ويژگي‏ هاي یک فرضيه‏ تحقیق

در این بخش ویژگی های نوشتن یک فرضیه مناسب برای نگارش پروپوزال، پایان نامه، و مقاله علمی و پژوهشی و مقاله  ISI آموزش داده می شود.

1- سادگي. فرضيه مي‏بايست به صورت ساده، بدون ابهام و قابل درك صورتبندي شود.
2- محافظه‏ گري. فرضيه مي‏بايست با شواهد عقلي و حقايق علمي شناخته شده هماهنگ باشد و از تجربه ‏هاي پيشين و يا نظريه ‏ها استنباط و صورتبندي شود، البته اين بدين معنا نيست كه فرضيه نمي‏تواند آن‏ها را ابطال يا نقض نمايد.
3- آزمون‏ پذيري. فرضيه مي‏بايست قابل آزمون باشد و مبتني بر بحث ابطال‏پذيري كه پيشتر انجام شد، درستي يا نادرستي آن قابل بررسي باشد.
4- دامنه‏ داري. در صورت وجود موارد چندگانه در پديده‏ مورد بررسي، فرضيه مي‏بايست بتواند دامنه شمول خود را يا در قالب متغيرهاي دخيل و يا متغيرهاي كنترل به آن‏ها بسط دهد.
5- پيش‏بيني كنندگي. فرضيه بطور عمده مي‏بايست رابطه بين دو يا چند پديده يا متغير را پيش‏بيني نمايد. البته اين مي‏تواند مغاير با آن چ باشد كه در قالب فرضيه ‏هاي وصفي يك متغيره مي‏آيند (من آن‏ها را به عنوان فرضيه قلمداد نمي‏كنم).
6- عملي بودن. فرضيه بايد به گونه‏اي صورتبندي شود كه پرداختن به آن و‏ آزمون آن عملي باشد. در تدوين فرضيه، مي‏بايست صرفه‏ جويي‏هاي زماني و اقتصادي منظور گردد.اگر دو فرضيه با توان و قدرت تبيين‏ كنندگي يكسان تدوين شوند، فرضيه‏ اي كه از نظر زماني و اقتصادي مقرون به صرفه ‏تر است، انتخاب مي ‏شود.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان