مجلات و نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه ISI

تعداد 66 مجله و نشریات ایرانی در فهرست اصلی نشریات ISI تامسون (Thomson Reuters) واقع شده در Master Journal List موسسه بین المللی ISI به نشانی آدرس اینترنتی www.isinet.com و یا http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ ثبت شده اند (برگرفته از وبسایت SID).

از این 66 نشریه، نشریاتی که دارای نمایه های Science Citation Index Expanded، Social Sciences Citation Index هستند جزو نمایه های WOS (Web of Science) و یا گزارشات استنادی ژورنال ها JCR (Journal Citation Reports) به شمار می روند و ضریب تاثیر (Impact Factor) آنها نیز محاسبه و ارائه شده است. برای این کار به صفحه ما ضریب تاثیر (ایمپکت فاکتور) IF مجلات سال 2015 در بخش آخرین اخبار مراجعه نمایید.

دانلود لیست نشریات ایرانی نمایه شده در ISI (اینجا)

1. APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY
Annual
ISSN: 1026-5007
PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX
1454, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Zoological Record

2. ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE
Quarterly
ISSN: 1029-2977
ACAD MEDICAL SCIENCES I R IRAN, PO BOX 19395-5655, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

3. ARCHIVES OF RAZI INSTITUTE
Quarterly
ISSN: 0365-3439
RAZI VACCINE & SERUM RES INST, PO BOX 31975 148, KARAJ, IRAN, 00000
1. Zoological Record

4. AVICENNA JOURNAL OF MEDICAL BIOTECHNOLOGY
Quarterly
ISSN: 1561-4921
AVICENNA RES INST, NO 2 & 3, SHABO ALLEY, ST NO 18, VELENJAK AVE, YEMEN ST, SHAHEED CHAMRAN EXPWY, TEHRAN, IRAN, 19857-43413

5. BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS
Semiannual
ISSN: 1735-8787
BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP, PO BOX 1113, MASHHAD, IRAN, 91775
1. Science Citation Index Expanded
2. Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences

6. BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY
Semiannual
ISSN: 1735-8515
IRANIAN MATHEMATICAL SOC, PO BOX 13145-418, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

7. CASPIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
Semiannual
ISSN: ****-****
UNIV GUILAN, FAC NATURAL RESOURCES, SOMEHE SARA, GUILAN, IRAN, 1144
1. Zoological Record

8. CELL JOURNAL (YAKHTEH)
Quarterly
ISSN:2228-5806
ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000
Coverage
1. Science Citation Index Expanded

9. DARU JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY
Quarterly
ISSN: 1560-8115
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. BIOSIS Previews

10. JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH
Quarterly
ISSN: 2008-4668
ISLAMIC AZAD UNIV, AGRICULTURAL FAC, PO BOX 38135-567, ARAK, IRAN

11. HEPATITIS MONTHLY
Quarterly
ISSN: 1735-143X
BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER, GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

12. IFRO NEWSLETTER
Irregular
ISSN: ****-****
IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Zoological Record

13. INTERNATIONAL JOURNAL OF AQUATIC SCIENCE
Annual
ISSN: 2008-8019
DR ALIREZA ASEM, ANIMAL BIOSYSTEMATIC PROTECTORS URMIA LAKE NATL PARK SOC-NGO, URMIA, IRAN
1. Zoological Record

14. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTEMIA BIOLOGY
Annual
ISSN: 2228-754X
DR ALIREZA ASEM, ANIMAL BIOSYSTEMATIC PROTECTORS URMIA LAKE NATL PARK SOC-NGO, URMIA, IRAN
1. Zoological Record

15. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
Quarterly
ISSN: 1735-0522
IRAN UNIV SCI & TECHNOL, COLL CIVIL ENG, PO BOX 16765-163, NARMAK, IRAN, TEHRAN, 16844
1. Science Citation Index Expanded

16. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
Quarterly
ISSN: 1735-6865
UNIV TEHRAN, GRADUATE FAC ENV, NO 20 GHODS ST, ENGHELAB AVE, PO BOX 14155-6135, TEHRAN,IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Zoological Record

17. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
Quarterly
ISSN: 1735-1472
CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES, IAU, GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY, SCIENCE & RESEARCH CAMPUS, PO BOX 14515-775, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

18. INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY & STERILITY
Quarterly
ISSN: 2008-076X
ROYAN INST, PO BOX 16635-148, TEHRAN, IRAN
1. Science Citation Index Expanded

19. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION
Quarterly
ISSN: 1735-6814
GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, JOURNAL OFFICE, VICE-PRESIDENCY RESEARCH, GORGAN, IRAN, 49138-15739
1. Science Citation Index Expanded
2. BIOSIS Previews

20. IRANIAN BIOMEDICAL JOURNAL
Quarterly
ISSN: 1028-852X
PASTEUR INST IRAN, PASTEUR AVE, TEHRAN, IRAN, 13164
1. Zoological Record
2. BIOSIS Previews

21. IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY
Quarterly
ISSN: 1735-1502
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

22. IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL BIOSYSTEMATICS
Annual
ISSN: 1735-434X
FERDOWSI UNIV, DR JAMSHID DARVISH, DEPT BIOL, FAC SCIENCES, MASHHAD, IRAN, 00000
1. Zoological Record

23. IRANIAN JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES
Semiannual
ISSN: 1735-7179
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Zoological Record
3. BIOSIS Previews

24. IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES
Quarterly
ISSN: 2008-3866
MASHHAD UNIV MED SCIENCES, VICE-CHANCELLOR FOR RES CTR OFF IJBMS, DANESHGAH ST, PO BOX 9138813944 – 445, MASHHAD, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. BIOSIS Previews

25. IRANIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
Quarterly
ISSN: 1728-3043
NATL RESEARCH CTR GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY, PO BOX 14965-161, TEHRAN, IRAN, 00000
1. BIOSIS Previews

26. IRANIAN JOURNAL OF BOTANY
Semiannual
ISSN: 1029-788X
RES INST FORESTS & RANGELANDS, IRAN, PO BOX 13185-116, PEYKANSHAHR ENTRANCE, TEHRAN, KARAJ FREEWAY, 5TH KM, TEHRAN, IRAN, 00000
1. BIOSIS Previews

27. IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING- INTERNATIONAL ENGLISH EDITION
Quarterly
ISSN: 1021-9986
JIHAD DANESHGAHI, PO BOX 13145-1494, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

28. IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING
Quarterly
ISSN: 1735-1979
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. BIOSIS Previews

29. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES
Semiannual
ISSN: 1562-2916
IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Zoological Record

30. IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS
Tri-annual
ISSN: 1735-0654
UNIV SISTAN & BALUCHISTAN, PO BOX 98135-987, ZAHEDDAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

31. JOURNAL OF IMMUNOLOGY
Quarterly
ISSN: 1735-1383
SHIRAZ INST CANCER RES, SHIRAZ UNIV MED SCI, IRANIAN SOC IMMUNOL & ALLERGY, PO BOX 71345-3119, SHIRAZ, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

32. IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES
Bimonthly
ISSN: 1735-8582
IRANIAN SOC NEPHROLGY, APT 12, NO 63, SHAHEED TOUSI ST, DR GHARIB ST, KESHAVARZ BLVD, TEHRAN, IRAN, 1419783311
1. Science Citation Index Expanded

33. IRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
Quarterly
ISSN: 1735-4153
IRANIAN SOC OPHTHALMOLOGY, NORTH KARGAR AVE, 2ND FLR, NO 4, HOMA ALLEY, TEHRAN, IRAN, 1418654743
1. Science Citation Index Expanded

34. IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY
Quarterly
ISSN: 1735-7020
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Zoological Record

35. IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS
Quarterly
ISSN: 2008-2142
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

36. IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH
Quarterly
ISSN: 1735-0328
SHAHEED BEHESHTI UNIV, SCH PHARMACY, NO 10 SHAMS ALLEY, VALI-E ASR ST, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. BIOSIS Previews

37. IRANIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY
Quarterly
ISSN: 0006-2774
IRANIAN PHYTOPATHOLOGICAL SOC, PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST P O BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000
1. BIOSIS Previews

38. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Quarterly
ISSN: 0304-4556
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index

39. IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH
Quarterly
ISSN: 1728-4554
IJRR-IRANIAN JOURNAL RADIATION RES, NO 29, 4TH FL, CHAMRAN MEDICAL BLDG, PARVANEH ST, ALE-AHMAD HWY, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

40. IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY
Quarterly
ISSN: 1735-1065
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

41. IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE
Quarterly
ISSN: 1680-6433
SHAHID SADOUGHI UNIV MEDICAL SCIENCES YAZD, RESEARCH & CLINICAL CENTER FOR INFERTILITY, PO BOX 89195-999, YAZD, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

42. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE
Irregular
ISSN: 1028-6276
SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454
1. Science Citation Index Expanded
2. Zoological Record
3. BIOSIS Previews

43. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
Semiannual
ISSN: 2228-6160
SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71344
1. Science Citation Index Expanded

44. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING
Semiannual
ISSN: 2228-6179
SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71344
1. Science Citation Index Expanded

45. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING
Semiannual
ISSN: 2228-6187
SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71344
1. Science Citation Index Expanded

46. IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
Quarterly
ISSN: 1728-1997
SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454
1. Science Citation Index Expanded
2. Zoological Record

47. IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY
Semiannual
ISSN: 2008-465X
FERDOWSI UNIV MASHHAD, FAC VET MED, PO BOX 9177948974-1793, MASHHAD, IRAN

48. IRANIAN POLYMER JOURNAL
Monthly
ISSN: 1026-1265
POLYMER RESEARCH CENTER IRAN, PO BOX 14185-515, TEHRAN, IRAN
1. Science Citation Index Expanded

49. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL
Quarterly
ISSN: 1561-4395
IRANIAN RES CRESCENT SOC, PO BOX 2330, DUBAI, U ARAB EMIRATES, 00000
1. Science Citation Index Expanded

50. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
Quarterly
ISSN: 1680-7073
TARBIAT MODARES UNIV, FAC AGRICULTURE, PO BOX 14115-336, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

51. JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF IRAN
Semiannual
ISSN: 0259-9996
ENTOMOLOGICAL SOC IRAN, P O BOX 339, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Zoological Record
2. BIOSIS Previews

52. JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES
Bimonthly
ISSN: 1735-1995
ISFAHAN UNIV MED SCIENCES, HEZARJERIB AVE, PO BOX 81745-319, ISFAHAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

. 53. JOURNAL OF SCIENCE UNIVERSITY OF TEHRAN
Annual
ISSN: 1016-1058
UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Zoological Record

54. JOURNAL OF SCIENCES-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Quarterly
ISSN: 1016-1104
UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Zoological Record
2. BIOSIS Previews

55. JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY
Quarterly
ISSN: 1735-207X
IRANIAN CHEMICAL SOC, NO 7, MARAGHEH ST, OSTAD NEJATOLLAHI AVE, PO BOX 15875-1169, TEHRAN, IRAN,00000
1. Science Citation Index Expanded

56. JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY
Quarterly
ISSN: 2008-3645
AHVAZ JUNDISHAPUR UNIV MED SCI, PO BOX 6357-33118, AHVAZ, IRAN
1. Science Citation Index Expanded
2. BIOSIS Previews

57. PERSIAN JOURNAL OF ACAROLOGY
Semiannual
ISSN: 2251-8169
ACAROLOGICAL SOCIETY IRAN, UNIV TEHRAN, COLL AGRICULTURE, DEPT PLANT PROTECTION, PO BOX 4111, KARAJ, IRAN, 31587-77871
1. Zoological Record
58. PODOCES
Semiannual
ISSN: 1735-6725
WESCA WILDLIFE NETWORK & BIRD CONSERVATION SOC IRAN, C/O ABOLGHASEM KHALEGHIZADH, PO BOX 1336, KARAJ, IRAN, 31585
1. Zoological Record

59. PROGRESS IN BIOLOGICAL SCIENCES
Semiannual
ISSN: 2228-7833
UNIV TEHRAN, COLL SCI, PO BOX 14155-6455, TEHRAN, IRAN, 1417-614411
1. Zoological Record

60. ROSTANIHA
Semiannual
ISSN: 1608-4306
PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000
1. BIOSIS Previews

61. SCIENTIA IRANICA
Bimonthly
ISSN: 1026-3098
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE
1. Science Citation Index Expanded

62. ULUM-I ZAMIN
Quarterly
ISSN: 1023-742.
GEOLOGICAL SURVEY IRAN, AZADI SQ MERAJ ST, PO BOX 13185-1494, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Zoological Record

63. UROLOGY JOURNAL
Quarterly
ISSN: 1735-1308
UROL & NEPHROL RES CTR-UNRC, NO 44, 9TH BOUSTAN ST, PASADARAN AVE, TEHRAN, IRAN, 00000
1. Science Citation Index Expanded

64. VETERINARY RESEARCH FORUM
Quarterly
ISSN: 2008-8140
URMIA UNIV, FAC VET MED, URMIA, IRAN, 57153-1177

65. WILDLIFE MIDDLE EAST NEWS
Tri-annual
ISSN: 1990-8237
WILDLIFE MIDDLE EAST, C/O DECLAN O DONOVAN, WADI AL SAFA WILDLIFE CENTRE, PO BOX 1143, KARAJ, IRAN, 31585
1. Zoological Record

66. CELL JOURNAL (Yakhteh)
Quarterly ISSN: 2228-5806
ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000
Coverage
1. Science Citation Index Expanded
2. BIOSIS Previews

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان