موضوعات جدید پایان نامه رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم ، پروژه رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم، تحقیق و مقاله بیس رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم برای شما دانشجویان ارشد و دکتری رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم پیشنهاد دهیم:

اث‍ر آم‍وزش‍ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ارزش‌ ه‍ای‌ م‍ه‍م‍ان‍داری‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ک‍ارک‍ن‍ان‌ ف‍ران‍ت‌ آف‍ی‍س‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍اد در ت‍ه‍ران‌ )
اثر اینترنت بر کسب مزیت رقابتی برای دفاتر خدمات مسافرتی تهران
اث‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ص‍ل‍ح‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در ای‍ران‌
اث‍رات‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ CRM ب‍روف‍اداری‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ دف‍ات‍رخ‍دم‍ات‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
اثرات پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران
اثرات گردشگري بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و محيطي نواحي روستايي
اثرات گردشگري در توسعه روستايي
احيا و تقويت نقش گردشگري و تفرجگاهي محله كن “به عنوان مفهومي پايه در ساماندهي محدوده”
احياء منظر روستايي روستاي قلات با هدف گردشگري و رويكرد توسعۀ پايدار
احياء و طراحي محيط و منظر محور فرهنگي- تاريخي قزوين با تاكيد بر گردشگــري شهــري
احياء و طراحي مسير گردشگري محوطه تاريخي بيشاپور و تنگ چوگان با توجه به منظر تاريخي- طبيعي منطقه
ارائه مدل ارزش ادراكي از مكان گردشگري، بر اساس مدل ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري
ارتباط رضايتمندي، دلبستگي و مقاصد رفتاري گردشگران
ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری ورزشی ایران از دیدگاه گردشگران ورزشی و ارائه الگوی تحلیلی
ارزيابي استعدادهاي شهر همدان در توسعه گردشگري مطالعه موردي : منطقه جنوب غربي
ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ اک‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ع‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ اک‍وت‍وری‍س‍م‌
ارزيابي فرصت ها و چالش هاي گردشگري توريستي قشم با استفاده از شاخص هاي جغرافیایی
ارزيابي فرصتهاي كارآفرينانه در گردشگري دفاع مقدس مورد مطالعه :بخش رفاهي پشتيباني استان خوزستان
ارزيابي قابليت هاي توريستي با تأكيد بر توسعه پايدار با استفاده از مدل استراتژي swot و شاخص اقليم گردشگري
ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی
ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران
ارزيابي وبسايتها و وبلاگهاي گردشگري ايراني براي پيدا كردن ميزان تطابق يا عدم تطابق آنها با نياز مخاطبانشان
استفاده از طراحي شهري براي ارتقا سطح گردشگري دركه ( نمونه موردي طراحي محدوده ميدان دركه )
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رن‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ظام‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ ۵ س‍ت‍اره‌ ت‍ه‍ران
اکوتوریسم شمال استان خوزستان با تأکید بر ویژگیهای اکوژئومورفولوژی
امكان سنجي توسعه گردشگري در استان زنجان
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ج‍اد ت‍ع‍اون‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ای‍ران‌.
امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ایران
ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍رای‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌گ‍ردش‍گ‍ری
ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍اک‍و
انگاره مردم ایروان به یک مقصد گردشگری
انگاره مردم ایروان به یک مقصد گردشگری
انگاره مردم ایروان به عنوان یک مقصد گردشگری
ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ دی‍دار گ‍ردش‍گ‍ران‌ ف‍ی‍ل‍م‌ از م‍ح‍ل‌ ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ در ت‍ه‍ران
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍اذب‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ از دی‍دگ‍اه‌ ذی‍ن‍ف‍ع‍ان‌م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍اث‍ی‍ر اب‍زاره‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ب‍ر ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ث‍ی‌ ب‍ه‌ک‍ش‍ور از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ در گ‍ردش‍گ‍ری‌ ک‍وت‍اه‌م‍دت‌ ح‍وم‍ه‌
اولویت بندی عوامل رضایت مندی گردشگران از خدمات دفاتر خدمات مسافرتی تهران
اولویت بندی عوامل رضایت مندی گردشگران از خدمات دفاتر خدمات مسافرتی تهران
اولویت بندی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مقصد
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ دف‍ات‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ از دی‍د گ‍ردش‍گ‍ران‌
اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی از دید گردشگران
اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی از دید گردشگران
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ر ب‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌.
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ داخ‍ل‍ی‌
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ح‍ل‍ی‌ در س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در طرح‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ روس‍ت‍ای‍ی
اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ک‍ان‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ا در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
باز بینی و اولویت بندی بازارهای هدف گردشگری جمهوری اسلامی ایران
بازآفريني بافت هاي تاريخي با محوريت گردشگري شهري: تدوين اصول طراحي و كاربست آن در مركز تاريخي قزوين
بخش بندي بازارگردشگري ورزشي ايران براي گردشگران خارجي و ارائه مدل بازارهاي هدف
بررسي آثار استفاده از فناوري اطلاعات در توسعه صنعت گردشگري ايران
بررسي آثار استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه صنعت گردشگري سلامت ايران
بررسي اثر توسعه گردشگري بر رشد اقتصادي
بررسي اثرات اقتصادي تغيير كاربري اراضي از كشاورزي به گردشگري
بررسي اقتصادي صنعت گردشگري در ايران و جايگاه آن در صنعت گردشگري جهان
بررسي اقليم جهت گردشگري در شهرستان املش
بررسی امکانات ژئوتوریسم در ایران
بررسی تحلیلی توریسم ورزشی در شهر تهران
بررسي توانمندي‌هاي گردشگري استان چهارمحال و بختياري با تاکيد بر اکوتوريسم
بررسي توانمنديهاي گردشگري شهر شوش و نقش آن در توسعه
بررسی توانمندیهای گردشگری شهر شوش و نقش آن در توسعه استان خوزستان
بررسي جاذبه هاي گردشگري مناطق كويري و بياباني ايران با رويكرد اكوتوريسم پايدار )
بررسي جاذبه‌هاي اکوتوريستي و توريستي شهرستان يزد
بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی و توریستی شهرستان یزد
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ا ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
بررسي رابطه مديريت بحران و سازماندهي فضايي و امنيت در گردشگري
بررسي سطح بلوغ IT (فناوري اطلاعات) در صنعت گردشگري در ايران
بررسي سياست‌هاي دولت در صنعت گردشگري و ارايه الگوي توسعه پايدار صنعت گردشگري كشور
بررسي سياست‌هاي دولت در صنعت گردشگري و ارايه الگوي توسعه پايدار صنعت گردشگري كشور
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ گ‍ردش‍گ‍ری
بررسي فعاليت‌هاي توسعه گردشگري پايدار روستايي با رويكرد مشاركتي
بررسي قابليتهاي گردشگري روستايي در بهبود وضعيت اقتصادي بافندگان روستايي
بررسي كاركردها و قابليتهاي گردشگري در توسعه اجتماعي
بررسی نقش استانداردسازی خدمات گردشگری در توسعه صنعت توریسم ایران با تاکید بر محیطهای جغرافیایی
بررسي نقش توانمندي‌هاي گردشگري استان ايلام در توسعه پايدار با تاکيد بر موقعيت ترانزيتي
بررسی نقش توانمندیهای گردشگری جزیره خارک و نقش آن در توسعه صنعت توریسم کشور
بررسي نقش رسانه (صداوسيما) برارتقاء صنعت گردشگري درجزيره
بررسي نقش رسانه ارتباط جمعي در توسعه گردشگري شهر تهران با تاكيد بر توليدات بصري
بررسي نگرش جامعه ميزبان نسبت به اثرات توسعه گردشگري؛ مطالعه موردي نياسر كاشان
بررسي و ارزيابي متدولوژي SSADM در طراحي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتـي و تاثيـر آن بر تصميم گيري مديران سطوح و استراتژيك در اداره سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران
بررسي و مطالعه زمينه هاي گردشگري در نواحي روستايي
بررسي و مطالعه زمينه هاي گردشگري در نواحي روستايي استان چهارمحال و بختياري به منظور توسعه روستايي مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان شهر كرد
برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل swot
برنامه ريزي بازاريابي گردشگري روستايي بارويكرد آينده پژوهي.مورد

موضوع پایان نامه رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم، موضوعات جدید پایان نامه رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم فارس، موضوعات جدید پایان نامه ارشد رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم ، پیشنهاد موضوع پایان نامه برنامه ریزی گردشگری و توریسم ، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم ، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم ،بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه برنامه ریزی گردشگری و توریسم و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم ، نگارش مقاله در رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم ، انجام پروپوزال در رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم، انتخاب مقاله بیس رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان