پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میرAllen & Meyer

این پرسشنامه داری 24 سوال و سه مولفه تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد. ضرایب پایایی این پرسشنامه به ترتیب برای ابعاد عاطفی،هنجاری و مستمر برابر با 85/.، 79/. و 83/. بدست آمده است.
عبارات هر زیر مقیاس
22-19-16-13-11-7-4- 1زیر مقیاس تعهد عاطفی
23-21-17-14-11-8-5- 2.زیر مقیاس تعهد مستمر
24-21-18-15-12-9-6- 3.زیر مقیاس تعهد هنجاری
17-11-11-6-3- 2- این سوالات نیز به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

دانلود رایگان پرسشنامه

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of vocational behavior, 49(3), 252-276.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان