پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر Spreitzer

این پرسشنامه مشتمل بر 12 سوال می باشد که 4 بعد توانمندسازی روانشناختی از منظر اسپریتزر را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد این ابعاد عبارتند از؛ معنی داری ، شایستگی ، انتخاب و مؤثر بودن این سوالات بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت تهیه و تدوین گردیده است. پایایی این پرسشنامه توسط اسپریتزر 85/. گزارش شده است PEQ.
نمره گذاری پرسشنامه
گویه ها مولفه ها
4-9-12 موثر بودن
3-8-10 داشتن حق انتخاب
2-5-7 شایستگی
1-6-11 معناداری

دانلود رایگان پرسشنامه

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان