موضوع پایان نامه حقوق عمومی

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه حقوق گرایش حقوق عمومی و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور
در این بخش قصد داریم به ارائه لیستی از موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته حقوق عمومی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بپردازیم:

انجام پایان نامه بررسي عذررفع خطراز خود يا ديگري در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري و تطبيق با حقوق كيفري ايران
انجام پایان نامه تأمين امنيت اجتماعی ، نقش دادستان و چالشهای قانونی و عملی
مباني و اصول حقوق قراردادها وكار برد آن در قرار دادهاي دولتي
انجام پایان نامه رويکرد امنيت گرا به نظام دادرسی کيفری و جلوه های آن در حقوق کيفری ايران
انجام پایان نامه حمايت كيفري از اخلاق زيستي و مباني آن
انجام پایان نامه مبانی نظری حمايت از حقوق فرهنگ عامه
انجام پایان نامه قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو نظریه مدیریت نوین دولتی
انجام پایان نامه حوزه بندی انتخابات مجلس در نظام حقوقی لیران با تاکید بر تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
انجام پایان نامه گستره صلاحیت وضع آیین نامه توسط قوه مجریه در نظام حقوقی ایران
انجام پایان نامه مشارکت سازمانهای مردم نهاد با سازمان زندانها و برسی میزان نقش آنها در کاهش آسیب اجتماعی
انجام پایان نامه دادرسی عادلانه در مراجع تعزیرات حکومتی
انجام پایان نامه اجرای احکام مدنی و اداری علیه اشخاص حقوق عمومی
انجام پایان نامه دگردیسی تفکیک قوا از مفهوم کلاسیک آن به مفهوم مدرن
انجام پایان نامه ارزیابی نظارت ریاست مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه
انجام پایان نامه مولفه های امنیت حقوقی
انجام پایان نامه وقف اموال موسسات عمومی غیر دولتی با تاکید بر وقف اموال
انجام پایان نامه مبانی سازکارهای نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان مجلس
انجام پایان نامه تعارض صلاحیت مراجع دارای صلاحیت عام در حقوق ایران
انجام پایان نامه بررسی فلسفه حقوق عمومی اقتصادی در نظام حقوقی ایران
انجام پایان نامه مطالعه تطبيقی نمايندگی در حقوق قراردادهای اروپايی و کنوانسيون نمايندگی در بيع بين المللی و حقوق ايران
انجام پایان نامه ماهيت و مفاد قرار داد های طراحی , تأمين کالا و ساخت
انجام پایان نامه تبيين فقهی و حقوقی قلمرو زمانی و مکانی اجرای حدود
انجام پایان نامه مسئوليت مدنی ناشی از سوء اجرای عدالت قضايي
انجام پایان نامه مقررات حاکم بر سرمايه گذاری در مناطق آزاد تجاری ايران
انجام پایان نامه بررسی آئين دادرسی هيأت رسيدگی به تخلفات اداری در پرتو اصل عدالت طبيعی
انجام پایان نامه حق برخورداری از تأمين اجتماعی در نظام بين المللی و حقوق داخلی
انجام پایان نامه تحوّل حقوق قراردادهای اداری در ايران
انجام پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر مناطق ويژه اقتصادی ايران
انجام پایان نامه مطالعه تطبيقی سازمان تشکيلات کيفری ايران و المان
انجام پایان نامه سير تحول نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقايسه آن با مجلس عوام کانادا
مسئوليت حقوقي دولت در تخلفات جاده اي ايران و بر رسي تطبيقي آن كشور با انگلستان
انجام پایان نامه بررسي تحليلي ميزان توجه به حقوق اساسي ملت در محتواي برنامه هاي درسي مدارس ايران
انجام پایان نامه بررسی جرم شناختی – تطبيقی جرايم خوابگاههای دختران در دانشگاههای دولتی و آزاد استان فارس
انجام پایان نامه مطالعه تطبيقی سياست جنايی ايران و اسناد بين المللی در قبال جرايم جنگی
انجام پایان نامه جرم انگاری در پرتو موازين حقوق بشر با نگرشی به سياست کيفری ايران
انجام پایان نامه ضمانت اجرای کيفری در پرتو موازين حقوق بشر با نگرشی به سياست کيفری ايران
انجام پایان نامه ارتباط اقتصاد خانواده و بزهکاری در يافته های جرم شناسی و آموزه های دينی
انجام پایان نامه حمايت کيفری از حيثيت اشخاص در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
انجام پایان نامه نقش شاغل بودن زنان در تحقق وپيشگيری از جرم
انجام پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی در پيشگيری از جرم
انجام پایان نامه مطالعه جنبه های حقوقی و جرم شناختی پديده اراذل و اوباش و مبارزه با آن
انجام پایان نامه جبران خسارت بيمار
انجام پایان نامه خسارت قراردادی درآراء قضايی ايران
انجام پایان نامه سياست جنايی تقنينی ايران درقبال بزه ديدگان آسيب پذير و مطالعه تطبيقی اسناد بين المللی
انجام پایان نامه بررسی آثار اداری عضويت جمهوری اسلامی ايران در کنوانسيون سازمان ملل متحد برای مقابله بافساد (از نظر حقوقی)
انجام پایان نامه مسئوليت متصدی حمل مسافر در حقوق حمل و نقل هوايی
انجام پایان نامه تبيين فقهی, حقوقی وجرم شناختی کيفر تشهير
انجام پایان نامه مطالعه تطبيقی تحوّل مسئوليت مدنی والدين قانونی نسبت به اعمال فرزندان و افراد تحت سرپرستی و تعيين قانون حاکم از ديدگاه تعارض قوانين
انجام پایان نامه بررسی طريقيّت يا موضوعيّت داشتن مجازاتها در حقوق کيفری
انجام پایان نامه مطالعه تطبيقی تأثير (اصل عدالت) در قراردادها
انجام پایان نامه تأثير عوامل زيست شناختی بر رفتار مجرمانه با تأکيد بر عوامل ژنتيک
انجام پایان نامه حمايت کيفری از آب
انجام پایان نامه امنيت قضايی و حقوقی متهمين و محکومين در حقوق اساسی داخلی و نظام بين الملل حقوق بشر
انجام پایان نامه بررسی استثنائات قواعد مربوط به دادرسی عادلانه در حقوق کيفری ايران و اسناد بين المللی
انجام پایان نامه بررسي سير انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و لايحه تجميع انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران
انجام پایان نامه بررسي حقوقي كارتهاي اعتباري
انجام پایان نامه بررسي تطبيقي شيوه نظارت بر انتخابات پارلماني ايران و انگلستان
انجام پایان نامه مطالعه تطبيقي آثار ارادي يكطرفه قراردادها ‘ و اصول قراردادهاي اروپايي
انجام پایان نامه بررسي مسئوليت مدني موسسات عمومي در نظام حقوقي ايران
انجام پایان نامه موانع حقوقي رشد اتحاديه ها درحقوق كار ايران
انجام پایان نامه سازو كار هاي تامين اجتماعي در حقوق اسلامي و بر رسي كار آمدي آنها در جامعه امروز
نقش بورس در انتشار اوراق مشاركت
انجام پایان نامه بررسي تحليلي ميزان توجه به حقوق اساسي ملت در محتواي برنامه اي در سي مدارس ايران
انجام پایان نامه بررسي تطبيقي قانون مديريت خدمات كشوري با قانون استخدام كشوري مصوب 1345
انجام پایان نامه بررسی اعتبار ادله در داوری های تجاری بين المللی
انجام پایان نامه تجارت غير منصفانه کالا در سازمان تجارت جهانی
انجام پایان نامه بررسی و ارزيابی لايحه جديد حمايت خانواده
انجام پایان نامه تحليل حقوقی – جرم شناختی فعاليت های مطبوعاتی و تاثير آن بر امنيت ملی
انجام پایان نامه بررسی حقوق زنان در باروری های مصنوعی
انجام پایان نامه بررسی قراردادهای مربوط به لقاح مصنوعی خارج از رحم
انجام پایان نامه بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای سينما و تلويزيون ( با مطالعه تطبيقی در سينمای آمريکا )
انجام پایان نامه تلف مال توقيف شده در تأمين خواسته
انجام پایان نامه مطالعه تطبيقی حق حبس در حقوق اروپايی و حقوق ايران
انجام پایان نامه تجزيه و تحليل تعهدات بين المللی ايران و ضمانت اجرای آن درخصوص حقوق فرهنگی بشر
انجام پایان نامه آسيب شناسی عوامل موثر بر کارآمدی سيستم قضايی
انجام پایان نامه حل و فصل اختلافات کشورهای اسلامی در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی
انجام پایان نامه احترام مالکيت خصوصی در نظام حقوقی ايران و نظام بين المللی حقوق بشر
انجام پایان نامه بررسی ساختار حکومت در قانون اساسی عراق
انجام پایان نامه حقوق عمومی زنان در کنوانسيون اروپايی حقوق بشر ، اعلاميه ی اسلامی حقوق بشر قاهره و نظام حقوقی ايران
انجام پایان نامه حل و فصل اختلاف ناشی از سرمايه گذاری خارجی با تأکيد بر مقررات اکسيد
انجام پایان نامه ثبت علائم تجاری و حمايت از آن در کنوانسيون مادريد
انجام پایان نامه بررسی وضعيت حقوقی اطفال شبيه سازی شده
انجام پایان نامه آثار احکام صادره از دادگاهای غير صالح
انجام پایان نامه وضعيت حقوقی شرکتهای چند مليتی در ايران
انجام پایان نامه نقش اقدام زيان ديده در خسارت ناشی از حوادث رانندگی
