پرسشنامه شادکامی آکسفورد

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد, دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی، نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)، روایی و پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHI)

آزمون شادکامی آکسفورد (OHI) که معادل انگلیسی آن Oxford Happiness Inventory است دارای 29 ماده است و میزان شادکامی فردی را می سنجد. پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است (آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند: فراوانی ودرجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی) این آزمون در سال 1989 توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک (BDI،1976)ساخته شده است. 21 عبارت این پرسشنامه از BDI گرفته شده ومعکوس گردیده و یازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد. مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید. امروزه به طور گسترده ای از این آزمون در پژوهش های مربوط به شادکامی استفاده می شود.

روش نمره گذاري پرسشنامه شادکامی آکسفورد

اين آزمون شامل 29عبارت چهار گزينه اي است كه نمره گذاري گزينه هاي هر عبارت به ترتيب عبارت است از:
الف:0 ب:1 ج:2 د:3
بدين ترتيب بالاترين نمره اي كه آزمودني مي تواند در اين مقياس كسب كند، 87 است كه بيانگر بالاترين حد شادكامي بوده وكمترين نمره این مقياس صفر است كه مويد ناراضي بودن آزمودني از زندگي وافسردگي فرد است. نمره بهنجار اين آزمون بين 40 تا 42 است.

روایی و پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

ویژگی های روانسنجی
الف)خارجی
آرگایل وهمکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ 0.9 وپایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته 78/0گزارش کرده اند.روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آنها43/0محاسبه شدهمچنین از آنجایی که شادکامی دارای سه بخش :عاطفه مثبت،رضایت ونبود عاطفه منفی دانسته شده،همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن(32/0)،باشاخص رضایت از زندگی(0.57) و با پرسشنامه افسردگی بک (0.52-) محاسبه شد.
در پژوهشی که توسط علی پور وآگاه هریس(1386) به منظور بررسی اعتبار وپایایی فهرست شادکامی اکسفورد(OHIآرگایل2001) اجرا شد، نمونه ای متشکل از 142 مرد و 227 زن از بین کلیه کارمندان ودانشجویان ساکن تهران با میانگین سنی 24سال و11ماه ودامنه سنی 18-53 سال از مناطق 5،11،18،2شهر تهران (بر پایه چهار بخش غرب،مرکز،جنوب وشمال)وشهرستانهای کرج،شهریار واسلامشهر انتخاب شدند.
افراد انتخاب شده فهرست شادکامی آکسفورد،پرسشنامه شخصیتی آیزنک وفهرست افسردگی بک را تکمیل کردند.بررسی همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان دادکه تمام 29گزاره این فهرست با نمره کل همبستگی بالایی داشتند.آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با 0.91 بود.همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک وزیر مقیاس های برون گرایی ونورزگرایی پرسشنامه شخصيتي آيزنگ به ترتيب برابر با48/0-،45/0و39/0-بود كه روايي همگرا و واگراي فهرست شادكامي آكسفورد را تاييد مي كرد.نتايج تحليل عاملي با استخراج 5عامل:رضايت از زندگي،حرمت خود،بهزيستي فاعلي،رضايت خاطر وخلق مثبت توانستند با ارزش ويژه بزرگتر از 1در مجموع 7/49%واريانس كل را تبيين كنند.ميانگين نمره هاي آزمودني هاي ايراني در فهرست شادكامي آكسفورد(07/42)با يافته هاي پژوهش آرگايل(6/35=M)متفاوت بود.
يافته هاي پژوهش نشان دادند كه OHI براي اندازه گيري شادكامي در جامعه ايراني وپايايي مناسب برخوردار است.
در پژوهشي كه توسط علي پور و نوربالا (1378) با نمونه اي متشكل از 101 نفر از دانشجويان دانشگاههاي تهران صورت گرفت.ضريب همساني دروني براي گروه مردان وزنان به ترتيب برابر 94/ 0و9/ 0و اعتبار باز آزمايي پس از7هفته 78/0 وضريب پايايي باز آزمايي با فاصله زماني سه هفته در يك نمونه 25 نفري 79/0به دست آمد.اما از آنجايي كه در پژوهش علي پور ونور بالا (1378) براي بررسي OHI تنها از دانشجويان دانشگاههاي تهران وبا حجم نمونه كم (101نفر) استفاده شده بود. بنابراين پژوهش ديگري توسط دكتر احمد علي پور ومژگان آگاه هريس(1386)براي بررسي اعتبار وپايايي فرم تجديد نظر شده 29گزاره اي OHI با استفاده از حجم نمونه بيشتر ونمونه آماري گسترده تر انجام شد تا علاوه بر بررسي اعتبار و پايايي فرم تجديد نظر OHI ارتباط نمره هاي حاصل از فهرست مذكور با ريختهاي شخصيتي آيزنك ونمره هاي افسردگي بك نيز مشخص شود.


دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد (اینجا)

رمز پرسشنامه شادکامی آکسفورد: parsthesis.com


درخواست خدمات پارس تز ایرانیان