پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد

پرسشنامه مدیریت دانش دارای چهار بعد حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش، ایجاد دانش و کاربرد دانش می باشد. پایایی ابعاد پرسشنامه مدیریت دانش در مطالعه نیومن و کنراد (2000) برای حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش، ایجاد دانش و کاربرد دانش به ترتیب 0.82، 0.89، 0.92 و 0.82 می باشد. نحوه نمره گذاری پرسشنامه مدیریت دانش در زیر درج شده است (پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش)
حفظ و نگهداری دانش
انتقال دانش
ایجاد دانش
کاربرد دانش
موسسه پارس تز ایرانیان، پرسشنامه مدیریت دانش را بصورت رایگان برای دانلود قرار داده است. دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد را در کادر زیر مشاهده نمایید

دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد

Newman, B. D., & Conrad, K. W. (2000,). A Framework for Characterizing Knowledge Management Methods, Practices, and Technologies. In PAKM

.
رمز پرسشنامه مدیریت دانش : parsthesis.com

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان