پذیرش و چاپ مقالات در مجلات تخصصی ISI, ISC ، SCOPUS، Pubmed/Medline

پذیرش مقاله در مجلات تخصصی ISI، پذیرش مقاله در مجلات تخصصی ISC، پذیرش مقاله در مجلات تخصصی Scopus، پذیرش مقاله در مجلات تخصصی Pubmed/Medline، چاپ مقاله در مجلات تخصصی ISI، چاپ مقاله در مجلات تخصصی ISC، چاپ مقاله در مجلات تخصصی Scopus، چاپ مقاله در مجلات تخصصی Pubmed/Medline

اخیرا طبق بخش نامه دانشگاه های آزاد و پردیس های بین المللی چاپ مقاله در مجلات ISI عمومی مانند:JOURNAL OF APPLIED Science, JOURNAL OF RECENT SCINCES شامل نمره و تشويقي نمي شود. یا در صورت نمره دادن به این مجلات و ژورنال ها نمره بسیار کمکی برایش در نظر میگیرند.به هر صورت در شرایط فعلی دانشجویان باید به این نکته توجه داشته باشند که عنوان و موضوع مقاله باید با رشته و گرايش تحصيلي نويسنده و رشته تخصصي مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است همخواني داشته باشد. لذا به مجلات با عناوین عمومی یا غیر مرتبط نمره تعلق نمی گیرد. مقالات مستخرج از پایان نامه بودن مقالات قبل از ارائه مقاله به این حوزه حتماً باید به تائید استاد راهنما برسد. در این مقالات باید نام دانشجو بعنوان نفر اول و نام استاد راهنما بعنوان نفر دوم و نام استاد مشاور(درصورت وجود) بعنوان نفر سوم درج گردد و حتماً نام استاد راهنما باید بعنوان نویسنده مسئول معرفی گردد.
جدیدا دانشگاه ها بخش نامه هایی را تصویب کرده اند که فقط به مجله های تخصصی هر رشته نمره پایان نامه 5/1 تا 2 را اختصاص می دهد و دیگر به مجلات وژورنال های غیر تخصصی و یا عمومی نمره ای را در نظر نمیگیرند. این امر سبب شده که دانشجویان به دنبال مجلات تخصصی ISI درر شته خود باشند. به عبارت دیگر دانشگاه های آزاد دیگر مجلات عمومی ISIرا به عنوان مجلاتی که بتوان به آنها نمره اختصاص دهند و نمره برای دانشجویان در نظر بگیرند. پس بنا براین دانشجویان باید به دنبال مجلات تخصصی باشند. نمره دهی دانشگاه ها به این شکل می باشد
موسسه پارس تز ایرانیان برای مجلات تخصصی خدمات خاصی ارائه می دهد. برای این منظور مجلات و ژورنال های تخصصی در زمینه مجلات تخصصی ISI و SCOPUS و یا Pubmed/Medline ارائه می دهند تا بتوانند نمره خود را در کمترین زمان ممکن از دانشگاه ها اخذ کنند.
انتخاب مجلات ISI تخصصی مرتبط با رشته
انتخاب مجلات ISI تخصصی مرتبط با رشته متناسب با زمان متقاضیان
ثابمیت مقالات به مجلات تخصصی مرتبط با رشته و پیگیری
اخذ پذیرش تضمینی از مجلات ISI تخصصی مرتبط با رشته
انتخاب مجلات ISC تخصصی مرتبط با رشته
اخذ پذيرش تضميني از نشريات اصليISC تخصصی مرتبط با رشته
اخذ پذيرش تضميني از مجلات SCOPUS تخصصی مرتبط با رشته
اخذ پذيرش تضميني از مجلات Pubmed تخصصی مرتبط با رشته

ثبت سفارش فوری
لینک های مرتبط

بازگشت به صفحه اصلی
پذیرش مقاله ISI
پذیرش مقاله ISC
پذیرش مقاله Scopus
استخراج مقاله از پایان نامه
ترجمه مقاله ISI