پرسشنامه سازمان یادگیرنده گاه Goh

این پرسشنامه دارای 21 سوال می باشد که توسط گاهه در سال 2001 طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه داری پنج مولفه شفافیت آرمان، ازمایشگری و پاداشها، کار گروهی و حل مسئله گروهی، توانمندسازی و تعهد رهبری و انتقال موثر دانش می باشد. پایایی این پرسشنامه توسط گاهه 81/. گزارش شده است.
نمره گذاری پرسشنامه
گویه های یک تا چهار مربوط به شفافیت آرمان
گویه های پنج تا نه مربوط به توانمندسازی و تعهد رهبری
گویه های ده تا چهارده مربوط به ازمایشگری و پاداشها
گویه های پانزده تا هجده انتقال موثر دانش
گویه های نوزده تا بیست و یک مربوط به کار گروهی و حل مسئله گروهی

دانلود رایگان پرسشنامه

Goh, S. C. (2001). The learning organization: an empirical test of a normative perspective. International Journal Organization Theory and Behavior, 4(3-4), 329-355.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان