موضوع پایان نامه مدیریت بیمه

موضوع پایان نامه مدیریت بیمه، موضوع پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه، موضوعات جدید پایان نامه مدیریت بیمه، موضوعات جدید پایان نامه ارشد مدیریت بیمه، پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت بیمه، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد مدیریت بیمه، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه مديریت بیمه و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور(منبع پژوهشکده بیمه) مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بیمه

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه مدیریت بازرگانی گرایش بیمه برای شما دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت بیمه گرایش های زیر پیشنهاد دهیم:

پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
بررسي تاثير متغير هاي اقتصادي بر عرضه و تقاضاي بيمه عمر
بررسي تاثير مخاطرات اخلاقي و انتخاب نامساعد در رشته بيمه اشخاص بر شركت هاي بيمه
بررسي تاثیر نظارت و مقررات در تنظيم بازار بيمه عمر
بررسي تاثیر‌ نيروي انساني متخصص‌ در عملکرد شرکت‌ بيمه‌ البرز
بررسي تاثيرمتغيرهاي کلان‌ اقتصادي برتقاضاي بيمه‌ هاي اشخاص‌
بررسي جايگاه بيمه عمر در سبد مصرفي خانوار در سطوح درآمدي مختلف
بررسي جايگاه بيمه هاي درماني بازرگاني در نظام بيمه خدمات
بررسي جايگاه مديريت ريسك در بيمه هاي مرتبط با بيمه هاي اشخاص
بررسي جايگاه مديريت ريسك و بيمه در اقتصاد خدماتي
GIS و کاربرد آن در بیمه عمر
TRIZ و نوآوری در بیمه های اشخاص
ابزارهاي حقوقي آژانس‌ چند جانبه‌ تضمين‌ سرمايه‌ گذاري (MIGA) در تحقق‌ اهداف‌ خود
ابعاد حقوق‌ عمومي بيمه‌ در حمل‌ و نقل‌ جاده‌اي درون‌ شهري و برون‌ شهري
آث‍ار ب‍ک‍ارگی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارد ۲۸ روی‌ ص‍ورت‌ م‍الی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ای‌ در ای‍ران‌
آث‍ار ح‍ق‍وقي اص‍ل‌ ح‍س‍ن‌ نيت‌ در ق‍رارداده‍اي بيم‍ه‌
آثار حقوقي الحاق‌ يا عدم‌ الحاق‌ ايران‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني (WTO)
اثر اينترنت بر عملكرد بازاريابي بيمه عمر
اث‍ر ت‍ورم‌ ب‍ر بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر و راه‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌
اث‍ر ت‍ورم‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ررش‍د ح‍ق‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر(زن‍دگی‌)، م‍س‍ئ‍ولی‍ت‌ و ام‍وال‌ (غی‍رزن‍دگی‌) در ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍ض‍و م‍ن‍ا(خ‍اورمی‍ان‍ه‌ و ش‍م‍ال‌ آف‍ری‍ق‍ا)
اثر ريسك گريزي بر تقاضاي بيمه عمر (مورد مطالعه: بازار بيمه عمر ايران)
اثربخشي آموزش‌ مولفه‌ هاي سبک‌ زندگي بارويکرد روانشناسي فردي بر رضايت‌ شغلي کاکنان‌ بيمه‌ مرکزي ايران‌
ارائه الگوها و پیامهای مناسب تبلیغاتی به منظور معرفی محصولات بیمه های اشخاص
ارائه الگوي كاربردي ارزيابي اثربخشي آگهي هاي بازرگاني بيمه اي
ارائ‍ه‌ چ‍ارچ‍وبی‌ ب‍رای‌ پی‍ش‌ بی‍نی‌ س‍طح‌ خ‍س‍ارت‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ بی‍م‍ه‌ ب‍دن‍ه‌ ات‍وم‍بی‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از راه‍ک‍ار داده‌ ک‍اوی‌
ارائه متدولوژي و روش محاسبه ريسك و نرخ حق بيمه در زمينه بيمه درمان
ارائه متدولوژي و روش محاسبه ريسك و نرخ حق بيمه در زمينه بيمه عمر
ارای‍ه‌ م‍دل‌ سی‍اس‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍رای‌ اث‍رب‍خ‍شی‌ ت‍ب‍لی‍غ‍ات‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران
ارائ‍ه‌ م‍دلی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍عیی‍ن‌ شی‍وه‌ ب‍هی‍ن‍ه‌ ت‍ب‍لی‍غ‍ات‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌ بی‍م‍ه‌ پ‍ارسی‍ان‌)
ارائ‍ه‌ م‍ذل‌ اف‍زای‍ش‌ خوشنودی ‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ از طری‍ق‌ بررسی ‌ کی‍فی‍ت‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ بی‍م‍ه‌ ای‌(م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌:ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ال‍ب‍رز س‍ه‍امی‌ ع‍ام‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ارائه یک مدل بررسی  ریسک پذیری فازی برای بررسی  ریسک پذیری زمانی پروژه های عمرانی
ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ت‍رکی‍بی‌ PROMETHEE و FANP ج‍ه‍ت‌ بررسی ‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ای‌ و ال‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ آن‍ه‍ا
ارت‍ب‍اط بی‍ن‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍انی‌ و خ‍ل‍ق‌ ارزش‌ در س‍ازم‍ان‌(م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌:ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ در ای‍ران‌)
ارت‍ب‍اط م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ی‍ادگی‍ری‌ س‍ازم‍انی‌ ب‍ا س‍طح‌ ن‍وآوری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌
ارزيابي امور بيمه اي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني: بهينه سازي امور مالي و بيمه اي بيمارستان
ارزيابي بکارگيري مديريت‌ ريسک‌ در شرکتهاي بيمه‌ گذار شرکت‌ بيمه‌ ملت‌ ( با تاکيد بر بيمه‌ گذاران‌ صنعتي در صنعت‌ خودرو)
ارزيابي تاثير يارانه بيمه صادراتي بر صادرات محصولات كشاورزي
ارزيابي سرمايه‌ گذاري هاي مالي- اقتصادي صنعت‌ بيمه‌ طي دروه‌ ۷ ساله‌
ارزيابي ظرفيت بالقوه بازار و شناسايي بيمه گذاران بالقوه در هريك از رشته هاي بيمه اي اشخاص در ايران (عمر، حوادث و درمان)
ارزيابي عملكرد برنامه بيمه محصولات كشاورزي
ارزيابي عملکرد سرمايه‌ گذاري منابع‌ پولي و مالي صندوق‌ بازنشستگي بيمه‌ مرکزي ايران‌ و ارائه‌ راهکارهاي مناسب‌
ارزيابي کارايي شرکتهاي بيمه‌ ايران‌ با استفاده‌ از مدل‌ ارتباطي DEA دو مرحله‌ اي
ارزيابي کيفيت‌ خ‍دم‍ات‌ ش‍رکت‌ بيم‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‌ از ديدگ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گيان‌ بيم‍ه‌ گ‍ذا
آزمون وجود مخاطره اخلاقي در بازار بيمه اتومبيل ايران: مطالعه موردي شركت سهامي بيمه ايران
اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ص‍می‍م‌ گی‍ری‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍بی‌ ج‍ه‍ت‌ پی‍ش‌ بی‍نی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌/س‍ود در بی‍م‍ه‌ ب‍دن‍ه‌ خ‍ودرو
آسيب‌ ش‍ن‍اسي بيم‍ه‌ م‍رکزي ج‍م‍ه‍وري اس‍لامي ايران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ال‍م‍اس‌ ت‍ع‍الي
آسيب شناسي سازماني بيمه هاي اشخاص
آسی‍ب‌ ش‍ن‍اسی‌ س‍ازم‍انی‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ وی‍س‌ ب‍ورد
اصول و قواعد تفكيك ريسك در بيماري هاي گوناگون
اطلاعات نابرابر و كارايي در بازار بيمه تصادفات اتومبيل ايران (مورد مطالعه: شركت بيمه ايران)
اقتصاد بیمه های عم، حوادث و درمان
آماره‌ هاي مقدار کرانگين‌ تک‌ متغيره‌ و تخمین  حق‌ بيمه‌ هاي اتکايي
امكان سنجي ارائه بيمه هاي مستمري و بازنشستگي از طريق بيمه هاي بازرگاني در ايران
امكان سنجي ورود به بازار جهاني تكافل عمر
ام‍ک‍ان‌ پ‍ذيري ايج‍اد ص‍ن‍دوق‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گي خ‍ص‍وصي در ايران‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ چ‍ن‍د ک‍ش‍ور م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
امکان سنجی ارائه بیمه درمان بیماری های خاص در کشور
امکان سنجی ارائه بیمه عمر و حوادث و درمان تعاونی
امکان سنجی ارائه بیمه های درمان گردشگری
امکان سنجی ارائه بیمه های درمان مدت دار
امکان سنجی ارائه بیمه های عمر و درمان بازرگانی روستایی و عشایری در چارچوب برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
امکان سنجی استفاده از روش‌های نوین آموزشی و پژوهشی در بیمه‌های عمر
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍جی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍اسی‍س‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍خ‍ص‍صی‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍اف‍رتی‌ در ای‍ران‌
امکان سنجی انتشار اوراق بهادار بیمه‌ی عمر
امکان‌ سنجي ايجاد کارآفريني سازماني در شرکت‌ سهامي بيمه‌ ايران‌
امکان سنجی حضور بیمه‌های خارجی در بازار بیمه عمر و حوادث ایران
امکان سنجی فردی سازی بیمه های درمان خاص در کشور
آناتومی تقاضای بیمه عمر
انجام مطالعات تطبيقي در بحث نظارت بيمه اي (مالي و تعرفه اي) در بيمه هاي اشخاص
اندازه گيري تاثير عوامل مرتبط بر حق بيمه كل و تعيين ظرفيت بالقوه بيمه اي كشور
ان‍دازه‌ گی‍ری‌ ک‍ارایی‌ ت‍خ‍صی‍صی‌،ف‍نی‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ دول‍تی‌ و خ‍ص‍وصی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ‌ ت‍ح‍لی‍ل‌ پ‍وش‍شی‌ داده‌ ه‍ا
اندازه‌گيري کيفيت‌ خدمات‌ بيمه‌ با استفاده‌ از مقياس‌ سروکوال‌ و رتبه‌ بندي ارائه‌ کنندگان‌ خدمت‌ بيمه‌ با استفاده‌ از ANP در موسسات‌ بيمه‌ تحت‌ نظر بيمه‌ مرکزي با تاکيد بر بيمه‌ اموال‌
اولويت بندي اقدامات استراتژيك سازمان هاي مشتري گرا با رويكرد QFD-ANP فازي
اولويت بندي درجه تاثير هريك از عناصر آميخته بازاريابي بر رفتار خريداران در شرکتهای بیمه.
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ از ن‍ظر م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ارزشی‌ م‍ورد ن‍ظر م‍ش‍ت‍ری‍ان‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌ :ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ارائ‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ خ‍دم‍ات‌ بی‍م‍ه‌ ب‍دن‍ه‌ خ‍ودرو در ارومی‍ه‌ و نی‍م‍ه‌ ج‍ن‍وبی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍ربی‌)
اول‍ويت‌ ب‍ن‍دي ع‍وام‍ل‌ کليدي م‍وف‍قيت‌ م‍ديريت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ري در خ‍دم‍ات‌ بيم‍ه‌ ه‍اي ع‍م‍ر
بازاریابی اینترنتی با رویکرد چهار s در بیمه های اشخاص
ب‍ازس‍ازي م‍دل‌ ه‍اي م‍رگ‌ و مير ب‍ر پ‍ايه‌ شکن‍ن‍دگي ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ع‍ميم‌ ت‍وزيع‌ گ‍وم‍پ‍رت‍ز
بررسی ‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ای‍رانی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍ون‌ ت‍ص‍می‍م‌ گی‍ری‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ MADM
بررسی ‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍لی‍دی‌ م‍وف‍قی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا
بررسی ‌ وض‍عی‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍الی‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌
بررســي ابعاد فني و مرتبط بر رشد بيمه هاي اشخاص به تفكيك رشته هاي بيمه اي
بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمۀ عمر و سرمایه¬گذاری شرکت بیمۀ کارآفرین در شهر تهران
بررسي اثر بکارگيري عناصر آميخته‌ بازاريابي الکترونيکي بر گسترش‌ صنعت‌ بيمه‌ در ايران‌
بررسي اثرات بازارگرايي بر عملكرد اقتصادي شركتهاي ارائه دهنده خدمت بيمه (مطالعه موردي: بيمه پارسيان)
ب‍ررسي اث‍رات‌ ب‍ازارگ‍رايي ب‍ر ع‍م‍لکرد اق‍ت‍ص‍ادي ش‍رکت‍ه‍اي ارائ‍ه‌ ده‍ن‍ده‌ خ‍دم‍ات‌ بيم‍ه‌(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي ش‍رکت‌ بيم‍ه‌ پ‍ارسيان‌)
بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر صنعت بيمه عمر و مطالعه تطبيقي ساختار بيمه در ايران با ساير كشورها ي عضو سازمان جهاني تجارت
بررسي اثربخشي روش هاي فروش بيمه عمر
بررسي اثربخشي فعاليتهاي ترويجي انجام‌ شده‌ در زمينه‌ بيمه‌ هاي عمر توسط صنعت‌ بيمه‌ در شهر تهران‌
بررسي ارتباط بيمه عمر با قوانين موضوعه كشور
بررسي اقتصادي تاثیر‌ سرمايه‌ گذاري ذخاير رياضي بيمه‌ هاي زندگي در فعاليتهاي مالي و پروژه‌هاي عمراني درايران‌
بررسي اقتصادي نحوه تعيين ضريب نفوذ بيمه عمر در ايران
بررسي امكان سنجي اجراي بيمه هاي الكترونيك عمر در ايران
بررسي بيمه هاي اتكايي عمر در جهان و ارائه پيشنهاداتي براي ايران
ب‍ررسي ت‍اثير اب‍ع‍اد س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍اني ب‍ر ميزان‌ واگ‍ذاري ص‍ن‍ع‍ت‌ بيم‍ه‌
بررسي تاثیر بازاريابي رابطه مند در بهبود ارائه خدمات بیمه موسسه پارس تز ایرانیان
بررسي تأثير بوروكراسي در كاهش رضايتمندي بيمه گزارن در بيمه هاي درماني
بررسي تاثير بوروکراسي بر رضايت‌ مندي در رضايتمندي بيمه‌ گذاران‌ در بيمه‌ هاي درماني
بررسي تاثير تبليغات در آشنايي مردم با بيمه هاي اشخاص
ب‍ررسي ت‍اثير ت‍ک‍ن‍ول‍وژي ارت‍ب‍اطي و اطلاع‍اتي در ت‍وس‍ع‍ه‌ بيم‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رونيک‌ در ايران‌
بررسي تاثير حق‌ بيمه‌ دريافتي شرکتهاي بيمه‌ بر ميزان‌ سرمايه‌ گذاري آنها در بازار مالي
بررسي تاثير روش هاي نوين دريافت حق بيمه بر توسعه بيمه هاي اشخاص (‌مانند تقسيط حق بيمه و غيره )
بررسی تأثیر سیاست آزاد سازی برگسترش رقابت در بازار بیمه
ب‍ررسي ت‍اثير ع‍وام‍ل‌ کيفيت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ر رض‍ايت‌ و وف‍اداري و ت‍وصيه‌ خ‍ريد ب‍ه‌ ديگ‍ران‌ در بيم‍ه‌ ايران‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
بررسي دلايل اقتصادي افت و خيزهاي ضريب خسارت بيمه هاي اشخاص در ايران
ب‍ررسي راب‍طه‌ بين‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازي ک‍ارک‍ن‍ان‌ و اس‍ت‍ق‍رار م‍ديريت‌ کيفيت‌ ج‍ام‍ع‌ در س‍ازم‍ان‌ بيم‍ه‌ م‍رک‍زي ايران‌
بررسي راهكارها و شيوه هاي مناسب براي كنترل هزينه هاي درمان بيمه شدگان توسط شركت هاي بيمه
بررسي راهكارهاي ايجاد بيمه مهريه در ايران
بررسي راهكارهاي ايجاد بيمه مهريه در ايران
بررسي راهكارهاي بهبود روش هاي نظارت در بيمه هاي اشخاص
بررسي راهكارهاي توسعه بيمه هاي عمر در ايران
بررسي راهكارهاي فروش اينترنتي بيمه هاي تكميلي درمان
بررسي راهكارهاي فروش اينترنتي بيمه هاي حوادث
بررسي راهكارهاي فروش اينترنتي بيمه هاي عمر و پس انداز
ب‍ررسي رواب‍ط بين‌ م‍عياره‍اي غيرم‍الي و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍الي ش‍رک‍ت‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي:ش‍رک‍ت‌ ه‍اي بيم‍ه‌ دول‍تي ش‍ع‍ب‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌)
بررسي روش هاي پرداخت مستمري ها و محاسبات فني مربوط به آن
بررسي روش هاي جديد انتقال ريسك (ART) و كاربرد آن در بازار سرمايه و تاثير آن بر بيمه هاي زندگي
بررسي روش هاي مناسب جهت مقابله با اثر تورم بر بيمه هاي عمر
بررسي ساختار Holding Company در كشورهاي منتخب و راهكارهاي اجرايي آن در صنعت بيمه عمر
بررسي ضرورت‌ ايجاد بيمه‌ مسئوليت‌ حرفه‌اي حسابرسان‌ در ايران‌
بررسي ضرورت تجديد نظر در مقررات و آئين نامه هاي بيمه هاي اشخاص
بررسي علل عدم توسعه بيمه هاي اشخاص
بررسي عملكرد شركت هاي بيمه كشور در صندوق ها، اتحاديه ها و مجامع بيمه اي بين المللي
بررسي عملکرد مديريت‌ نيروي فروش‌ در ارتباط بافروش‌ حضوري در صنعت‌ بيمه‌
اثر شاخص هاي مهم بيمه اي بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك با استفاده از مدل پانل پويا به روش
ب‍ازن‍گ‍ری‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ج‍دد اس‍ت‍رات‍ژی‌ ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‌
ب‍خ‍ش‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ک‍اوی
بررسی ‌ ارت‍ب‍اط بی‍ن‌ ارزش‌ اطلاع‍ات‌،ت‍ص‍می‍م‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ و شی‍وه‌ ح‍اک‍می‍ت‌ ش‍رک‍تی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌
بررسی ‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ه‍وی‍ت‌ ب‍رن‍د س‍ازم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ آک‍ر
بررسی ‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد بی‍م‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارت‌ ام‍تی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌
بررسی ‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍م‍ای‍ن‍دگی‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رکی‍ب‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍الی‌ س‍ازم‍انی‌ و روش‌ ت‍ح‍لی‍ل‌ پ‍وش‍شی‌ داده‌ ه‍ا
بررسي امكان كاربرد مدل هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) به منظور محاسبه قيمت تمام شده خدمات تشخيصي راديولوژي و سونوگرافي در مراكز طرف قرارداد سازمان بيمه خدمات درماني
بررسي عوامل تاثير گذار در حفظ و جذب مشتريان در شرکتهای بیمه.
بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي مرتبط بر ميزان رضايت بيمه گذاران از شركت بيمه ايران در شهر تهران (مطالعه موردي: بيمه هاي اتومبيل)
ب‍ررسي ع‍وام‍ل‌ مرتبط ب‍ر م‍وف‍قيت‌ بيم‍ه‌ ه‍اي ال‍ک‍ت‍رونيک‌:م‍وردک‍اوي بيم‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رونيک‌ ش‍خ‍ص‌ ث‍ال‍ث‌ ش‍رک‍ت‌ بيم‍ه‌ ايران‌-ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
بررسي عوامل مرتبط بر موفقيت سازمان تامين اجتماعي در برقراري مستمري بازنشستگي (مطالعه موردي: بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي شعبه يك قم)
بررسی عوامل مرتبط برگرایش مردم به طرح جدید بیمه های Universal Life درتهران
ب‍ررسي ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار در ک‍اه‍ش‌ خ‍س‍ارت‌ بيم‍ه‌ ه‍اي آت‍ش‌ س‍وزي
بررسي عوامل‌ موجد رضايتمندي بيمه‌ گذاران‌ از مديريت‌ بيمه‌ هاي درمان‌ شرکت‌ سهامي بيمه‌ دانا در شهر تهران‌
بررسي فرايند و مهندسي مجدد روال جاري در تعيين و واريز سهم حق بيمه اتكايي عمر
بررسي فرايند و مهندسي مجدد روية جاري در تعيين و واريز سهم حق بيمة اتكايي عمر
بررسي قانون بيمه عمر و آراء صادره دادگاه ها
بررسي كارايي شبكه فروش بيمه هاي حوادث
بررسي كارايي شبكه فروش بيمه هاي درمان
بررسي كارايي شبكه فروش بيمه هاي عمر
بررسي کيفيت‌ زندگي کاري کارکنان‌ ستادي شرکت‌ سهامي بيمه‌ ايران‌ در تهران‌
بررسي مباني علمي تعيين نرخ و شرايط و تعرفه در هر يك از رشته هاي بيمه هاي اشخاص
بررسي مقايسه اي بازار سرمايه ايران با كشورهاي در حال توسعه از جمله تركيه، مالزي و با محوريت سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه هاي عمر
بررسي مقايسه اي شيوه هاي بازاريابي بيمه عمر در شركت هاي بيمه كشور
بررسی مقایسه مزیت نسبی ارزش افزوده صنعت بیمه در استان های کشور: شواهدی جدید از حساب های منطقه ای
بررسي مقررات سرمايه گذاري شركت‌هاي بيمه با توجه به ضرورت بهينه‌سازي سرمايه‌گذاري از محل ذخاير بيمه‌هاي عمر
بررسي مهمترين‌ عوامل‌ تاثیر گذار بر کيفيت‌ زندگي کاري و رابطه‌ آن‌ با عملکرد کارکنان‌ شرکت‌ سهامي بيمه‌ دانا
بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران
بررسي موانع‌ پياده‌ سازي بيمه‌ الکترونيک‌ (مورد کاوي شرکت‌ بيمه‌ دانا)
بررسي موانع عمده توسعه بيمه هاي اشخاص و ارائه راهكارهاي مناسب
بررسی موانع و مشکلات استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شعب بیمه ای تهران سازمان تامین اجتماعی
بررسي ميزان‌ بکارگيري فناوري اطلاعات‌ برساختار سازماني شرکت‌ سهامي بيمه‌ ايران‌ در شهر تهران‌ (ازنظرمديران‌ و معاونين‌)
بررسي ميزان تقلب در بيمه هاي اشخاص و روش هاي جلوگيري از آن
بررسي نحوه بازاريابي و تكنيك هاي فروش و معضلات شبكه فروش و اطلاع رساني و تبليغات بيمه هاي اشخاص
بررسي نحوه گسترش بيمه هاي تكميلي درماني(انفرادي وگروهي) دربين طبقات مختلف درآمدي در كشور
بررسي نقاط ضعف و قوت آئين نامه تعرفه بيمه هاي اشخاص
بررسي نقائص موجود در قوانين موضوعــه كشور و نحوه ارتباط و همكــــاري بين قواي سه گانه و صنعت بيمه به منظور توسعه بيمه هاي عمر
بررسي نقش‌ صنعت‌ بيمه‌ در بازار سرمايه‌ ايران‌ و برخي از کشورهاي در حال‌ توسعه‌
بررسي نقش‌ متغيرهاي کلان‌ اقتصادي بر رشد صنعت‌ بيمه‌ در ايران‌ طي سالهاي۱۳۴۶-۷۷
بررسي نقش‌ هوش‌ عاطفي در مسير شغلي مديران‌ فروش‌ بيمه‌
بررســي نيازهــاي بازاريابــي بيمه عمر و تجديدساختار شركت هاي بيمه پس از پيوستن ايران به WTO
بررسي و ارائه راهكار پيرامون نظارت در كليه بخشهاي صنعت بيمه اشخاص
بررسي و ارزيابي نقش‌ و موانع‌ توسعه‌ سيستم‌ حسابداري مديريت‌ در صنعت‌ بيمه‌ در ايران‌
بررسي و تحليل عملكرد انواع سرمايه گذاري از محل ذخاير بيمه هاي عمر در شركت هاي بيمه
بررسي و تحليل كاركردهاي فعاليت بيمه ـ بانك(Bank assurance) در توسعه بيمه هاي اشخاص
بررسي و سنجش الگوهای تعیین حق بيمه هاي اشخاص (عمر، حوادث و درمان) با استفاده از الگوهای آمار بیمه (آکچوئری)
بررسي و سنجش سطح رضايتمندي بيمه گزاران بيمه هاي حوادث در سطح كشور
بررسي و سنجش سطح رضايتمندي بيمه گزاران بيمه هاي درمان در سطح كشور
بررسي و سنجش سطح رضايتمندي بيمه گزاران بيمه هاي عمر در سطح كشور
بررسي و طبقه بندي ريسك در انواع رشته هاي بيمه اشخاص
بررسي و مشکلات مرتبط با زیرساخت های فاوا (ICT) در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور
بررسي و مشکلات مرتبط با زیرساخت های فاوا (ICT) در توسعه بيمه هاي حوادث و درمان كشور
بررسي و مشکلات مرتبط با محیط اجتماعی در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور
بررسي و مشکلات مرتبط با محیط سیاسی منطقه ای در توسعه بيمه هاي اشخاص موسسه پارس تز ایرانیان
بررسي و مشکلات مرتبط با محیط فرهنگی در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور
بررسي و مشکلات مرتبط با محیط فرهنگی در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور
بررسي و مشکلات مرتبط با محیط فرهنگی در توسعه بيمه هاي عمر در سطح كشور
ب‍ررسي وج‍ود ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍س‍اع‍د در بيم‍ه‌ ب‍دن‍ه‌ ات‍وم‍بيل‌ و اث‍ر آن‌ ب‍ر ت‍عيين‌ ح‍ق‌ بيم‍ه‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ بيم‍ه‌ کش‍ور ايران‌
بررسي وضع‌ موجود و چشم‌ انداز بيمه‌ الکترونيک‌ در شرکت‌ بيمه‌ ايران‌
بکارگیری هوش تجاری (Business Intelligence) برای بهبود ارائه خدمات بیمه های عمر
بناي مسووليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري زميني با توجه به قانون جديد بيمه اجباري
به کارگیری نظریه های پیچیدگی و آشوب (Chaos) در بیمه های عمر، حوادث و درمان
ب‍هی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ بررسی ‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ل‍فی‍قی‌ م‍دل‌ ت‍ع‍الی‌ س‍ازم‍انی‌ و ک‍ارت‌ ام‍تی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌
بيمه‌ هاي اتومبيل‌
بیمه های الکترونیکی در ایران: الزامات، چالش ها و راهبردهای سیاستی
پیشنهادی برای مشارکت مناسب در ریسک بین بیمه گران مستقیم، بیمه گران اتکایی، دولت و بیمه گذاران در بیمه حوادث فاجعه آمیز طبیعی
ت‍اثير اب‍ع‍اد ف‍ره‍ن‍گي ه‍اف‍س‍ت‍د ب‍ر ت‍ع‍داد خ‍س‍ارات‌ بيم‍ه‌ ش‍خ‍ص‌ ث‍ال‍ث‌ ات‍وم‍بيل‌
تاثير ابعاد کيفيت‌ وب‌ سايت‌ بر رضايت‌ مشتريان‌ در تجارت‌ الکترونيک‌ فروش‌ مستقيم‌- به‌- مشتري ( مورد مطالعه‌: بيمه‌ اينترنتي بيمه‌ ايران‌ و بيمه‌ الکترونيک‌)
ت‍اثی‍ر ارزش‌ ادراک‌ ش‍ده‌ م‍ش‍ت‍ری‌ ب‍ر وف‍اداری‌
تاثیر آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت های بیمه
ت‍اثی‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‌ ت‍ج‍اری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ب‍ر م‍ع‍رفی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ج‍دی‍د ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ تاثیر‌ ب‍ازارگ‍رایی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
تاثير اعتماد آنلاين بر استفاده بيمه گذاران از خدمات الكترونيكي شركت هاي بيمه
ت‍اثی‍ر اع‍ت‍م‍اد ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ گ‍ذاران‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍دم‍ات‌ بی‍م‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رونی‍ک‌
ت‍اثی‍ر آمی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ازاری‍ابی‌ ب‍ر ت‍رجی‍ح‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ ی‍ک‌ ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌
ت‍اثی‍ر ب‍ازاری‍ابی‌ داخ‍لی‌ ب‍ر خوشنودی ‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ش‍ع‍ب‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ت‍اثی‍ر بی‍م‍ه‌ ات‍وم‍بی‍ل‌ ب‍ر ای‍م‍نی‌ ت‍رافی‍ک‌ ب‍ا ت‍اکی‍د ب‍ر روش‌ ( Pay-As-You-Driveم‍طال‍ع‍ه‌ ‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د)
ت‍اثی‍ر بی‍م‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رونی‍کی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ب‍ادلاتی‌ م‍وج‍ود در ص‍ن‍ع‍ت‌ بیمه
تاثیر‌ بی‍م‍ه‌ ام‍نی‍ت‌ ف‍ض‍ای‌ ت‍ب‍ادل‌ اطلاع‍ات‌ (اف‍ت‍ا) در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ (ف‍اوا) در ک‍ش‍ور و ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍جی‌ ارائ‍ه‌ آن‌
ت‍اثی‍ر بی‍م‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ م‍س‍ئ‍ولی‍ت‌ م‍دنی‌ ک‍ارف‍رم‍ا در ق‍ب‍ال‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ر ام‍نی‍ت‌ ش‍غ‍لی‌ ک‍ارف‍رم‍ا
تاثیر بیمه‌های عمر در توزیع درآمد عادلانه
تاثیر بیمه‌های عمر در کاهش فقر
