موضوعات پایان نامه رشته برنامه ریزی گردشگری و توریسم (بخش دوم)

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه برنامه ریزی گردشگری و توریسم بپردازیم:

برنامه ریزی توریسم با توجه به قابليت هاي محیطی و جغرافیایی شهرستان رودبار با بهره گيري از مدل مديريت استراتژي swot
برنامه ريزي توسعه گردشگري سلامت شهر شيراز
برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان شيروان چرداول به كمك تحليل سلسله مراتبي با استفاده از GIS و RS
برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان شيروان چرداول به كمك تحليل سلسله مراتبي با استفاده ازGIS و RS
برنامه ريزي محيط زيستي براي توسعه گردشگري پايدار
برنامه ريزي و ساماندهي كالبدي- فضايي بلوار معلم رامسر و باززنده سازي آن با تاكيد بر گردشگري شهري
برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی با تاکید بر میراث معنوی ایران
برندینگ در گردشگری(شهر مشهد)
پتانسيل سنجي گردشگري پايدار روستايي در منطقه مهريز استان يزد
پيش بيني تقاضاي گردشگري خارجي
پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ورودی‌ ای‍ران‌ روی‍ک‍رد ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ ف‍ازی‌
ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ف‍ق‍ر در دو ب‍خ‍ش‌ خ‍دم‍ات‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
ت‍اث‍ی‍ر ب‍خ‍ش‌ ه‍ت‍ل‌ و رس‍ت‍وران‌ ب‍ر ت‍ول‍ی‍د اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر روی‍ک‍ردداده‌ – س‍ت‍ان‍ده‌
ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ اح‍س‍اس‍ی‌ ب‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ س‍ای‍ت‌ م‍وزه‌ ه‍ا ب‍ر رض‍ای‍ت‌ و وف‍اداری‌ آن‍ه‍ام‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز
ت‍اث‍ی‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ج‍ازی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌
ت‍اث‍ی‍ر ع‍وال‌ ت‍ص‍وی‍ر م‍ق‍ص‍د و رض‍ای‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ر ب‍ر وف‍اداری‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ص‍د گ‍ردش‍گ‍ری
ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ق‍ص‍د ب‍ر ت‍ع‍دی‍ل‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ ب‍ودن‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان
تاثير مشتري گرايي و كارآفريني گرايي بر نوآوري و عملكرد كسب و كار در گردشگري
ت‍اث‍ی‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ – اس‍لام‍ی‌ ب‍ر ت‍ص‍وی‍ر ادراک‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ی‌ از ای‍ران‌
تبيين جايگاه گردشگري در سياستهاي آمايشي مناطق مرزي شمال غرب ايران
تبيين مديريت استراتژيك و برنامه ريزي راهبردي جهت توسعه زمين گردشگري براساس مدل swot
تجربه اي بومي براي معماري پايدار در گيلان (طراحي دهكده فرهنگي – گردشگري در منطقه آزاد اقتصادي بندر انزلي)
تحليل اثرات گردشگري بر ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي نواحي روستايي
تحليل جامعه شناختي زباله ريزي در بين گردشگران
تحليل راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري بر اساس مدل تركيبي فرايند تحليل شبكه و تحليل استراتژيك
تحليل سياستهاي گردشگري استان مازندران از منظر مدل چارلز جونز
تحليل ظرفيت برد گردشگري معبدآناهيتاي شهر كنگاور
تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري منطقه اليگودرز با استفاده از مدل راهبردي SWOT
تحليل فرايند توسعه گردشگري در مناطق روستايي با تاكيد بر مدل خوشه گردشگري مورد مطالعه:منطقه رودبار قصران شهرستان شميرانات
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دف‍ات‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ چ‍رخ‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ )
تحليل و ارزيابي ظرفيت حامل محيطي (Carrying Capacity) و تدوين استراتژي توسعة پايدار در جزاير كوچك گردشگري
ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ی‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ از م‍دل‌ م‍ال‍ک‍وم‌ م‍ک‌دون‍ال‍د
تدوين مدل تاثير رسانه هاي نوين بر توسعه استراتژي هاي گردشگري در راستاي اهداف سند چشم انداز بيست ساله افق
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ ت‍ع‍ه‍د م‍ح‍ی‍طی‌ در ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ اق‍ام‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ت‍ل‍ه‍ای‌ ۱ ت‍ا ۵ س‍ت‍اره‌
تعیین عوامل کلیدی موفقیت در شرکت های استراتژِک بین المللی
تعیین عوامل کلیدی موفقیت در شرکت های استراتژِک بین المللی
توان هاي گردشگري شهرستان گرگان و توسعه ناحيه اي
توسعه روستايي در ايران با توجه به زمينه هاي مساعد گردشگري مطالعه موردي
توسعه صنعت گردشگری ایران و نقش سیاستهای بانکی در آن
جاذبه هاي گردشگري استان خراسان
جاذبه‌های اکوتوریستی شهرستان بهشهر
ج‍ای‍گ‍اه‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ از دی‍دگ‍اه‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
راب‍طه‌ اق‍ل‍ی‍م‌ آس‍ای‍ش‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ا ت‍ق‍اض‍ای‌ م‍ق‍اص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ای‍ران‌
راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ب‍ازدی‍د ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌، ح‍س‌ م‍ک‍ان‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ع‍دآب‍اد
راب‍طه‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ن‍ب‍ع‍ث‌ از آن‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍خ‍ش‌اق‍ام‍ت‍ی‌ ه‍ت‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ م‍ق‍ی‍اس‌
رابطه عوامل فرهنگی با سطح مشارکت در گردشگری جامعه محور
راب‍طه‌ م‍ق‍ول‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ ت‍ری‍پ‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ از دی‍د گ‍ردش‍گ‍ران‌ ورودی‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران
راه‍ب‍رده‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ خ‍ارج‍ی‌ در م‍ق‍ص‍ده‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
راهکارهای توسعه گردشگری سلامت با تاکید بر گردشگری پزشکی
راه‍ک‍اره‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ن‍ج‍وم‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ظرف‍ی‍ت‌ اک‍وت‍وری‍س‍ت‍ی‌ وک‍وی‍ر
ررسي رابطه ميان گسترش پديده گردشگري و كاهش فقر
سازماندهي محور چالوس در رابطه با نياز گردشگري شهر تهران
سامان دهي و طراحي مسيرهاي سبز گردشگري در حاشيۀ رود دره ها نمونه موردي : رود درۀ گلابدره
ساماندهي و احياء محور فرهنگي-تاريخي-گردشگري نياسر
سنجش تطبیقی دیدگاه گردشگران و کارشناسان دفاتر خدمات مسافرتی در مورد اثرگذاری رسانه های تبلیغی
سنجش تطبیقی دیدگاه گردشگران و کارشناسان دفاتر خدمات مسافرتی در مورد اثرگذاری رسانه های تبلیغی
سنجش رضایت مسافران خروجی در خط هواپیمایی آسمان
سنجش رضایت مسافران خروجی در خط هواپیمایی آسمان
س‍ن‍ج‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ م‍س‍اف‍ران‌ خ‍روج‍ی‌ درخ‍ط ه‍واپ‍ی‍م‍ای‍ی‌ آس‍م‍ان‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍رم‍دل‌زت‍ام‍ل‌ وب‍ی‍ت‍ر
س‍ن‍ج‍ش‌ س‍طح‌ ق‍اب‍ل‌ ق‍ب‍ول‌ اث‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ن‍ف‍ی‌ دی‍دارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ر ج‍وام‍ع‌ م‍ح‍ل‍ی‌در ای‍ران‌
سی توانمندی‌های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اکوتوریسم
ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ن‍ظام‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ج‍اذب‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ن‍ی‍ش‍اب‍ور
شاخص های رتبه بندی و نظام سلسله مراتبی جاذبه های گردشگری نیشابور
ش‍ن‍اخ‍ت‌ روش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ زی‍ر ب‍ن‍ای‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ای‍ران
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اج‍زای‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ و ک‍ارب‍ردآن‌ در ای‍ران‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اج‍زای‌ ن‍ظام‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ آن‍ه‍ا
شناسایی الگوی مناسب برای بازاریابی گردشگری ورزشی
شناسایی الگوی مناسب برای بازاریابی گردشگری ورزشی
شناسایی الگوی مناسب توسعه مقصد های تفرجگاهی در ایران
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ق‍ص‍ده‍ای‌ ت‍ف‍رج‍گ‍اه‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌
شناسایی چارچوب مناسب مدیریت هم پیوند گردشگری در مناطق تحت حفاظت ایران
شناسايي عوامل پيش برنده و بازدارنده مؤثر بر ارتقاء گردشگري سلامت كشور
شناسايي عوامل موثر بر تصوير ذهني گردشگران خارجي از ايران
شناسايي فرصت هاي كارآفرينانه در نواحي روستايي با تاكيد بر گردشگري مطالعه موردي:شهرستان آران و بيدگل
شناسايي فرصت هاي كارآفريني در حوزه زمين گردشگري (ژئوتوريسم) مطالعه موردي منطقه جلفا
شناسايي فرصتهاي كسب و كارهاي گردشگري در منطقه آزاد ارس
طراحي بخش شمال غربي درياچه منطقه 22 تهران به‌منظور ارتقاء كيفيت سكونت پايدار و گردشگري
طراحي پارك گردشگري ايرانشناسي با تاكيد بر حفظ ارزشهاي فرهنگي و طبيعي
طراحي پايدار فضاهاي گردشگري تفرجي كوهستاني با تاكيد بر حفاظت و ارتقائ كيفيت محيطي مطالعه موردي: (طراحي پارك طبيعت كوهسار-تهران)
طراحي پايدار منطقه تفرجي پارك ملي ساحلي بوجاق جهت توسعه گردشگري
طراحي فضاهاي گردشگري در دره هاي كوهستاني نمونه موردي (درة دركه)
طراحي كالبدي محيط گردشگري رامسر
طراحي مجموعه اداري ميراث فرهنگي و گردشگري اصفهان
طراحي مجموعه رفاهي- گردشگري و منطقه استراحت
طراحي محدوده گلاب دره به منظور تقويت نقش گردشگري در آن
طراحي محور گردشگري ده ونك
طراحي محيط و منظر دهكده گردشگري
طراحي محيط و منظر محور كمربند سبز شرق اصفهان با تأكيد بر گردشگري شهري
طراحي محيط ومنظر پايدار تالاب هشيلان با رويكرد بهره مندي از گياهان آبزي به منظور گردشگري
طراحي محيطي سواحل جهت توسعه ي گردشگري پايدار
طراحي محيطي مسيرهاي گردشگري روستاي ميمند با توجه به نگرش اكوموزه
طراحي مسير پياده فرهنگي- گردشگري حافظيه – سعدي در شيراز
طراحي مسيرهاي پياده ـ گردشگري دربافت
طراحي و احياء مجموعه گردشگري كاروانسرا دوقلو
طراحي و احياء منظر كشاورزي سنتي رود دره برزرود با تاكيد بر گردشگري كشاورزي (نمونه مورد مطالعه روستاي ابيانه)
طراحي و بهسازي مسيرهاي سبز گردشگري با تاكيد بر اولويت هاي زيست محيطي : مطالعه موردي : مسير گردشگري
طراحي و ساماندهي دره شهرستانك با تاكيد بر ارتقاء گردشگري
طراحي و ساماندهي محيط و منظر اماكن مقدس با تاكيد بر گردشگري زيارتي (نمونه موردي منطقه تفرجي – زيارتي كوه بي بي شهربانو)
طراحي و ساماندهي محيط و منظر مسيرهاي گردشگري روستايي
طراحي و ساماندهي محيط و منظر مسيرهاي گردشگري روستايي؛ مطالعه موردي: مجموعـه روستـاهاي دره برزرود
طرح ريزي محيط زيستي جزيره هنگام براي حفاظت و گردشگري با ارزيابي چند معياره مكاني
عملكرد و نقش گردشگري در توسعه پايدار نواحي روستايي
عوامل تاثير گذار در توسعه گردشگري استان هاي كشور(مطالعه تطبيقي اصفهان، شيراز و همدان)
ع‍وام‍ل‌ ع‍م‍ده‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ س‍طح‌ وف‍اداری‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ه‍ت‍ل ه‍ای‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ت‍اره‌ ت‍ه‍ران‌
عوامل عمده موثر بر افزایش سطح وفاداری مشتریان ایرانی هتلهای 5 ستاره تهران
عوامل عمده موثر بر افزایش سطح وفاداری مشتریان ایرانی هتلهای ۵ ستاره تهران
ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ح‍م‍ای‍ت‌ س‍اک‍ن‍ی‍ن‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ از ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ درروس‍ت‍اه‍ای‌ ه‍دف‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اج‍رای‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ خ‍ط م‍ش‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ارزش‌ وی‍ژه‌ ب‍رن‍د در م‍ق‍اص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ر ی‍زد
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ م‍س‍اف‍ران‌ از خ‍دم‍ات‌ ت‍رم‍ی‍ن‍ال‌ پ‍روازه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ف‍رودگ‍اه‌ م‍ه‍رآب‍اد
عوامل موثر بر افزایش رضایت مسافران از خدمات ترمینال پروازهای خارجی مهرآباد
عوامل موثر بر افزایش زضایت مسافران از خدمات ترمینال پروازهای خارجی مهرآباد
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ای‍ج‍اد ت‍ج‍رب‍ه‌ ب‍ه‌ ی‍ادم‍ان‍دن‍ی‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ و اث‍ر آن‌ ب‍ر ت‍م‍ای‍لات‌ رف‍ت‍اری‌از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ب‍خ‍ش‌ ف‍ران‍ت‌ آف‍ی‍س‌ ه‍ت‍ل‌ه‍ا
عوامل موثر بر تدوین راهبردهای توسعه مقاصد گردشگری
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ق‍اض‍ای‌ خ‍وراک‍ی‍ه‍ای‌ و ن‍وش‍ی‍دن‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍راز از دی‍دگ‍اه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌اروپ‍ای‍ی‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ در گ‍ردش‍گ‍ری‌
عوامل موثر بر توسعه گردشگري روستايي
عوامل موثر بر توسعه گردشگري روستايي
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ورزش‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ج‍اذب‍ه‌ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ورزش‍ی‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر وف‍اداری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ک‍ارب‍ران‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ داخ‍ل‌ ک‍ش‍ور ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ وب‌س‍ای‍ت‌ دف‍ات‍ر خ‍دم‍ات‍ی‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رت‍دوی‍ن‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ق‍ص‍د گ‍ردش‍گ‍ری‌
كاربست ايده دهكده شهري به منظور توسعه پايدار سكونتگاه هاي روستايي حومه
کار و آینده کار با محوریت جهانگردی( خدمات گردشگری) نقد و مطالعه آقای پیتر دراکر
کارآفرینی در صنعت گردشگری
کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت محاسبه قیمت تمام شده
کترل خدمات با محوریت اندازه گیری خدمات کارکنان بخش گردشگری
گذر زندگي طراحي مسير گردشگري شهر ري به عنوان فضاي جمعي
گردشگري پايدار محيط زيستي در چشمه هاي آب گرم دامنه شمالي سبلان با تعيين حد آستانه تغيير
گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر نواحي روستايي
گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر نواحي روستايي
ال‍گ‍وی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ خ‍وش‍ه‌ ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
ال‍گ‍وی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌ م‍ق‍ص‍ده‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
مجموعه فرهنگي – گردشگري تازه آباد بندر انزلي مركز رفاهي
مجموعه گردشگري – زيارتي امام زاده هاشم
مدل سازي توسعه شهري و گردشگري در چارچوب پايداري (نمونه مورد مطالعه: شهر كلاردشت)
مدیریت توریسم شهری در تنکابن
مدیریت خدمات با محوریت مشتری مداری
مدیریت خدمات و سیستم ایزو9000 در شکتهای گردشگری
مدیریت سیستمیک و خدمات جهانگردی ، سیستم و مدیریت گردشگری
مدیریت گردشگری و ایزو 14000با محوریت محیط زیست
مدیریت نت، نگهداری و تعمیرات میراث فرهنگی و گردشگری
مسيرهاي بهينه گردشگري شهري در بخش مركزي تهران(شناسايي، معرفي و مدلسازي رايانه اي الگوهاي كاربردي)
مطالعه اثرات فشار توریسم روی پارامترهای جنگلشناسی مناطق جنگلی پارک سی سنگان
مطالعه ادراك ذينفعان از اثرات گردشگري (مطالعه موردي: ماسوله و اورامان تخت)
مطالعه تاثیر مؤلفه هاي آميخته بازاريابي مؤثر در توسعه جغرافياي توريسم
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اق‍ام‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍وم‌ گ‍ردی‌ م‍ن‍اطق‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ از م‍ن‍ظر ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دارگ‍ردش‍گ‍ری
مطالعه تطبیقی انگیزه های سفر در گردشگران درون حوزه های مسیحی و مسلمان
مطالعه تطبیقی انگیزه های سفر در گردشگران درون حوزه های مسیحی و مسلمان
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ س‍ف‍ر گ‍ردش‍گ‍ران‌ خ‍روج‍ی‌ از ای‍ران‌
مطالعه تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستهای جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ( مورد بابلسر)
مطالعه جامعه شناختی عوامل مؤثر بر رضایتمندی توریستی (مطالعه موردی گردشگران خارجی جزیره کیش)
مطالعه جایگاه کشورهای اسلامی در بازار تجارت گردشگری خارجی
مطالعه سهم سرمايه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در ميزان تمايل به گردشگري در دوسايت حافظيه و تخت جمشيد
مطالعه میزان جذب توریسم و عوامل مؤثر بر آن» از دیدگاه کارکنان سازمان ایرانگردی و جهانگردی
مطالعه نقش رادیو و تلویزیون در ترویج ایرانگردی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان صنعت توریسم
مطالعه نقش گرافیک در تبلیغات توریسم ( نقشه های راهنما، پوستر ها، مجلات و بروشورها)
مطالعه نقش گرافیک در گسترش فرهنگ توریسم در ایران
مطالعه نقش گرافیک در گسترش فرهنگ توریسم در ایران
مطالعه و نقش برنامه ریزی توریسم گردشگري درحفاظت از محيط
مطالعه و نقش كاربرد GIS در برنامه ريزي توريسم
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ب‍رن‍د خ‍طوط ه‍واپ‍ی‍م‍ای‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ره‌ دول‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ف‍ن‍ی‌
م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ای‍ران‌
موانع موجود در محیط کلان در خصوص بکارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری
میزان استفاده سیستمی از مدیریت دانش در هتلهای 4 و 5 ستاره شهر تهران
م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ اروپ‍ای‍ی‌ از ت‍ج‍رب‍ه‌ س‍ف‍ر ب‍ه‌ ای‍ران‌
میزان رضایت گردشگران اروپایی از تجربه سفر به ایران
میزان رضایت گردشگران اروپایی از تجربه سفر به ایران
ن‍ق‍ش‌ ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ م‍ق‍ص‍ده‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
نقش فعاليت هاي كارآفرينانه در صنعت گردشگري شهر همدان
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (IT) در توسعه صنعت توريسم
نقش گردشگري خانه هاي دوم در بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلي
ن‍ق‍ش‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ زن‍ان‌ روس‍ت‍ای‍ی
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي :مطالعه موردي:اس?و محله (شهرستان آمل)
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي:مطالعه موردي: اسكو محله
نقش گردشگري در توسعه روستايي
ن‍ق‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری
ن‍گ‍رش‌ س‍ن‍ج‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ه‍ت‍ل‌ در م‍ورد ه‍ت‍ل‌ س‍ب‍ز م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ه‍ت‍ل‌ ه‍ای‌ ۱ ت‍ا ۵س‍ت‍اره‌ی‌ ش‍ه‍ر ی‍زد

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه برنامه ریزی گردشگری و توریسم -بانک موضوعات پایان نامه برنامه ریزی گردشگری و توریسم – موضوع پایان نامه برنامه ریزی گردشگری و توریسم -موضوع جدید پایان نامه برنامه ریزی گردشگری و توریسم -موضوعات پایان نامه برنامه ریزی گردشگری و توریسم – موضوعات جدید پایان نامه برنامه ریزی گردشگری و توریسم

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان