ایمپکت فاکتور چیست

نحوه جستجوی ایمپکت فاکتورImpact factor مجلات. شناسایی ایمپکت فاکتور مجلات. وب سایتهای جستجوی ایمپکت فکتور مجلات. نحوه محاسبه ایمپکت فاکتور مجلات. ایمپکت فاکتور مجلات 2015، ایمپکت فاکتور ژورنالهای ISI، مجلات با ایمپکت فاکتورهای بالا، جستجوی مقالات ISI، شناسایی مجلات ISI، مجلات جعلی وزارت علوم، چک کردن ای اس ای بودن مجله، جستجوی ISI بودن مجله در سایت تامسون رویترز، میزان ایمپکت فاکتور مجلات،

Impact Factor ایمپکت فاکتور چیست؟

ایمپکت فاکتور Impact Factor یا ای اف IF به عنوان درجه و میزان رفرنس دهی مقالات دیگر به مقالات یک مجله در نظر گرفته می شود. ایمپکت فاکتور نشان دهنده سطح بالای علمی مقالات و توجه پژوهشگران به آن مقالات و استفاده از آن می باشد. به صورت عام تر هرچه میزان رفرنس دهی به مقالات یک مجله در طول یک سال بالا باید ایمپکت فاکتور آن مجله نیز بالا خواهد بود. ایمپکت فاکتور مجلات به صورت سالانه برای مجلاتی که در لیست مجلات تامسون رویترز قرار دارند تعیین می شود. در انتهای هر سال، مجله های تحت پوشش فهرست نویسی ISI که در فهرست (Web of Science=WOS) و یا (Web of Knowledge=WOK) قرار گرفته اند، ارزیابی می شوند. ایمپکت فاکتور اختصاص یافته به مدت یک سال معتبر بوده و بسته به میزان ارجاعات سالهای آینده می تواند بالا یا پایین شود. در برخی مواقع نیز مجلات به دلیل چاپ مقالاتی که کمتر جنبه نوآورانه داشته و کمتر نظر پژوهشگران دیگر را جلب می کند ممکن است ایمکت فاکتور خود را از دست بدهد.
ایمپکت مجلات از تقسیم کلیه رفرنسها (ارجاعات) یک ساله یک مجله به مقالات چاپ شده در دوسال اخیر به دست می آید. به عنوان مثال اگر به مقالات مجله Applied engineering and managementدر سال 2014 جمعاً 36 ارجاع صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال 2013 و 2012 جمعا 59 مقاله(تعداد کل مقالات چاپ شده در دو سال اخیر) چاپ شده باشد، ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور آن مجله از تقسیم 36 بر 59به دست می‌آید که 61/. خواهد بود. میزان ضریب تاثیر به دست آمده نشان می دهد که به طور میانگین به مقالات مجله Applied engineering and management 61/. دفعه ارجاع داده می شود. بنا براین ایمپکت مجله ذکر شده از تقسيم تعداد ارجاعات یک سال تعیین شده به تعداد مقالات چاپ شده دو سال قبل بدست مي آيد.

شناسایی ایمپکت فاکتور

ضریب آنی یا Immediacy index چیست؟

ضریب آنی Immediacy index عبارتست از تقسیم تعداد ارجاعات داده شده به یک مجله در یک سال بر تعداد مقالات چاپ شده درهمان سال. به عنوان مثال اگر تعداد مقالات چاپی در مجله Applied engineering and management در سال 2015 بالغ بر 200 نسخه باشد و میزان ارجاعات به این مجله در همان سال 200 مورد باشد ضریب آنی این مجله 1 خواهد بود. بنابراین ضریب آنی یا فوری به محاسبه تعداد ارجعاعات نسبت به تعداد مقالات چاپ شده در یک سال می پردازد ولی ضریب تاثیر این سبت را به دوسال قبلی مورد محاسبه قرار می دهد.

شاخص نیمه عمر استناد یا Cited Half-Life چیست؟

شاخص نیمه عمر استناد (Cited Half-Life) نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد است و به صورت تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند.

 درخواست خدمات پارس تز ایرانیان