ت‍اثی‍ر تاثیر‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارش‍د س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍تی‌ در اج‍رای‌ م‍وف‍ق‌ م‍ه‍ن‍دسی‌ م‍ج‍دد ف‍رای‍ن‍ده‍ا(م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ اداره‌ ک‍ل‌ بی‍م‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌)
تاثیر دولت در بیمه‌های عمر
تاثیر سرمایه انسانی در توسعه بیمه های عمر
تاثیر سرمایه های فکری در یادگیرندگی شرکت های ارائه دهنده بیمه های اشخاص
تاثیر سیستم های خبره در ارتقای سطح هوشمندی بیمه گری
تأثير صنعت‌ بيمه‌ بر شاخص‌هاي اقتصادي در ايران‌ (بااستفاده‌ از جدول‌ داده‌- ستانده‌)
تاثیر‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍انی‌ در ح‍اک‍می‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌(در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ک‍ش‍ور)
تاثیر عوامل برون صنعتی بخش بیمه بر بیمه‌های عمر
ت‍اثی‍ر ع‍وام‍ل‌ ن‍ه‍ادی‌ و م‍ت‍غی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
ت‍اثی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ر کی‍فی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ و خوشنودی ‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌:م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ بی‍م‍ه‌ ام‍وال‌ در ش‍ع‍ب‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
تاثیر کارایی، اثربخشی و بهره وری در توسعه بیمه های عمر
تاثیر و جایگاه برند در حفظ وجهه و تصویر (Image) شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه های عمر و درمان
تاثیر و جایگاه پژوهشکده بیمه و گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص در توسعه مطالعات بیمه عمر
تاثیر و جایگاه سیستم های اطلاعاتی در توسعه خدمت رسانی مناسب در بازار بیمه
تاثیر و جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در برقراری ارتباط مناسب با دارندگان بیمه های عمر
تاثیر و جایگاه های روش های شبیه سازی (Simulation) در بیمه های اشخاص
تأمين‌ ديه‌ از طريق‌ بيمه‌ از ديدگاه‌ فقه‌ اماميه‌ (با نگاه‌ سيستمي)
تبیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن موسسه پارس تز ایرانیان
ت‍بیی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار س‍ازم‍انی‌ ب‍ر اج‍رای‌ سی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌
ت‍ج‍زيه‌ و ت‍ح‍ليل‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ بيم‍ه‌ اي در دو ش‍رک‍ت‌ بيم‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‌ و ايران‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طبيقي)
تجزيه‌ و تحليل‌ سيستم‌ اطلاعات‌ فعلي آموزش‌ بيمه‌ مرکزي و ارائه‌ پيشنهاداتي جهت‌ بهينه‌ کردن‌ آن‌
تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب بازاريابي بيمه هاي حوادث در ايران
تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب بازاريابي بيمه هاي درمان در ايران
تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب بازاريابي بيمه هاي عمر در ايران
تجزيه و تحليل شيوه هاي مناسب توسعه بيمه هاي عمر در ايران با عنایت به اعتقادات مذهبی جامعه
تحلیل اثرات رفاهی بیمه‌های عمر
ت‍ح‍لی‍ل‌ ارت‍ب‍اط گ‍س‍ت‍رش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ت‍ح‍لی‍ل‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍انی‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ EFQM در بی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍لی‍ل‌ پ‍اس‍خ‌ خ‍ه‍ای‌ ش‍م‍ارشی‌ طولی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍داد ادع‍اه‍ای‌ خ‍س‍ارت‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ص‍ف‍ر زی‍اد در پ‍رت‍ف‍وی‌ بی‍م‍ه‌ ش‍خ‍ص‌ ث‍ال‍ث‌ ک‍ش‍ور ای‍ران‌
ت‍ح‍لی‍ل‌ تاثیر‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍انی‌ ب‍ر خ‍ری‍د بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)
تحليل چگونگي تعيين حق بيمه در رشته هاي مختلف بيمه هاي اشخاص در شرايط موجود و انطباق آن با مباني مديريت ريسك
تحليل چگونگي تعيين حق بيمه در رشته هاي مختلف بيمه هاي اشخاص در شرايط موجود و انطباق آن با مباني مديريت ريسك
تحليل‌ فقهي قراردادهاي بيمه‌
تحليل مقايسه اي اثرات تكافل و بيمه هاي سنتي (مرسوم) بر رشد و توسعه اقتصادي پايدار
تحليل مقايسه‌اي اثرات تكافل عمر و بيمه‌هاي متعارف بر رشد و توسعه اقتصادي پايدار
تحليل‌ نظارت‌ اداري دولت‌ بر فعاليت‌ بيمه‌ گري موسسه پارس تز ایرانیان
تحليل نظري ساختار بيمه هاي عمر در نظام تكافل و بيمه هاي متعارف موسسه پارس تز ایرانیان
ت‍ح‍ليل‌ وج‍ود ک‍ژگ‍زيني در ب‍ازار بيم‍ه‌ ع‍م‍ر ايران‌
تخمین  تابع تقاضا در رشته هاي مختلف بيمه هاي اشخاص
تخمین  ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ب‍دن‍ه‌ ات‍وم‍بی‍ل‌ در ای‍ران‌ طی‌ دوره‌۱۳۶۸-۱۳۸۸
تخمین  ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ بی‍م‍ه‌ درم‍ان‌ م‍ک‍م‍ل‌ در ک‍ل‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌
تخمین  ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر در ای‍ران
تخمین  ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ئ‍ولی‍ت‌ در ای‍ران‌
تخمین  ظرفيت هـاي بالقــوه بازار بيمـه هـاي حوادث در ايران و طراحـي پوشش هـاي بيمه اي نوين
تخمین  ظرفيت هـاي بالقــوه بازار بيمـه هـاي درمان در ايران و طراحـي پوشش هـاي بيمه اي نوين
تخمین  ظرفيت هـاي بالقــوه بازار بيمـه هـاي عمر در ايران و طراحـي پوشش هـاي بيمه اي نوين
ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ راه‍ب‍ردی‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر بی‍م‍ه‌ آسی‍ا
تدوين‌ مدل‌ سنجش‌ بلوغ‌ مديريت‌ دانايي مشتري در صنعت‌ بيمه‌ ايران‌
تدوين و بازنگري در شرايط عمومي بيمه نامه هاي رشته هاي مختلف بيمه هاي اشخاص درايران
تدوين و تهيه ريسك پروفايل براي صنعت بيمه عمر
ت‍رتی‍ب‌ ب‍ن‍دی‌ اح‍ت‍م‍ال‌ ه‍ای‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گی‌ ب‍رای‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ م‍ازاد س‍رم‍ای‍ه‌
تعريف و تعيين چارچوب هاي نظارتي تكافل عمر و بررسي ”انواع مقررات نظارتي در صنعت بيمه“
ت‍ع‍ه‍دات‌ بی‍م‍ه‌ گ‍ذار در بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ دری‍ایی‌
تعهدات پيش قراردادي بيمه گر و جاي خالي آن در لايحه بيمه تجاري
تعيين‌ ميزان‌ اثربخشي روشهاي تاثیر گذار بر پرتفوهاي آتش‌سوزي شرکت‌ بيمه‌ البرز در استان‌ مازندران‌
تعيين‌ و رتبه‌ بندي عوامل‌ تاثیر گذار بر رضايتمندي بيمه‌ گذاران‌ بيمه‌ مسئووليت‌ حرفه‌ اي پزشکان‌
ت‍وزی‍ع‌ م‍ج‍م‍وع‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ خ‍س‍ارت‌ ه‍ایی‌ ب‍ا ت‍وزی‍ع‌ پ‍ارت‍و
جایگاه اقتصاد اطلاعات در بیمه های حوادث و درمان
جایگاه اقتصاد اطلاعات در بیمه های عمر
جایگاه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توسعه بیمه‌های عمر
جایگاه بیمه های عمر و درمان در اقتصاد رفاه
جایگاه کارآفرینی در توسعه بیمه های اشخاص(عمر، حوادث، درمان)
جایگاه مدیریت فرآیندهای تجاری (BPM) در هوشمندسازی نظارت بر بیمه های اشخاص
جایگاه نوآوری در توسعه بیمه های عمر
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد اجاره هواپيما در بيمه هاي هوايي: بررسي الحاقيه بيمه نامه
خ‍وش‍ه‌ ب‍ن‍دي اس‍ت‍ان‌ ه‍ا ب‍راس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي ت‍اثيرگ‍ذار ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ازار بيم‍ه‌ ع‍م‍ر و ت‍عيين‌ اه‍ميت‌ ن‍س‍بي ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا در ه‍ريک‌ از گ‍روه‍ه‍اي اس‍ت‍اني
راب‍طه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ب‍ا ن‍رخ‌ ب‍ازده‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌
راب‍طه‌ بی‍ن‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍انی‌ ب‍ا س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ در ش‍ع‍ب‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ اس‍ت‍ان‌ گی‍لان‌
راب‍طه‌ بی‍ن‌ اع‍ت‍ب‍ار ن‍ام‌ ت‍ج‍اری‌ و وف‍اداری‌ بی‍م‍ه‌ گ‍ذاران‌ در ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
راب‍طه‌ بی‍ن‌ ق‍اب‍لی‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ در ب‍ک‍ارگی‍ری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ا اث‍رب‍خ‍شی‌ ای‍ن‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا
رابطه تكافل و تكافل اتكايي عمر با اشتغال و تورم
راب‍طه‌ خوشنودی ‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ا ک‍ارآف‍ری‍نی‌ س‍ازم‍انی‌ و رش‍د س‍ازم‍ان‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه
رابطه رفتار اخلاقي فروشنده با رضايت، اعتماد و وفاداري بيمه گذاران در بيمه هاي عمر
رابطه رفتار اخلاقي فروشنده با رضايت، اعتماد و وفاداري بيمه گذاران در بيمه هاي عمر
رابطه رفتار اخلاقي فروشنده با رضايت، اعتماد و وفاداري بيمه گذاران در بيمه هاي عمر
راب‍طه‌ رف‍ت‍ار ف‍روش‌ اخ‍لاقی‌ ب‍ا وف‍اداری‌ م‍ش‍ت‍ری‌ در بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر
رابطه رفتار فروش اخلاقي با وفاداري مشتريان در بيمه عمر
راب‍طه‌ س‍رم‍ايه‌ ف‍ک‍ري(و اج‍زاي آن‌) و ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍ع‍ت‌ بيم‍ه‌
راب‍طه‌ ع‍ن‍اص‍ر آمی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ازاری‍ابی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ا ف‍روش‌ بی‍م‍ه‌ درم‍ان‌ ت‍ک‍می‍لی‌
راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍انی‌ ب‍ا ری‍س‍ک‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ خ‍ص‍وصی‌
راب‍طه‌ ف‍ن‍ون‌ م‍ديريت‌ ريس‍ک‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ در ح‍وزه‌ ريس‍ک‌ ه‍اي م‍الي و ع‍م‍لياتي ب‍ا خ‍ل‍ق‌ ارزش‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍اي بيم‍ه‌ ايراني
راب‍طه‌ می‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍کی‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍الی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ در ای‍ران‌
راب‍طه‌ می‍ان‌ ی‍ادگی‍ری‌ س‍ازم‍انی‌ و آم‍ادگی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍رای‌ ت‍غیی‍ر در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌
راب‍طه‌ ن‍ظام‌ ح‍اک‍می‍ت‌ ش‍رک‍تی‌ و پی‍ش‍گی‍ری‌ از ک‍ژگ‍زی‍نی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ در ای‍ران
راب‍طه‌ ه‍وش‌ س‍ازم‍انی‌ و ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍انی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ بی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لامی‌ ای‍ران‌
رابطه يادگيري سازماني، بهبود مستمر و اعتماد ميان سازماني با عملكرد سازماني (شركت هاي نمايندگي خدمات بيمه اي)
راهبرد مناسب بيمه محصولات كشاورزي مطالعه موردي محصولات استراتژيك موسسه پارس تز ایرانیان
راهكارهاي جلب مشاركت بخش خصوصي و بيمه هاي بازرگاني در زمينه بيمه
راهکارهای ارتقاء فرهنگ بیمه عمر
راهکارهای افزایش ظرفیت بالقوه بازار بیمه اشخاص در ایران
راهکارهای عملیاتی کردن پژوهش‌های انجام شده در صنعت بیمه
رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دي ش‍رکت‌ ه‍اي بيم‍ه‌ در ايران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ليل‌ ع‍ام‍لي و روش‌ ه‍اي ت‍ص‍ميم‌ گيري چ‍ن‍دم‍عياره‌
رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار در ک‍س‍ب‌ م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍تی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌
رضايت بيمه گذاران از خدمات بيمه شخص ثالث
رضايت پزشكان خانواده استان همدان از قوانين و برنامه هاي طرح بيمه روستايي
رواب‍ط می‍ان‌ م‍س‍ئ‍ولی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ س‍ازم‍انی‌ و اب‍ع‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اث‍رب‍خ‍شی‌ س‍ازم‍انی‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌:ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ب‍ازرگ‍انی‌
روش تفكيك سرمايه گذاري از محل ذخاير فني بيمه هاي زندگي از ساير حساب ها(موضوع ماده30 آئين نامه شماره 13 مصوب شورايعالي بيمه )
الزامات برون صنعتی توسعه بیمه‌های عمر
سنجش آمادگي الكترونيكي بيمه گذاران خودرو (مورد مطالعه: شركت بيمه پارسيان)
س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍ادگی‌ س‍ازم‍انی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار:م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ال‍ب‍رز
س‍ن‍ج‍ش‌ کی‍فی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ال‍ک‍ت‍رونی‍ک‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا خوشنودی ‌ ک‍ارب‍ران‌ در ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
سنجش معیارهای بررسی  محصولات و برندهای شرکت های بیمه عمر و درمان از سوی بیمه گذاران
شبکه عصبی، الگوریتم های ژنتیک و منطق فازی در بیمه های عمر
شناخت ريسك هاي گوناگون در بيمه هاي اشخاص و روش هاي مديريت آن
شناخت ريسك هاي گوناگون در بيمه هاي اشخاص و روش هاي مديريت آن
شناخت‌ علل‌ بازخريد بيمه‌ نامه‌ هاي عمر و پس‌انداز شرکت‌ سهامي بيمه‌ ايران‌ در سالهاي۱۳۸۰ – ۱۳۷۵ شهر تهران‌
شناخت محدوده بيمه الكترونيكي در جهان و بررسي مدل هاي كسب و كار اينترنتي در صنعت بيمه عمر
شناسایی  ‌ اث‍ر ت‍اک‍تی‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍اثی‍رگ‍ذاری‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ف‍روش‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ر گ‍روه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ری‍داران‌ در ف‍رای‍ن‍د ف‍روش‌ ش‍خ‍صی‌(م‍ورد پ‍ژوهی‌:بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ س‍ام‍ان‌)
شناسایی  ‌ اث‍رات‌ س‍طح‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ در ای‍ران‌
شناسایی  ‌ ارت‍ب‍اط بی‍ن‌ ارزش‌ وی‍ژه‌ ب‍رن‍د و ق‍ص‍د خ‍ری‍د م‍ج‍دد بی‍ک‍ه‌ گ‍ذاران‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر
شناسایی  ‌ ارت‍ب‍اط می‍ان‌ م‍س‍ئ‍ولی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ ش‍رک‍ت‌ ارزش‌ وی‍ژه‌ ب‍رن‍د و س‍ودآوری‌ ب‍رن‍د
شناسایی  ‌ ت‍اثی‍ر اب‍ع‍اد اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار ارت‍ب‍اطات‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ ب‍ازاری‍ابی‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ و ف‍روش‌ بی‍م‍ه‌ زن‍دگی‌ و پ‍س‌ ان‍داز بی‍م‍ه‌ پ‍اس‍ارگ‍اد از دی‍دگ‍اه‌ ب‍ازاری‍اب‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ زن‍دگی‌ و پ‍س‌ ان‍داز
شناسایی  ‌ ت‍اثی‍ر اع‍ت‍م‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگی‌ ه‍ا ب‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ در ای‍ج‍اد ارزش‌ در رواب‍ط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌
شناسایی  ‌ تاثیر‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر در ارت‍ق‍ا کی‍فی‍ت‌ زن‍دگی‌،ب‍ا ت‍اکی‍د ب‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گی‌ و اج‍ت‍م‍اعی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ‌(م‍ن‍طق‍ه‌ ۶ ت‍ه‍ران‌)
شناسایی  ‌ ت‍اثی‍ر ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍تی‌ ب‍ر خوشنودی ‌ ش‍غ‍لی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
شناسایی  ‌ تاثیر‌ ره‍ب‍ری‌ ت‍ح‍ول‌ آف‍ری‍ن‌ در بی‍گ‍ان‍گی‌ از ک‍ار ب‍ا می‍ان‍جی‌ گ‍ری‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍انی‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌:ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ال‍ب‍رز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)
شناسایی  ‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍لی‍دی‌ م‍وف‍قی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ا م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ خ‍لاقی‍ت‌ و ی‍ادگی‍ری‌ س‍ازم‍انی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌
شناسایی  ‌ ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار ب‍ر ت‍ق‍اض‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر در ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌:ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)
شناسایی  ‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ تی‍پ‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍صی‍تی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و م‍س‍ئ‍ولان‌ ب‍ا اب‍ع‍اد م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غیی‍ر در ش‍ع‍ب‌ بی‍م‍ه‌ دان‍ا ک‍ش‍ور
شناسایی  ‌ و بررسی ‌ بی‍م‍ه‌ گ‍ذاران‌ از ت‍اثی‍ر م‍ه‍ن‍دسی‌ ارزش‌ ب‍ر ارت‍ق‍ا ارزش‌ خ‍دم‍ات‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ زن‍دگی‌
شناسایی  ‌ و ت‍عیی‍ن‌ سی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ش‍وی‍قی‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍تی‍اری‌(بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر و پ‍س‌ ان‍داز) در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
شناسایی  ‌،ش‍ن‍اس‍ایی‌ و ال‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ اث‍رگ‍ذار ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ بی‍م‍ه‌ ت‍ک‍می‍لی‌ درم‍ان‌ گ‍روهی‌(م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌:ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ می‍ه‍ن‌،پ‍اس‍ارگ‍اد،پ‍ارسی‍ان‌ و دان‍ا)
شناسایی ‌ ارت‍ب‍اط بی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ و درک‌ از ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌-اس‍ت‍ان‌ گی‍لان‌
شناسایی ‌ ش‍ک‍اف‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ م‍ش‍ت‍ری‌ در ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رونی‍ک‌(م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌:بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌)
شناسایی ‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارت‌ ام‍تی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌ و ارائ‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ن‍اب‌ س‍ازی‌
شناسایی  ‌ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار ب‍ر بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍واپی‍م‍ا
شناسایی ‌ و ت‍بیی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ درونی‌ تاثیر گذار ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍رن‍د م‍طال‍ع‍ه‌ ‌(ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌)
ش‍ن‍اس‍ایی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍انی‌ ای‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا
شناسایی ال‍گ‍وه‍ای‌ بی‍م‍ه‌-ب‍ان‍ک‌ در ج‍ه‍ان‌ و پی‍ش‍ن‍ه‍اد ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌-ب‍ان‍ک‌ در ای‍ران‌
شناسایی تاثیر استراتژی بازاریابی با رویکرد مزیت رقابتی و بازار محوری بر عملکرد در شرکتهای بیمه.
شناسایی ت‍اثی‍ر ن‍ااطمی‍ن‍انی‌ ت‍ورم‌ ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌
شناسایی رابطه بین آمادگي الكترونيكي با موفقيت بيمه الكترونيكي
شناسایی رابطه بین تحقیقات بازاریابی با رویکرد بازارگرایی بر عملکرد شركت هاي بيمه
شناسایی راب‍طه‌ بی‍ن‌ خ‍ودس‍ودم‍ن‍دی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍د س‍ازم‍انی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌)
شناسایی راب‍طه‌ بی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍انی‌ در ش‍ع‍ب‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا از ن‍ظر ک‍ارک‍ن‍ان‌ آن‌
شناسایی راب‍طه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍انی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍انی‌ در ش‍ع‍ب‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا
شناسایی راب‍طه‌ می‍زان‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍تی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد آن‍ان‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌ در ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ دان‍ا)
شناسایی راب‍طه‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گی‌ ب‍ا وی‍ژگی‌ ه‍ای‌ ره‍ب‍ری‌ ت‍ح‍ول‌ آف‍ری‍ن‌ در م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌،ال‍ب‍رز و آسی‍ا
شناسایی ع‍ل‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ رش‍د ن‍اک‍افی‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر در ای‍ران‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌
شناسایی عوامل انگيزشي تاثیر گذار بر انتخاب شرکتهای بیمه .
ش‍ن‍اس‍ایی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍ذی‍رش‌ خ‍دم‍ات‌ بی‍م‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رونی‍ک‌ از س‍وی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌
ش‍ن‍اس‍ایی‌ ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار ب‍ر ش‍ک‍ل‌ گی‍ری‌ س‍اخ‍ت‍ار ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‍ه‌ در بی‍م‍ه‌ ای‍ران
ش‍ن‍اس‍ایی‌ ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار ب‍ر ف‍روش‌ خ‍دم‍ات‌ بی‍م‍ه‌ ای‌ ت‍وس‍ط ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ بی‍م‍ه‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگی‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا)
شناسايي عوامل تاثیر گذار بر نگرش مصرف كننده ايراني درخصوص خريد بیمه اینترنتی.
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان به نام تجاری در بخش خدمات (مطالعه  نوع بیمه)
ش‍ن‍اس‍ایی‌ ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار در پی‍اده‌ س‍ازی‌ سی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ راب‍طه‌ ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌(ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)
شناسایی مولفه های تبلیغات در موفقیت برند بیمه در کشور.
ش‍ن‍اس‍ایی‌ و ال‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار ب‍ر ف‍روش‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ص‍می‍م‌ گی‍ری‌ گ‍روهی‌
شناسایی و اولویت بندی راهكارهاي بهبود فرايند بازاريابي بيمه در ايران
شناسايي و اولويت بندي زير ساختهاي سازماني تاثیر گذار بر اجراي مهندسي ارزش در شركت هاي بيمه اي با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند شاخصه ELECTRE
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوري شركتهاي بيمه در ايران
ش‍ن‍اس‍ایی‌ و اولی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍حی‍طی‌ تاثیر گذار ب‍ر اج‍رای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍انی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا)
شناسایی و رتبه بندی شاخصهای آمیخته بازاریابی بیمه عمر با استفاده از مدل 4p و 4c
شناسائي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار تعهد سازماني بر تسهيم دانش با رويكرد MCDM
شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثیر گذار بر رضايتمندي كشاورزان از بيمه محصول برنج در استان مازندران؛ كاربرد رويكرد تحليل سلسله مراتبي (AHP)
ش‍ن‍اس‍ایی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍وآوری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌
ش‍ن‍اس‍ایی‌ و مطالعه ‌ ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار ب‍ر رش‍د ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ض‍رورت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌(درم‍انی‌ و ع‍م‍ر) در ورزش‌ ه‍م‍گ‍انی‌ از ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ بی‍م‍ه‌ و ورزش‌
طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ری‍س‍ک‌ بی‍م‍ه‌ گ‍ذاران‌ بی‍م‍ه‌ ب‍دن‍ه‌ ات‍وم‍بی‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ک‍اوی‌
طبقه بندي ميزان ريسك بيمه گذاران بيمه بدنه خودرو با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي (مورد مطالعه: يك شركت بيمه)
طراحي الگوي وفاداري مشتريان بيمه اتومبيل شركت هاي بيمه با تاكيد بر نقش پيوندهاي بازاريابي رابطه مند
طراحي پوشش هاي بيمه اي جديد بيمه عمر با توجه به سطح درآمدي و تنوع نيازهاي اقشار مختلف
طراحی‌ س‍اخ‍ت‍ار بی‍م‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ن‍ه‍ایی‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍کی‌ در ب‍راب‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ب‍ازار
طراحي سيستم‌ ارزيابي عملکرد شرکتهاي بيمه‌ خصوصي با استفاده‌ از کارت‌ ارزيابي متوازن‌ با نظر خبرگان‌
طراحي سيستم انگيزشي و نگهداري كاركنان بيمه هاي اشخاص
طراحي صندوق سرمايه گذاري مشترك بيمه اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتكايي
طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران
طراحی‌ م‍دل‌ ک‍ارایی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍روش‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر(م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍لی‍ل‌ پ‍وش‍شی‌ داده‌ ه‍ا(DEA)
طراحي مفهومي سيستم‌ اطلاعات‌ مديريت‌ بيمه‌ اتومبيل‌ در بيمه‌ ايران‌
طراحي و ارزيابي سيستم‌هاي پاداش‌ – جريمه‌ در بيمه‌ اتومبيل‌ (شخص‌ ثالث‌)
طراحی‌ و ت‍بیی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اثی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌(م‍ورد ک‍اوی‌ بی‍م‍ه‌ دان‍ا)
عاملهای هوشمند( Intelligent Agents ) در بیمه الکترونیکی عمر و درمان
ع‍وام‍ل‌ ت‍اثی‍رگ‍ذار ب‍ر ارزش‌ وی‍ژه‌ ب‍رن‍د ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ از ن‍گ‍اه‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌
ع‍وام‍ل‌ ت‍ش‍کی‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ س‍ازم‍انی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ خ‍ص‍وصی‌
عوامل تعیین کننده ی جذابیت بازار بیمه ی غیرعمر برای سرمایه گذاران خارجی : شواهدی از اروپای شرقی
ع‍وام‍ل‌ حی‍اتی‌ م‍وف‍قی‍ت‌ سی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در بی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لامی‌ ای‍ران‌
ع‍وام‍ل‌ تاثیر گذار ب‍ر ت‍ق‍اض‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر در ای‍ران‌
عوامل تاثیر گذار بر توسعه بيمه هاي حوادث شخصي
عوامل‌ تاثیر گذار بر خسارت‌ وارد بر بدنه‌ اتومبيل‌ هاي سواري در شهرهاي تهران‌، اصفهان‌ و کرج‌ در سال‌۱۳۷۸
عوامل مرتبط بر سرمايه گذاري شركت هاي بيمه با تاكيد بر سياست تقسيم سود و جريانات نقدي
عوامل مرتبط بر وفاداري بيمه گذاران (مورد مطالعه: شركت بيمه ايران)
عوامل‌ مرتبط در پياده‌ سازي سيستم‌ مديريت‌ رابطه‌ با مشتري در شرکتهاي بيمه‌ (شرکت‌ سهامي بيمه‌ ايران‌)
فرايند پواسون‌ ناهمگن‌ متناوب‌ بتاي دوگانه‌ در نظريه‌ مخاطره‌
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍امی‌ بی‍م‍ه‌ گ‍ر در بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍ص‍وصی‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طبی‍قی‌ در ح‍ق‍وق‌ ف‍ران‍س‍ه‌
ق‍رارداد بی‍م‍ه‌ از م‍ن‍ظر ق‍واع‍د ع‍م‍ومی‌ ق‍رارداده‍ا
قرارداد بيمه انتقال انرژي الكتريكي، روشي تشويقي براي افزايش قابليت اطمينان
ق‍وائ‍د ح‍اک‍م‌ ب‍ر بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ص‍ادراتی‌ و تاثیر‌ آن‌ در ت‍س‍هی‍ل‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ بی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
كاربرد اصول مديريت ريسك در بيمه هاي اشخاص
کاربرد تخمین  چندکي در مديريت‌ مخاطره‌
کاربرد داده کاوی (Data Mining) در بیمه های اشخاص
کاربرد روش های Panel Data، ARDL و VAR در مدل سازی بیمه های عمر
الگوریتم های ابتکاری(Heuristic) مانند Tabu Search، الگوریتم مورچگان، الگوی جفت یابی زنبوران عسل و غیره در مدل سازی بیمه های اشخاص
الگوهای TQM ( مانند کایزن، دمینگ، کرازبی، جوران و بالدریج) در بیمه های اشخاص
الگوهای تعالی سازمانی و EFQM در بیمه های اشخاص
ماهيت و آثار حقوقي قراردادهاي بيمه اشخاص
ماهيت‌ و آثار حقوقي قراردادهاي بيمه‌ عمر
مبانی نظری و عملی رتبه بندی شرکت های بیمه عمر
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ريس‍ک‌ ب‍ا م‍عيار ت‍س‍ل‍ط ت‍ص‍ادفي و م‍ق‍ايس‍ه‌ آن‌ ب‍ا س‍اير م‍عياره‍اي م‍ت‍داول‌ ريس‍ک‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
محاسبه‌ شاخص‌ بهره‌ وري مالمکوئيست‌ هزينه‌ و درآمد فازي در شعب‌ بيمه‌ ايران‌ در شهر تهران‌
محاسبه شاخص قیمتی برای خدمات و خسارات بیمه ای به منظور تعدیل اطلاعات در مقابل اثرات تورم
محاسبه هزينه هاي مبادلاتي در صنعت بيمه و نقش بيمه الكترونيكي در كاهش اين هزينه ها (مورد مطالعه: رشته بيمه شخص ثالث يك شركت بيمه)
مدل‌ بندي ادعاهاي فاجعه‌ آميز
م‍دل‌ ب‍ن‍دی‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍بی‌ ادع‍اه‍ا در بی‍م‍ه‌ ات‍وم‍بی‍ل‌
مدل‌ سازي به‌ روش‌ تحليل‌ مالي پويا براي شرکتهاي بيمه‌ غير عمر
مدل‌ مخاطره‌ پواسون‌ مرکب‌ تحت‌ استراتژي آستانه‌ اي براي پرداخت‌ سود
مدل های آمار غیر خطی در تخمین بیمه های عمر با تاکید بر آمار بیزی
مدل های پویای خطی و غیر خطی در بیمه های عمر
مدل وفاداري مشتري در صنعت بيمه (مورد مطالعه: يك شركت بيمه اي)
مدلبندي جداول‌ مرگ‌ ومير با استفاده‌ از مدل‌ کاريه‌ و ارزيابي پارامترهاي مدل‌ به‌ کمک‌ روش‌ خودگرايي
مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد داده کاوی موسسه پارس تز ایرانیان
مسووليت مدني بيمه گذار نقض كننده حسن نيت در مرحله انعقاد قرارداد بيمه
مشکلات اداری و سازمانی موجود در توسعه بیمه های عمر
مطالعة تطبيقي آزادسازي بازار بيمه عمر و چگونگي رفع موانع ساختاري، حقوقي و در چند كشور منتخب پيشرفته و در حال توسعه
مطالعة شيوه هاي مدل سازي خطر بيمه هاي اشخاص در شركت هاي بيمه و مطالعات تطبيقي در آن
مطالعة نظري مكانيسم هاي تنظيم بازار و نظارت و بررسي وضعيت موجود تنظيم و نظارت بازار بيمه عمر
مطالعه  آثار مالیات با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده در بیمه های عمر و درمان
مطالعه ‌ اث‍رات‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ در س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍انی‌ ت‍ج‍ارت‌(WTO) ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ زن‍دگی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌
مطالعه ‌ اث‍رب‍خ‍شی‌ روش‌ ه‍ای‌ ف‍روش‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر
مطالعه ‌ ارت‍ب‍اط ب‍ازاری‍ابی‌ ب‍ا کی‍فی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رداخ‍ت‌ خ‍س‍ارت‌ بی‍م‍ه‌ ات‍وم‍بی‍ل‌(ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌)
مطالعه  ارتباط بین ابعاد ارزش ويژه برند و عملكرد بازاریابی شركت هاي بيمه (بر اساس مدل CBBE)
مطالعه ‌ ب‍ازار ب‍ال‍ق‍وه‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍م‍ری‌ در ای‍ران‌ در اف‍ق‌۱۴۰۴
مطالعه  بکارگیری معماری خدمت گرا (SOA) در بیمه های الکترونیک عمر، حوادث و درمان
مطالعه ‌ ت‍اث‍ر ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ازاری‍ابی‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر
مطالعه ‌ ت‍اثی‍ر اخ‍لاق‌ در می‍زان‌ پ‍رداخ‍ت‌ خ‍س‍ارت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ای‌
مطالعه ‌ ت‍اثی‍ر ارزش‌ وی‍ژه‌ ن‍ام‌ و ن‍ش‍ان‌ ت‍ج‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ب‍رای‌ واک‍ن‍ش‌ بی‍م‍ه‌ گ‍زاران‌
مطالعه  تاثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد شركت هاي بيمه از طریق بازارگرایی
مطالعه ‌ ت‍اثی‍ر خوشنودی ‌ ش‍غ‍لی‌ ب‍ر ت‍ص‍می‍م‌ گی‍ری‌ اخ‍لاقی
مطالعه ‌ تاثیر‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ازاری‍ابی‌ در گ‍س‍ت‍رش‌ ب‍ازار بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ آت‍ش‌ س‍وزی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍ش‍ور
مطالعه ‌ ت‍اثی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ ب‍ر ت‍ش‍خی‍ص‌ ف‍رص‍ت‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‍ه‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط
مطالعه ‌ ت‍اثی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍روش‌ بی‍م‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ام‍وال‌،بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌،ش‍ع‍ب‌ ت‍ه‍ران‌
مطالعه ‌ تاثیر‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگی‌ بی‍م‍ه‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر در ای‍ران
مطالعه  تاثیر شوک اقتصادی بر بیمه های عمر، حوادث و درمان
مطالعه ‌ ت‍اثی‍ر ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ روی‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ بی‍م‍ه‌ درم‍ان‌ ت‍ک‍می‍لی‌
مطالعه ‌ ت‍طبی‍قی‌ ت‍ب‍لی‍غ‍ات‌ ب‍ازرگ‍انی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ دول‍تی‌ و خ‍ص‍وصی‌ در ای‍ران‌
مطالعه ‌ ت‍طبی‍قی‌ ک‍ارایی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از خ‍ص‍وصی‌ س‍ازی‌ در ای‍ران‌
مطالعه ‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ بی‍م‍ه‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ درسی‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍لی‍م‍ات‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ع‍م‍ومی‌
مطالعه  جایگاه بیمه عمر به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی
مطالعه ‌ چ‍ارچ‍وب‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ارآم‍د و اث‍رب‍خ‍ش‌ بی‍م‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ع‍ام‍لی‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌:ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌)
مطالعه ‌ دلای‍ل‌ ع‍دم‌ ب‍ک‍ارگی‍ری‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ایی‌ از اس‍ت‍ان‍دارد ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌ ۲۸ ای‍ران‌(ف‍ع‍الی‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ومی‌) ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ و م‍وس‍س‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
مطالعه ‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍انی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ال‍ب‍رز ش‍ع‍ب‍ه‌ م‍رک‍زی‌
مطالعه ‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ ب‍ا آم‍ادگی‌ س‍ازم‍انی‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌:ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ال‍ب‍رز)
مطالعه ‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اعی‌ ب‍ا گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍د س‍ازم‍انی‌ در دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
مطالعه ‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍انی‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍انی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا
مطالعه ‌ راب‍طه‌ بی‍ن‌ ق‍اب‍لی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ و اس‍ت‍ق‍رار ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍انی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ‌:ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ای
مطالعه ‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و کی‍فی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌(م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ال‍ب‍رز)
مطالعه ‌ راب‍طه‌ خ‍ص‍وصی‌ س‍ازی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ب‍ا خوشنودی ‌ بی‍م‍ه‌ گ‍ذاران‌
مطالعه ‌ راب‍طه‌ ض‍ری‍ب‌ ن‍ف‍وذ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ زن‍دگی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
مطالعه  روش‌های ورود بیمه‌های عمر به بازار سرمایه
مطالعه  سنجش ارزش ویژه برند (Brand Equity) شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه عمر و درمان
مطالعه ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ اف‍راد از ری‍س‍ک‌ ح‍وادث‌ ت‍رافی‍کی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ می‍ل‌ ب‍ه‌ پ‍رداخ‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ ری‍س‍ک‌ ح‍وادث‌ ت‍رافی‍کی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
مطالعه ‌ شی‍وه‌ ه‍ای‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍روش‌(ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌) ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
مطالعه ‌ ع‍ل‍ل‌ ن‍اخوشنودی ی‌ بی‍م‍ه‌ گ‍ذاران‌ بی‍م‍ه‌ ب‍دن‍ه‌ خ‍ودرو پ‍س‌ از وق‍وع‌ ح‍ادث‍ه‌ در ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
مطالعه ‌ ع‍‍وام‍ل‌ مرتبط ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ف‍روش‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ئ‍ولی‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا در ت‍ه‍ران‌
مطالعه ‌ ع‍وام‍ل‌ مرتبط ب‍ر ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر در م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ه‍ای‌ ۲۰۰۰ ت‍ا ۲۰۰۸ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ پ‍ان‍لی‌
مطالعه ‌ ع‍وام‍ل‌ مرتبط ب‍ر ت‍م‍ای‍ل‌ م‍ش‍ت‍ری‌ ب‍ه‌ خ‍ری‍د م‍ج‍دد بی‍م‍ه‌ ب‍دن‍ه‌ ات‍وم‍بی‍ل‌(م‍طال‍ع‍ه‌ ‌:ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ش‍ه‍ر ق‍زوی‍ن‌)
مطالعه ‌ ع‍وام‍ل‌ مرتبط ب‍ر خوشنودی ‌ بی‍م‍ه‌ گ‍ذاران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا م‍س‍ئ‍ولی‍ت‌ م‍دنی‌ م‍دی‍ران‌ و ن‍اجی‍ان‌ اس‍ت‍خ‍ر در بی‍م‍ه‌ دان‍ا ش‍ع‍ب‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
مطالعه ‌ ف‍ق‍هی‌ و ح‍ق‍وقی‌ ق‍رارداد بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر
مطالعه  مدیریت دانش در توسعه بیمه های عمر
مطالعه  مکان یابی بهینه شبکه فروش بیمه های اشخاص
مطالعه ‌ م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رونی‍ک‌ در ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا
مطالعه  موانع قانونی و حقوقی توسعه بیمه های اشخاص
مطالعه ‌ نی‍ازه‍ای‌ آم‍وزشی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۸ ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب‌
مطالعه ‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ مرتبط ب‍ر اج‍رای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍انی‌ در بی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
مطالعه ‌ وض‍عی‍ت‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍امی‌ بی‍م‍ه‌ آسی‍ا اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ک‍ان‍گ‍ر وک‍ان‍ان‍گ‍و
م‍طال‍ع‍ه‌ ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍جی‌ ارائ‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ بی‍م‍ه‌ ای‌ م‍وج‍ود ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ال‍ک‍ت‍رونی‍ک‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ربی‌ ت‍ج‍ارت‌ سی‍ار در ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌-وظای‍ف‌ و ت‍ف‍اوت‌ ه‍ای‌ ف‍ردی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طبی‍قی‌ اص‍ل‌ ج‍ان‍شی‍نی‌ در ق‍رارداده‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ای‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
مطالعه تطبیقی اوراق بهادار مربوط به بیمه‌های عمر در کشورهای مختلف
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طبيقي رض‍ايت‍م‍ن‍دي بيم‍ه‌ گ‍ذاران‌،از خ‍دم‍ات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍اي بيم‍ه‌ دول‍تي وخ‍ص‍وصي(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي بيم‍ه‌ ه‍اي ام‍وال‌)
مطالعه تطبيقي سيستم هاي مراقبت از سلامت دهان و مدل هاي بيمه اي در چند كشور براي ارايه الگوي مناسب در ايران
مطالعه چارچوب هاي حقوقي طراحي روند تنظيم و نظارت در بازار بيمه هاي اشخاص
م‍طال‍ع‍ه‌ ‌ م‍ک‍انی‍زم‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رونی‍کی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ م‍ش‍ت‍ری‌ در ش‍رک‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‌
مطالعه‌ و بررسي مديريت‌ وجوه‌ نقد در صنعت‌ بيمه‌
مطالعه و بررسي نحوه برخورد با شركت هاي بيمه اي در زمينه بيمه هاي اشخاص متخلف در چارچوب مقررات و ضوابط نهاد نظارتي در كشورهاي مختلف
مطالعه و تحليل مقررات توانگري مالي و نظارت بر آن در كشور با تاكيد بر راهكارهاي نظارت بيمه عمر
م‍طال‍ع‍ه‌ وج‍وه‌ اف‍ت‍راق‌ اس‍ت‍ان‍دارد ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍م‍اره‌۲۸ (ف‍ع‍الی‍ت‍ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ ع‍م‍ومی‌) ب‍ا آئی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۵۸ ش‍ورای‌ ع‍الی‌ بی‍م‍ه‌ در م‍ورد م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ ذخ‍ای‍ر ف‍نی‌ بی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ غی‍ر زن‍دگی‌
معيار تشخيص وجود حسن نيت بيمه گذار و بيمه گر در قرارداد بيمه
مقايسه تطبيقي تنوع پوشش هاي بيمه هاي اشخاص در ايران و كشورهاي منتخب
مقایسه تطبیقی مزایای بیمه‌های اشخاص تعاونی با سایر انواع بیمه‌ها
مقايسه تطبيقي ميان بيمه عمر و تكافل عمر
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍لی‍ل‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ادی‍ر ت‍کی‍ن‌ در پی‍ش‌ بی‍نی‌ ن‍رخ‌ م‍رگ‌ و می‍ر ب‍ا روش‌ ه‍ایی‌ از خ‍ان‍واده‌ لی‌-ک‍ارت‍ر
مقايسه كارايي بيمه اسلامي (تكافل) و بيمه متعارف، با فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
مقايسه نرخ بهره و بازدهي بيمه هاي عمر در صنعت بيمه ايران
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍عی‍ت‌ م‍وج‍ود و م‍طل‍وب‌ ف‍رای‍ن‍د آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ دول‍تی‌ بی‍م‍ه‌ ای‍ران‌،ال‍ب‍رز،آسی‍ا و دان‍ا در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در دوره‌ ه‍ا و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌
مقایسه ى دو روش داده کاوی در بخش بندی مشتریان بیمه ى بدنه ى اتومبیل براساس ریسک
مقایسه ى دو روش داده کاوی در بخش بندی مشتریان بیمه ى بدنه ى اتومبیل براساس ریسک مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر
مهندسی ارزش با رویکرد ارزشها از نگاه بیمه‌گذار
موانع‌ توسعه‌ سيستم‌ هاي کامپيوتري حسابداري در شرکتهاي بيمه‌
نحوه بکارگیری web2 در طراحی وب سایتهای ارائه دهنده خدمات بیمه عمر و درمان
ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ م‍الی‌ و م‍ت‍غی‍ره‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ مرتبط در بررسی ‌ س‍لام‍ت‌ و ث‍ب‍ات‌ م‍الی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ بی‍م‍ه‌ در ای‍ران‌
نقش بیمه مسوولیت محصول در اقتصاد کشاورزی ایران
نقش و جایگاه شرکت‌های بیمه در ارتقای نظام تأمین مالی و افزایش سرمایه‌گذاری
نيازسنجي آموزشي کارکنان‌ مشاغل‌ فني، مالي و اداري بيمه‌ ايران‌ در استان‌ تهران‌
نيازسنجي آموزشي نمايندگان‌ شرکت‌ بيمه‌ ايران‌ (فروشندگان‌ خدمات‌ بيمه‌اي) دراستان‌ تهران‌
واكاوي چالش هاي فراروي صندوق بيمه محصولات كشاورزي در ايران
وجوه افتراق استاندارد حسابداري شماره 28 با آئين نامه ذخاير فني موسسات بيمه شوراي عالي بيمه
ويژگي پيام هاي تبليغاتي اثربخش در بيمه هاي بازرگاني از ديدگاه بيمه گذاران
ی‍اف‍ت‍ن‌ روشی‌ ب‍هی‍ن‍ه‌ ب‍رای‌ بی‍م‍ه‌ ات‍ک‍ایی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ارن‍ش‍ت‍ای‍ن‌-اول‍ن‌ ب‍ک‌

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان