موضوع پایان نامه مدیریت مالی

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه مديریت مالي و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور
در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه مدیریت مالی برای شما دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی پیشنهاد دهیم:

نقش مکمل جریان های نقدی عملیاتی در توضیح بازده سهم
تاثیر کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری بازار بر درآمد و اجزای درآمد
اثر تركيبي سرمايه انساني اشتغال موقت و اندازه شركت بر عملكرد مالي شركتهاي توليدي
اثر متغیرهای تئوری تصمیم و متغییرهای رفتاری بر درک استفاده کنندگان اطلاعات مالی از ریسک
اثرچرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی
ارائه مدل اعتبار سنجي براي مشتريان حقيقي بانك رفاه شعب زنجان با استفاده از روش ANP
ارائه مدل سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در مجتمع مس سرچشمه کرمان
ارائه مدل هاي شاخص هاي ارزيابي مالي و اقتصادي در شركتهاي پيمانكاري
ارائ‍ه‌ م‍دلی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍هی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اق‍لام‌ ت‍رازن‍ام‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آرم‍انی‌
ارتباط بين چرخه عمر شركت و هموارسازي سود از طريق زمان بندي فروش داراييها
ارتباط بين سبك هاي شناختي تصميم گيري و انتظارات سرمايه گذاران از ريسك و بازده سرمايه گذاري
ارتباط سرمايه نوآوري با عملكرد مالي شركت هاي مواد دارويي با استفاده از روش تاپسيس
ارتباط ميان نوع و رويكرد تحليل مالي كاركنان با سطح كار آمدي
ارزش‌ گ‍ذاری‌ ع‍رض‍ه‌ه‍ای‌ اولی‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ گ‍وردن‌ ف‍ازی‌
ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت­های تولیدی
ارزی‍ابی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ در ش‍ن‍اس‍ایی‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍الی‍اتی‌ دول‍ت‌
ارزیابی تاثیر سیستم حسابداری سنجش مسئولیت بر نسبت‌های سودآوری از دیدگاه مدیران (در صنایع لوازم خانگی)

انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت مالی
ارزی‍ابی‌ ت‍وان‌ ت‍بیی‍ن‌ م‍عی‍اره‍ای‌ ری‍س‍ک‌ ن‍ام‍طل‍وب‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ارزیابی روشهای تقسیم سود و تاثیر آنها بر سود آوری و بازده سهام
ارزی‍ابی‌ ری‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍الی‌ و ع‍م‍لی‍اتی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري با استفاده از معيارهاي فرامدرن
ارزی‍ابی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ ش‍ارپ‌
ارزی‍ابی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍درن‌ پر ت‍ف‍وی‌ (MPT) و نظریه پست مدرن پرتفوی ( PMPT)
ارزی‍ابی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ در ای‍ران‌
ارزیابی عوامل موثر بر خسارات بیمه شخص ثالث و تاثیر آن بر ریسک و بازده صنعت بیمه
ارزیابی قابلیت مدلهای تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی
ارزيابي کارايي بورس مطالعهبا استفاده از ضريب تعديل قيمت سهام
ارزی‍ابی‌ ک‍ارایی‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ک‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ای‍رانی‍ان‌ ب‍ا ت‍رکی‍بی‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍بی
ارزی‍ابی‌ ک‍ارایی‌ ن‍س‍بی‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ای‌ خ‍ص‍وصی‌ ب‍ا روش‌ ت‍ح‍لی‍ل‌ پ‍وش‍شی‌ داده‌ ه‍ا و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ م‍الی‌
ارزیابی میزان پوشش فرایندهای مالی تعیین شده دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بکارگیری نرم‌افزارهای مالی استفاده شده و ارائهی راه کار مناسب بمنظور افزایش کارآیی
آزم‍ون‌ ش‍ک‍ل‌ ض‍عی‍ف‌ ک‍ارایی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ (مطالعه‌ زی‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ازار)
آزمون نظريه‌هاي رفتار مالي بر اساس عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس مطالعه تحليل ارتباط بين نسبت هاي مالي و نسبت قيمت به درآمد (P/E) هر سهم در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس مطالعه طي سال هاي
اعتبار سنجي مشتريان پست بانك ايران
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍جی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگی‍ری‌ ق‍رار داده‍ای‌ س‍وآپ‌ ن‍ک‍ول‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ از ن‍ظر م‍الی‌ وف‍ق‍هی‌ در ن‍ظام‌ م‍الی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لامی‌ ای‍ران‌
آم‍وزش‌ اث‍رات‌ ت‍ورش‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ر ک‍ارایی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍هی‍ن‍ه‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍بی‍ه‌ س‍ازی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ش‍ارپ‌ ب‍وسی‍ل‍ه‌ ش‍بی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و
ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ چ‍ن‍د دوره‌ ای‌ ب‍هی‍ن‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍رااب‍ت‍ک‍اری‌ در ف‍ض‍ای‌ ع‍دم‌ ق‍طعی‍ت‌
ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍نی‍ک‌ ت‍ح‍لی‍ل‌ پ‍وش‍شی‌ داده‌ ه‍ا DEA
ب‍ام‍دل‌ س‍ه‌ ع‍ام‍لی‌ ف‍ام‍اوف‍رن‍چ‌ در تبیی‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مقايسه آن با نرخ بازده سهام در بازار در بورس اوراق بهادار شهر
ب‍هی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍ر ت‍ف‍وی‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از س‍ه‍ام‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍بی‌ م‍ص‍ن‍وعی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍تی‍ک‌
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري (پرتفوي)
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي و اراية يک مدل کاربردي
پايش روند تغييرات شاخص هاي بهره وري طي سالهاي 85-90در اداره كل راه آهن شمالغرب و ارائه راهكارهاي بهينه با
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل هاي تطبيقي هوشمند
پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس تهران با استفاده از استراتژيهاي تكامل
تاثير اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي بر سودآوري
تاثير اهرم ارزي بر عملكرد هاي مالي شركتها
تاثير تغيير نرخ ارز بر ريسك و بازده شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار
ت‍اثی‍ر ت‍وق‍ف‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ قی‍م‍ت‌ و ن‍ق‍دش‍ون‍دگی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اثی‍ر رف‍ت‍ار ت‍وده‌ وار س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ قی‍م‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ آتی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌
تاثير ريسك اعتباري و كفايت سرمايه بر عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بورس
ت‍اثی‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ب‍ر ن‍رخ‌ ب‍ازده‌ غی‍ر ع‍ادی‌ ( ب‍ا ت‍اکی‍د ب‍ر ن‍وع‌ ص‍ن‍ع‍ت‌
تاثير سياست پولي بر توليد صنايع مواد غذايي در شهرستان خوي
ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زاي‍ش‌ درآم‍ده‍اي‌ م‍ال‍ي‍اتی‌ دول‍ت‌
ت‍اثی‍ر وی‍ژگی‍ه‍ای‌ ش‍رک‍تی‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا
تجزيه و تحليل مالي شرکت فراورده هاي با رويکرد مديريت استراتژيک
ت‍ح‍ليل‌ اث‍ر درآم‍دی‌ در رسيدگی‌ ع‍لی‌ ال‍راس‌ م‍اليات‌ م‍ش‍اغل
تحليل ارتباط ميان نوع بانك (دولتي و غير دولتي )و استراتژي هاي توسعه مالي در بانك هاي منتخب شهرستان خوي
ت‍ح‍لی‍ل‌ درج‍ه‌ دس‍تی‍ابی‌ م‍ع‍افی‍ت‌ م‍الی‍اتی‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۱۳۲ ق‍ان‍ون‌ م‍الی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍قی‍م‌ ب‍ه‌ اه‍داف‌ پی‍ش‌ بی‍نی‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ولی‍د
ت‍ح‍لی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍دهی‌ در ف‍رآي‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ن‍ظام‌ م‍الی‍اتی‌ ک‍ش‍ور
تدوين مكانيزم كاهنده هزينه ها
ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍الی‌، آزادس‍ازی‌ ت‍ج‍اری‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ح‍وزه‌ خ‍لی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ان‍ل‌ دی‍ت‍ا
چ‍گ‍ون‍گی‌ م‍وث‍ر ب‍ودن‌ م‍ن‍اطق‌ آزاد اي‍ران‌ در ج‍ذب‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ه‍اي‌ م‍س‍ت‍قی‍م‌ خ‍ارجی‌
حاکمیت شرکتی و ارزش مربوط به اطلاعات مالی موجود
خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار
رابطه بين استقرار مديريت کيفيت فراگير و عملکرد و وضعيت مالي
راب‍طه‌ بی‍ن‌ زم‍ان‌ ت‍اس‍ررسی‍د و ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ قی‍م‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ آتی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌
راب‍طه‌ ف‍را اع‍ت‍م‍ادی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و سی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍سی‍م‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌
راب‍طه‌ قی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ک‍م‍ت‍ر از ح‍د و ن‍ق‍د ش‍ون‍دگی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ع‍د از ع‍رض‍ه‌ ع‍م‍ومی‌ اولی‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
راب‍طه‌ می‍زان‌ س‍ه‍ام‌ ش‍ن‍اور آزاد و ن‍ق‍د ش‍ون‍دگی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‌ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
رابطه همزمان پوياي حجم معاملات و نوسان بازدهي سهام:(با تاكيدي بر صنايع
رتبه بندی بانکهای تجاری با استفاده از مدلهای DEA/DEA TOPSIS و رویکرد اندرسون – پیترسون بر پایه شاخصهای مالی
رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ آن‍ه‍ا در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ت‍ح‍لی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ ف‍ازی‌ FANP
رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍ه‍ای‌ ال‍ت‍ره‌ ت‍رای‌ و ت‍اپ‍سی‍س‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍الی‌
رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارگ‍زاری‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍نی‍ک‍ه‍ای‌ ت‍ص‍می‍م‌ گی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍عی‍اره‌ ( ت‍ح‍لی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍بی‌ ف‍ازی‌)
سرمايه گذاري در تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملکرد تجاري موسسات توليدي استان
س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ (ش‍واه‍د ت‍ج‍ربی‌ : ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌)
شبیه سازی یک الگوی محاسبات بیمه ای با رویکرد بهسازی و اصلاح نظام بازنشستگی شهرداری تهران
شكست ساختاري و مدلسازي و پيش‌بيني نوسانات بازده سهام توسط مدل‌هاي GARCH
ش‍ن‍اس‍ایی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍قی‍ت‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ش‍رک‍تی‌
شناسايي و مطالعه عوامل كليدي موثر بر سود آوري بانكهاي تجاري
ع‍وام‍ل‌ ت‍عیی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
عوامل كليدي تاثر گذار بر تصميمات ساختار سرمايه
عوامل موثر بر تسهيلات اعطائي صادراتي بانک به بخش خصوصي
عوامل موثر بر جذب سرمايه افراد حقيقي در بورس اوراق بهادار تهران
كارايي روشهاي تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
كاربرد الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي با تركيب داده هاي تكنيكال و بنيادين
کاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شرکتها
کاربرد مدلسازی ریاضی در فرایند دریافت، ذخیرهسازی، اندازه گیری و صدور نفت خام
گزارش ارزیابی مدیریت از کنترلهای داخلی و بررسی فایده مندی گزارش دهی برون سازمانی آن در ایران
مالکیت شرکتی، اصلاحات در حاکمیت شرکتی و بهنگام بودن درآمد
محاسبه هزینه نهایی بلندمدت قیمت برق در نیروگاههای استان تهران
محتواي اطلاعاتي تغييرات موجودي كالا و هزينه هاي نمايندگي در قيمت گذاري شركت هاي توليدي
مدل رياضي پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از پروبيت و لوجستيك و شبكه هاي عصبي
مدلسازي نوسانات بازده سهام با استفاده از مدلهاي GARCH
مدلسازي همبستگي پوياي شرطي ميان قيمت نفت خام و قيمت سهام شركت هاي پتروشيمي
مديريت دارايي-بدهي با رويكرد بهينه سازي استوار (Robust Optimization) بكارگيري
مديريت ريسك عملياتي در سيستم بانكي
مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه
مطالعه آثار اقتصادی میزان تراکم ساختمانی بر تقاضا و زیر ساختهای حمل و نقل شهری
مطالعه‌ آث‍ار ت‍غیی‍ر ح‍د ن‍وس‍ان‌ قی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه آثار تغيير حدنوسان قيمت سهام برنوسان و بازدهي بازار، تعداد دفعات
مطالعه‌ آث‍ار ت‍وق‍ف‌ م‍وق‍ت‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ اث‍ر ت‍غیی‍رات‌ ح‍د ن‍وس‍ان‌ قی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍وضی‍ح‌ داده‌ ن‍ش‍ده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ اث‍ر م‍ال‍کی‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ اث‍ر ن‍رخ‌ ارز ت‍ورم‌ ب‍ر ب‍ازدهی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ر ری‍س‍ک‌ و ک‍م‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ورس‌
