نحوه نگارش افیلیشن Affiliation

برای بسیاری از متقاضیان و یا پژوهشگرانی که در ابتدای راه قرار دارند این سوال پیش می آید که نحوه نگارش وابستگی و افلیشن دانشگاهی چگونه است. باید در اهمیت این امر به این نکته اشاره کنیم که نگارش افلیشن به شکل علمی نشان از خبرگی نویسندگان مقاله داشته و خوانندگان مقالات را به  وابستگی های نویسندگان آشنا می کند. گذشته از رعایت اصول آکادمیکی در نگارش افلیشن، برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور شکل خاصی از افلیشن را برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی  در نظر میگیرند.  فلسفه این شکل خاص هماهنگی در نگارش افلیشن و در نتیجه درج امتیازات آن مقاله به حساب آن دانشگاه مطبوع می باشد. از این رو این دانشگاه ها افلیشنی را غیر از افلیشن توصیه شده طبق بخش نامه های خود نمی پذیرند و در نهایت نمره ای را برای دانشجو یا پژوهشگر در نظر نمی گیرند. اهمیت رعایت اصول افلیشن نویسی طبق تاکیدات دانشگاه ها در تخصیص امتیازات باقی مانده از پایان نامه( یک یا دو نمره پایان نامه) یا دریافت کمک های مالی از باشگاه پژوهشگران جوان و یا دیگر ارگانهای مطبوع می باشد. از این رو برآن شدیم تا طبق فرمت دانشگاه های کشور مروری داشته باشیم بر نحوه نگارش و ترتیب اسامی در مقالات و همچنین افلیشن آنها.

نگارش افیلیشن

نحوه درج اسامی و امتیاز دهی در  مقالات ISI  و ISC و علمی پژوهشی و غیره

باید به این نکته اشاره کنیم در در همه مجامع علمی داخلی و یا خارجی نویسنده اول از اهیمت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که اگر تصمیم به امتیاز دهی باشد نفر اول مقاله امتیاز صد درصدی را به خود اختصاص خواهد داد. نفر دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب بین هشتاد تا نود، شصت تا هفتاد و چهل تا پنجاه درصد امتیاز یک مقاله را به خود اختصاص خواهد داد. البته در مصاحبه های دکتری اگر نویسنده اول مقاله ای استاد راهنمای نفر دوم ثبت شده در مقاله باشد. نام استاد راهنما حذف شده و نفر دوم به عنوان نویسنده اول در نظر گرفته خواهد شد. از طرفی دیگر نویسنده مسئول نیز از اهیمت حیاتی برخوردار است و عموماً در دانشگاه های سراسری امتیاز بالایی را به خود اختصاص می دهد.

نحوه نوشتن افلیشن نویسندگان یا نشانی نویسندگان در مقالات ISI  و ISC و علمی پژوهشی و غیره

اگر اطلاع داشته باشد نحوه نگارش آدرس به انگلیسی برعکس زبان فارسی می باشد. به عبارت دیگر اگر ما ازاستان، شهر، خیابان و کوچه شروع می کنیم در زبان انگلیسی نگارش آدرس از کوچه، خیابان، شهر و استان شروع می شود. همین قائده را برای نگارش افلیش در نظر بگیرید. معمولا کلمه اول افلیشن با گروه علمی فردشروع می شود. در مرحله بعدی نام دانشکده نویسنده سپش نام دانشگاه و در مرتبه بعدی نام استان و کشور نویسنده درج می شود. همین عمل برای نویسندگان بعدی نیز تکرار می شود.  افلیشن مربوط به هریک از نویسندگان با نماد حرفی و یا عددی شناسایی می شود. زمانی که افلیشن دو نویسنده یک سان باشد از درج مجدد آن پرهیز شده و تنها نماد یکسانی به آن دو نویسنده اختصاص پیدا می کند. شکل زیر را نگاه کنید. همانطور که ملاحضه میکنید نحوه نوشتن افلیشن در شکل زیر رعایت شده است. البته باید به این نکته توجه کنید که اگر گروه و یا دانشکده ای وجود نداشته باشد می توانید از آن صرف نظر کرده و ادامه افلیشن را بنویسید.
توجه کنید اگر وابستگی دو نویسنده کاملا یکسان است با درج نماد یکسانی که کنار اسامی قرار می دهند نماد افلیشن ها را نیز یک سان در نظر می گیرند.
در زمانهایی که وابستگی فرد دانشگاهی نبوده و یا تمایل دارد از افلیشن شرکت و یا موسسه دیگر استفاده کند می تواند از کوچکترین جزء آن اداره و یا شرکتی که مشغول به کار است شروع کرده و به نام شرکت یا موسسه و استان و کشور ختم شود.

نمونه affiliation

نحوه نگارش افلیشن مقاله affiliation یا نشانی نویسندگان مقاله برای اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مطابق با آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran.
Department of Management, Faculty  of Humanities , North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

طبق آیین نامه تشویق مقالات وزارت علوم

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran.
Department of Management, Faculty of Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.

نحوه نگارش افلیشن مقاله affiliation یا نشانی نویسندگان برای دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور

طبق آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه پیام نور
مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان