده است که امکان بررسی و مقایسه میانگین تمام گروهها را به صورت همزمان به ما می دهد این روش توسط سر رونالد فیشر ابداع شده است و آزمون تحلیل واریانس نامیده می شود. روشی است که اغلب موارد برای آزمون تفاوتها بین میانگین های سه گروه یا بیشتر به کار می رود، همچنین می تواند در آزمون تفاوتها بین میانگین های دو گروه بکار رود، دراین حالت، ما، دقیقا همان اطلاعاتی که آزمون t به ما می داد، بدست می آوریم.

تحلیل واریانس چند متغیری: در حالتی که مقایسه بیش از یک متغیر وابسته بین گروه¬ها مدنظر قرار دارد، با توجه به وابستگی بین متغیرهای وابسته از روش های تحلیل چند متغیره استفاده می شود.

آزمون های تعقیبی: بسیاری از آزمون های مقایسه های چندگانه multiple comparisons با هدف آنالیز دلیل رد فرض صفر در آزمون MANOVA و Anova به کار می روند. این آزمونها به طور کلی به آزمونهای  post-hoc معروفند. معروفترین آزمون های post-hoc که در SPSS نیز مورد استفاده قرار میگیرند، عبارتنداز:
• روش کمترین مربعات LSD
• روش بونفرونی Bonferroni
• روش توکی Tukey
• روش شفه Scheffe
• روش نیومن-کلز Newman-Keuls
• روش دانت Dunnett’s Procedure
به کار گیری این روش ها، غالبا به نتایج مشابهی ختم می شود.

ضریب همبستگی (correlation coefficient): پژوهشگران اغلب علاقه مند به بررسی رابطه بین دو یا بیش از دو متغیر هستند. یکی از شاخص های اساسی جهت تعیین وجود ارتباط بین متغیرها و همچنین یکی از آماره های پایه که در تحلیل های آماری پیچیده تر استفاده می شود، ضریب همبستگی است. انواع ضریب همبستگی عبارتند از: ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کرامر، لاندا، فی، خی دو، کندال. هر کدام از این ضرایب با توجه به نوع مقیاس اندازه گیری کاربردهای خاص خودشان را دارند.

تحلیل رگرسیون: زمانی که بین  دو متغیر همبستگی وجود داشته باشد می توان از طریق رگرسیون مقدار یک متغیر(Y) را از روی یک متغیر دیگر (X) پیش بینی یا برآورد کرد¬، و هر چه همبستگی بین متغیرها بالاتر باشد ، به همان اندازه پیش بینی دقیقتر است.

رگرسیون لوجستیک(logistic regression): در رگرسیون لوجستیک متغیرهای مستقل برای برآورد احتمال اینکه رویداد خاصی رخ خواهد داد یا نه بکار می روند.  یعنی آیا آزمودنی عضوی از گروهی که بوسیله متغیر وابسته مقوله ای تعریف شده است خواهد بود یا خیر؟  به عبارت دیگر هدف پیش بینی عضویت گروهی است. در رگرسیون لوجستیک متغیر وابسته طبقه ای است.

تحلیل تابع تشخیصی (discriminant analysis): تحلیل تشخیصی روشی است که متغیرهای مستقل را برای ایجاد یک متغیر جدید ترکیب می کند که هر یک از پاسخگویان برای آن مقداری به دست می آورند. این متغیر جدید که تابع تشخیص نامیده می شود به گونه ای محاسبه می شود که پاسخگویان را بر حسب مقداری که به دست می آورند در طبقات مختلف متغیر وابسته تفکیک می کند.

تحلیل واریانس و کوواریانس (ANCOVA, MANCOVA): مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آنها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در واقع آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه  پرداخته می‌شود.

تحلیل خوشه بندی (Clustering): تحلیل خوشه ای مجموعه ای از مشاهدات را به دو یا چند گروه نامعلوم و ناسازگار متقابل طبقه بندی می کند، که بر اساس ترکیب های از متغیرهای بازه ای قرار دارند. هدف این تحلیل کشف سیستم مشاهدات سازمانی، که معمولا مردم هستند به گروه است که در آن اعضای گروه در اموال عمومی سهیم اند. در کل از لحاظ شناختی، رفتار با افراد و پیش بینی رفتار یا مالکیت ها بر اساس مشاهدات رفتاری و مالکیت های دیگر دشوار است.

تحلیل اکتشافی (Exploratory factor analysis): تحلیل عاملی اکتشافی برای موقعیت¬هایی که ارتباط بین متغیرهای مکنون و آشکار ناشناخته و نامعلوم است، طراحی شده است. بنابراین هدف تحلیل اکتشافی این است که تعیین کند چگونه و تا چه اندازه متغیرهای آشکار با عامل های زیربنایی شان مرتبط هستند.

رشته هایی که دپارتمان آماده ارائه تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS می باشد:

تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کارآفرینی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پزشکی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پرستاری
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)  برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته توانبخشی
تحلیل آماری با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته  کاردرمانی

درخواست خدمات پارس تز

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده، تحلیل عاملی، نرم افزار SPSS، فصل چهارم با نرم افزار SPSS

ادامه مطلب

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Lisrel

انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Lisrel

نرم افزار لیزرل (LISREL) یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارها برای مدل سازی معادلات ساختاری و همچنین تحلیل های عاملی تاییدی به شمار می رود. همانطور که می دانیم روشهای تحلیلی پیشرفته به سمت تحلیل روابط تعاملی متغیرهای چند گانه و همچنین تعیین اثرات واسط یا میانجی بین دو یا چند متغیر حرکت کرده اند. نرم افزاری که با قدرت بالا جوابگوی چنین تحلیل هایی می باشد نرم افزار لیزرل می باشد.  این نرم افزار قابلیت انجام تحلیل های مدل معادلات ساختاری (Structural Equation Model)، تحلیل عاملی اکتشافی(Exploratory Factor Analysis)، تحلیل عاملی تاییدی (Confirmatory Factor Analysis) و تحلیل مسیر(Path Analysis) را دارا می باشد. در حال حاضر در تحلیل داده های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مقالات رشته های مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت آموزشی، روانشناسی بالینی، تربیتی، سلامت، کشاورزی، برنامه ریزی آموزشی، پرستاری، علوم اجتماعی، کارآفرینی محبوبیت بسیاری دارد.

تحلیل داده های آماری با lisrel

دپارتمان آماری در زمنیه تحلیل داده ها  با نرم افزار LISREL چه خدماتی ارائه می دهد؟

اساتیدی که خدمات مربوط به تحلیل داده ها  با نرم افزار لیزرل را ارائه می دهند دارای مدرک دکتری در رشته های مربوطه بوده و سابقه انجام تحلیل های متعدد با این نرم افزار را دارا می باشند. این اساتید به واسطه تسلط بر روش تحقیق و آمار قابلیت ارائه مشاوره های لازم را به متقاضیان دارا بوده و مهارت لازم جهت انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت را دارا می باشند. علاوه براین این اساتید آماده ارائه کلاسهای آموزشی نرم افزار را نیز دارا می باشند.
1.    مشاوره رایگان در زمینه رفع مشکلات و سوالات متقاضیان در زمینه تحلیل های ساختاری
2.    ارائه پیشنهادهای لازم متناسب با اهداف، سوالات و فرضیه های پایان نامه های ارشد و دکتری
3.    عقد قرارداد رسمی جهت تقسط هزینه ها و تعیین زمان و شرایط تحویل تحلیل های لیزرل
4.    وارد کردن داده های کمی (Data Entry) به نرم افزارهای آماری
5.    انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با لیزرل
6.    انجام تحلیل های پایان نامه های ارشد و دکتری با نرم افزار لیزرل
7.    انجام تحلیل های مقالات ISI و علمی پژوهشی با نرم افزار لیزرل
8.    گزارش یافته به صورت دقیق با فرمت دانشگاه در کمترین زمان ممکن
9.    برگزاری جلسه آموزشی حضوری جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
10.    ارائه بروندادهای نرم افزاری به متقاضیان جهت پیوست در پایان نامه
11.    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا زمان تایید
12.    برگزاری دروه های آموزش نرم افزار لیزرل

تحلیل داده های آماری با lisrel در موسسه پارس تز

استفاده از خدمات تحلیل داده ها  با نرم افزار LISREL چگونه است؟

1-تماس با موسسه و ارسال سوالات یا فرضیه ها جهت شناسایی نوع و شرایط تحلیل
برای استفاده از خدمات تحلیل های پایان نامه های ارشد و دکتری و مقالات متقاضیان می توانند با شماره های موسسه تماس گرفته و یا با درج سفارش خود در قسمت ثبت سفارش اساتید را را از نوع درخواست خود مطلع کنند. در زمان دریافت اطلاعات اولیه می توانند مستندات خود که شامل سوالات و فرضیه ها می باشد را برای دپارتمان ارسال کرده تا توسط متخصصین مورد بررسی قرار گیرد.
 2-تدوین قرارداد رسمی برای انجام تحلیل ها با نرم افزار لیزرل(LISREL)
در صورت توافق بین متقاضیان و دپارتمان کلیه تعهدات مجری و کارفرما طبق قرارداد رسمی ثبت شده و در آن قرارداد زمان تحویل کار، شرایط تحویل تحلیل ها، نحوه پرداخت هزینه ها، برگزاری جلسه آموزشی و انجام اصلاحات بعد از تحویل مشخص می شود.
3-انجام تحلیل ها با نرم افزار لیزرل (LISREL)  
در این مرحله پس از ورود داده ها تحلیل های معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر برای فصول چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و یا دکتری و همچنین مقالات علمی به صورت دقیق انجام شده و گزارش نویسی آن نیز مطابق با ساختار پایان نامه های ارشد، دکتری و همچنین مقالات علمی و پژوهشی و آی اس ای صورت می گیرد. جلب رضایت کامل متقاضیان جزء تعهدات اصلی دپارتمان می باشد و این دپارتمان در اسرع وقت پاسخ گوی نیازهای شما دانشجویان و پژوهشگران خواهد بود.
4-ارائه تحلیل ها و تشکیل جلسه آموزشی حضوری
پس از اتمام تحلیلها، فایل مربوطه به متقاضی ارسال شده و در ادامه جلسه آموزشی حضوری برای متقاضی ترتیب داده می شود.  جلسه آموزشی امکان تسلط دانشجویان ارشد و دکتری به تحلیل های لیزرل را فراهم کرده و امکان دفاع مناسب از پایان نامه و همچنین کسب نمره عالی از طرف دانشجو را سبب خواهد شد. علاوه براین تشکیل جلسه آموزشی احاطه متقاضی به تحلیل های انجام شده در مقاله خود را نیز بالا خواهد برد.
5-تهعد به انجام اصلاحات تا  مرحله تایید نهایی تحلیل ها
دپارتمان تعهد می کند که کلیه اصلاحات مربوط به تحلیل ها تا مرحله تایید نهایی از سوی استاد راهنما و مشاور به عهده دپارتمان می باشد. دپارتمان نیز متعهد به انجام کلیه اصلاحات لازم خواهد بود و این مورد نیز به صورت روشن در قرارداد ذکر خواهد شد.

رشته هایی که دپارتمان آماده ارائه تحلیل داده ها با لیزرل(LISREL) می باشند:

1.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در مدیریت آموزش عالی
2.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته تحقیقات آموزشی
3.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته علوم ارتباطات
4.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت رسانه
5.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته روانشناسی تربیتی
6.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در روانشناسی بالینی
7.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در روانشناسی صنعتی
8.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته جغرافیا
9.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته کشاورزی
10.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در پزشکی و پرستاری
11.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت بازرگانی
12.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت دولتی
13.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیرت منابع انسانی
14.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در مدیریت فناوری اطلاعات
15.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت مالی و بیمه
16.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت کارآفرینی
17.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت صنعتی
18.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مدیریت آموزشی
19.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته علوم اجتماعی
20.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته زیست شناسی
21.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته مطالعات خانواده
22.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته تربیت بدنی
23.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته MBA
24.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته اقتصاد سلامت و انرژی
25.    تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با لیزرل(LISREL) در رشته گردشگری

درخواست خدمات پارس تز

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی با لیزرل، فصل چهارم با نرم افزار لیزرل، مدل معادلات ساختاری، نرم افزار لیزرل

ادامه مطلب