پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی, دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران, دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی, ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی شامل شش بعد وفاداری، اطاعت (وظیفه شناسی) , مشارکت، فداکاری, توجه و احترام, تحمل پذیری (جوانمردی) است.

پرسشنامه رفتار شهروندی توسط پودساکف و همکاران (2000)، در 6 بعد از قبیل فداکاری، وظیفه شناسی، مشارکت، وفاداری، جوانمردی و توجه و ادب مشخص گردیده و سپس محقق بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، آن را در 29 گویه تنظیم کرده است. برای تعیین روایی پرسشنامه، محقق پس از استفاده از منابع خارجی و کسب نظر صاحبنظران و اعمال اصلاحات موردنظر، پرسشنامه نهایی را تدوین نمود. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده روی 30 نفر از اعضای نمونه 0.86 بدست آمد که بیانگر پایایی بالای این پرسشنامه می باشد.

تعریف نظری رفتار شهروندی

رفتار شهروندی سازمانی از نظر سازمان عبارت است از اقدامات خیرخواهانه سازمانی نظیر کمک به کسانی که غیبت کرده اند، ایجاد علاقه و رغبت شخصی در کارکنان به منظور حضور منظم در سر کار، وقت شناسی (وظیفه شناسی) ماورای هنجارهای پذیرفته شده، حمایت از خدمات مشاوره  و مقررات غیررسمی به منظور حفظ نظم می باشد (محمد، 2004). به عبارتی OCB به رفتارهای اختیاری فرد که مستقیماً و به صورت رسمی توسط سیستم رسمی شناخته نشده ولی در مجموع عملکرد مؤثر سازمان را ارتقاء می بخشند، اشاره دارد، این متغیر بر اساس دیدگاه ارگان و همکاران (1998)، دارای شش بعد به شرح ذیل می باشد:

وفاداری

1- تمایل به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع سازمانی 2- تمایل به دفاع و حمایت از سازمان در مقابل انتقادات از کارکنان و سازمانهای بیرونی 3- ارائه تصویر مطلوب و جذاب از سازمان به محیط بیرون 4- احساس غرور و افتخار از اینکه کارکنان عضوی از این سازمان هستند. سؤالات 21 تا 24 مربوط به این مؤلفه هستند.

 اطاعت (وظیفه شناسی)

1- حضور منظم فیزیکی افراد در زمان مقرر در سر کار و استفاده مؤثر و اثربخش از زمان 2- خودداری کارکنان از پذیرش و درخواست استراحت و مرخصی های اضافی 3- ضرورت دادن اخطار و تذکرات به کارکنانی که به موقع یر کار حاضر نمی شوند. سؤالات 25 تا 29 مربوط به این مؤلفه هستند.

 مشارکت

1- درگیر بودن کارکنان در امور شرکت و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی مانند بردن کارکنان به گردش (اجتماعی) 2- تمایل به حضور در جلسات غیر اجتماعی به منظور حل مشکلات کارکنان کارکنان (ابعاد اجتماعی) 3- تمایل داوطلبانه مسئولیت و وظایف اضافی برای کمک به کارکنانی که حجم کاری سنگین دارند (ابعاد وظیفه ای) 4- تمایل کارکنان به دادن پیشنهادات ابتکاری، خلاقانه و بحث انگیز به منظور بهبود سازمان و وظایف آن (ابعاد حمایتی) 5- حمایت از تغییرات، نوآوری و توسعه عمیق معرفی شده بوسیله مدیران در سازمان توسط کارکنان (مدنی). سؤالات 7 تا 11 مربوط به این مؤلفه هستند.

فداکاری

1- کمک داوطلبانه به کارکنان و همکارانی که مشکلات کاری دارند. 2- کمک داوطلبانه به کارکنان و همکارانی که حجم کاری سنگینی دارند. 3- کمک و همکاری داوطلبانه به کارکنان و همکارانی که غیبت کرده اند. 4- کمک کارکنان به همکاران خود در انجام شغل با توجه به نیازهای شغلی 5- حمایت اجتماعی کارکنان از همکاران خود در واحد سازمانی مربوطه. سؤالات 1 تا 6 مربوط به این مؤلفه هستند.

توجه و احترام

1- اقدام یا برداشتن گامهای کارکنان به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات همکاران خود در حین کار 2- برگزای جلسات مشاوره (خدمات مشاوره) بین مدیران و کارکنان به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات کاری. 3- ضرورت دادن اخطارها و تذکرات به کارکنان به منظور پیشگیری از تکرار و وقوع مشکلات کاری کارکنان در حین کار. 4- جمع آوری مناسب اطلاعات قبل از هر گونه عملیات و تصمیم گیری سازمانی. سؤالات 17 تا 20 مربوط به این مؤلفه هستند.

تحمل پذیری (جوانمردی)

1- تحمل شرایط و موقعیتهای ناخوشایند بدون هیچ گلایه مندی و نارضایتی صرف وقت (توسط مدیران) جهت رسیدگی به شکایت و گلایه مندیهایی که به موضوعات جزئی و بی اهمیت مرتبط هستند. 3- تلاش زیاد کارکنان در جهت بررسی و نقد عملیات (عیب جویی) خط مشی سازمانی و کارهای انجام شده در سازمان به طور عمیق. سؤالات 12 تا 16 مربوط به این مؤلفه هستند.

مرجع پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی:

Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Paine J.B., Bachrach D.G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26: 513-563.


دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (اینجا)

رمز پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی: parsthesis.com


درخواست خدمات پارس تز ایرانیان