نحوه نوشتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق در پایان نامه و پروپوزال

در اینجا  به بررسی اهداف مبانی نظری و تجربی تحقیق و پژوهش، ارکان و مراحل مبانی نظری و انواع مطالعات تجربی و مراحل جستجوی مطالعات تجربی در نوشتن پروپوزال، پایان نامه، مقاله ISI، مقاله ISC، مقاله علمی و پژوهشی و طرح های پژوهشی پرداخته می شود.
به طور كلي مي‌توان گفت چارچوب نظري پايه‌اي است كه تمام طرح و پروژه مطالعاتي بر روي آن قرار داده مي‌شود. معمولاً چارچوب نظري براساس مباني نظري ( نظريه هاي صاحبنظران)، كارهاي مطالعاتي پيشين و دانش و تجربه محقق تنظيم مي گردد.حال در ذيل به اين موارد يصورت مجزا پرداخته مي شود:
دستيابي به منشاء و مبداء هر پديده اجتماعي كمك مي‌كند كه پژوهشگر موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسد. مثلاً در مطالعه اعتماد اجتماعي، مراجعه به مطالعات قبلي  سبب مي‌شود كه راحت‌تر بتوان مطالعه را به انجام رساند. نداشتن اين اطلاعات، مشكلاتي را براي محققين ايجاد خواهد نمود كه پيشرفت كار را كند مي‌كند، به‌ علاوه در هر پایان نامه و پروپوزال  محقق به مواردي برخورد مي‌كند كه عدم شناسايي قبلي آنها موجب مي‌شود كه پژوهش كامل نباشد و نارسا بماند.
در ضمن بايد يادآور شد كه خصلت تجربي علم ايجاد مي‌كند كه ما بدانيم قبل از پایان نامه و پروپوزال  ما، چه مطالعات علمي در اين خصوص در داخل و خارج از کشور انجام گرفته و ما مي‌توانيم چه چيزي را به دستاوردهاي ديگران اضافه كنيم. پس به‌طور كلي استفاده از مطالعات گذشته سبب غناي بيشتر پایان نامه و پروپوزال ، جلوگيري از تكرار انجام كار و در نهايت استفاده از نتايج مطالعات گذشته در فرضيه‌سازي و.. مي‌شود. بطور كلي در اين قسمت محقق به بررسي، نقد، تفاوت و تشابه پژوهش خود با مطالعاتي كه به عنوان پيشينه آورده مي پردازد. لازم به توضيح مي باشد كه در حين اجراي پژوهش ، محقق با مطالعه مفهوم و مختصات موضوع، ادبيات گذشته، مباني نظري پایان نامه و پروپوزال  و همچنين دانسته‌هاي خود، مدل نظري پژوهش (مدل مفهومي) را تهيه مي‌كند.

بررسی پشتوانه های نظری و تجربی پژوهش در بردارنده نقدی از دانش موجود درباب مسئله پژوهش است و با اهداف زیر صورت می گیرد:

1- تعریف و تحدید مسئله پایان نامه و پروپوزال  به منظور شناسایی هر چه بهتر مسئله و ابعاد آن و درنهایت دستیابی به طبقه بندی های موجود در باب مسئلخ و تشریح ابعاد آن.
2- مشخص نمودن چارچوبی جهت فرار دادن نتایج پایان نامه و پروپوزال  در راستای مطالعات قبلی.
3- جلوگیری از دوباره کاری  به منظور صرفه جویی در زمان ف نیروی انسانی و هزینه های پژوهشی.
4- بررسی و شناسایی ابزار های بکار رفته در مطالعات قبلی به منظور انتخاب روش و ابزار های دقیقتر و مناسبتر جهت پژوهش.

نوشتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق در پایان نامه و پروپوزال

ارکان اساسی در مبانی نظری و تجربی پایان نامه و پروپوزال :

الف: مبانی نظری
ب: مبانی تجربی

مبانی نظری تحقیق:

