انجام پایان نامه و مقاله جغرافیا

انجام پروپوزال جغرافیا، انجام پایان نامه جغرافیا ، نگارش مقاله ISI جغرافی ، پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI رشته جغرافی، پیشنهاد موضوع پایان نامه جغرافی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه پارس تز ایرانیان

دپارتمان جغرافیا در موسسه پارس تز ایرانیان به بهره گیری از فارغ التحصیلان دوره دکتری در کلیه گرایش های زیر آماده ارائه خدمات مربوط به ارائه موضوعات جدید و به روز برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، نگارش و انجام پروپوزال، انجام پایان نامه ارشد در رشته های مختلف برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی، برنامه ریزی گردشگری، آب و هوا شناسی، نگارش پایان نامه های ارشد و دکتری، تحلیل های آماری فصل چهارم، استخراج مقاله از پایان نامه جغرافیا، پذیرش و اکسپت مقاله ISI، چاپ مقاله ISI آماده ارائه خدمات به دانشجویان رشته علوم جغرافیا می باشد.

گرایش های تحت پوشش دپارتمان پایان نامه ارشد و دکتری رشته جغرافیا عبارتند از:

انجام پایان نامه جغرافيا و برنامه ريزي شهری
انجام پایان نامه جغرافیا برنامه ریزی توریسم و گردشگری
جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی ـ برنامه ریزی کالبدی
انجام پایان نامه جغرافیا گرایش محیط زیست
انجام پایان نامه جغرافيا و برنامه ريزي روستایی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا ی روستایی
انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی ـ اقتصاد و فضا
انجام پایان نامه برنامه ریزی آمایش سرزمین و شهری
انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی
انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی ـ ساماندهی مناطق عشایری
انجام پایان نامه جغرافیای طبیعی گرایش برنامه ریزی محیطی
انجام پایان نامه جغرافیا گرایش بهسازی و نوسازی شهری
انجام پایان نامه جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی مسکن
انجام پایان نامه جغرافیای سنجش از دور و سيستم اطلاعات GIS
انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی ـ مدیریت توسعه پایدار روستایی
انجام پایان نامه جغرافيايي آب و هوا شناسی(اقلیم، آب و هواشناسی شهری، آب و هوا شناسی کاربردی و…)
انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی فضایی
انجام پایان نامه جغرافیا گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای
انجام پایان نامه جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی

خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای انجام پایان نامه برنامه ریزی شهری و روستایی، انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی، انجام پایان نامه برنامه ریزی گردشگری، انجام پایان نامه آب و هوا شناسی، انجام پایان نامه ژئومورفولوژي و آمایش سرزمین عبارتند از:

ارائه مشاوره های رایگان به دانشجویان ارشد و دکتری جهت انتخاب موضوعات جدید پایان نامه جغرافیا
ارائه موضوعات جدید در کلیه رشته های برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی، برنامه ریزی گردشگری، آب و هوا شناسی، ژئومورفولوژي و آمایش سرزمین
نگارش پروپوزال های ارشد و دکتری
انجام اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا مرحله تصویب نهایی پروپوزال
نگارش و انجام فصول پایان نامه های برنامه ریزی شهری و روستایی، گردشگری و …
تحلیل داده های پایان نامه های ارشد و دکتری
انجام تحلیل های کیفی با نرم افزارهای GIS جی ای اس Arc GIS ، AHP، SPSS، دیمتل فازی، ANP
تنظیم فصول پایان نامه متناسب با فرمت دانشگاه ها
برگزاری جلسات آموزشی حضوری و غیر حضوری جهت آشنایی دانشجو با تحلیل های نرم افزاری
پاسخ گویی به موقع و سریع به سوالات مقتضی دانشجو در طول انجام پایان نامه
تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه های ارشد و دکتری حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع
استخراج مقاله از پایان نامه های رشته های جغرافیا برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC، SCOUPUS
پذیرش تضمینی مقالات استخراج شده از مجلات ISI، ISC، SCOUPUS

موارد زیر تحت پوشش خدمات پایان نامه رشته جغرافیا قرار دارد.

نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهری
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستایی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته جغرافیای سیاسی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته ژئومورفولوژي
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه ريزي گردشگری
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه آب و هواشناسی شهری
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه آب و هوا شناسی کاربردی
نگارش پروپوزال، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالهISI، ISC و SCOUPUS در رشته برنامه برنامه ریزی محیطی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان