نمایه های معتبر بین المللی از نگاه وزارت علوم

بالاخره وزرات علوم در طی اقدام قابل تحسین لیست نمایه های معتبر را در تاریخ 17 شهریور سال 1394 اعلام نمود. در این لیست از نمایه های استنادی معتبر بین المللی و نمایه های تخصصی بین المللی معتبر نام برده شده است. این لیست گواه این مطلب است که ممکن است ژورنالی دارای نمایه JCR نباشد اما دارای نمایه هایی از قبیل Chemical Abstract یا INSPEC و یا Proquest و غیره باشد بنابراین بر اساس این فایل که در سایت وزارت علوم (اینجا) اشاره شده است، معتبر می باشد و جزو نمایه های تخصصی معتبر بین المللی به شمار می روند. بنابراین لازم است معاونت های پژوهشی دانشگاه های سراسر کشور و معاونت های پژوهشی دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت نیز از این لیست آگاه شوند. همچنین این لیست نشان می دهد که پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در لیست نمایه های بین المللی قرار نداشته و صرفا برای کشورها و دانشگاه های جهان اسلام معتبر است. از این رو برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور (اروپا، آمریکا، استرالیا و ..) را دارند می توانند ابتدا مقالات خود را در لیست نمایه های استنادی معتبر بین المللی مانند WOS، JCR و یا Scopus به چاپ برسانند و در غیر اینصورت برای مقالات خود از مجلات دارای نمایه های تخصصي بين المللي معتبر که در زیر آمده است انتخاب نمایند.
الف. نمايه هاي استنادي بين المللي معتبر

1. Web of Science (WoS)
2. Journal Citation Reports (JCR)
3. Scopus

ب. نمايه هاي تخصصي بين المللي معتبر

١. Advanced Polymers Abstracts
٢. Aerospace and High Technology Database
٣. Ageline
٤. Agricola
٥. Agris
٦. Aluminium Industry Abstract
٧. Analytical Abstracts(RSC)
٨. Applied Social Sciences Index and Abstracts(ASSIA)
٩. Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts(ASFA)
١٠. Art &Archaeology Technical Abstract (AATA)
١١. ATLA Religion Database
١٢. Bacteriology Abstracts
١٣. Biological Abstract(BA)
١٤. BIOSIS
١٥. Biotechnology Research Abstracts
١٦. CAB & CABI Abstracts
١٧. Ceramic Abstracts
١٨. Chemical Abstract
١٩. Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA)
٢٠. Civil Engineering Abstracts (CEA)
٢١. Computer and Information System Abstracts
٢٢. Crop Science Database
٢٣. Current Index to Statistics
٢٤. Derwent Innovation Index
٢٥. Design and Applied Arts Index (DAAI)
٢٦. Documents in information Science(DoIS)
٢٧. Earthquake Engineering Abstracts(EEA)
٢٨. Ecology Abstracts
٢٩. Econlit
٣٠. Education Resources Information Center(ERIC)
٣١. Educational Research Abstracts (ERA)
٣٢. Educational Technology Abstracts
٣٣. EMBASE
٣٤. Engineered Materials Abstracts
٣٥. Engineering Village
٣٦. Environment Index
٣٧. Environmental Engineering Abstracts
٣٨. Environmental Science Database
٣٩. Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM)
٤٠. E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)
٤١. Family Index
٤٢. Food Science and Technology Abstracts(FSTA)
٤٣. Health and Safety Sciences Abstracts
٤٤. Index Islamicus
٤٥. Index to Christian Art
٤٦. INSPEC
٤٧. International CONstruction Database (ICONDA)
٤٨. International Index to Music Periodicals (IIMP)
٤٩. International Nuclear Information System (INIS Database)
٥٠. International Pharmecutical Abstracts(IPA)
٥١. Lexis-Nexis
٥٢. Library Literature and Information Science
٥٣. LISA
٥٤. LISTA
٥٥. MathSci.net
٥٦. Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
٥٧. Mechanical Engineering Abstracts
٥٨. MEDLINE
٥٩. Merck Index
٦٠. Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX)
٦١. Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
٦٢. Music Index
٦٣. Oceanic Abstracts
٦٤. Philosopher’s Index
٦٥. Physical Education Index
٦٦. Plants database
٦٧. Population Index
٦٨. Psychlit
٦٩. PsycINFO
٧٠. PubMed
٧١. Reaxys
٧٢. Social Services Abstracts
٧٣. Sociological Abstracts
٧٤. Solid State and Superconductivity Abstracts
٧٥. Toxicology Abstracts
٧٦. Toxline
٧٧. Water Resources Abstracts
٧٨. World Wide Political Science Abstracts
٧٩. Zentralblatt math (Z math)