آموزش روش تاپسیس TOPSIS

یون و هوانگ، روش تصمیم گیری تاپسیس TOPSIS را بر اساس این اصل توسعه دادند که گزینه انتخاب شده بایستی از راه حل ایده آل مثبت، کمترین فاصله و از راه حل ایده آل منفی، بیشترین فاصله را داشته باشد، این اصل در فرایند تصمیم گیری انسان ها اصلی شهودی و پذیرفتنی است.
این روش تصمیم گیری از پشتوانه ریاضی قوی برخوردار است و همانند بسیاری از روش های علمی،دانستن و رعایت مفروضات ،محدوده و شرایط اعتبار قوانین و صحت فرمول های پیشنهاد شده ،محدوده دقت نتایج و شرایط قابل قبول بودن جواب ها بسیار حایز اهمیت است .مفروضات زیربنایی این روش عبارت اند از:
الف)مطلوب بودن هر شاخص باید به طور یکنواخت، افزاینده یا کاهنده باشده، به عبارت دیگر، مطلوبیت شاخص اعم از کیفی یا کمی با تغییر مقدار آن افزاینده یا کاهنده است. شاخص ها باید به طور یکنواخت کاهنده یا افزاینده باشند تا بتوان بهترین ارزش موجود آنها را نشان دهنده ایده آل مثبت و بدترین ارزش آن ها را نشان دهنده ی ایده آل منفی تلقی کرد.
ب)شاخص ها بایدبه گونه ای باشند که مستقل از یکدیگر فرض شوند
ج)فاصله گزینه ها از ایده آل مثبت و ایده آل منفی به صورت فاصله اقلیدسی محاسبه می شود.

مروری بر روش تاپسیس

یکی از روش های متداول تصمیم گیری چند معیار ه است که برای تصمیم گیی در زمینه های گوناگوناستفاده می شود.در اینجافرض بر آن است که از بین گزینه های An,…,A2,A1 با توجه به معیار های X1، X2،…، Xm گزینه ی برتر انتخاب می شود ابتدا ماتریس تصمیم گیری((Dتعریف می شود که عناصر آن راdij می نامیم و به صورت زیر خواهد بود:

ماتریس تصمیم

در این روش به منظور دست یافتن به گزینه برتر با توجه به داده های ماتریس تصمیم،یک گزینه ایده آل(A+) و یک گزینه ضد ایده آل (A-) ایجاد کرده،سعی می شود که گزینه ای به عنوان گزینه برتر انتخاب شود که کمترین فاصله را از گزینه ایده آل و بیشترین فاصله را از گزینه ضد ایده آل داشته باشد.
الگوریتم روش تاپسیس
گام 1)مدل سازی
ایجاد ماتریس تصمیم (D) وتبدیل آن به یک ماتریس کمی با عناصر بی مقیاس شده
گام 2)
مشخص کردن بردارw به عنوان بردار اوزان شاخص ها با استفاده از یکی از روش های وزن دهی ،مانند آنتروپی و بردار ویژه.
گام 3)
ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین v:
گام 4)
مشخص کردن گزینه ایده آل (A+) و گزینه ضد ایده آل (A-):
گام 5)تعیین فاصله متریک گزینه ها از گزینه ایده آل ((d+j و از گزینه ی ضد ایده آل ((d-j با استفاده از روش اقلیدسی:
گام 6)محاسبه نزدیکی نسبی گزینه iم به راه حل ایده آل:
گام 7)رتبه بندی گزینه ها بر اساس ترتیب نزولی ،در نهایت بیشترین بیانگر گزینه برتر خواهد بود.

موسسه پارس تز ایرانیان، شرح مفصل الگوریتم تاپسیس TOPSIS به همراه مثال عملی با تمامی جزییات را گرداوری کرده است. برای دانلود می توانید اینجا را کلیک نمایید (دانلود فایل الگوریتم تاپسیس به همراه مثال عملی)

انجام تحلیل پروژه های TOPSIS با نرم افزارهای اکسل و یا MATLAB در حالت قطعیت و فازی و یا سایر روشهای تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر منطق فازی توسط موسسه پارس تز ایرانیان پذیرفته می شود.

ثبت سفارش فوری
بازگشت به صفحه اصلی