موضوع پایان نامه حسابرسی

موضوع پایان نامه ارشد حسابداری گرایش حسابرسی, موضوعات جدید پایان نامه حسابرسی, موضوعات جدید پایان نامه ارشد حسابرسی, پیشنهاد موضوع پایان نامه حسابرسی, انتخاب موضوع پایان نامه ارشد حسابرسی, انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابرسی، انتخاب مقاله بیس base پایان نامه ارشد حسابداری  حسابرسی

موضوع پایان نامه حسابرسی,انجام پایان نامه حسابرسی

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه حسابرسی و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور. در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه حسابداری و حسابرسی را برای شما دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری پیشنهاد دهیم:

اث‍ر ب‍خ‍شی و ک‍ف‍اي‍ت‌ م‍ق‍ررات‌ اف‍ش‍اء در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
اث‍ر چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر واح‍د ت‍ج‍اری‌ روی‌ م‍رب‍وط ب‍ودن‌ ارزش‌ ع‍وام‍ل‌ ري‍س‍ک‌
اث‍ر دوره‌ ت‍ص‍دی‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ر ارزش‌ ش‍رک‍ت‌، ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگی و ري‍س‍ک‌ اطلاع‍اتی
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ و ت‍م‍رک‍ز ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ا وي‍ژگ‍ي‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌
ارتباط بين نسبت هاي مالي عملياتي و بازده غير عادي شركت
ارت‍ب‍اط س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ارزش آفريني از طريق ايجاد تعامل بين حسابرسي عملياتي و مهندسي ارزش
ارزيابي تاثيرسازوكارهاي حاكميت شركتي و محدوديت هاي مالي برسطح نگهداشت وجه نقددرشركت
ارزيابي سياست تقسيم سود و نظام راهبردي مورد مطالعه: شركت ها
ارزيابي شبكه هاي عصبي rbf,MLP درتخمين مصرف گاز
ارزي‍ابی م‍ق‍اي‍س‍ه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ ب‍الا و س‍ن‍تی ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍بی م‍ص‍ن‍وعی و ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ رگ‍رس‍ي‍ون‌
آزم‍ون‌ ت‍ج‍ربی ان‍گ‍ي‍زه‌ ه‍ای‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ ح‍اص‍ل‌ از ع‍م‍ل‍ي‍ات‌
استفاده از ترنامه ريزي جريان ارزش و جدول امتيازات حسابداري ناب براي حمايت از عمليات ناب
استفاده از مكانيسم هاي نظام راهبردي شركي ابزاري براي ارزش آفريني شركتهاي سهامي
ب‍ررسی اث‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍عی ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍م‍ل‍ي‍اتی
ب‍ررسی اث‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اف‍ش‍ای‌ ش‍رک‍تی ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگی س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررسی اث‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍وده‍ای‌ ه‍م‍وار ش‍ده‌ و س‍وده‍ای‌ غ‍ي‍ر ه‍م‍وار ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررسی ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ رق‍اب‍ت‌ در ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌، ب‍ازده‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ و اه‍رم‌ م‍الی
ب‍ررسی ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ش‍رطی‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ غ‍ي‍ر ش‍رطی‌
ب‍ررسی ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ه‍ای‌ اه‍رمی و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌
ب‍ررسی ارت‍ب‍اط ت‍وان‍ايی م‍دي‍ران‌، ان‍دازه‌ ش‍رک‍ت‌، م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ا م‍ي‍زان‌ ن‍ق‍د ش‍ون‍دگی س‍ه‍ام‌
ب‍ررسی ارت‍ب‍اط م‍ع‍ي‍اره‍ای‌ ارزي‍ابی م‍ت‍وازن‌ و م‍ع‍ي‍ار ارزي‍ابی ع‍م‍ل‍ک‍رد
ب‍ررسی ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ ش‍ف‍اف‍ي‍ت‌ س‍ود، ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌، ن‍ق‍دش‍ون‍دگی س‍ه‍ام‌ و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌
ب‍ررسی ب‍رت‍ری‌ روش‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ آن‍ت‍ونی و رام‍ش‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ع‍ي‍اری‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر ش‍رک‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍الی
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر اب‍راز اطم‍ي‍ن‍ان‌ از ج‍ان‍ب‌ ص‍اح‍ب‍ک‍ار ب‍ر روی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ردي‍د ح‍رف‍ه‌ ای‌ در ق‍ض‍اوت‌ ح‍س‍اب‍رس‌
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر ارزشيابی ن‍ادرس‍ت‌ ب‍ازار از ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر روی‌ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍ای‌ م‍الی ش‍رک‍ت‌
بررسی تأثیر پارازیت اطلاعاتی افشا شده در گزارش‌گری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت‌
بررسی تأثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر ت‍وان‌ رق‍اب‍تی ش‍رک‍ت‌ و س‍اخ‍ت‍ار ب‍ازار ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر ت‍وان‍ايی م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ر ت‍ج‍دي‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍الی ش‍رک‍ت‌ ه‍ا :ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر ان‍گ‍ي‍زه‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍دي‍د ارائ‍ه‌
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍تی ب‍ر راب‍طه‌ ت‍م‍رک‍ز م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍اتی
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر رواب‍ط ح‍س‍اب‍رس‌ – ح‍س‍اب‍رس‌ و م‍ش‍ت‍ری‌ – ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر بی طرفی ح‍س‍اب‍رس‌
بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی شرکت و نوسان‎های سیستماتیک و ویژۀ بازده‌ سهام بر میزان نگهداشت وجه ‌نقد
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ري‍س‍ک‌ س‍ق‍وط ارزش‌ س‍ه‍ام‌
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر ع‍دم‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍اص‌ ب‍ر ب‍ک‍ارگ‍ي‍ری‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ودج‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ای‌
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍الی ب‍ر اج‍رای‌ ب‍ه‍ن‍گ‍ام‌ طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍رانی طی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ دوم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اعی، ف‍ره‍ن‍گی
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ي‍ط ت‍ج‍اری‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍شی اب‍زاره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دي‍ري‍ت‌
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رسی ( ت‍خ‍ص‍ص‌، دوره‌ ت‍ص‍دی‌ گ‍ری‌، ان‍دازه‌ ح‍س‍اب‍رسی )ب‍ر اح‍ت‍م‍ال‌ ت‍ج‍دي‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍الی
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ ب‍ر گ‍زارش‍ات‌ م‍ال‍ي‍اتی
بررسی تاثیر مازاد جزیان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ واق‍عی س‍ود و م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍نی ب‍ر اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر م‍ک‍ان‍ي‍زه‌ ک‍ردن‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا ب‍ر رون‍د ب‍ه‍ب‍ود س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍اتی اي‍ران‌
بررسی تأثیر نظام راهبری شرکت بر ارزش شرکت با تأکید بر کارایی سرمایه‎گذاری در شرکت
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز و اث‍رات‌ س‍ر ري‍ز آن‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ب‍ورس‌
ب‍ررسی ت‍اث‍ي‍ر وي‍ژگ‍ي‍ه‍ای‌ ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اطلاع‍ات‌ م‍الی ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
بررسی ت‍ازه‌ای‌ ب‍ر م‍ب‍انی ن‍ظری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍الی در اس‍لام‌
ب‍ررسی ت‍ج‍ربی ت‍اث‍ي‍ر ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍ای‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍تی، ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ج‍ري‍ان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د آزاد در ش‍رک‍ت‌
ب‍ررسی ت‍طب‍ي‍قی ره‍ن‍م‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاري‍ه‍ا ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍الی و م‍ال‍ي‍اتی
ب‍ررسی ت‍طب‍ي‍قی م‍ب‍انی ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ي‍اتی
ب‍ررسی ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ ت‍ک‍ل‍ي‍فی و آث‍ار آن‌ در ک‍ارآيی ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍اتی
ب‍ررسی راب‍طه‌ ارزش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گی و اف‍ش‍ای‌ م‍س‍ول‍ي‍ت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اعی ش‍رک‍ت‍ه‍ا: ازم‍ون‌ م‍دل‌ ه‍اف‍س‍ت‍د در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ي‍دی‌- ت‍ج‍اری‌ اي‍ران‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍الاي‍ش‌ ش‍ده‌ و س‍ود ق‍ب‍ل‌ از ب‍ه‍ره‌ و م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ا ارزش‌ اف‍زوده‌ س‍ه‍ام‍داران‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌
بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی
بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ق‍درت‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ و م‍ي‍زان‌ ت‍م‍رک‍ز درآم‍د در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ا م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ررسی ن‍ح‍وه‌ ق‍ض‍اوت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍الی از ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍رب‍وط ب‍ودن‌ ب‍ر پ‍اي‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ ات‍ک‍ا ب‍ودن‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌، م‍ي‍زان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و ج‍ري‍ان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د آزاد ش‍رک‍ت‍ه‍ا
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍الی، ک‍ارايی س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ و وض‍ع‍ي‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ق‍اب‍ل‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍تی
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ در گ‍ردش‌ و ري‍س‍ک‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گی در ش‍رک‍ت‍ه‍ا
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍نی ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍ای‌ واق‍عی و ه‍زي‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍وس‍ان‌ س‍ود و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍نی س‍ود
ب‍ررسی راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍م‍وارس‍ازی‌ س‍ود و ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ع‍ادی‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ پ‍وي‍ای‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ ت‍ج‍ربی ب‍ي‍ن‌ س‍ه‍ام‌ ش‍ن‍اور آزاد ب‍ا ري‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ ح‍ج‍م‌ م‍ب‍ن‍ا ب‍ا ب‍ازدهی و ن‍ق‍دش‍ون‍دگی ش‍رک‍ت‍ه‍ا
ب‍ررسی راب‍طه‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌، وي‍ژگی ه‍ای‌ رش‍د ش‍رک‍ت‌ و ج‍ري‍ان‍ات‌ ن‍ق‍دی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ رت‍ب‍ه‌ ش‍غ‍لی و ن‍وع‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رسی ب‍ا وي‍ژگی ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ي‍تی ح‍س‍اب‍رس‍ان‌
ب‍ررسی راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رسی و س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ا
ب‍ررسی روش‍ه‍ای‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ م‍الی ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررسی س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ي‍ری‌ م‍ع‍ي‍اره‍ای‌ م‍دل‌ گ‍وردن‌ ت‍وس‍ط ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ف‍رآي‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ه‍ام‌
ب‍ررسی س‍ي‍س‍ت‍م‌ آم‍وزش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در اي‍ران‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر آم‍ري‍ک‍ا
ب‍ررسی س‍ي‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ا در ت‍ام‍ي‍ن‌ ن‍ي‍ازه‍ای‌ اطلاع‍اتی م‍دي‍ران‌ (اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌)
ب‍ررسی ع‍ک‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ خ‍ب‍ره‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و س‍ي‍اسی غ‍ي‍ر م‍ن‍ت‍ظره‌
ب‍ررسی ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍ش‍ا ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍الی در ش‍رک‍ت‍
ب‍ررسی ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍الی ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررسی م‍ت‍غ‍ي‍ره‍ای‌ م‍الی و م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ص‍م‍ي‍م‍ات‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌
ب‍ررسی م‍وان‍ع‌ ک‍ارب‍رد س‍ام‍ان‍ه‌ راي‍ان‍ه‌ ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررسی م‍ي‍زان‌ اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وط در گ‍زارش‍ات‌ م‍الی دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍تی در م‍ب‍ن‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ن‍ق‍دی‌ و ت‍ع‍ه‍دی‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ش‍ده‌
ب‍ررسی م‍ي‍زان‌ ه‍م‍اه‍ن‍گی م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ ب‍ا ه‍زي‍ن‍ه‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ واق‍عی داراي‍ي‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌پ‍ذي‍ر
ب‍ررسی ن‍ح‍وه‌ ان‍دازه‌گ‍ي‍ری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍م‍ل‍ي‍اتی در دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍تی م‍ت‍م‍رک‍ز اي‍ران‌
ب‍ررسی ن‍ق‍ش‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍نی م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍بی م‍ص‍ن‍وعی و درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا
ت‍اث‍ي‍ر اخ‍لاق‌ ش‍رک‍تی م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اعی و م‍اک‍ي‍اول‍ي‍س‍م‌ ب‍ر ف‍رار م‍ال‍ي‍اتی
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ح‍س‍اب‍داری‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد در اي‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ری‌ م‍الی ب‍ر م‍ي‍زان‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ و ارزش‌ آف‍ري‍نی ش‍رک‍ت‌ ه‍ا
ت‍اث‍ي‍ر ان‍گ‍ي‍زه‌ ه‍ای‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ر ت‍وان‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍الی اول‍ي‍ه‌ و ت‍ج‍دي‍د ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍نی ج‍ري‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ آتی
تاثير اهرم مالي بر سياست تقسيم سود
تأثير پيش بيني جريان هاي نقدي بر روي فعالان بازار
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍وع‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌، س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ا
ت‍اث‍ي‍ر چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ل‍ي‍اتی ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر پ‍اي‍داری‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ س‍ود
ت‍اث‍ي‍ر ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍تی ب‍ر روی‌ ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ م‍ال‍ي‍اتی و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌
ت‍اث‍ي‍ر ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍تی روی‌ ت‍ج‍دي‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍الی ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌
ت‍اث‍ي‍ر ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ک‍اران‍ه‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ري‍س‍ک‌ س‍ق‍وط ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌
تاثير سرمايه فكري و سرمايه فيزيكي بر عملكرد مالي
تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی
ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ ب‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اطلاع‍ات‌ م‍الی ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
تاثير سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملكرد شركتهاي كوچك و متوسط (SME)
ت‍اث‍ي‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رسی ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ري‍س‍ک‌ س‍ق‍وط ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
تاثیر کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری بازار بر درآمد و اجزای درآمد
ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍ذار ب‍ر ج‍ري‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ي‍اتی غ‍ي‍ر ن‍رم‍ال‌
تجزيه و تحليل موارد موفقيت و شكست در بودجه بندي عملياتي
تخصص حسابرس در صنعت، حاکمیت هیئت مدیره و مدیریت سود
تخصص کمیته حسابرسی و کیفیت سود
تكنيك ها و روش هاي حسابداري منابع انساني به عنوان يك دارايي برون ترازنامه اي
تكنيك هاي نوين مديريت هزينه و موانع بكارگيري آنها در شركتهاي ايراني
تكنيكهاي كاربردي هوش مصنوعي در حسابداري و حسابرسي
ت‍وان‍ايی ن‍س‍بی داده‌ ه‍ای‌ س‍ود و ج‍ري‍ان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د در پ‍ي‍ش‌ب‍ي‍نی ج‍ري‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ آتی
حاكميت شركتي و ارتباط آن پايداري شركتي
حاکمیت شرکتی و ارزش مربوط به اطلاعات مالی موجود در اسناد شرکت
حاکمیت شرکتی و برداشت سرمایه گذاران از کیفیت سود
حسابداري ساختگي بو عنوان سپر مالياتي اثرات اجتماعي آن
حسابداري نقدي در مقابل حسابداري تعهدي در بخش واقعي
دسترسی به منابع مالی، مدیریت سرمایه در گردش و ارزش شرکت
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ت‍ج‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ و س‍طح‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ي‍اتی در ش‍رک‍ت‌
رابطه بين سود خالص و فرصت هاي سرمايه گذاري شناسايي عوامل تاثير گذار بر عدم پرداخت بموقع ماليات و فرار مالياتي موديان
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و س‍ود ت‍ق‍س‍ي‍می
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ و ن‍ق‍دش‍ون‍دگی س‍ه‍ام‌ در اي‍ران‌
راب‍طه‌ ت‍رک‍ي‍ب‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ و ت‍ف‍ک‍ي‍ک‌ ژس‍ت‌ م‍دي‍ر ع‍ام‍ل‌ و رئ‍ي‍س‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌
راب‍طه‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍تی و ارزش‌ اي‍ج‍اد ش‍ده‌ ب‍رای‌ س‍ه‍ام‍داران‌
راب‍طه‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍تی و س‍ود م‍ش‍م‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا
راب‍طه‌ ع‍دم‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ و س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود
رش‍د درآم‍د و س‍ود پ‍اي‍دار، ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ض‍ري‍ب‌ واک‍ن‍ش‌ س‍ود
رش‍د س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ و راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارزش‌ س‍ه‍ام‌، س‍ود و ارزش‌ دف‍ت‍ری‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌
س‍ي‍اق‌، دروازه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ن‍وي‍ن‌
صورتهاي مالي جديد ، راهكاري براي شفاف سازي گزارشگري مالي
ع‍دم‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ م‍ح‍ي‍طی‌ و اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ اخ‍ت‍ي‍اری‌
عدم تقارن اطلاعات و ساختار سرمایه
ع‍ک‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍ي‍رع‍ادی‌ ح‍س‍اب‍رسی
ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍الی ت‍ل‍ف‍ي‍قی در ت‍ص‍م‍ي‍م‌گ‍ي‍ری‌ س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاران‌
كاربرد مدل ارزيابي فازي تركيبي درارزيابي ريسك هاي مالي
كيفيت حسابرس، حاكميت شركتي و عملكرد عملياتي ش
گزارشگري فرصتها/ريسك هاي مرتبط با ابزارهاي مشتقه در خصوص صندوق هاي بازنشستگي
مالکیت شرکتی، اصلاحات در حاکمیت شرکتی و بهنگام بودن درآمد
م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود و ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍رض‍ه‌ ع‍م‍ومی اول‍ي‍ه‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مزايا و مكانيزم هاي عملياتي حسابداري توليد ناب
مزايا و مكانيزم هاي عملياتي حسابداري توليد ناب
م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگی ن‍اشی از ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد و ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ح‍س‍اب‍رسی
مطالعه اث‍ر اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ي‍اتی ب‍ر م‍ي‍زان‌ و ارزش‌ اف‍زوده‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د ن‍گ‍ه‍داری‌ ش‍ده‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ا ت‍ه‍ران‌
مطالعه ارتباط بين درصد سهام شناور آزاد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرٍان با تعداد خريداران، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام اين شركت ها
مطالعه ارتباط بين معيارهاي عملياتي ارزيابي عملكرد و سود آوري عملياتي آتي
مطالعه ارتباط هزينه سرمايه وساختارمالي درشركت ها
مطالعه ارزشيابي و اهميت دارايي هاي نامشهىد از ديدگاه مديران مالي و صاحب نظران دانشگاهي
مطالعه پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده ازسودمندي اطلاعات حسابداري وبازاربراساس مدل لاجيت
مطالعه تأثير ارزش هاي فرهنگي بر نگهداري وجه نقد
مطالعه تاثير اهرم بدهي عملياتي بر سودآوري آتي و نسبت قيمت به ارزش دفتري سهام
مطالعه تاثير پذيرش فناوري اطلاعات برچابكي سازماني شركت
مطالعه تاثير زبان قابل گسترش گزارشگري مالي بر روي فرآيند اخذ ماليات توسط كارشناسان مالياتي
مطالعه تاثير زبان قابل گسترش گزارشگري مالي بر روي فرآيند اخذ ماليات توسط كارشناسان مالياتي
مطالعه تاثير محافظه كاري مشروط بر عملكرد شركت پس از عرضه اوليه
مطالعه تاثيرتمركزمالكيت شاخص هرفيندال هيريشمن برسطح افشاي اختياري اطلاعات درشركت
مطالعه تاثيرسهامداران اقليت خردبربازده آتي سهام
مطالعه تاثيرسيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت برويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري
مطالعه تاثيرعوامل مالي برعملكردكوتاه مدت عرضه اوليه سهام باتوجه به دوره هاي ركودورونق
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍قی روش‌ ش‍ن‍اسی م‍ق‍الات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در م‍ج‍لات‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر داخ‍ل‌ و خ‍ارج‌ از اي‍ران‌
مطالعه رابط بين نسبتهاي بهره ورٍي و نسبتهاي سودآوري در ميان شركت هاي بورسي
مطالعه رابطه اي انعطاف پذيري مالي بافرصت هاي سرمايه گذاري
مطالعه رابطه بين تغييرات سود و آنتروپي اقلام ترازنامه
مطالعه رابطه بين جريانهاي نقدي آزاد، جريانهاي نقدي عملياتي و سود عملياتي با ارزش افزوده بازار
مطالعه رابطه بين جريانهاي نقدي آزادوهزينه هاي نمايندگي شركت
مطالعه رابطه بين سرمايه فكري و قابليت پيش بيني سوددربازار سرمايه ايران
مطالعه رابطه بين شاخص هاي كيفيت موسسات حرفه اي حسابرسي و درك حسابرسان آن ها از ريسك هاي واحد مورد رسيدگي
مطالعه رابطه بين مالكيت مديريتي و محافظه كاري حسابداري در شركتهاي
مطالعه رابطه بين مديريت سرمايه درگردش با حاكميت شركتي، جريان نقدي آزاد و بدهي
مطالعه رابطه بين مديريت سود، استقلال هيأت مديره و حق الزحمه حسابرسي
مطالعه رابطه بين نقدشوندگي و عملكرد شركت
مطالعه رابطه بين هزينه بحران مالي و سپرمالياتي: راهكاري براي جلوگيري ازورشكستگي
مطالعه رابطه سازوكارهاي حاكميت شركتي ودستكاري اقلام تعهدي اختياري درشركت
مطالعه رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و نحوه ي تقسيم سودشركت ها
مطالعه راب‍طه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ در گ‍ردش‌ و ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ش‍رک‍ت‌
مطالعه رابطه مديريت سرمايه درگردش ومحدوديت هاي تامين مالي برعملكرد شركت
مطالعه راب‍طه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ارزش‌ دف‍ت‍ری‌ ب‍ه‌ ارزش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ و چ‍ول‍گی ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
مطالعه رابطه هزينه سهاهم عادي و ريسك اجزاي سوددرشركت
مطالعه رفتارچسبندگي هزينه ها با سطح فروش درشركت ها
مطالعه روابط  ميان ساختار سرمايه ، پاداش هيئت مديره و کارايی سرمايه گذاری در شرکت
م‍طال‍ع‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ م‍ورد ع‍م‍ل‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و پ‍ي‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍دم‍دت‌ در اي‍ران‌ و ت‍طب‍ي‍ق‌ ب‍ا ب‍ي‍ان‍ي‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۹ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌
مطالعه ساختار اجراي مديريت توليد بهنگام (JIT) در بخش خدمات
مطالعه س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍نی درم‍ان‍دگی م‍الی ش‍رک‍ت‍ه‍ا
مطالعه ع‍م‍ل‍ک‍رد و ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍تی
مطالعه كارآمدي سيستم هي هزينه يابي و اثرات بكارگيري آن در دانشگاه آزاد
مطالعه مدل قيمت گذاري آربيتزاژ و نقش آن در اندازه گيري سرمايه
مطالعه موانع به كارگيري سيستم هزينه يابي هدف درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ داده‌ ک‍اوی‌ ب‍رای‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍نی ت‍غ‍ي‍ي‍ر ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ت‍غ‍ي‍ره‍ای‌ درم‍ان‍دگی م‍الی
نسبت اطلاعات ميان استراتژي حسابداري مديريت و ارزيابي شركتها
نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌
نقش حسابداري ارزش منصفانه در گزارشگري دارايي هاي نامشهود
نقش حسابداري ناب در كسب مزيت رقابتي پايدار
ن‍ق‍ش‌ رش‍د ش‍رک‍ت‌ و ق‍درت‌ م‍الی ب‍ر اه‍رم‌ م‍الی
نقش سرمايه فكري در كيفيت اطلاعات مالي
نقش و تاثير گزارشگري مالي (XBRL) در افزايش شفافيت و كيفيت اطلاعات مالي
ن‍ق‍ش‌ وي‍زگ‍ي‍ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ر اج‍ت‍ن‍اب‌ از م‍ال‍ي‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌
نگاهي متفاوت بر جهاني شدن استانداردهاي حسابداري
ه‍زي‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ح‍رک‌ ري‍س‍ک‌
هزينه طراحي محصول كارا براي قدرت رقابتي پايدار
هزينه يابي هدف: رويكردي براي مديريت هزينه در طراحي محصول
هموارسازی سود در سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حسابرسی| بانک موضوعات پایان نامه حسابرسی| موضوع پایان نامه حسابرسی | موضوع جدید پایان نامه حسابرسی | موضوعات پایان نامه حسابرسی| موضوعات جدید پایان نامه حسابرسی| پیشنهاد موضوع پایان نامه حسابرسی| انتخاب موضوع پایان نامه حسابرسی| موضوع پایان نامه ارشد حسابرسی| موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابرسی| موضوعات پایان نامه حسابداری| موضوع پایان نامه حسابداری|موضوع جدید پایان نامه حسابداری|موضوعات جدید پایان نامه حسابداری| بانک موضوع پایان نامه حسابداری| بانک موضوعات پایان نامه حسابداری| حسابرسی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان