پرسشنامه عدالت سازمانی

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی, دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، دانلود رایگان پرسشنامه عدالت سازمانی, ابعاد پرسشنامه عدالت سازمانی شامل عدالت توزيعي، عدالت رويه اي، و عدالت تعاملي است.

پرسشنامه عدالت سازمانی: پرسشنامه عدالت سازمانی یک پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش ادراک افراد از عدالت سازمانی طراحی شده است. مؤلفه های اين پرسشنامه توسط نیهوف و مورمن، و مورمن و همکاران (1998)، در سه بعد؛ عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم = 5، موافقمً= 4، نظری ندارم = 3، مخالفم= 2 و کاملاً مخالفم= 1) مشخص گردیده و محقق بر اساس متون علمی و منابع مربوطه، گویه ها را در 21 مورد تنظیم نموده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه عدالت سازمانی 0.87 و برای هر یک از ابعاد یعنی عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی به ترتیب 0.80، 0.88 و 0.80 بدست آمده است (ارگان و همکاران، 1998، نیهوف و مورمن، 1993؛ مورمن و همکاران، 1998).

تعریف زیر عامل های پرسشنامه عدالت سازمانی

عدالت توزيعي

عدالت توزیعی با انصاف ادراک شده از درون دادها و برون دادها سر و کار دارد، به عبارتی هنگامی که افراد یک سازمان در مورد میزانی که پیامدها، مناسب، درست و اخلاقی هستند قضاوت می کنند، در واقع عدالت توزیعی در سازمان را مورد قضاوت قرار داده اند. این واژه ریشه در تئوری برابری آدامز دارد (لمبرت، 2003). این تئوری بر مقایسه بین دروندادها یا همان مواردی که شخص به مثابه کمکهای خود به سازمان در نظر می گیرد و پیامدها و یا پاداشهایی که فرد از سازمان دریافت می دارد، تأکید می کند.

عدالت رويه اي

نظريه عدالت سازماني بيان مي كند كه افراد نه تنها پيامدهاي دريافتي شان در سازمان را مد نظر قرار مي دهند، بلكه رويه هاي بكار رفته جهت تعيين آن پيامدها را نيز مدنظر قرار مي دهند. ليند و تيلر (1988) عدالت رويه اي را به عنوان حالتي تعريف مي كنند كه در آن فرآيند تصميم گيري به صورت منصفانه اي داوري شود. به عبارتی دیگر آنها عدالت رویه ای را به منزله رعایت عدالت در فراگردهائی که توسط آنها پیامدها تخصیص می یابد، تعریف کرده اند (ليند و تيلر، 1998؛ به نقل از امیرخانی، 1384). شواهد نشان دهندة تعهد کمتر کارکنان در سازمانهایی است که کارکنانشان اعتقاد دارند، فراگردهای تصمیم گیری در آن ناعادلانه است.

عدالت تعاملي

بحثهای عدالت تعاملی به دنبال مباحث مرتبط با عدالت رویه ای مطرح گشتند و جنبه انسانی اعمال سازمانی را در بر می گیرند، بدین معنا که این جنبه از عدالت بر نحوه رفتار مدیریت (یا سایر افراد کنترل کننده پاداشها و منافع سازمانی) با کارکنان، تمرکز دارد. بنابراین عدالت تعاملی، جنبه هایی از فرایند ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام بین منبع و دریافت کننده را در بر می گیرد (کوهن- چارچ و سکتر، 2001). عدالت تعاملی بر ادراکات افراد از کیفیت رفتارهای بین شخصی در طول اجرای رویه ها تمرکز دارد.

مرجع پرسشنامه عدالت سازمانی

Neihoff, B.P., & Moorman, R.H., (1993). Justice as a mediator of the relationship between method of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 36, pp: 527-556.
Moorman, R.H., Blackely, G.L., & Niehoff, B.P.(1998). Does Preceived Organizational Support Mediate the Relationship between Procedural Justice and Organizational Citizenship Behavior? Academy of Management Journal. 41: 351-357.


دانلود رایگان پرسشنامه عدالت سازمانی (اینجا)

رمز پرسشنامه عدالت سازمانی: parsthesis.com


درخواست خدمات پارس تز ایرانیان