موضوع پایان نامه اقتصاد

موضوع پایان نامه ارشد اقتصاد، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد اقتصاد، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد، بانک موضوع پایان نامه ارشد اقتصاد، بانک موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد،موضوعات پایان نامه اقتصاد، موضوع جدید پایان نامه ارشد اقتصاد، بانک موضوع پایان نامه اقتصاد، پیشنهاد موضوع پایان نامه اقتصاد، پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه اقتصاد و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور
در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه اقتصاد برای شما دانشجویان ارشد و دکتری رشته اقتصاد گرایش های زیر پیشنهاد دهیم:

ت‍اث‍ي‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ازار آزاد ب‍ر ص‍ادرات‌ غ‍ي‍رن‍ف‍ت‍ی‌
اک‍و و ج‍اي‍گ‍اه‌ ت‍ج‍اری‌ ج‌.ا. اي‍ران‌ در آن‌ (م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ م‍وج‍ود، م‍ش‍ک‍لات‌، راه‍ک‍اره‍ا)
ب‍ررس‍ی‌ درآم‍د ص‍ادرات‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اث‍ر آن‌ ب‍ر زي‍رب‍خ‍ش‍ه‍ا (۱۳۴۵-۱۳۷۵)
ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد اوپ‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ق‍وي‍ت‌ آن‌
ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ازار ب‍ورس‌ اي‍ران‌ و اث‍رات‌ ورود س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاری‌
بررسی تئوریک جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران قبل از انقلاب و تحلیل روند احتمالی آن پس از انقلاب
بازده صعودی به مقیاس ، سرمایه انسانی و رشد درون زا دراقتصاد ایران
اثربخشی تفریغ بودجه بر بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی
بررسی تحلیل میزان اثرپذیری سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ناشی از تغییرات نرخ سود بانکی
عملکرد اقتصادی انفاق های مستحبی در شهرستان x
اثر برنامه‌های توسعه روستایی بر بهبود سطح زندگی روستاییان با تاکید بر توسعه بخش کشاورزی
بررسی تاثیر هزینه اجاره‌بها بر تابع تقاضای مسکن استیجاری
تعیین قیمت برق بر اساس محاسبه هزینه نهایی و مقایسه آن با وضع موجود
تاثیر نرخ تورم بر نرخ رشد GDP واقعی در اقتصاد ایران
ب‍ررس‍ی‌ م‍زي‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ولاد اي‍ران‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ي‍زان‌ اث‍ر پ‍ذي‍ری‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از ق‍ي‍م‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ و طلا
م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادده‍ی‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ پ‍وي‍ا در ب‍ازار ب‍رق‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ ک‍ورن‍و
ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍‌
ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ه‍ای‌ ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ اع‍م‍ال‌ ش‍ده‌ طی‌ دو ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ارزي‍اب‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ت‍ران‍زي‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ح‍وزه‌ دري‍ای‌ خ‍زر و وض‍ع‍ي‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژي‍ک‌ اي‍ران‌
م‍زي‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ت‍ول‍ي‍د و ق‍درت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ف‍رش‌ اي‍ران‌ در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍
ناتوانی اقتصاد بازار در ایجاد تعادل اقتصادی و ضرورت دخالت دولت برای هدایت تقاضای کل
اولویت سرمایه گذاری و تعیین محل استقرار صنایع جنبی شرکتx
بررسی تاثیر کیفیت و کمیت آموزش های رسمی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره x
عوامل موثر بر توزیع درآمد در ایران
تحلیل اقتصادی – فنی نظام حسابهای ملی ایران و پیشنهاد چگونگی کاربردی کردن نظام بسط یافته حسابهای ملی ( موردخاص شرکتx
بررسی اقتصادی مالیات برمصرف در ایران
بررسی تاثیر مالیات ( درآمد – دستمزد ) بر عرضه نیروی کار ” بازارهای کار خاص “
طراحی و پیاده سازی برنامه مشاور هوشمند بورس اوراق بهادار۷۵۴
معیارهای نظری یک خصوصی سازی کارآمد
بررسی فنی و اقتصادی و طراحی خط کشتار دام و تهیه اطلاعات لازم درمکانیزاسیون یک واحد کشتارگاه صنعتی شهر x
فرایند انتقال تکنولوژی در بخش صنعت ایران و تدوین چارچوبهای اصلی مرتبط به انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی
تحلیل نظری از رفتار پس انداز و جایگاه آن در انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در ایران
نقش هزینه های R & D دفاعی بر رشد اقتصادی
روش تحقیق اقتصاد – بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی
بررسي آثار افزايش درآمدهاي نفتي بخش كشاورزي: مورد بيماري هلندي در اقتصاد ايران
بررسي ظرفيت‌ها و شناسايي اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي در استان مازندران
بحران آب و ضرورت توجه به مديريت تقاضاي آب شهري(مطالعه موردي شهر تهران)
بررسي عوامل اقتصادي موثر بر شاخص قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
تحليلي ساده از ركود(بيكاري) مداوم در اقتصاد پولي مطالعه موردي: اقتصاد ايران
ارزيابي مزيت نسبي توليد و صادرات نخود در ايران(مطالعه موردي استان كرمانشاه)
اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران(1377-1338)
بررسي كشش‌هاي تقاضاي صادرات فرش دستباف ايران به اتحادية اروپـا بــا استفــاده از روش Panel data طي سال‌هاي 78 – 1338
توزيع درآمد و امنيت غذايي در استان همدان(78 ـ 1368)
بررسي اشتغال‌زايي بخش مسكن و نقش آن در توسعه اقتصادي استان اصفهان
تخمين تابع تقاضاي مسكن شهري بهارستان با استفاده از مدل قيمت هدانيك
بررسي تغييرات كمي اشتغال بخشهاي مختلف اقتصادي از طريق تحليل جداول داده ـ ستانده در اقتصاد ايران در دوره زماني (1373-1348)
تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي استان گيلان بر اساس روش تحليل ساختاري
اثر تورم بر رشد درونزاي اقتصاد ايران(در فاصلة سالهاي 1338-1378)
بررسي اقتصادي و تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي در اقتصاد ايران
بررسي و امكان سنجي (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) اقامتگاه مناسب گردشگري مطالعه موردي شهر اصفهان
آثار يكسان سازي نرخ ارز بررشد محصولات كشاورزي
تاثير پايه‌هاي مالياتي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) بر روي عملكرد صنعت بيمه كشورهاي در حال توسعه: رهنمود هايي براي صنعت بيمه ايران
تخصيص بيهنه سرمايه گذاري درزيربخشهاي صنعتي كشور
تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخشهاي اقتصادي استان ايلام با استفاده از تشكيل جدول داده–ستانده منطقه‌اي به روش (GRIT)
واسطه هاي مالي و رشد اقتصادي در ايران
برآورد كارآيي تكنيكي صنعت سيمان در ايران به روش DEA
کاربرد و سازگاري رشد درونزا در اقتصاد ايران مدل کينگ – ريبلو
سنجش كارايي تكنيكي شركتهاي توزيع برق ايران با استفاده از روش DEA
تخمين تابع قيمت هدانيک مسکن؛ يک رهيافت اقتصاد سنجي فضايي- مطالعه موردي شهر مشهد
الگوهاي رشد درونزا و كاربرد هاي آنها در اقتصاد ايران
تجزيه و تحليل تابع تقاضاي واردات محصول آهن و فولاد براي دوره 80-1342
تخمين تابع توليد صنعت نساجي(ريسندگي و بافندگي)در استان اصفهان
تحليل اثرات تورمي ناشي ازخذف يارانه‌هاي انرژي در ايران
بررسي بهره وري بانك ها از نظر نيروي كار، سرمايه و مديريت به روش DEA مطالعه موردي بانك رفاه استان چهارمحال و بختياري طي دوره (82-1380)
اندازه گيري و تحليل كارآيي فني در صنعت نساجي ايران با استفاده از روش DEA در سالهاي 1373 لغايت 1380
ارزيابي عملكرد و پيامدهاي كلان اقتصادي خصوصي سازي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
استخراج جدول داده – ستانده به روش GRIT و كاربرد آن براي تحليل بخش نيروي انساني استان يزد
کاربرد تئوري مقدار بهينه پول در ايران
اندازه‌گيري كارايي فني فعاليت‌هاي عمران شهري (با استفاده از روش DEA: مورد مطالعه استان همدان)
برآورد تابع تقاضاي کار در کارگاههاي بزرگ صنعتي ايران
تاثيرات اقتصادي گسترش پول الکترونيک با تاکيد بر سياست هاي پولي بانک مرکزي
تحليل ناكارايي x بنگاههاي عمومي مطالعه موردي: بانكهاي رفاه استان اصفهان (1383-1381)
بررسي تأثير هزينة مبادله بر سرمايه گذاري خصوصي ايران دورة: 1381-1350
قابليت پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
اندازه گيري سرمايه انساني و سهم آن در رشد اقتصادي ايران
يکپارچگي اقتصادي و پتانسيل تجاري صنعت فولاد: مشارکت ايران و بلوک هاي منتخب
محاسبه قیمت تمام شده پراید و تجزیه و تحلیل اقتصادی آن برای سالهای x
شناخت الگوی انتظارات سرمایه گذاران – با تاکید بر استان اصفهان در اقتصاد ایران
بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی بر رشد اقتصادی ایران
بررسی تاثیر سیاستهای حمایتی و تعرفه بر متغیرهای کلان اقتصادی ( بررسی تفصیلی نرخهای تعرفه و خالص صادرات در بخشهای منتخب اقتصادی
یک مطالعه کاربردی از تئوری نوین رفتار مصرف کننده در انتخابهای غیرپولی ( مورد: ازدواج و خانواده )
بررسی اثرات سیاستهای کنترل قیمت و قیمت گذاری ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار برعرضه و قیمت کالاها و لوازم خانگی
بررسی عوامل موثر بر فقر
بررسی عوامل موثر بر اقتصاد سیاه در ایران
اثرات کاهش ارزش پول بر متغیرهای اقتصادی
بررسی تاثیر سرمایه گذاری در صادرات غیرنفتی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران
تحلیل عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و موانع ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران
برآورد تابع تقاضای نوشابه‌های گازدار با تاکید بر شرکتx
اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید
طراحی مدل بهینه پورتفوی تسهیلات بانک‌های تجاری کشور
تحلیل قیمت‌گذاری آب: از نظریه تا عمل؛ مطالعه موردی ایران
عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با توجه به نقش شاخصهای توسعه انسانی
ارزیابی اقتصادی تولید چندقلم از داروهای ضروری در ایران
بررسی ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران
ارزیابی اقتصادی توسعه کارخانه‌های سیمان (مطالعه موردی کارخانه x)
تاثیر بحرانهای بین‌المللی بر رشد اقتصادی ایران
عوامل موثر بر توزیع درآمد
بررسی نرخ موثر بر ارز بعنوان یکی از عوامل مهم رقابت‌پذیری بین‌المللی و تاثیر نوسانات آن بر تجارت خارجی ایران
نقش جهانی‌شدن اقتصاد در اشتغالزایی بخش خدمات و صادرات غیرنفتی ایران
ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران
پیش‌بینی قیمت جهانی نفت خام
ارزیابی میزان اهمیت و جایگاه نظام مالی در اقتصاد ایران
خطای اندازه‌گیری در شاخص قیمت مصرف کننده و اثرات آن بر استاندارد واقعی زندگی خانوار شهری ایران ۹۳۴۳
رابطه ادوار تجاری ایران با شوکهای خارجی
تحلیل مقایسه‌ای کارایی بخش صنایع کارخانه‌ای در استانهای ایران
اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران
تشکیل سرمایه و موانع اقتصادی آن در اقتصاد ایران
مالیات‌های سبز، با تاکید بر مصرف بنزین
بررسی اثرات سیاست انرژی بر اقتصاد و محیط زیست در چارچوب مدل تعادل عمومی ((CGE
تحلیل الگوی سیاست رقابتی در ایران – با رویکرد بخش صنعت: مطالعه موردی صنعت پتروشیمی
آزمون آماره نسبت راستنمایی برای وجود بردارهای همگرا در شرایط وجود متغیرهای (۱)I و (۲)I در یک سیستم جزیی VAR
استخراج، تدوین و آزمون شاخصهای اقتصادی بنگاه از دیدگاه تئوریهای اقتصاد کلان
بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در کشورهای منتخب
بررسي‌ تاثير نااطميناني‌ بر تصميم‌ استخراج‌ منابع‌ تجديد ناپذير
برآورد تابع تقاضاي آب آشاميدني(مورد شهر اصفهان)
بررسي‌ سياست‌هاي‌ پولي‌ و مالي‌ بر اقتصاد كشور، ديدگاه‌ نظريه‌ كنترل‌ بهينه‌
بررسي‌ امكان‌ حصول‌ تعادل‌ همزمان‌ داخلي‌ و خارجي‌ با استفاده‌ از سياست‌هاي‌ تركيبي‌ در اقتصادايران‌
بررسي‌ ساختار اقتصادي‌ صنايع‌ دستي‌ منطقه‌جنوب‌ غرب‌ و امكانات‌ توسعه‌ آن‌
آزاد سازي‌ بخش‌ كشاورزي‌:آثار اقتصادي‌ حذف‌ سوبسيد نهاده‌هامطالعه‌ موردي‌ سيب‌زميني‌ فريدن‌
برآورد تابع‌ توليد خرماي‌ كبكاب‌ مطالعه‌ موردي‌: دشتستان‌
تخمين‌ كشش‌هاي‌ تجاري‌ و سياست‌هاي‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود موازنه‌ تجاري‌
تخصيص‌ بهينه‌ آب‌ رودخانه‌ هيرمند بين‌ زير بخشهاي‌ كشاورزي

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان

بازگشت به صفحه اصلی
مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد
مشاوره انجام پایان نامه پایان نامه اقتصاد کشاورزی