نحوه نوشتن فرضيه های تحقیق در پروپوزال، پایان نامه و مقاله

در این بخش نحوه نوشتن فرضیه های تحقیق در پروپوزال، پایان نامه و مقاله های علمی و پژوهشی، مقاله های ISI برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش داده  خواهد شد.

راهنمای نوشتن فرضیه های تحقیق در پروپوزال، پایان نامه و مقاله های علمی و پژوهشی و مقاله ISI

پس از طرح مساله پژوهشگر پاسخي را به مساله يا پرسش پژوهشي خود مي‏دهد. اين پاسخ يك پاسخ عاميانه نيست، بلكه براساس مطالعه ‏هاي مقدماتي كه انجام گرفته است و در آنها تجربه‏هاي پيشين و نظريه ‏هاي حاكم مدنظر قرار گرفته‏اند. صورتبندي مي‏شود و اصطلاحاً فرضيه یا hypothesis ناميده مي‏شود. فرضيه پاسخي بخردانه، منطقي‏ احتمالي و موقت به پرسش پژوهش است كه در مرحله‏هاي بعدي پژوهش آزمون خواهد شد. در فرضيه، به منظور انجام پيش‏بيني، وجود دست كم دو متغير الزامي است. البته اين امر با مباحث مربوط به اصطلاح فرضيه‏ي وصفي كه در آن يك متغير لحاظ مي‏شود در تعارض است، اما عده‏ي زيادي اين نوع فرضيه را يك فرض مي‏دانند تا فرضيه و در پژوهش‏ هاي اكتشافي در قالب هدف مي‏اورند. پس، در يك تعريف كلي مي‏توان گفت فرضيه يك گمانه‏زني علمي و بخردانه است كه از ضرب حداقل دو متغير در هم حاصل مي‏شود كه يكي از اين متغيرها متغير مستقل و ديگري متغير وابسته است. اين پاسخ يا گمانه‏زني براساس پندار يا حدس‏هاي سرسرانه و بي‏منطق نيست، بلكه براساس مطالعه‏ي علمي مقدماتي، ساير نظريه‏هاي ارائه شده، يا مشاهده‏هاي عيني و گاه از طريق استقراء و گاه قياس حاصل مي‏شود.
صورتبندي و به‏ كارگيري فرضيه‏(ها) در پژوهش‏هاي با هدف قياسي در اصل اعمال محدوديت است كه حكم نقشه و راهنمايي را بازي مي‏كند كه موجب مي‏شود پژوهشگر يك مسير مشخص و تعيين شده‏اي را طي نمايد. بنابراين، گاهي فرضيه را به عنوان چراغ راهنمايي تعريف مي‏كنند كه پژوهشگر را به پيش مي‏برد يا هدايت مي‏كند و او را از گمراهي يا بي‏راهه روي مصون مي‏دارد. فرضيه مي‏تواند از طريق قياس يا رويكرد بالا به پايين به دست آيد و پژوهشگر از طريق استدلال قياسي از امور كلي تر به امور خاص‏تر پيش رود و كار خود را با يك نظريه راجع به موضوع مورد بررسي شروع و بعد به فرضيه‏هاي خاص قابل آزمون برسد. اين امر پژوهشگر را قادر مي‏سازد با داده‏هاي خاص‏تر نظريه ‏هاي اغازين را آزمون نمايد. فرضيه مي‏تواند از طريق استقراء يا رويكرد پايين به بالا  به دست آيد و پژوهشگر از طريق استدلال استقرايي از مشاهده‏ هاي معين به تعميم گسترده‏ تر پيش رود و از طريق كشف الگوهاي موجود به ساخت فرضيه‏ هاي پژوهش بپردازد.

فرضیه تحقیق شامل چیست؟

فرضيه شامل يا يك تبيين پيشنهادي براي يك پديده يا يك پيشنهاد خردمندانه ‏ي حاكي از وجود يك رابطه امكان‏پذيري بين پديده ‏هاي چندگانه است. فرضيه بيان علمي پيش ‏بيني است. آن به صورت عيني آن‏چه را كه شما انتظار داريد در مطالعه پيش رويتان رخ دهد، توصيف مي‏ كند. همه مطالعه‏ ها فرضيه ندارند. گاه يك مطالعه به صورت اكتشافي طراحي مي‏شود اگر در مطالعه‏ اي فرضيه ‏ي رسمي وجود نداشته باشد، پس شايد هدف از آن مطالعه كاوش زمينه‏ي موردنظر به صورت گسترده جهت صورتبندي فرضيه‏(ها)ي علمي يا پيش‏بيني باشد. روش علمي مستلزم آزمون فرضيه‏ي علمي است. دانشمندان بطور كلي اين قبيل فرضيه‏ ها را مبتني بر مشاهده‏ي پيشن يا بسط نظريه‏هاي علمي صورتبندي مي‏ نمايند. بطور طبيعي، فرضيه‏هاي علمي شكل يك الگو (مدل) رياضي را دارند. گاهي، البته نه هميشه، مي‏توان فرضيه‏ها را به صورت بيان‏هاي وجودي ك حاكي از وجود يك ويژگي در بخش خاصي از پديده مورد بررسي است، يا به صورت تبيين‏هاي علي كه حاكي از وجود يك ويژگي خاص در هر بخش از پديده است، صورتبندي كرد.
هر فرضيه‏ مفيدي قادر خواهد بود پيش‏بيني‏هايي را با استدلال (از جمله استدلال قياسي) انجام دهد. فرضيه ممكن است پيامد يا نتيجه يك آزمايش در محسط آزمايشگاه يا مشاهده‏ي يك پديده در طبيعت يا جامعه را پيش‏بيني نمايد. اين پيش‏بيني ممكن است از آمار نيز استمداد جويد و فقط درباره احتمالات صحبت كند. فرضيه نيز همچون نظريه مي‏بايست ابطال‏پذير باشد. يك فرضيه ابطال‏پذير تا حد زيادي مي‏تواند فرآيند آزمون فرضيه را جهت تعيين و جود مواد غلط در آن آسان گرداند. در صورتبندي يك فرضيه، لازم نيست پژوهشگر به صورت متداول نتيجه‏ي يك آزمون بطور بالقوه ابطال‏گرا را بداند يا آن‏كه به صورت معقول آن را تحت بررسي مداوم قرار دهد. فقط در چنين مواردي، آزمايش، آزمون يا مطالعه به صورت بالقوه احتمال نشان دادن حقيقت يا صدق يك فرضيه را افزايش مي‏دهد. اگر پژوهشگري نتيجه را بداند، مي‏بايست آن را در صورتبندي فرضيه لحاظ نمايد. فرضيه را مي‏توان به عنوان نخستين تلاش‏ها براي تبيين الگوهاي مشاهده شده در طبيعت يا جامع يا پيش‏بيني نتايج آزمايش‏ها تعريف و خلق كرد.

نگارش مقالات Scopus و ISI
نگارش مقالات علمی و پژوهشی با ارائه موضوعات جدید
استخراج مقاله از  پایان نامه  و تقویت انها
ترجمه تخصصی
پیشنهاد مجلات ISI قبل از ارسال
مشاوره به متقاضیان برای تشخیص اعتبار مجلات ISI
اطلاع رسانی به موقع در مورد لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه ها
اطلاع رسانی در مورد مجلات خارج شده از لیست ISI
اخذ پذیرش تضمینی مقالات  از مجلات ISI

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان