پرسشنامه سواد اطلاعاتی

دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی, پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانشجویان, پرسشنامه سواد اطلاعاتی داورپناه, پرسشنامه سواد اطلاعاتی کتابداران, دانلود مجموعه رایگان پرسشنامه سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی برای مفاهیمی بکار می رود که در نتیجه تغییرات و تحولات در فناوری های اطلاعاتی پدیدار گشته است. عموما به مهارت هایی که فرد برای حیات خود در جامعه اطلاعاتی به آنها نیاز پیدا می کند سواد اطلاعاتی گفته می شود. این مفهوم برای دانشجویان مدیریت فناوری اطلاعات،کتابداران، دانشجویان و مدیریت آموزشی و علوم تربیتی قابل استفاده است. در بخش حاضر پرسشنامه سواد اطلاعاتی سیامک و داور پناه (1385)  و یک پرسشنامه استاندارد لاتین سنجش سواد اطلاعاتی، چندین مقاله فارسی و یک مقاله انگلیسی و ترجمه مقاله سواد اطلاعاتی در مجموعه برای دانلود قرار داده شده است.
سیامک و داور پناه( 1385). ابزار استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی را تدوین کرده اند. این پرسشنامه که بر مبنای استاندارد های پنچ گانه ی انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی طراحی شده است در قالب 55 گویه به بررسی مولفه ها یا استانداردهای سواد اطلاعاتی می پردازد. برای نمره گذاری پرسشنامه که به صورت بسته تنظیم شده است؛ به هر پاسخ درست مربوط به سوالهای یک یا چند گزینه ای نمره (1) داده میشود. بدین ترتیب اگر پاسخگو به سوالی با یک گزینه ی صحیح درست پاسخ دهد، نمره (1) و اگر به سوالی با چند گزینه ی صحیح مثلا سوالی که سه گزینه ی صحیح داشت ، پاسخ صحیح دهد،نمره ی 3 می گیرد. بنابر این با توجه به تعداد سوالهای پرسشنامه و گزینه های صحیح مربوط، نمره ی کل برای یک دانشجوی باسواد اطلاعاتی 87 و نقطه 50% آن نیز 43.5 به دست آمده است. درتعیین پایایی این ابزار آلفای کرونباخ پرسشنامه ها (83 .) به عمل آمده که نشان میدهد پرسشنامه ی فوق پایایی بالایی دارد( سیامک، داور پناه، 1385).
ابعاد این پرسشنامه و سوالات مربوط به هریک از ابعاد در زیر درج شده است.
توانايي تعيين وسعت و ماهيت اطلاعات: سؤالهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11 ، 27، و 34
توانايي دسترسي مؤثر به اطلاعات؛ سؤالهای 6، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، و 36
توانايي ارزيابي نقادانة اطلاعات؛ سؤالهای 28، 29، 30، 31، 32، 33، و 35
توانايي كاربرد هدفمند اطلاعات؛ سؤالهای 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، و 45
توانايي درك موارد حقوقي و اقتصادي كاربرد اطلاعات: سؤالهای 26، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، و 55
مرجع: سیامک، مرضیه؛ داورپناه، محمدرضا(1388). ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی و پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. جلد دوازده. شماره یک. بهار 1388. صص146-119.


عنوان مقاله: ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان
نویسندگان مقاله: محمد رضا داورپناه، مرضیه سیامک، نشریه:فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1388، دوره 12 شماره 1 صفحات 119-146.


عنوان مقاله: بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان سال آخر کارشناسي دانشگاه علم و صنعت ايران واحد اراک در محيط ديجيتال (88-1387)
نویسندگان: ميري الهام، چشمه سهرابي مظفر. نشریه دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات) تابستان 1390، دوره 4 , شماره 13 ; از صفحه 65 تا صفحه 76 .


عنوان مقاله لاتین Understanding Information Literacy by Barbara Humes. ترجمه مقاله فهم سواد اطلاعاتي


دانلود رایگان پرسشنامه سواد اطلاعاتی به زبان فارسی (دانلود رایگان)
دانلود رایگان پرسشنامه Information Literacy Questionnaire به زبان انگلیسی
دانلود رایگان مجموعه مقالات و پرسشنامه سواد اطلاعاتی
رمز مقالات و پرسشنامه سواد اطلاعاتی: parsthesis.com

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان