موضوع پایان نامه حسابداری

موضوع پایان نامه حسابداری، موضوع پایان نامه ارشد حسابداری، موضوعات جدید پایان نامه حسابداری، موضوعات جدید پایان نامه ارشد حسابداری، پیشنهاد موضوع پایان نامه حسابداری، انتخاب موضوع پایان نامه ارشد حسابداری، انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه حسابداری و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور
در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه رشته حسابداری برای شما دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری گرایش های زیر پیشنهاد دهیم:
انتخاب موضوعات جديد برای پايان نامه حسابداری و حسابرسی به همراه مقاله بيس
پیشنهاد موضوعات جدید حسابداری و حسابرسی
پایان نامه حسابداری صنعتی
پایان نامه حسابداری دولتی؛
پایان نامه حسابداری مالی؛
پایان نامه حسابداری بیمه
پایان نامه مدیریت مالی؛
پایان نامه حسابداری مدیریت
پایان نامه حسابداری مالیاتی

تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد ومطالعه قابلیت های سیستم حسابداری دانشگاه ها
تعیین مدل بهینه پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک
تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تفکیک سود و پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی
تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توانایی سود و جریان های نقدی عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته سهام
توانایی نسبتهای مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت
توبین و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در ایران Q 9 رابطه
توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی
تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل موسسه پارس تز ایرانیان
تئوری های پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدی
چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چندگانه
چالش ها، موانع و ساز و کارهای نظام های بودجه ریزی در آموزش عالی: مطالعه موردی: دانشگاه تهران
چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن
حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها
رابط میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت موسسه پارس تز ایرانیان
رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده بازار
رابطه اقلام تعهدی اختیاری با وجه نقد عملیاتی، بازده سهام و کارایی سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای
رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد
رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به ویژگی های خاص شرکت
رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین جریان نقد عملیاتی و نسبت های نقدینگی با بازده سهام در شرکت
رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت
رابطه بین خطر ذاتی و کنترل در رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک پارس تز ایرانیان
رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت
رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی
رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های
رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
رابطه بین نسبت های سود آوری و بازده سهام در بازار بورس تهران
رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری
رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها
رابطه قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه کاری در شرکت
رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران
رابطه کیفیت سود و درج نام شرکت ها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران موسسه پارس تز ایرانیان
رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه
رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متد الکترترای و مقایسه ریسک و بازده آنها
رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار
رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت ها
ساختار حقوقی بورس اوراق بهادار در حقوق ایران و کامن لا
سنجش سرمایه فکری ومطالعه رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت
سودمندی استفاده از روش های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادر تهران
سودمندی اقلام صورت های مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت
سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی
سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی
سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود
سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت ها
شناسایی عوامل مالیاتی موثر بر مزیت استفاده از بدهی برای تامین مالی شرکت
شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم
شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران
شناسایی نوع اظهار نظر حسابرسان با استفاده از شبکه های عصبی
شناسایی و رتبه بندی موانع بکار گیری الگوریتم ژنتیک در انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری
طراحی الگوی تاثیر فناوری اطلاعات برسنجه های عملکرد مالی با رویکرد فرا تحلیل
طراحی سیستم پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران با استفاده از شبکه عصبی
طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران: مطالعه موردی
علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران
عوامل موثر بر تقسیم نقدی سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان
فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنند گاه از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل
فرآیند شکل گیری قیمت ها در بورس تهران – رویکرد ریزساختاری
فرصت‌ها و چالشهاي حقوقي و قراردادي كالاي نفت و گاز در بورس ايران
قرار اختیار معامله در بورس واوراق بهادار
قرارداد کارگزاری بورس و آثار ناشی از آن در حقوق ایران
قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه: ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کاربرد بهره گیری از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران (رویکردی بر میانگین متحرک)
کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک
کاربرد روش های تحلیلی در حسابرسی صورت های مالی
کاربرد نسبت های نقدینگی، جریان نقدی و حسابداری تعهدی در پیش بینی جریان نقدی عملیاتی آتی شرکت
کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی
کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد
کیفیت سود و بازده سهام شرکت ها موسسه پارس تز ایرانیان
کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه ای
گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی جریان های نقدی بر اساس مقایسه مدل های مربوط
محاسبه سود و بازده اوراق بهادار ارزشي و رشد ياز طريق مدل سه عامله فاما و فرنچ در شركت هاي فعال
محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار و رابطه آن با پایداری سود در شرکت
محتوای اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش بینی سود و ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام
محتوای اطلاعاتی داده های ارزش افزوده : مطالعه موردی ایران
محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی
محدودیت های مالی داخلی و خارجی و رابطه آن با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت
مخارج سرمایه ای، اقلام تعهدی و بازده سهام
مدل های ارزیابی و کفایت آن در پیش بینی قیمت های سهم
مطالعه تاثیرگذاری خدمات و میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی موسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس
مطالعه تاثیرگذاری قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش، و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس
مطالعه ارتباط برخی از مکانیزم های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار
مطالعه ارتباط بین الگوی سودهای افزایشی با ضریب قیمت به سود و ویژگی های شرکت های دارای الگوی سودهای افزایشی
مطالعه ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت های رشد آتی شرکت ها
مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت
مطالعه ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت
مطالعه ارزش های فرهنگی در ایران و امکان دستیابی به هدف ارایه به نحو مطلوب استاندارد های بین المللی حسابداری
تاثیرگذاری حسابداری رفتاری بر سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و پیامد ناشی از این تاثیرگذاری ات بر استفاده کنندگان گزارشهای مالی
تاثیرگذاری گزارشات حسابرسي بر تصميمات اعتبار دهندگان
تاثیرگذاری گزارشات مالي حسابرسي شده بر ارتقاء ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري
ارائه مدل و مقایسه بهای تمام شده یک دانشجو در طول تحصیل در دانشگاه آزاد و دولتی
ارزیابی امکان سرمایه گذاری در طرحهای توسعه راه آهن از طریق انتشار اوراق مشارکت در مقایسه با اعتبارات دولتی
ارزیابی عملکرد حسابداری عقود اسلامی بالاخص عقود مشارکت مدنی و فروش اقساطی
ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری در صنعت بیمه کشور
اعلان و انعکاس طرح ها و پروژه های آتی شرکتها در قالب اندوخته های موضوع ماده 138 ق.م.م و تاثیر آن بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیرگذاری بخشی صورتهای مالی واحدهای اقتصادی بر تصمیم گیری سهامداران و مدیران شرکت به عنوان ارکان اصلی
بررسی ارتباط بین سرمایه ثبت شده و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی استاندارد های حسابداری ( GAAP) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی انطباق سیستم های حسابداری موجود شرکت های بیمه با نیازهای اطلاعاتی مدیران
بررسی بکارگیری استانداردهای حسابداری در صنعت شیشه اتومبیل
بررسی بکارگیری اصل رعایت یکنواختی در سیستم قیمت تمام شده محصولات فرش ماشینی و موکت در ایران
بررسی بودجه و سیستم حسابداری صنعتي ویژه خودرو سازي زامياد
بررسی تحلیلی موانع توسعه حسابداری مدیریت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه
بررسی تداوم فعالیت شرکتهای دارویی (انسانی ) با توجه به محدودیتهای مالی و بازار
بررسی تطبیقی بین قانون تجارت ایران با استانداردهای بین المللی حسابداری
بررسی تطبیقی قانون مالیتهای مستقیم با استانداردهای بین المللی حسابداری
بررسی رابطه بین تغییرات قیمت و نرخ بازده سهام شرکتهای سود آور بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از تجزیه و تحلیل سری زمانی باکس- جنکینز
بررسی سیر تحول نظام حسابرسی در ایران و ضرورت وجود جامعه حسابداری رسمی ایران
بررسی سیستم بهای تمام شده شکر در شرکت قند قزوین
بررسی سیستم مکانیزه مالی در شرکت‌ ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
بررسی سیستم های مالی و حسابداری شرکتهای تعاونی منطقه کاشان
بررسی سیستم هزینه یابی دوران پرورش مرغ در صنعت مرغداری ایران
اامکان سنجی استقرار هزینه یابی برمبنای فعالیت درشعب بانک رفاه
اتاق پایاپای اسناد بانکی (کلرینگ) و نقش بانک مرکزی
آثار بکارگیری استاندارد حسابداری ۲۷ ( طرحهای مزایای بازنشستگی ) بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی
آثار بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۲۸ ایران (فعالیتهای بیمه عمومی) برتصمیمات استفادهکنندگان از صورتهای مالی شرکتهای بیمه، آزمایش تجربی و بررسی کاربردها در ارزیابی شرکتهای مذکور در ایران
آثار حذف محافظه کاری بر گزارشگری مالی وتصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات گزارشات وصورتهای مالی
آثار وجوه نقد عملیاتی بر تصمیمات و عملکردهای مالی،” دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
اثر اعتبار و استقلال حسابرسان بر بازارهای خدمات حسابرسی
اثر اعطای حق خرید سهام جدید از محل افزایش سرمایه بر نرخ بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود
اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری
اثر تغییرات ارزش دارایی هی طبیعی تجدید پذیر بر روی GNP
اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثر چرخه عمر واحد تجاری روی مربوط بودن ارزش عوامل ریسک
اثر خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات بر کیفیت سود
اثر رشته تحصیلی دانشجویان حسابداری بر میزان رضایت شخصی آنها در رابطه با کسب مهارتهای کلی
اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثر شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
اثر قابلیت اعتماد اقلام تعهدی بر پایداری سود و قیمت های سهام
اثر قوت و کفایت نظام راهبری بر کیفیت سود
اثر کیفیت سود بر بازده آتی دارایی ها و حساسیت مخارج سرمایه گذاری به جریان وجه نقد عملیاتی
اثر متغیر های نقدینگی –تورم- حفظ سرمایه تولید ناخالص ملی بر سودآوری بانک ملت
اثر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام
اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( مطالعه موردی : استان گلستان)
اثر مخارج سرمایه ای بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
اثر مخارج سرمایه ای،مخارج مالی و مخارج عملیاتی بر مدیریت سرمایه در گردش
اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی
اثر مدیریت نقدینگی وسایر عوامل مالی بر توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثرات آمیختة بازاریابی بر بازارپذیری ماهی پرورشی در شهر ایلام
اثرات بازنگری دراستانداردحسابرسی مستند سازی بر برداشت حسابرسان از عملیات حسابرسی مستقل
اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر محیط ایران بر اساس اظهار نظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران (پژوهش پیمایشی)
اثرات درآمد حاصل از صادرات در شرکتهای صنایع تولیدی در مقایسه با شرکتهای تولیدی فاقد صادرات بر قیمت سهام آنها دربورس اوراق بهادار تهران
اثرات فرهنگ بر فرایندهای تصمیم گیری اخلاقی حسابداران ایران
اثرات گزارشات مالی حسابرسی شده بر ارتقاء ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
اثرچرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی
اثرگذاری سود حسابداری و محتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده آن در تعیین ارزش شرکت
اثرگزارش اجزای سود حسابداری برتوان پیش بینی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » – شهریور با مشاوره رویا دارابی 87
اثرمخارج سرمایه ای دولت بر شاخص بورس اوراق بهادارتهران
اخلاق حرفه ای و نقش آن در شفافیت بازار سرمایه
ارائه الگوی کیفیت اطلاعات مالی با توجه به عوامل سازمانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده در صنعت فرش (فرش دستباف)
ارائه الگوی مناسب بهای تمامشده محصولات کشاورزی (گردو و بادام)
ارائه چارچوبی جهت سنجش مزایای سیستم برنامهریزی منابع سازمان در حسابداری با استفاده از کارت امتیازی متوازن
ارائه روشی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات اینترنتی در شرکتهای ‏‎ICP‎‏ و ‎ISP‎‏
ارائ‍ه‌ روشی به‌ م‍ن‍ظور بک‍ارگیری ت‍کیک‍ه‍ای ت‍ص‍میم‌ گیری با م‍عیاره‍ای چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ در ارزیابی ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍عب بان‍ک‍ه‍ا
ارائه مدل اقتضایی برای عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران
ارایه مدل بهینه تأمین مالی در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه عصبی
ارائه مدل پیش بینی قدرت پرداخت دیون با استفاده از نسبت های مالی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی مبتنی برالگوریتم ژنتیک درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارایه مدل جهت پیش بینی عملکرد ( مالی و بازار) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره ساعی,محمدجواد
ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ج‍ه‍ت‌ پیش‌ بینی ع‍م‍ل‍ک‍رد (م‍الی و بازار) ش‍رک‍ت‍ه‍ای پ‍ذیرف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در بورس‌ اوراق‌ به‍ادار ت‍ه‍ران‌ با اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ م‍الی
ارائه مدل سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در مجتمع مس سرچشمه کرمان
ارائه مدلی برای پیش بینی سودهای آتی با استفاده از ترکیب نسبت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه مدلی برای رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران
ارائه مدلی برای رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه اسلامی؛ نمونه ی موردی ایران
ارائه مدلی جهت بهینه سازی اقلام ترازنامه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی بانک پارسیان)
ارائه یک مدل به منظور استقرار سیستم هزینههای کیفیت ( COQ ) در فروشگاههای زنجیرهای
ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک
ارتباط اهرم مالی و تنوع سرمایه گذاری با مدیریت سود فزاینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بازده تحقق یافته، بازده مورد انتظار و عوامل ریسک شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ‏‎(REVA)‎‏ و سود هر سهم(EPS)‎‏ و نسبت به قیمت به سود
ارتباط بین انعطاف پذیری مالی وانتخاب روش استهلاک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین بیش ارزش گذاری سهام و ثروت سهامداران با هموارسازی سود
ارتباط بین تصمیمات مالی ، فرصتهای رسد و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین تغییرات سود و تغییرات جریان نقد عملیاتی با تغییرات ارزش شرکت درمدل چرخه عمر
ارتباط بین تغییرات سود و تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی با تغییرات ارزش شرکت در مدل چرخه عمر شرکت
ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین سهم بازار و نقدینگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین سود عملیاتی و اقلام غیرعملیاتی با بازده و قیمت سهام و نقش آنها در پیش بینی سود خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین سودهای حسابداری و بازده سهام
ارتباط بین سیاست پایدار سود تقسیمی با عملکرد شرکت
ارتباط بین صورت گردش وجوه نقد و ‏‎DPS‎‏
ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود و تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس
ارتباط بین فعالیت های خارج از ترازنامه و عدم کارایی هزینه بانکها
ارتباط بین کیفیت سود حسابداری با نظام راهبری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین کیفیت سود و معوقات آن با بازده سهام
ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت جریان وجه نقد با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با جریان نقد عملیاتی و کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
ارتباط بین معیارهای مختلف عملکردبا بازده سهام
ارتباط بین معیارهای موجود و مطلوب ارزیابی عملکرد مالی در شرکتهای برق منطقه ای تحت پوشش شرکت توانیر
ارتباط بین نسبتهای مالی باقیمت سهام در صنعت سیمان بین سالهای ‎۷۲ تا‎۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین نوسانات سود و قابلیت پیش بینی سود در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط تغییرات اقلام صورتهای مالی با تغییرات قیمت سهام
ارتباط ساختار مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط سود و جریان های نقدی در صنایع تحت کنترل شدید قانون : شواهدی از صنعت بانکداری
ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط میان نوسانهای قیمت و ارزش بازار سهام
ارتباط هموارسازی سود با قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط هموارسازی سود و نرخ رشد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط و همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
ارتقاء ارزش آفرینی فعالیتها از طریق “مدیریت بر مبنای فعالیت” در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (reva)
ارزش گذاری بازیکنان فوتبال حرفه ای بر اساس عملکرد آن ها، با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)
ارزش گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداربر اساس رویکرد استفاده از وجوه نقد واقعی با بکارگیری مدل ارزک 2005
ارزشیابی اثر بخشی سیستم پرداخت پاداش افزایش تولید در شرکت هپکو
ارزشیابی بازار از اجزای تعهدی و نقدی
ارزشیابی دوره های حسابداری و کامپیوتر آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهر تهران بر اساس الگوی
ارزشیابی دوره های حسابداری و کامپیوتر آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهر تهران بر اساس الگوی
ارزشیابی روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران
ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدلهای ارزش افزوده اقتصادی وجریانهای ازاد نقدی و تعیین شکاف قیمت وارزش سهام
ارزیابی آثار دستورالعمل طرحهای عمرانی مصوب سال ۱۳۸۰، وزارت امور اقتصادی و دارائی (و اصلاحات بعدی آن) در محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی طرحهای عمرانی
ارزیابی اثر خود اظهاری مالیاتی بر میزان مالیات وصولی در شهرستانهای استان تهران
ارزیابی اثر عدم تقارن اطلاعات بر حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت­های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1384
ارزیابی اث‍رات تغییر سیستم حسابداری سازمان‌ تامین‌ اجتماعی از مبانی ن‍ق‍دی به تعهدی در ارائه ص‍ورتهای مالی
ارزیابی اثرات گزارشات مالی میاندوره‌ای و پایان دوره‌ای بر نوسانات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثرات مدیریت سود روی مربوط بودن ارزش دفتری و سودها ، از طریق مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اثربخشی نوع و ارزش وثایق در بازیافت مطالبات تجاری (مطالعه موردی بانک رفاه)
ارزیابی اثرگذاری سود خالص و جریان های نقد عملیاتی بر قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی اجرای استانداردهای حسابداری توسط شرکتهای سرمایه گذاری
ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایهگذاران هنگام خرید و فروش سهام
ارزیابی ارتباط بین تکنیک Q توبین و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی و دیدگاه ترازنامه ای
ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای
ارزیابی ارتباط میان هزینه سرمایه باریسک در اجزای سود (نقدی وتعهدی ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی ارتباط وجوه نقد حاصل از عملیات با سود عملیاتی و مقایسه میزان ارتباط آنها در دو رویکرد طبقه بندی صورت گردش وجوه نقد
ارزیابی ارتباط وجوه نقد حاصل از عملیات با سود عملیاتی و مقایسه میزان ارتباط در رویکرد طبقه بندی صورت گردش وجوه نقد
ارزیابی اقتصادی نیروگاه های سیکل ترکیبی
ارزیابی امکان‌پذیری تعیین بهای تمامشده خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی
ارزیابی امکانسنجی طراحی سیستم مناسب حسابداری درآمد و بهای تمام شده پروژههای تاسیسات عمومی در شرکت شهرکهای صنعتی ایران طی سالهای ‎۱۳۸۰ الی ‎۱۳۸۲
ارزیابی اهمیت و نقش عوامل موثر در رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر بربهبود عملکرد
ارزیابی بازده سرمایه گذاری در بنادر صیادی استان سیستان و بلوچستان احداثی طی برنامه اول و دوم توسعه
ارزیابی بازده سرمایه گذاری در بنادر صیادی استان سیستان و بلوچستان طی برنامه اول و دوم توسعه
ارزیابی بازده سرمایه گذاری در صنعت پرورش میگو در استان سیستان و بلوچستان 81-78
ارزیابی بازدهی سرمایه گذاریهای موقوفات در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار
ارزیابی بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداریها
ارزیابی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی طولانی مدت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی تاثیر افشای اطلاعات غیرمالی بر تصمیمات سرمایه گذاران
ارزیابی تاثیر آموزش حسابداری بر تصمیمگیری مدیران
ارزیابی تاثیر بکارگیری توامان متغییرهای ارزشیابی نسبی برای تعیین روند سودهای پیش بینی نشده
ارزیابی تاثیر به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر بهبود عملکرد مدیریت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
ارزیابی تاثیر تنوع بخشی خرید سهام بر کاهش ریسک سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی تاثیر سیستم حسابداری سنجش مسئولیت بر نسبت‌های سودآوری از دیدگاه مدیران (در صنایع لوازم خانگی)
ارزیابی تاثیر سیستم حسابداری سنجش مسئولیت و نسبتهای نقدینگی
ارزیابی تاثیر مدیریت سود روی میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت
ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس
ارزیابی تاثیر میزان سهام شناور آزاد(Free Float) بر دامنه نوسان قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران و ارائه راه حل های مناسب دراین زمینه
ارزیابی تاثیرات سود و جریانات وجه نقد آزاد بر ارزش بازار سهام (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی تحلیلی سری زمانی سود حسابداری و قیمت سهام
ارزیابی توان مالی بانک صنعت و معدن با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت جریان های نقدی
ارزیابی توان مالی بانک صنعت و معدن با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت جریانهای نقدی
ارزیابی توانایی مدل پیش بینی تنگدستی مالی با استفاده از ترکیب های جریان وجوه نقد
ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی توانمندی مالی شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل پیش بینی ورشکستگی اسپرینگیت
ارزیابی درجه توانایی عایدات و وجوه نقد عملیاتی در پیشبینی جریان وجوه نقد آتی و تعیین برتری هرکدام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی حسابداری دانشگاه تهران
ارزیابی دلایل عدم تحقق سود هر سهم پیش بینی شده در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی رابطه اهرم عملیاتی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی رابطه به متغیرهای حسابداری و ریسک سیستماتیک (بتا)
ارزیابی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی رابطه بین ریسک و متغیرهای حسابداری
ارزیابی رابطه بین عایدی (E.P.S) سهام با حجم مبادلات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی رابطه هزینه تجهیزمنابع با سود خالص در بانک تجارت
ارزیابی راهکارهای اجرایی استقرار مدلها و چارچوب های نظری گزارشگری مالی اسلامی درایران
ارزیابی رتبه بندی شرکتها بر اساس اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری و مقایسه آن بار رتبه بندی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی روابط متقابل رشد اقتصادی با ساختار مالی و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی روشهای تقسیم سود و تاثیر آنها بر سود آوری و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت داروسازی
ارزیابی ریسک حسابرسی با استفاده ار تحلیل پوششی داده ها
ارزیابی ریسک-بازده با تأکید بر پازل بازده – تورم – سهام و حساسیت بورس اوراق بهادارتهران نسبت به تولید ناخالص ملی (GNP)
ارزیابی سودآوری شرکتهای دولتی با استفاده از متغیرهای حسابداری و تحلیل های مالی طی سالهای 1368-1378
ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در پیشبینی مخاطره بازار سهام شرکتها
ارزیابی سودمندی نسبت‌های مالی برای پیشبینی کوتاه مدت جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
ارزیابی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی در کارخانه موتورسازان تراکتورسازی ایران (مطالعه موردی)
ارزیابی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی در کارخانه موتورسازان تراکتورسازی ایران (مطالعه موردی)
ارزیابی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر مهمترین متغیرهای مالی، مطالعه موردی (کارخانه قند بیستون)
ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری در صنعت پرورش ماهی سرد آبی در استان تهران
ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور
ارزیابی عملكرد مالی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های حسابداری منابع انسانی
ارزیابی عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از کارت ارزیابی متوازن
ارزیابی عملکرد بانکهای صادرات استانها از طریق شاخص های مالی
ارزیابی عملکرد براساس معیارهای کارت ارزیابی متوازن و استراتژی مبتنی برگونه شناسی مایلز و اسنو در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی عملکرد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در صنعتی بیمه کشور
ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت براساس شاخصهای مالی
ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی منطقه آزاد کیش جذب سرمایه های خارجی – ایجاد اشتغال
ارزیابی عملکرد مناطق بانک سپه با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره فازی(FMCDM) و کارت امتیازی متوازن(BSC)
ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر سطح اعتماد مسئولین اعتباری بانکهای خصوصی شهر اصفهان نسبت به مدیران شرکتها
ارزیابی عوامل موثر بر افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی عوامل موثر بر خسارات بیمه شخص ثالث و تاثیر آن بر ریسک و بازده صنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب
ارزیابی فرآیند اظهار تا وصول مالیاتهای مستقیم جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری برای ثبت درآمد
ارزیابی قابلیت مدلهای تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی
ارزیابی کارایی الگوهای ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن
ارزیابی کارایی گروه‌های آموزشی حسابداری دانشگاه‌های سراسری و آزاد استان اصفهان
ارزیابی کاربرد سیستمهای اطلاعات حسابداری(AIS)‬ [ا.آی.اس] در شرکتهای پ‍ذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران‌ در دوره زمانی ۱۳۷۵ – ۱۳۷۹ و ارائه راهکارهای من‍اسب
ارزیابی کفایت ذخیره مطالبات لاوصول بانک ملت برای پوشش مطالبات غیرقابل وصول
ارزیابی کیفی کاربرد سیستم حسابداری در شرکت سهامی شیلات ایران
ارزیابی گزارشگری حسابهای انتظامی در واحدهای تجاری دولتی
ارزیابی مالی سرمایه گذاری در صنعت پرورش میگو در استانهای ساحلی جنوب کشور
ارزیابی مالی سرمایه گذاری در مزارع شالیزار جهت پرورش ماهیان سرد آبی
ارزیابی ماهیت ساختار سرمایه و تاثیر آن بر بازده سهام شرکتهای فعال در صنعت سیمان طی سالهای ۱۳۸۱-‎۱۳۷۷
ارزیابی محتوای اطلاعات مالی تحقیقات آنتی دامپینگ و نقش مدیران مالی در چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و بهای تمام شده کالای ساخته شده به عنوان عامل محوری در مباحث دامپینگ و آنتی دامپینگ
ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبتهای صورت جریان وجوه نقد و نسبتهای حسابداری تعهدی در تشخیص درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی مقایسه ای ساختار سرمایه شرکت های با فناوری بالا و سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه
ارزیابی مقایسه‌ای هزینهیابی جذبی سنتی و هزینهیابی مبتنی بر مبنای فعالیت (ABC) در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی
ارزیابی موانع توسعه هزینه یابی کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی
ارزیابی میزان اتکاء معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداری و غیر‌حسابداری در تصمیمات سرمایه گذاری
ارزیابی میزان پوشش فرایندهای مالی تعیین شده دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بکارگیری نرم‌افزارهای مالی استفاده شده و ارائهی راه کار مناسب بمنظور افزایش کارآیی
ارزیابی میزان تاثیر متغیرهای سنجش ریسک اعتباری کشور در رتبه بندی ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و ارائه راهکار در جهت بهبود رتبه ریسک کشوری ایران
ارزیابی میزان تاثیر مرور و بازبینی کاربرگهای حسابرسی حسابرسان در کاهش ریسک حسابرسی در راستای ریسکهای ذاتی، کنترل و عدم کشف
ارزیابی میزان ریسک ذاتی حسابرسی در سطح مانده حساب از دیدگاه حسابرسان مستقل ایران
ارزیابی میزان سودمندی نسبتهای مالی حاصله از صورت جریان نقدی همراه با نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در جهت تصمیمگیری مدیران
ارزیابی میزان شناخت حسابرسان از مفاهیم و محتوای استانداردهای حسابرسی ایران
ارزیابی میزان کارآیی سیستم بودجه بندی بانک صادرات ایران(مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران)
ارزیابی میزان مشارکت روسا و مدیران مالی در تصمیمگیریهای مدیریت در شرکتهای تحت پوشش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
ارزیابی میزان موفقیت سیستم اطلاعات حسابداری رایانه ای بانک مسکن در ارائه گزارش به مدیریت
ارزیابی میزان موفقیت سیستم های اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل تعدیل شده دلون و مکلین
ارزیابی میزان موفقیت سیسم اطلاعات حسابداری رایانه ای بانک مسکن در ارائه گزارش به مدیریت
ارزیابی نحوه پردازش مالی دریافتی از مشتریان به منظور اعطای تسهیلات بلند مدت و ارتباط آن با بازپرداخت تسهیلات در بانک سپه
ارزیابی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و بررسی مشکلات پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی نظام حسابداری قیمت تمام شده در واحدهای مرغ تخمگذار
ارزیابی نظام حسابداری مدیریت در شرکت برق منطقه ای زنجان
ارزیابی نظام قیمت تمام شده در صعنت تولید مواد غذایی گوشتی
ارزیابی نظام محاسباتی بهای تمام شده توزیع و فروش فرآورده های نفتی و ارائه روش مناسب
ارزیابی نظام منابع و مصارف بانک مسکن و ارائه الگوی مناسب
ارزیابی نقش EPS و DPS بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و تاثیر آن بر افزایش بهره وری (مطالعه موردی کارخانه قند یاسوج)
ارزیابی و بررسی تحلیلی ریسک ساختار ترازنامه بانک توسعه صادرات ایران
ارزیابی و مقایسه عملکرد بانکهای تجاری دولتی با شاخص های مالی (رشد و سودآوری) و شاخص کارایی (روش تحلیل فراگیر داده ها مدل اندرسون- پیترسون)
ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی یکنواختی گزارشگری طرحهای بازنشستگی در صورتهای مالی شرکتها
آزمایش تجربی در خصوص صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص عمومی قیمتها و اثرات آن بر برخی از تصمیمات اقتصادی
آزمون تجربی مدل فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران
آزمون عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی
آزمون مدل ارزشیابی اولسن و نیز مدل تعدیل شده آن بر مبنای نرخ تورم در ایران
آزمون مدل پیش بینی سلامت مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام
آزمون مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده از تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای پیش بینی رشد سودهای بلند مدت (در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)
استفاده از خصوصیات مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ارزیابی کیفیت سود‏‎
استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده از فنون علم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت
استفاده از متغیرهای چندگانه حسابداری ( جریان نقدی ، سود، حقوق صاحبان سهام ) در پیش بینی بازده سهام
استفاده مدیران مالی از تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در تصمیمات مالی
آسیب شناسی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در شرکت های کوچک
اشکالات حسابداری تولیدکنندگان اصلی قطعات موتور سیکلت توسط سازندگان امانی و ارائه راه حل مناسب برای آن
افزایش توان قضاوت حسابرسان در اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت شرکت ها با استفاده از مدل های آماری پیش بینی ورشکستگی به عنوان یک روش تحلیلی
افشای اطلاعات حسابداری و ویژگیهای مالی شرکتها
امکان‌ بکارگیری هزینه یابی بر مبن‍ای فعالیت ABC در شرکتهای رنگ سازی پ‍ذیرفته شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران‌ با توجه به فعالیت پ‍نجساله ۱۳۷۵ ل‍غ‍ایت ۱۳۷۹
امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
امکان سنجی استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای تولید کننده نوار تفلن
امکان سنجی استقرار سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در شرکت خودروسازی سایپا
امکان سنجی استقرار هزینه یابی برمبنای فعالیت در تعاونی اعتبارثامن الائمه(ع)
امکان سنجی ایجاد کمیته حسابرسی صاحبکار در ایران
امکان سنجی بکارگیری شاخص های تحلیل تکنیکی (فنی) در پیش بینی روند حرکت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار در تهران
امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان
امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان
امکان سنجی پیاده سازی سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاههای ایران
امکان سنجی پیاده سازیXBRL در شرکت های ایرانی (مطالعه موردی: شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه)
امکان سنجی طراحی اوراق قابل تبدیل برای بازار سرمایه ایران با توجه به فقه شیعه
امکان سنجی و بسترسازی گزارشگری اجتماعی از سوی شرکتها در ایران
امکان‌سنجی پیاده‌سازی ارزیابی متوازن در بیمارستان‌های شیراز
امکان‌سنجی پیاده‌سازی حسابرسی مستمر در شرکت‌های ایرانی
امکان‌سنجی پیاده‌سازی گزارشگری زیست محیطی در ایران
امکان‌سنجی تدوین یک مدل پشتیبان تصمیمگیری در ارزشیابی سهام از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در بورس اوراق بهادار
انتخاب سبد سهام بهینه از بین سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم مورچگان
انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
انحراف بودجه عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن و تعیین سهم آن در رشد ارزش افزوده بخش مذکور
اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انعطاف پذیری مالی وتاثیر آن بر روش استهلاک

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان