موضوع پایان نامه مدیریت امور فرهنگی

موضوع پایان نامه مدیریت امور فرهنگی، موضوع پایان نامه امور فرهنگی، موضوع پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مدیریت امور فرهنگی، موضوعات جدید پایان نامه مدیریت امور فرهنگی، موضوعات جدید پایان نامه امور فرهنگی، موضوعات جدید پایان نامه ارشد مدیریت امور فرهنگی، پیشنهاد موضوع پایان نامه مدیریت امور فرهنگی، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد مدیریت امور فرهنگی، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی، انتخاب مقاله بیس base پایان نامه و مقاله مدیریت فرهنگی

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه در رشته مدیریت امور فرهنگی و امور فرهنگی و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه رشته مدیریت امور فرهنگی،پروژه رشته مدیریت امور فرهنگی،موضوعات جدید پایان نامه برای رشته مدیریت امور فرهنگی، موضوعات جدید مقاله رشته مدیریت امور فرهنگی، تحقیق و مقاله بیس رشته مدیریت امور فرهنگی برای شما دانشجویان ارشد و دکتری رشته مدیریت امور فرهنگی پیشنهاد دهیم:
ارائه الگوی عملیاتی تعیین نقش فرهنگی مدیران شرکت
ارزیابی سیاستهای فرهنگی و هنری دولت
ارزیابی عملکر شوراهای انقلاب فرهنگی در حوزه سیاست گذاری فرهنگی
ارزیابی مصارف وقفی در امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه
ارزیابی نقش هویت دینی در توسعه سرمایه فرهنگی
ارزيابي عملكرد سازمانهاي غيردولتي در مشاركت فرهنگي و چگونگي حذف موانع موجود
ا رزیابی روابط متقابل فرهنگ موجود ونظام سیاسی جامعه.
اثرات فرهنگ بر کارآفرینی.
اثرات فرهنگ و پدیده های فرهنگی بر کارهای تیمی و گروهی.
ارزیابی دیدگاههای متقابل فرهنگ شناسان و اقتصاددانان در خصوص کالاهای فرهنگی.
ارزیابی روابط متقابل فرهنگ موجود و عقاید حاکم در جامعه.
ارزیابی روابط متقابل فرهنگ موجود و نظام آموزشی مرسوم.
ارزیابی روابط متقابل فرهنگ موجود و نظام خانواده.
ارزیابی روابط متقابل فرهنگ موجود و نظام سازمانی و اداری کشور.
ارزیابی روابط متقابل فرهنگ موجود و نظام هنجاری جامعه.
ارزیابی عملکرد در فرهنگ ایرانی و دین اسلام.
اسلام و جهانی شدن.
اندازه گیری شاخص­های فرهنگی و تعیین میزان مشارکت پذیری افراد و سازمانها.
آسیب شناسی گرایش به زبان فارسی و از بین رفتن سایر زبان­ها و گویش های مرسوم.
آسیب شناسی شیوه های تولید و عرضه صنایع دستی.
آسيب شناسي تطبيقي سازمانهاي غيردولتي فرهنگی
آسيب شناسي فرهنگي زنان (با تأكيد بر تأثيرات توليدات فرهنگي شبكه‌هاي مختلف تلويزيون ايران)
آینده خرده فرهنگ های موجود در جامعه با توجه به مقوله جهانی شدن.
آینده فرهنگ و هنجارهای فرهنگی جامعه.
بررسی پدیده مد و مدگرایی و ارایه الگوی مدیریت مد.
بررسی تجارب مهاجران ایرانی از تنوع فرهنگی و سازگاری فرهنگی اجتماعی آنها در کشور کانادا
بررسی جایگاه و نقش صنایع فرهنگی در جامعه.
بررسی جنبه­های اقتصادی میراث فرهنگی.
بررسی سیاست فرهنگی ایران و مصر
بررسی سیاست گذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی
بررسی شاخصه‌هاي توسعه فرهنگي در شهر..
بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی زنان در فعالیت های فرهنگی فرهنگسرای سازمان فرهنگی تفریحی
بررسی کیفی فرهنگ مطالعه جوانان شهر اصفهان
بررسی موانع کاربرد شیوه­های بازاریابی علمی در حوزه کالاهای فرهنگی و هنری.
بررسی موانع موجود در مسیر مصرف کالاهای فرهنگی و هنری در بین اقشار مختلف جامعه.