مطالعه اثرات تغييرات قيمت نفت بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه ارتباط بين ارزش شركت و ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك آن با استفاده از شاخص Q توبين
مطالعه‌ ارت‍ب‍اط بی‍ن‌ ت‍غیی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ا ری‍س‍ک‌ ن‍ک‍ول‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌
مطالعه ارتباط بين ريسك و بازده كوتاه مدت عرضه هاي اوليه سهام (IPOS)
مطالعه ارتباط بين ريسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار
مطالعه ارتباط بين سود و قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال هاي
مطالعه‌ ارت‍ب‍اط بی‍ن‌ م‍ان‍ده‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و ک‍ف‍ای‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ب‍ا ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ و ش‍اخ‍ص‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ وام‌
مطالعه ارتباط بين متغيرهاي كلان اقتصادي با بازده سهام شركتهاي سرمايه گذاري
مطالعه ارتباط بين متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه ارتباط پویا بین سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام
مطالعه ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبين
مطالعه ارتباط ميان بازده سرمايه‌گذاري در طلا و بازده بازار سهام در بورس
مطالعه‌ ارت‍ب‍اط می‍ان‌ وی‍ژگی‌ ه‍ای‌ ف‍ردی‌، ح‍رف‍ه‌ ای‌، و ش‍خ‍صی‍تی‌ ب‍ا ت‍ورش‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ م‍ت‍داول‌ در می‍ان‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ و ف‍ع‍الان‌ ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌
مطالعه الگوهاي تأمين مالي و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
مطالعه الگوي بازگشت به ميانگين نسبت قيمت به درامد در بورس اوراق بهادارتهران
مطالعه‌ ام‍ک‍ان‌ ک‍س‍ب‌ ب‍ازده‌ غی‍ر ع‍ادی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ درآم‍د ب‍اقی‍م‍ان‍ده‌ RIV
مطالعه‌ ان‍دازه‌ رف‍ت‍ار ت‍وده‌ وار م‍وس‍س‍ات‌ ن‍ه‍ادی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ان‍ف‍رادی‌
مطالعه‌ ب‍ازده‌ اض‍افی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ش‍ت‍اب‌ س‍ود و قی‍م‍ت‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه بازده غير عادي سهام تازه پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار شهر
مطالعه‌ پ‍وی‍ایی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ح‍قی‍قی‌ و ن‍ه‍ادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ بهادارر ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر اف‍زودن‌ دارایی‌ ن‍ف‍تی‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ورت‍ف‍وی‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از س‍ه‍ام‌
مطالعه تاثير تحويل به موقع gitكالاي ساخته شده بر رشد مالي شركت
مطالعه تاثير تعميم مارک محصول بر سهم بازار در صنايع غذايي و لوازم بهداشتي در شهر
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر ت‍غیی‍رات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍الی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍قی‍م‌ ب‍ر روی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر خ‍ص‍وصی‌ س‍ازی‌ ب‍ر ک‍ارایی‌ ش‍رک‍ت‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر خ‍ص‍وصی‌س‍ازی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ واگ‍ذارش‍ده‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر خ‍طای‌ س‍ود پی‍ش‌ بی‍نی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر ری‍س‍ک‌ و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه تاثير در آمدهاي ارزي بر شاخص هاي GDP اشتغال و سرمايه گذاري
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر درآم‍ده‍ای‌ ارزی‌ ( ن‍ف‍تی‌ و غی‍ر ن‍ف‍تی‌) ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ن‍ق‍دی‌ و قی‍م‍ت‌ TEDPI)
مطالعه تاثیر دستورالعملهای معاملاتی مصوب سازمان بورس اورل بهادار بر نقدشوندگی سهام
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍تی‌ ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه تأثير ساختار سرمايه بر هزينه سرمايه و قيمت بازاري سهام شركت‌هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس مطالعه طي سالهاي
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ روی‌ راب‍طه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ P/E
مطالعه تاثير سبک هاي مديريت و مشارکت کاربر بر موفقيت سيستم هاي اطلاعات مديريت در مراحل گوناگون رشد سيستم
مطالعه تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر س‍ه‍ام‌ ب‍رن‍ده‌ و ب‍ازن‍ده‌ ب‍ر ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر سی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍سی‍م‌ س‍ود ب‍ر ن‍رخ‌ رش‍د س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌، ب‍ازده‌، و ارزش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر سی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ولی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه تأثير شرايط رونق و ركود بازار در بروز اثر ربايش بر دامنه حد نوسان
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍اتی‌ ب‍ر قی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ک‍م‍ت‍ر از ح‍د ع‍رض‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ومی‌ اولی‍ه‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر ق‍ان‍ون‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍الی‍اتی‌ ب‍ر ع‍دم‌ ت‍امی‍ن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‌ از طری‍ق‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍الی‍اتی‌
مطالعه تاثیر مازاد جزیان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر م‍ت‍ن‍وع‌ س‍ازی‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ ب‍ر ری‍س‍ک‌ ن‍ا م‍طل‍وب‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه تاثير متنوع سازي تشكيلاتي حاكميت تشكيلاتي بر ارزش تشكيلات بانك قوامين
مطالعه تاثير مدت زمان توقف نماد معاملاتي بر نرخ بازده سرمايه گذاري و نقد شوندگي سهام
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر م‍ع‍ام‍لات‌ اش‍خ‍اص‌ ن‍ه‍ادی‌ و غی‍ر ن‍ه‍ادی‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر ن‍رخ‌ ت‍ورم‌ و ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر ن‍گ‍ه‍داری‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍دی‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد آتی‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌
مطالعه‌ ت‍اثی‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر ب‍ازدهی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در طلا
مطالعه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش
مطالعه تأثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت شهر
مطالعه تاثيراعتبارات داخلي بر رشد اقتصادي در ايران
مطالعه‌ ت‍ح‍ليلی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ وص‍ول‌ م‍اليات‌ در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان
مطالعه‌ ت‍ح‍لی‍لی‌ م‍ک‍انی‍زم‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ام‍وال‌ م‍ن‍ق‍ول‌ دول‍تی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍الی‌
مطالعه‌ ت‍صی‍م‍ات‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ از دی‍دگ‍اه‌ ت‍ئ‍وری‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داز prospect theory
مطالعه تغييرات بهره وري كل در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از شاخص بهره وري مالم كوئيست
مطالعه‌ ت‍غیی‍رات‌ س‍ق‍ف‌ و ک‍ف‌ قی‍م‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍ق‍طه‌ م‍رج‍ع‌ و اث‍ر آن‌ ب‍ر ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌
مطالعه تنزیل سود نقدی درا رزش گذاری شرکتها معدنی فعال در بورس _صنعت سرب و روی
مطالعه‌ ح‍ب‍اب‌ قی‍م‍تی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه حفظ ارزش حقيقي سرمايه در موسسات بيمه، شركت
مطالعه‌ دو ال‍گ‍وی‌ ت‍ئ‍وری‌ ت‍وازن‌ ای‍س‍ت‍ا و ت‍ئ‍وری‌ ت‍رجی‍حی‌ در ت‍بیی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌
مطالعه‌ راب‍طه‌ اه‍رم‌ م‍الی‌ ب‍ا ری‍س‍ک‌ سی‍س‍ت‍م‍اتی‍ک‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا
مطالعه رابطه بين اندازه و رشد درآمد خالص شركت با هزينه سرمايه آن
مطالعه‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ازاد س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌ پی‍ش‌ بی‍نی‌ ش‍ده‌، ن‍س‍ب‍ت‌ قی‍م‍ت‌ ب‍ه‌ در آم‍د ه‍ر س‍ه‍م‌، ن‍س‍ب‍ت‌ گ‍ردش‌ ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات
مطالعه رابطه بین بانک مرکزی و سیاست های پولی
مطالعه رابطه بين تغييرات سرمايه در گردش خالص و دارايي هاي عملياتي بلند مدت با بازده داراييها
مطالعه‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ب‍ورس‌ و ن‍رخ‌ س‍ود س‍پ‍رده‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ دول‍تی‌ در ش‍رای‍ط ب‍ازار م‍ت‍ق‍ارن‌ و ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ م‍الی‌
مطالعه‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ دوره‌ ن‍گ‍ه‌ داری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذار ب‍ا وی‍ژگی‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌
مطالعه رابطه بين ريسك نقدينگي و عملكرد بانكهاي ايراني
مطالعه‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ ری‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌: اث‍ر ش‍ت‍اب‌ و ری‍س‍ک‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگی‌
مطالعه رابطه بين سرمايه گذاران نهادي با اقلام تعهدي غير عادي در شركتها
مطالعه رابطه بین سود حقوق صاحبان سهام و ساختار سرمایه
مطالعه رابطه بين شخصيت سرمايه گذاران و نوع سرمايه گذاري آنها
مطالعه رابطه بين عوامل موثر و حساسيت سرمايه گذاري- جريان نقدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
مطالعه رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركت با عملكرد مالي
مطالعه رابطه بين نرخ بازده سرمايه‌گذاري (ROI) و عملكرد اقتصادي با استفاده از شاخص Q توبين در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
مطالعه‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ ن‍ق‍د ش‍ون‍دگی‌ و ران‍ش‌ قی‍م‍ت‌ پ‍س‌ از اع‍لان‌ س‍ود
مطالعه‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگی‌ دارایی‌ ه‍ا و ن‍ق‍دش‍ون‍دگی‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه رابطه بین نقدشوندگی سهام با عملکرد شرکت و چرخه تجاری در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه رابطه بين نوسانات نرخ ارز و بازده سهام با استفاده از مدل عليت گرنجر
مطالعه‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ وی‍ژگی‍ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ طی‌ دوره‌ ه‍ای‌ ری‍زش‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ راب‍طه‌ ری‍س‍ک‌ ن‍ا م‍ت‍ق‍ارن‌ و ب‍ازده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه رابطه شاخص كل و قيمت بازگشايي سهام(با استفاده از مكانيزم حراج)
مطالعه‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍دل‌ ف‍ام‍ا و ف‍رن‍چ‌ ب‍ا رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
مطالعه‌ راب‍طه‌ ف‍ص‍ل‍ه‍ای‌ س‍ال‌ و ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ا ب‍ازدهی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍وم‍ن‍ت‍وم‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه رابطه لطمینان بیش از حد مدیران و سیاست های تامین مالی
مطالعه‌ راب‍طه‌ می‍ان‌ ح‍اک‍می‍ت‌ ش‍رک‍تی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ا در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ راب‍طه‌ می‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ازار و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ در ب‍ورس‌ اورق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ راب‍طه‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگی‌ واه‍رم‌ ب‍ا ب‍ازده‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍رض‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ومی‌ اولی‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ راب‍طه‌ ن‍وس‍ان‌ قی‍م‍ت‌ ب‍ا ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ و ت‍ع‍داد م‍وق‍عی‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ب‍از ق‍رارداد
مطالعه‌ راب‍طه‌ ه‍م‍زم‍انی‌ قی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ و ن‍ق‍د ش‍ون‍دگی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ راب‍طه‌ ی‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگی‌ ن‍س‍بی‌ ب‍ازار و ب‍ازده‌ اض‍افی‌
مطالعه راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي در توسعة صادرات
مطالعه‌ روش‍ه‍ای‌ قی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ق‍رارداده‍ای‌ آتی‌ س‍ک‍ه‌ ب‍ه‍ار آزادی‌ در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌
مطالعه‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه ساختار وفرآيندهاي تامين مال يپروژه هاي عمراني
مطالعه سودمندي حاكميت شركتي در تحليل بنيادي اطلاعات
مطالعه شفافيت اهداف سازماني بر عملکرد سرپرستان شركت
مطالعه عملکرد سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه در بورس اوراق بهادار شهر طي سال هاي
مطالعه عوامل تعيين کننده و موثر بر ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در شهر
مطالعه عوامل موثر بر بازده بلندمدت غيرعادي سهام مشمول عرضه عمومي
مطالعه عوامل موثر بر جذب سرمايه افراد حقيقي در بورس منطقه اي
مطالعه عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک ملت
مطالعه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ری‍س‍ک‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ا
مطالعه عوامل موثر بر سرمايه گذاري در محصولات مالي (سهام) در بورس اوراق بهادار در سال
مطالعه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍ودآوری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ در ای‍ران‌
مطالعه عوامل موثر بر صادرات صنعت روي در ايران
مطالعه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر قی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در م‍ع‍ام‍لات‌ ع‍م‍ده‌
مطالعه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍س‍ب‌ ب‍ازده‌، اض‍افی‌ ن‍اشی‌ از ح‍ض‍ور در م‍ج‍م‍ع‌ ع‍م‍ومی‌ ع‍ادی‌ س‍الی‍ان‍ه‌ ش‍رک‍ت‌
مطالعه عوامل موثر بر ميزان صادرات محصولات کارخانجات محصول شركت
مطالعه‌ ف‍رضی‍ه‌ی‌ اف‍ش‍ای‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ ق‍وانی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍الی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍اتی‌ و ت‍اثی‍ر آن‌ ب‍ر روش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍تی‌
مطالعه‌ قی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ص‍رف‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگی‌، ان‍دازه‌،ارزش‌ و ری‍س‍ک‌ ب‍ازار در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه كاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشكستگي
مطالعه‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍اتی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍وضی‍ح‌ داده‌ ن‍ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ م‍ح‍ت‍وی‌ اطلاع‍اتی‌ اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و اث‍رآن‌ ب‍ر ن‍ق‍دش‍ون‍دگی‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍اتی‌
مطالعه محدوديتهاي تامين اعتبار مالي بخش كشاورزي
مطالعه مدل پيش بيني فروش BASS براي محصولات جديد شركتهاي دانش بنيان بورس
مطالعه‌ م‍ش‍ک‍لات‌ سی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍تی‌ ای‍ران‌ در ث‍ب‍ت‌ ام‍وال‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ دارایی‌ ه‍ا و ارائ‍ه‌ پی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ع‍م‍لی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍الی‌
مطالعه معيارهاي انتخاب سهم در بورس منطقه اي (با تاکيد بر تحليل بنيادي)
مطالعه معيارهاي موثر بر انتخاب سهام در بورس مطالعهبر اساس مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
مطالعه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍وان‌ م‍عی‍اره‍ای‌ س‍ن‍تی‌ و ج‍دی‍د م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ن‍اپ‍ای‍داری‌ س‍ود در پی‍ش‌ بی‍نی‌ ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه مقايسه اي روش مديريت سرمايه گذاري در بورس منطقه اي در زمينه پيش بيني بازار و انتخاب سهام
مطالعه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ر ت‍ف‍وی‌ ت‍ش‍کی‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍س‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازار در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ک‍ارایی‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌ و ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ رف‍ت‍ار ت‍وده‌واری‌ آگ‍اه‍ان‍ه‌ می‍ان‌ ب‍ازار اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ و ب‍ازاره‍ای‌ ن‍وظه‍ور و ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌
مطالعه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‌ ت‍ح‍لی‍ل‌ پ‍وش‍شی‌ داده‌ ه‍ا و ه‍م‌ س‍ن‍جی‌ آن‌ ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ری‍ن‍ر، ج‍ن‍س‍ن‌ و ش‍ارپ‌
مطالعه ميزان صحت قيمت اوليه سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس مطالعهمدل سازي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک
مطالعه ميزان مشتري محور بودن عملكرد شركت سهامي بيمه ايران در بيمه شخص ثالث و سرنشين در شهر
مطالعه نحوه مديريت صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و موانع اجراي صحيح آن در بنگاه
مطالعه نرخ ارز وقیمت طلا در ایران
مطالعه نظريه مقايسه اجتماعي در قيمت گذاري كمتر از واقع عرضه هاي عمومي اوليه
مطالعه نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود تصميم گيري مديران سازمان
مطالعه‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ورت‍ح‍س‍اب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌ در ادای‌ م‍س‍ولی‍ت‌ پ‍اس‍خ‍گ‍ویی‌ و ارزی‍ابی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دول‍ت‌
مطالعه‌ ن‍ق‍ش‌ وح‍دت‌ ب‍ودج‍ه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ج‍ل‍س‌ ب‍ر ف‍ع‍اليت‍ه‍ای‌ م‍الی‌ دول‍ت‌
مطالعه نوسانات قيمت سهم از سودنقدي اعلام شده هرسهم درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار طي سالهاي
مطالعه‌ ه‍م‌ ح‍رک‍تی‌ ب‍ازدهی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍لی‍ل‌ م‍وج‍ک‌
مطالعه‌ و ارزی‍ابی‌ ک‍ارایی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ م‍وج‍ود در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ح‍لی‍ل‌ پ‍وش‍شی‌ داده‌ ه‍ا
مطالعه‌ و آزم‍ون‌ پ‍دی‍ده‌ ش‍ت‍اب‌ در ش‍رای‍ط رون‍ق‌ و رک‍ود ب‍ازار در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ميزان سرمايه گذاري داخلي
مطالعه و رتبه بندي ريسك هاي صنعت مخابرات كشور به روش تحليل سلسله مراتبي(AHP)
مطالعه و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژههای سرمایه ایی در بخش حمل و نقل
مطالعه و شناسايي موانع خريد وفروش اينترنتی سهام در بورس اوراق بهادار در سال
مطالعه وضعيت نقدينگي و سياست هاي سرمايه در گردش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سالهاي
مطالعه تطبيقي نقش ضمانت نامه ها در تامين مالي نظام بانكي
مطالعه کارایی سیستم نظارت برعملکرد بازار بورس اوراق بهادر تهران
معرفی حسابداری تحت وب و بررسی محدودیتهای اجرای آن
مقايسه روش هاي تحليل تکنيکي در پيش بيني قيمت سهام در بورس مطالعهتجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه‌ريزي منابع بنگاه (ERP) در شرکت
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دل‌ قی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ دارایی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌CAPM
مقايسه مالي (بهاي تمام شده)الگوهاي توليد برنامه در صدا وسيماي شهر
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‌ ت‍ص‍می‍م‌ گی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍عی‍اره‌ وی‍ک‍ور ب‍ا م‍دل‌ قی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ دارایی‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ورت‍ف‍وی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مقايسه مدلهاي پيش بيني ورشكستگي شركتها با استفاده از شبكه هاي عصبي پس انتشار و تحليل تفكيك جند متغيره
مقایسه میزان ارتباط تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه نگرش رفتار مالي شخصي دانشجويان ارشد
ميزان تاثير برون سپاري خدمات فرودگاهي و هوانوردي بر در آمدها و هزينه هاي شركت
نقش‌ اطلاعات‌ حسابداري‌ در تصميم‌ گيريهاي‌ مديران‌ عالي‌ شركت
نقش سیستم کنترلهای داخلی در پیشگیری از وقوع تقلبات و اشتباهات در شعب بانک ملی ایران
نقش کیفیت سود در پیش بینی سودهای آتی
هموارسازی سود در سهام شرکت های تازه پذیرفته شده
ویژگی های چندگانه حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه

برای دریافت موضوعات به روزتر، جدیدتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوعات پایان نامه مدیریت، بانک موضوع پایان نامه ارشد مدیریت، بانک موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، موضوعات جدید پایان نامه مدیریت مالی، موضوعات پایان نامه مدیریت مالی، موضوع جدید پایان نامه ارشد مدیریت مالی، موضوعات پایان نامه مدیریت، بانک موضوع پایان نامه مدیریت مالی، پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت مالی، پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موضوع پایان نامه مدیریت مالی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان