پرسشنامه استرس معلمان

دانلود پرسشنامه استرس معلمان, پرسشنامه میزان و منابع استرس معلمان، پرسشنامه میزان، منابع و استرس معلمان کی ریاکو و ساتکلیف، دانلود رایگان رایگان پرسشنامه استرس معلمان

برای سنجش میزان و علائم روانشناختی و فیزیولوژیکی استرس معلمان از پرسشنامه میزان، منابع و استرس معلمان کی ریاکو و ساتکلیف (1978) استفاده شده است. این پرسشنامه 65 سؤال دارد که از چهار بخش تشکیل شده است. بخش اول پرسشنامه که یک سؤال خودسنجی کلی دربارۀ میزان استرس تجربه شده آزمودنی در طی یک سال گذشته می باشد. بخش دوم مقیاس- منابع استرس معلمان- 50 سؤال دارد که عوامل استرس زای تجربه شده طی سال گذشته را بر اساس مقیاس لیکرت می سنجد. بخش سوم پرسشنامه علائم روانشناختی و فیزیولوژیک (14 مورد) تجربه شده در طی سال گذشته را بر اساس مقیاس 5 درجه ای می سنجد. بخش چهارم ویژگیهای فردی (جنس، سن، میزان، تحصیلات، میزان تجربه کاری در طول دورۀ تدریس) آزمودنی را مشخص می کند و در ابتدای پرسشنامه آمده است. این پرسشنامه توسط حبیبی، بشارت و فدایی (1368) در یک نمونه 430 نفری از معلمان استان آذربایجان غربی هنجاریابی شده است. نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن بود که بخش دوم مقیاس – منابع استرس معلمان- شش خرده مقیاس ارائه شده در جدول پایین را می سنجد.

ابعاد این پرسشنامه پرسشنامه استرس معلمان و سوالات مربوط به هریک از ابعاد در زیر درج شده است.

وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی نامساعد معلمان
مسائل مربوط به فضا و امکانات مدرسه
مسائل و مشکلات رفتاری دانش آموزان
شایستگی و صلاحیت حرفه ای معلمان
پایین بودن انگیزه تحصیل در دانش آموزان
فشار زمانی
علائم فیزیولوژیکی استرس
مرجع: کی ریاکو، کریس (2000). مهار استرس در معلمان. ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده (1384). تهران: انتشارات رشد.


دانلود رایگان پرسشنامه استرس معلمان (اینجا)

رمز  پرسشنامه میزان و منابع استرس معلمان: parsthesis.com


درخواست خدمات پارس تز ایرانیان