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال ، تئوریها ، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.
در باب انتخاب مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال  باید به مراحل زیر توجه نمود:
1-بررسی نظریات  و تئوریهای موجود  باب  موضوع پژوهش
2-  نقد نظریات و تئوریها: در این مرحله پژوهشگر موظف است به نقد تئوریهای موجود در حیطه موضوعی پژوهش بپردازد تا بدین طریق بتواند به شناسایی تئوریهای معتبر و قوی در زمینه موضوع پژوهش دست یابد.
3- مشخص نمودن نوع نظریه مبنایی در پژوهش:
پژوهشگر باید نسبت به مشخص نمودن نظریه استنادی خود در پژوهش از طریق بررسی نظریات و تئوریهای موجود در حیطه موضوع پژوهش خود اقدام نمائید.در این مرحله پژوهشگر می تواند به یکی از طرق زیر نظریه مبنایی خود را نتخاب نماید:
الف: تئوری مادر: در این روش تنها یک تئوری به عنوان بنای نظری پژوهش انتخاب می شود طوری که تئوری مد نظر قادر به نبیین روابط بین متغیر های پژوهش باشد .
ب: چندین تئوری خرد: در این روش پژوهشگر جهت بررسی روابط بین متغیر های پژوهش چندین تئوری خرد که هر یک حداقل قادر به تبیین یکی از روابط بین متغیر ها باشد اقدام می نماید.
ج: تئوری ترکیبی: در این روش پژوهشگر جهت تبیین روابط بین متغیر ها می تواند از ترکیب دو روش فوق یعنی یک تئوری مادر بهمراه چندین تئوری خرد استفاده نماید.
4- بررسی جوانب و رویکردهای موجود در تئوری انتخاب شده :
یک نظریه یا تئوری هماواره از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد طوری که نسبت به بررسی یک مسئله از دیگاه ای مختلف بهره می برد .در این قسمت پژوهشگر باید به تشخیص ،ررسی و ارزیابی جوانب یا رویکرد های موجود در نظریه بپردازد.
5- تعیین رویکرد مناسب در تئوری جهت طرح پژوهش: در این مرحله پژوهشگر حیطه موضوعی پژو.هش را محدود به یک رویکرد خاص در باب موضوع پژوهش می نماید.این امر سبب می شود که نتایج پژوهش دقیق تر ، جزیی تر و در نهایت  بر اساس رویکرد مد نظر مورد تحلیل و تسیر مناسب قرار گیرند.
6-بررسی تاریخچه و سیر شکل گیری رویکرد مد نظر.
7- بررسی صاحب نظران مطرح در رویکرد انتخاب شده.
8- تعریف متغیر های پژوهش از دیدگاه صاحب نظران.
9- نقد و ارزیابی تعاریف ارائه شده و مشخص نمودن تعاریف مورد استناد در پژوهش برای متغیر ها.
10- جمع بندی مبانی نظری پژوهش در قالب محتوایی مدون و منسجم.

مبانی تجربی تحقیق:

منظور از مبانی تجربی پژوهش ، مطالعات و مطالعاتی است که در باب موضوع پژوهش و در حیطه مشخ آن تا قبل از انجام پژوهش صورت گرفته است.
مبانی تجربی در پژوهش به دودسته اساسی مطالعات تجربی مستقیم و مطالعات تجربی غیر مستقیم  تقسیم می شوندکه هریک از این مطالعات نیز خود به دوسته خاص و کل نیز طبقه بندی می شوند.
1- مطالعات تجربی مستقیم خاص: این نوع مطالعات عینا”” به بررسی روابط بین متغیر ها پژوهش همانند موضوع پژوهش مد نظر پرداخته اند.در واقع این نوع مطالعات از لحاظ نوع و تعداد متغیر های مورد بررسی کاملا” شبیه به پژوهش مد نظر می باشد.
2- مطالعات تجربی مستقیم کل: این نوع مطالعات به بررسی روابط بین متغیر های پژوهش در قالب مجموعه ای از وابط دیگر پرداخته اند.در واقه در این مطالعات روابط بین متغیر های ما نیز به عنوان بخش از مطالاعت آنها در نظر گرفته شده است و دارای رابطه کل و جزء هستند.
3- مطالعات تجربی غیر مستقیم خاص: این نوع مطالعات صرفا” به بررسی یکی از متغیر های پژوهش ما در قالب یک مطالعه پرداخته اند.
4- مطالعات تجربی  غیر مستقیم کل: این نوع مطالعات صرفا” به بررسی  رابطه ، تفاوت یا اثر یکی از متغیر های پژوهش ما با متغیرهایی غیر از متغیر ها ی مد نظر در پژوهش ها پرداخته اند.

مراحل بررسی پیشینه پژوهش:

1- تعیین واژگان کلیدی.
2- جستجوی منابع .
3- یافتن منابع.
4- طبقه بندی منابع.
5- گزینش منایع.
6- خلاصه سازی منابع.
7- نقد منابع .
8- تدوین مبانی تجربی پژوهش.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان