پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس, دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس هوی و تارتر، ابعاد پرسشنامه پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس انسجام نهادی، نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع، ساخت دهی، روحیه، ملاحظه گری، تأکید علمی

در اين پژوهش جهت سنجش سلامت سازماني مدارس از پرسشنامه سلامت سازماني  Organizational Health Inventory (OHI) استفاده گردیده است. اين پرسشنامه داراي 44 گويه است كه در طول مقياس چهار درجه اي هميشه= 4، غالباً=3، گاهي=2 و بندرت=1 و توسط كاركنان مدرسه (معلمان) تكميل گردید. پرسشنامه سلامت سازماني مدارس هوی و تارتر (1997) را در هفت بعد اندازه گيري مي كند كه عبارتند از: انسجام نهادي، نفوذ مدير، ملاحظه گري، ساخت دهي، پشتيباني منابع، روحيه و تأكيد علمي. پرسشنامه سلامت سازماني براي ترسيم نيمرخ سلامت مدرسه طراحي شده است. چون واحد نمونه گيري مدرسه است، از اين رو ميانگين نمرات معلمان هر مدرسه محاسبه و با ميانگين50 و انحراف معيار10 به نمرات استاندارد تبديل مي گردد (علاقه بند، 1378). این پرسشنامه را هوی و تارتر (1997) طراحی کرده و علاقه بند (1378) آن را به فارسی برگردانده است.
پایائی پرسشنامه: پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، بر روی 30 نفر از جامعه مورد تحقیق اجرا و نتایج زیر حاصل گردید؛
ضریب اعتبار مؤلفه انسجام نهادی (شامل7 سؤال) = 0.87
ضریب اعتبار مؤلفه نفوذ مدیر (شامل 5 سؤال) = 0.69
ضریب اعتبار مؤلفه پشتیبانی منابع (شامل5 سؤال) = 0.75
ضریب اعتبار مؤلفه ساخت دهی (شامل5 سؤال) = 0.78
ضریب اعتبار مؤلفه روحیه (شامل9 سؤال) = 0.85
ضریب اعتبار مؤلفه ملاحظه گری (شامل 5 سؤال) = 0.98
ضریب اعتبار مؤلفه تأکید علمی (شامل 8 سؤال) = 0.82
پایایی کل پرسشنامه در تحقیق حاضر بر اساس آلفای کرونباخ نیز برابر 0.84 بدست آمد. همچنین محقق اسکندری (1378) پایائی این پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.95 بدست آورده است.
روایی پرسشنامه: روایی این پرسشنامه توسط علاقه بند (1378) روی نمونه ای 187 نفر از معلمان مدارس متوسطه شهر تهران اجرا و هنجاریابی شده است که نتایج تحلیل عاملی حاکی از همسانی درونی مطلوب مقیاس و علاوه بر آن پرسشنامه مذکور شامل هفت مولفه به شرح ذیل می باشد (علاقه بند، 1378).


دانلود رایگان پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس (اینجا)

رمز  پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس: parsthesis.com


درخواست خدمات پارس تز ایرانیان