انجام تحلیل داده های کیفی با NVivo و MAXQDA

انجام تحلیل داده های کیفی با NVivo و MAXQDA

داده های کیفی داده هایی هستند که عدد و رقمی درآن وجود نداشته و هرچه هست نوشته ها، متون، نمادها، کلمات و جملات، گفتارها، اسناد، تصاویر است. داده های کیفی عموماً از طریق مصاحبه های عمیق، گردآوری اسناد و تصاویر به دست می آید. برای تحلیل داده های کیفی که از روش هایی مانند مصاحبه های عمیق، مصاحبه گروه های کانونی، تحلیل محتوای کیفی، تحلیل گفتمان، تحلیل محتوای کتب، روزنامه ها، فیلم، سخنرانی ها به ناچار باید از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی استفاده کرد. ازجمله نرم افزارهای معمول در این حیطه می توان به نرم افزار های MAXQDA، AtlasTi، NVivo اشاره کرد.

انجام تحلیل داده های کیفی با NVivo و  MAXQDA

خدمات ارائه شده برای تحلیل مصاحبه ها با استفاده از نرم افزارهای MAXQDA

•    پیاده سازی مصاحبه ها
•    كدگذاري اوليه و ثانويه مصاحبه با استفاده از نرم افزارهای AtlasTi، NVivo و  MAXQDA
•    تحلیل داده های اکتشافی و شناسایی مقوله ها از طریق مصاحبه ها
•    مقوله بندی و تفسیر یافته های بدست آمده از مصاحبه ها
•    گزارش یافته های تحلیل مصاحبه
•    استفاده از روشهای تحليل كمّي، ساختاري و تفسيري داده های مصاحبه توسط متخصصین
•    برگزاری جلسه آموزشی برای تسلط به نحوه كدگذاري اوليه و ثانويه مصاحبه و همچنین مقوله بندی
•    تحلیل نوشتارها و شناسایی اصطلاحات و مفاهيم و ميزان فراوانی آنها

خدمات مربوط به تحليل گفتگو یا گفتمان  Discourse analysis  

•    ارائه موضوعات بدیع به روش تحلیل گفتمان
•    انجام تحلیل های فصل چهارم پایان نامه به روش تحليل گفتگو یا گفتمان
•    تحليل گفتگو یا گفتمان در رشته های روانشناسی، علوم اجتماعی، مدیریت در کلیه گرایشها، علوم ارتباطات و رسانه،
•    برگزاری دوره های آموزشی تحلیل گفتمان

خدمات ارائه شده برای تحلیل محتوای کتب، روزنامه های و اسناد

•    برگزاری جلسات آموزشی برای آشنایی با تحلیل محتوا
•    شناسایی روایی و پایایی کدگذاریها در تحلیل محتوا
•    انتخاب واحد تحلیل، كدگذاري اوليه و ثانويه و مقوله بندی در تحلیل محتوا
•    تدوین فصل چهارم پایان نامه ها به روش تحلیل محتوا
•    تحلیل محتوای توصيفي،‌كمي و كيفي كتب درسي مقاطع تحصيلي و دانشگاهي؛
•    تدوین گزارش یافته  های تحلیل محتوا با کیفیت و دقت مناسب(برای مقالات و پایان نامه ها)
•    انجام کلیه اصلاحات احتمالی تا تایید نهایی
•    طرح سئوالات و فرضیه‌ها برای پروژه های تحلیل محتوا توسط متخصصین دپارتمان
•    تحليل محتواي فايلهاي تصويري مانند سريالهاي تلويزيوني، فيلمهاي سينمايي و برنامه فرهنگي؛
•    تحليل محتواي روزنامه ها و مجلات بر اساس مولفه ها
•    طراحي چك ليستهاي جمع آوري اطلاعات؛
•    محاسبه پايايي چك ليستهاي تحليل محتوا براساس ضريب توافق دو كد گذار.

خدمات ارائه شده برای تحلیل نظریه گرندد تئوری، داده بنیاد ها (Grounded-Theory)

•    ارائه موضوع جدید برای پروژه های مرتبط با نظریه داده بنیاد، نظریه گرندد تئوری،
•    تحلیل داده های مقالات و پروژه ها به روش نظریه داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها
•    طراحی مدل و الگو براساس روش نظریه گرندد تئوری،  داده بنياد؛
•    تحلیل فصل چهارم پایان نامه ها بر اساس نظریه نظریه گراندد تئوری، داده بنیاد یا نظریه برخواسته از داده ها
•    ارائه سوالات مصاحبه و آموزش نحوه ترتیب مصاحبه ها
•    كدگذاري باز، محوري و گزينشي و طراحي مدل با استفاده از نرم افزارهای AtlasTi، NVivo و  MAXQDA
•    مقوله بندي با استفاده از نرم افزارهای کیفی

خدمات ارائه شده برای تحلیل روش تحليلي و استنباطي

•    استخراج مفاهیم، اهداف، اصول و روش با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی؛
•    طراحي مدل و نقد گفته ها و بیانات
•    تعیین اعتبار ابزارهای تحقیق با استفاده از روش دلفی.

تحلیل داده های کیفی در موسسه پارس تز ایرانیان در رشته های زیر صورت می گیرد.

•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کارآفرینی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تحقیقات آموزشی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی آموزشی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزش عالی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و  MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی کورکان استثنایی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کتابداری
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی صنعتی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته فیزیولوژی ورزشی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت سلامت
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دارو
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
•    تحلیل داده های کیفی  با AtlasTi، NVivo و MAXQDA برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پزشکی

درخواست خدمات و ثبت سفارش موسسه پارس تز

برچسب ها: تحلیل داده، تحلیل کیفی، تحلیل کیفی با Grounded Theory، تحلیل با نرم افزار MAXQDA، تحلیل با نرم افزار NVivo