بررسی میزان تاثیرات عوامل چهارگانه موثر بر تصمیم خرید، بر خرید و استفاده از کالاهای فرهنگی و هنری.
بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی و هنری در بین اقشار مختلف جامعه.
بررسی نقش تئاترهای اجرا شده توسط حوزه هنری شهر اصفهان بر ایجاد و تقویت گرایشهای دینی
بررسی نقش نخبگان در حوزه اقتصاد فرهنگ.
بررسی وضعیت اشتغال در بخش فرهنگ و شناسایی پتانسیل های موجود و دلایل آن.
بررسی وضعیت الگوی مصرف در برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی
مطالعه ارتباط بين كارافريني اجتماعي و اثربخشي عملكرد در سازمان هاي غير دولتي (NGO) فرهنگی
مطالعه ارتباط بين كارآفريني اجتماعي و اثر بخش عملكرد در سازمان هاي غيردولتي ( NGO) فرهنگی
مطالعه ‌ ت‍اث‍ي‍ر ح‍م‍اي‍ت‌ ه‍اي‌ س‍ازم‍ان‌ غ‍ي‍ردول‍ت‍ي‌ ب‍ر وض‍ع‍ي‍ت‌اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ع‍ي‍ش‍ت‍ي‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌
مطالعه ‌ ت‍أث‍ي‍ر ع‍ض‍وي‍ت‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ غ‍ي‍ر دول‍ت‍ي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ وم‍دن‍ي‌ ب‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌
مطالعه رابطه بين فرهنگ‌هاي سازماني و عملكرد
مطالعه راه‌كارهاي توانمندسازي سازمان‌هاي غيردولتي كودكان و نوجوانان
مطالعه عوامل موثر در جلب مشاركت سازمانهاي فرهنگی غيردولتي
مطالعه مديريت كلان سازمانهاي غيردولتي (NGOS‎) فرهنگي و ارائه الگوي مناسب
مطالعه مشكلات مديريت گردشگري در مناطق استحفاظي اداره كل حفاظت محيط زيست
مطالعه موانع رشد سازمان هاي مردم نهاد فرهنگی
مطالعه نقش رسانه‌ها در ايجاد و تقويت گرايش‌هاي ديني
مطالعه نقش سازمان‌هاي غير دولتي (NGOs‎) در ايجاد اعتماد اجتماعي
مطالعه نقش سازمانهاي غيردولتي (NGOs‎) در توسعه دموكراسي شهري (با رويكرد توسعه اجتماعي
مطالعه نقش سازمانهاي غيردولتي (NGOs‎) فرهنگی
مطالعه نقش و پراكنش سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران
مطالعه و مطالعه تطبيقي توسعه فرهنگي در كشور‌هاي افغانستان و ایران
مطالعه و مطالعه تطبيقي توسعه فرهنگي در كشور‌هاي تاجیکستان و ایران
مطالعه وضعيت تشكل‌هاي غير دولتي زنان (NGO‎) در شهر
به کارگیری و بسط مدل قیمت گذاری تعاملی کالاهای فرهنگی و هنری.
به کارگیری و بسط مدل دو مرحله ای قیمت گذاری کالاهای فرهنگی و هنری.
بهينه‌سازي شاخص‌هاي حكمراني خوب در سازمان‌هاي فرهنگی
پيامد‌هاي فرهنگي استقرار ايزو در شهرستان امام علي(ع)
تاثیر فرهنگ سازمان و نقاط قوت آن بر تعلق سازمانی کارکنان در شرکت توکا در سال
ت‍اث‍ي‍ر ع‍ض‍وي‍ت‌ زن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ غ‍ي‍ر دول‍ت‍ي‌ زن‍ان‌ ب‍رت‍وان‍م‍ن‍دي‌ آن‍ان‌
تبليغات فرهنگي با تأكيد بر تلويزيون از ديدگاه اساتيد و دانشجويان
تجارب جوانان از فرهنگ طبقاتی خود و نقش آن در گذران اوقات فراغت
تحلیل محتوای سیاست های مصوب هیات دولت در بخش تربیت بدنی
تحلیل محتوای مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه
تعامل مذهب و فرهنگ.
تعیین گرایش مدیران فرهنگی به دیدگاه­های مدیریتی عاملیت و خادمیت.
تعيين رابطه بين فرهنگ سازماني بلوغ سازماني و رضايت شغلي كاركنان
تعيين نياز‌هاي آموزشي شهروندان در زمينه ترافيك
جایگاه و وضعیت کرسی های نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی.
جشن‌هاي باستاني ايرانيان و تأثير آن بر مناسبت‌هاي فرهنگي مردم
چالش های برنامه ریزی فرهنگی در ایران.
چالش های سیاست گذاری فرهنگی در ایران.
چالش های فراروی سرمایه­ گذاری در حوزه فرهنگ و صنایع فرهنگی.
چالش‌هاي كانون‌هاي فرهنگي مساجد شهر
رابطه اجراي آيين نامه انضباطي فرهنگ كار از ديدگاه كاركنان ستادي
رابطه ارزش‌هاي سازماني و بهره‌وري كار كنان
رابطه پایگاه اقتصادی اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی
رابطه رسانه‌هاي نوين با هويت فرهنگي جوانان
رابطه عوامل اجتماعي فرهنگي با ميزان ارتكاب جرائم در شهر اصفهان
رابطه ميان عوامل فرهنگي و اتلاف وقت دانشجويان
رابطه هوش فرهنگی و اثر بخشی ارتباطات انسانی در بین پرسنل
رابطه هوش فرهنگی و جهانی شدن.
راه کارهای افزایش فرهنگ خلاقیت و نوآوری در جامعه.
روابط فرهنگ و شاخص های فرهنگی با میزان و نوع بیماری­ها در جوامع.
روابط متقابل فرهنگ و فرهنگ سازمانی.
سازمانهاي غيردولتي (NGOs‎) جوانان و نقش آن در مديريت بر رفتار فرهنگي جوانان
سنجش سواد فرهنگی در میان مدیران فرهنگی
سنجش کارایی و اثربخشی نظام های شورایی بر اساس شاخص های فرهنگی موجود.
شناسایی اثرات عناصر محیط بازاریابی و میزان عرضه و فروش کالاهای فرهنگی و هنری.
شناسایی چالش های فراروی صنایع دستی.
شناسایی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی کالاهای فرهنگی و هنری و ارایه الگوی مطلوب.
شناسایی گرو ههای مرجع و نقش آنها بر ارزش های فرهنگی دانشجویان
شناسائی اثرات آموزش هنر به عامه ی مردم به ویژه دانش­آموزان مدارس.
شناسائی اثرات سیاست­های فرهنگی و نقش دولت در حوزه اقتصاد فرهنگ.
شناسائی اثرات مصرف کالاهای فرهنگی و هنری در جامعه.
شناسائی عوامل موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی و هنری در جامعه.
شناسايي عوامل موثر بر اثر بخشي سازمانهاي فرهنگی غير دولتي جوانان
طراحی استراتژی های مناسب بازاریابی کالاهای فرهنگی و هنری.
طراحی الگوی مطلوب تحقیقات بازاریابی کالاهای فرهنگی و هنری.
طراحی سیستم اطلاعات بازاریابی کالاهای فرهنگی و هنری.
طراحی کانال های توزیع کالاهای فرهنگی و هنری.
طراحی مدل راهبردی آمیخته بازاریابی کالاهای فرهنگی و هنری.
طراحی مدل مطلوب بهره وری سازمان­های فرهنگی.
طراحی و تدوین الگوی جامع و راهبردی بازاریابی کالاهای فرهنگی و هنری در ایران.
طراحی و تدوین برنامه ی استراتژیک بازاریابی کالاهای فرهنگی و هنری.
طراحي و تبيين الگوي تعاملي سازمانهاي مردم نهاد(NGOs) فرهنگی
طراحي و تبيين مدل كار آفريني سازماني براي سازمانهاي غيردولتي (NGOS ) فرهنگی
عوامل فرهنگي مؤثر بر بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري ورزشكاران در محيط‌هاي ورزشي
عوامل فرهنگي مؤثر بر پديده‌هاي طلاق
فرهنگ و رژیم غذایی و آثار آن.
کارآفرینی در حوزه فرهنگ و کالاهای فرهنگی (موانع و چالش­ها و راه­ کارها)
كاركرد كانون‌هاي فرهنگي در تقويت باورهاي ديني جوانان
ال‍گ‍وئ‍ي‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ب‍ي‍ن‌ دول‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ فرهنگی
مشاركت اجتماعي جوانان و نهادهاي غيردولتي مطالعه عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي جوانان
مشكلات و موانع فرهنگي توسعه گردشگري
مطالعه کیفی راهکارهای فرهنگی کاهش نزاعهای قومی ، قبیله ای
مطالعه كيفي آسيب شناسي رفتارهاي ديني دانشجويان
مطالعه مقايسه‌اي وضعيت آموزشي، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان طرح جداسازي جنسي در دانشگاه
مقایسه نگرش فرزندان ایثارگر با غیر ایثارگر
مقايسه ميزان فرسورگي شغلي مديران سازمانهاي فرهنگي و غير فرهنگي
موانع فرهنگی مشارکت زنان در فعالیت های فرهنگی فرهنگسرای شهر خوراسگان
موانع گسترش فرهنگ گرايش به ورزش در گذران اوقات فراغت معلمين زن
ميزان حاكميت الگوي كيفيت زندگي كاري در كاركنان استانداري با نگرش مبتني بر آموزه‌هاي نهج البلاغه
نحوه اجراي اصل 0 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمانهاي دولتي و غير دولتي فرهنگی
نشانه‌ها و فضا‌هاي فرهنگي با توجه به رسالت فرهنگي مراكز آموزش عالي و ارائه پيشنهادات كاربردي
نظارت عمومی و فرهنگ.
نفش فرهنگی اجتماعی زنان در سریال های تلویزیونی شبکه استانی
نقش اعتقادات فرهنگي مديران ادارات و سازمانهاي دولتي در بكارگيري سبكهاي مديريت و تصميم گيري
نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایه اجتماعی از نظر دانشجویان
نقش تکنولوژی در توسعه سرمایه فرهنگی
نقش تلويزيون در حفظ و ارتقاءارزشهاي فرهنگي از ديدگاه دانشجويان
نقش خبرگان در توسعه سرمایه فرهنگی
نقش رسانه در توسعه سرمایه فرهنگی
نقش رسانه ها در توسعه فرهنگی خبرگان کشاورزی
نقش سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي واسطه مردمي در شكل‌گيري مشاركت
نقش سازمانهاي غيردولتي در شكل‌گيري و ارتقاء سرمايه اجتماعي
نقش سازمانهاي غيردولتي فرهنگی در ارائه كمك‌هاي بشردوستانه
نقش سيستم‌هاي الكترونيك شهرداري در مشاركت فرهنگي شهروندان تجارب مديران، متخصصين و شهروندان
نقش شبكه‌هاي سراسري سيما در حفظ و تقويت فرهنگ ايثار و شهادت از ديدگاه ..
نقش صنعت فرهنگی در توسعه فرهنگی
نقش عوامل فرهنگي اجتماعي در فرايند جهاني شدن فرهنگي از ديدگاه مديران فرهنگي
نقش عوامل فرهنگي در پذيرش تكنولوژي‌هاي جديد نهاده‌ها و مكانيزاسيون توسط كشاورزان
نقش فرهنگ و اقتصاد فرهنگ در ایجاد و بسط کارآفرینی و اشتغال در جامعه.
نقش فرهنگ و اقتصاد فرهنگ در توسعه همه جانبه جامعه.
نقش فرهنگ و شاخص های فرهنگی در بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان ها.
نقش گردشگری در توسعه سرمایه فرهنگی
نقش مولفه های فرهنگی در گرایش دانشجویان به نماز از دیدگاه دانشجویان
نقش هوش های فرهنگی در اثرگذاری بر مقوله جهانی شدن.
نقش هوش های مختلف(ریاضی، عاطفی و فرهنگی) در موفقیت مدیران در شرایط تنوع فرهنگی.
نگاهی نو به جنگ بین تمدن ها با توجه به مقوله جنگ نرم.
نگاهی نو به فرهنگ و پدیده های فرهنگی بر اساس منطق فازی.
نگرش دانشجويان دانشگاه خوراسگان نسبت به اينترنت و نقش آن در فرهنگ جهاني شدن
نیازسنجی فرهنگی تفریحی جانبازان حرکتی و ارائه راهکارهای پاسخگویی به این نیازها
واکاوی اساطیر ایرانی به منظور تقویت فرهنگ اصیل در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی.
واکاوی ریشه های جنگ نرم و پیش بینی نبرد بعدی.
وضعيت مشاركت فرهنگي جوانان و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه جوانان شهر ..
ويژگيها و نهادهاي فرهنگي نخل ونخل برداري


درخواست خدمات پارس تز ایرانیان


بازگشت به صفحه اصلی
انجام پایان نامه مدیریت امور فرهنگی
انتخاب مقاله بیس پایان نامه