پرسشنامه سرمايه اجتماعي سازماني

دانلود پرسشنامه سرمايه اجتماعي سازماني, دانلود پرسشنامه سرمايه اجتماعي سازماني ناهاپیت و گوشال، دانلود رایگان پرسشنامه سرمايه اجتماعي سازماني، ابعاد پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی شامل بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی است

فرجی(1389) برای تدوین پرسشنامه سرمايه اجتماعي سازماني ابتدا، تقریبا کلیه پرسشنامه های مختلفی که در زمینه نظر خواهی سرمایه اجتماعی سازماني با توجه به سه بعد فوق وجود دارد همچون پرسشنامه های: ناهاپیت و گوشال (1998)، کاتز و آلن (1982) و ریچاردز و دیگران (2001) به نقل از دخلی و دکلرک (2004) Dekhli & DeClercq ، چن، چانگ و هونگ (2008) Chen, Chang& Hung ، تسایی و گوشال (1998) Tsai & Ghoshal ، پنیادز (2006) Panyades ، لینا و پیل (2006)، مورالس، مونتس و جوور (2006) Morales, Montes& Jover ، فیوسل و همكارن (2006)، لانو (2008) Lanoue ، یانگ و فارن (2009) Farn & Yang را بررسی کرده و، سپس سوالاتی که در این پرسشنامه ها بیشترین فراوانی را داشتند استخراج کرده است . بدین ترتیب، بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر اساس تعامل اجتماعی عملیاتی شده است و منظور از آن حدی است که کارکنان سازمان به منظور یادگیری و تسهیم اطلاعات با یکدیگر تعامل و مراوده دارند که شامل 7 سوال می باشد. بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی با توجه به اعتماد و همدلی عملیاتی شده است. منظور از اعتماد حدی است که کارکنان در مواقع حساس و نیاز و در امور مهم و مواردی از این قبیل می توانند به همدیگر تکیه کند که شامل 8 سوال می باشد و منظور از همدلی این است که تا چه حد کارکنان احساساتشان را با یکدیگر در میان می گذارند و تا چه میزان از یکدیگر حمایت عاطفی می کنند که شامل 3 سوال می باشد. بنابراين، بعد رابطه اي شامل 11 سوال مي باشد. بعد شناختی نیز بر اساس اهداف مشترک عملیاتی شده است.
فرجی، حاتم(1389)بررسی مقایسه ای وضعیت کنونی سرمایه اجتماعی در دانشکده های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاري دانشگاه تهران از نظر کارشناسان آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ابعاد پرسشنامه سرمايه اجتماعي سازمانی و سوالات مربوطه:

بعد ساختاری
بعد ارتباطی
بعد شناختی


دانلود رایگان پرسشنامه سرمايه اجتماعي سازماني (اینجا)

رمز پرسشنامه سرمايه اجتماعي سازماني: parsthesis.com


درخواست خدمات پارس تز ایرانیان