انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار EViews

EViews ایویوز یک نرم افزار دقیق برای تحلیل سیستمها و مدلهای اقتصادی به شمار می رود. این نرم افزار یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای تحلیل های اقتصاد سنجی و مالی می باشد. از لحاظ برنامه نویسی این نرم طوری طراحی شده است که کار کردن با آن ساده است. این نرم افزار قابلیت تحلیل مدلهای مختلف رگرسیونی، تحلیل داده های سری زمانی، داده های پنل، تحليل مدل‌هاي ARCH و GARCH  را دارا می باشد. علاوه بر این امکان برنامه نویسی در محیط نرم افزار برای تحلیل سیستم های کلان اقتصادی را دارا می باشد. متخصصان حاضر در دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور بوده و عموما در رشته های حسابداری، آمار، اقتصاد و مدیریت و مهندسی مالی هستند. این اعضاء سالها تجربه راهنمایی و مشاوره دانشجویان رشته های حسابداری، آمار، اقتصاد و مدیریت مالی را داشته وسابقه تحلیل های فراوانی در قالب فصل چهارم پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مقالات و طرح های پژوهشی را داشته اند. بنابراین با اطمینان کامل می توانید تحلیل های مالی و اقتصادی و حسابداری خود را به ما ارجاع دهید و ازخدمات متنوع ما که در ادامه ذکر شده است بهره ببرید.

تحلیل داده های آماری با Eviews

کلیه خدمات دپارتمان آماری موسسه پارس تز ایرانیان برای تحلیل های ایویوز EViews عبارتند از:

•    ارائه موضوعات جدید اقتصادی، مالی و حسابداری به همواه مقالات بیس BASE
•    برآورد انواع مدلهای اقتصادی با استفاده از روش های VAR و VECM
•    انجام آزمونهای متنوع جهت برآوردها و بررسی وجود خطا، همبستگی، خود همبستگی، هم خطی، شکست ساختاری و …
•    تخمین مدل های اقتصادی به روش ها,Probit ,Logit ,3SLS ,2SLS ,TSLS ,OLS
•    برآوردهای خطی و غیرخطی سیستم معادلات ساده و سیستم معادلات همزمان
•    انجام مدلهای پنل یا تابلویی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات
•    انجام انواع رگرسیون های خطی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات
•    برآورد کلیه  مدلهای سری زمانی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات
•    آزمون فرضیه ها، نیکویی برازش، استنباط آماری و گزارش نویسی
•    انجام آزمونهای ثبات ساختاری مدل
•    انجام آزمونهای علیت میانجیگری
•    انجام پیشبینی و حل مدلهای مختلف
•    الگوهای اتور گرسیو برداری و تصحیح خطای برداری
•    پیش بینی و شبیه سازی
•    شبیه سازی و حل معادلات همزمان
•    انجام آزمون های ریشه ی واحد و هم انباشتگی

فرایند ارائه خدمات تحلیل ها با استفاده از نرم افزار EViews  به شکل زیر خواهد بود.

1-برای شروع کار با موسسه تماس بگیرید و یا در قسمت درج سفارش سفارش خود را درج کنید
2-کلیه سوالات و اهداف خود که در پروپوزال یا مقالات بیس می باشد را برای ما ارسال کنید.
3-پس از بررسی مستندات شما کلیهاطلاعات لازم در زمنیه  نوع آزمون آماری، زمان و شرایط تحویل به شما اعلامی می شود.
4-در صورت توافق کلیه توافقات به عمل آمده به صورت رسمی مستند می شود.
5-انجام تحلیل های آماری و تدوین گزارش یافته ها با کیفیت مناسب
6-گزارش نویسی یافته ها متاسب با فرمت فصل چهارم پایان نامه، مقاله و یا طرح پژوهشی
7-برگزاری جلسه آموزشی حضوری یا غیر حضوری بعد از مطالعه دانشجو
8- انجام کلیه اصلاحات لازم

ارائه خدمات تحلیل های آماری با Eviews در موسسه پارس تز ایرانیان

کاربردهای نرم افزار EViews

رفع عملی خودهمبستگی در معادلات رگرسیون
برازش سیستم معادلات همزمان
انتقال و فراخوانی نتایج خروجی های نرم افزارEviews به سایر نرم افزار ها
ترسیم نمودارها  و تشریح گزینه های آن
انجام تعدیلات فصلی سری ها
روش های هموارسازی نمایی Exponential Smoothing
نقل و انتقال(ارسال و دریافت) داده های سری
ایستایی و ناایستایی(پایا و ناپایایی) سری های زمانی
نمودار یا تابع خود همبستگی و خودهمبستگی جزئی سری ها
رابطه علیت بین سری ها ( آزمون انگل-گرنجر)
آزمون هم انباشتگی(Cointegration Test)
بررسی اثرات یک تکانه یا جهش ناگهانی در سیتسم VAR و تاثیر آن بر کل سیستم
کاربرد مدل های با وقفه های توزیعی چند جمله ای
انجام آزمون های مربوط به ضرایب و پارامترهای تخمینی، جملات پسماند، تصریح و تشخیص
آزمون های ضرایب(Coefficient Tests )
آزمون والد برای محدودیت بر روی ضرایب (Wald test of coefficient restrictions)
آزمون اضافه کردن متغیرهای حذف شده (Omitted Variables)
آزمون حذف متغیرهای زائد(اضافه شده) (Redundant Variables)
آزمون های مربوط به جملات پسماندها(Residual Tests)
نمودارهای همبستگی و آماره های لجانگ-باکس Q (Corellograms and Q-statistics)
هیستوگرام و آزمون نرمال بودن (Histogram and Normality Test)
آزمون LM همبستگی سریالی (Serial Correlation LM Test)
آزمون LM آرچ (ARCH LM Test)
آزمون واریانس ناهمسانی وایت بدون جملات متقاطع
آزمون واریانس ناهمسانی وایت با جملات متقاطع
-آزمون های ثبات یا تصریح و پایداری (Stavility Test)
آزمون نقطه عطف (شکستگی) چاو ( Chow’s Breakpoint Test )
آزمون مبتنی بر پیش بینی چاو (Chow’s Forecast Test)
آزمون ریست رمزی (Ramsey’s RESET Test)
تخمین های عطفی یا بازگشتی (Recursive Estimates)
پسماندهای عطفی (Recursive residual)
آزمون مجموع پسماندهای عطفی انباشته CUSUM
آزمون مجموع مجذورات پسماندهای عطفی انباشته یا تجمعی CUSUM
آزمون پیش بینی تک مرحله ای (One-step Forecast Test)
آزمون پیش بینی N مرحله ای N-step forecast test
آزمون بررسی تغییرات تخمین ضرایب عطفی Recursive Coefficient estimates
بررسی مدل های همزمان
مدل حداقل مربعات غیر مستقیم (ILS)
مدل متغیرهای ابزاری (IV)
مدل حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS)
مدل حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)
حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML)
رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)
مدل با داده های مقطعی و سری زمانی (PANEL DATA)
مدل های با متغیر وابسته کیفی(LOGIT,PROBIT,LPM)

جهت انجام تحلیل آماری با نرم افزار E Views برای فصل چهارم پایان نامه یا تحلیل آماری داده های مقاله خود، با ما تماس بگیرید.

تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد (انواع گرایش ها)
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابرسی
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری مدیریت
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری و اقتصاد سنجی با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری با EVIEWS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت کارآفرینی
درخواست خدمات پارس تز

برچسب ها: افتصادسنجی، تحلیل آماری، تحلیل داده، نرم افزار Eviews