انجام پایان نامه معافيت متصدی حمل و نقل دريايی در برابر مالکان محموله و مقايسه آن با حمل و نقل زمينی
انجام پایان نامه نظام دادرسی دعاوی خانوادگی
انجام پایان نامه حق حبس در نکاح
انجام پایان نامه بررسی آثار حقوقی ازدواج بانوان ايرانی با اتباع خارجی
انجام پایان نامه جبران خسارت ناشی از خطاهای ورزشی
انجام پایان نامه مسئوليت مهندس ناظر ساختمان
انجام پایان نامه شرايط حمايت از اسرار تجاری و ضمانت اجرای ناشی از نقض آن
انجام پایان نامه جایگاه دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
انجام پایان نامه مولفه های حقوقی حکمرانی مطلوب از منظر امام خمینی
انجام پایان نامه مطالعه تطبيقي انعقاد قراردادها در حقوق اروپايي
انجام پایان نامه گزينش رهبر و نظارت بر رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران
انجام پایان نامه مطالعه تطبيقي نمايندگي غيرمستقيم در حقوق ايران و حقوق اروپايي
انجام پایان نامه انعقاد قراردادهاي الكترونيكي : مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و كنوانسيون 2005 ژنو
انجام پایان نامه رژيم حقوقي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران در مقايسه با مقررات پيمان منشور انرژي
انجام پایان نامه حقوق قربانيان تروريسم :مطالعه تطبيقي حقوق ايران و المان و اسناد بين المللي
انجام پایان نامه تحليل اصل موقعيت داشتن تعقيب كيفري و جايگاه آن در حقوق كيفري اسلام و ايران
انجام پایان نامه نظريه پيش بيني نقض قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي و ارزيابي آن در پرتو فقه و حقوق ايران
انجام پایان نامه نظام بررسي تحليلي تئوري حاكميّت و مفصل بندي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
انجام پایان نامه نظام قراردادها از ديدگاه مكتب تحليل اقتصادي
انجام پایان نامه بزه ديدگي و حمايت از بزه ديدگان در جرائم اقتصادي
انجام پایان نامه جايگاه پيشگيري از جرايم اقتصادي در سياست جنايي ايران و سازمان ملل
انجام پایان نامه بررسي نظام راهبري (حاكميّت)شركتي
انجام پایان نامه حقوق حاكم بر قراردادهاي بين المللي فرانشيز وجايگاه اين قراردادها در حقوق ايران
انجام پایان نامه مسئوليت مدني و اجتماعي شدن خطرات
انجام پایان نامه مباني نظري سياست كيفري اسلام با ملاحظه مقاصد عالي شريعت و مقتضيات زمان
انجام پایان نامه جهاني شدن آئين دادرسي كيفري در پرتو اصول دادرسي عادلانه
انجام پایان نامه نظارت قضا يی بر اعما ل اداری در حقوق ايران و انگلستا ن ( جهات نقض اعما ل اداری
انجام پایان نامه بررسي حقوقي امنيت ملّي در ارتباط با حقوق اساسي مردم
انجام پایان نامه آثار حقوقی وصف عمومی و غیر دولتی سازمان تامین اجتماعی
انجام پایان نامه صلاحیت های اختیاری و اعمال آنها در حقوق اداری
انجام پایان نامه شفافیت به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی مطلوب در اسناد بین المللی و نظام حقوق داخلی
انجام پایان نامه روشهای غیر قضایی حل اختلاف در قوه مجریه با تاکید بر حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
انجام پایان نامه بازشناسی مفهوم بازنگری در قانئن اساسی ج.ا.ا
انجام پایان نامه جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی کشوری در سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی
انجام پایان نامه چالشهای اجرای احکام در دیوان عدالت اداری
انجام پایان نامه نقش سازمان بازرسی کل کشور در تضمین حق اداره مطلوب

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه حقوق عمومی| بانک موضوعات پایان نامه حقوق عمومی| موضوع پایان نامه حقوق عمومی | موضوع جدید پایان نامه حقوق عمومی | موضوعات پایان نامه حقوق عمومی| موضوعات جدید پایان نامه حقوق عمومی| پیشنهاد موضوع پایان نامه حقوق عمومی| انتخاب موضوع پایان نامه حقوق عمومی| موضوع پایان نامه ارشد حقوق عمومی| موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی| موضوعات پایان نامه حقوق| موضوع پایان نامه حقوق|موضوع جدید پایان نامه حقوق|موضوعات جدید پایان نامه حقوق| بانک موضوع پایان نامه حقوق| بانک موضوعات پایان نامه حقوق| حقوق عمومی

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان