انجام تحلیل آماری داده ها با نرم افزار Amos

یکی از نرم افزارهای ساده برای تحلیل های رگرسیونی، انجام مدل يابي معادلات ساختاري، مدل معادلات تحليل مسير، تحليل عاملي تاييدي نرم افزار اموس (Amos) می باشد. در دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان متخصصانی عهده دار تحلیل های مربوط به مدل سازی هستند که تسلط بالایی به این نرم افزار داشته و تحلیل های شما را به بهترین شکل ممکن و با جلب رضایت کامل شما انجام می دهند.

تحلیل داده های آماری با AMOS

تحلیل عاملی  در اموس Amos

تحلیل عاملی، نوعی روش آماری است که هدف کاربرد آن، ارائه مجموعه ای از متغیرها برحسب تعداد کمتری از متغیرهای فرضی است. در واقع تحلیل عاملی بر این فرض متکی است که متغیرهای مشاهده شده ترکیب های خطی از متغیرهای فرضی زیربنایی تر هستند، یعنی وجود یک مجموعه از عوامل زیربنایی و یک مجموعه متغیرهای مشاهده شده مفروض گرفته می شوند و تحلیل عاملی در صدد کشف این عامل ها و روابط آنان با متغیرهای مشاهده شده است.

مفروضات اساسی تحلیل عاملی :

1.مقیاس اندازه گیری متغیرها کمی باشند. یعنی دارای مقیاس های اندازه گیری فاصله ای یا نسبتی باشند.
2.حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی حداقل 200 نفر می باشد. البته بعضی از پژوهشگران نسبت 1  به 20 را برای متغیر به آزمودنی قابل قبول می دانند.
3.برای هر عامل وجود حداقل سه متغیر لازم است.

اصطلاحات تحلیل عاملی:

عامل: بیانگر ابعاد زیربنایی متغیرهای مورد مشاهده که از ترکیب خطی آنها حاصل می گردد.
بارعاملی: همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده و عامل ها را بار عاملی گویند. در واقع بیانگر همبستگی متغیرها با عامل هاست. مقدار بار عاملی در دامنه 1- تا 1+ است و هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد بیانگر همبستگی بالا بین عاملو متغیر است.
معناداری بار عاملی: در خصوص معناداری بار عاملی می توان از قاعده زیر پیروی کرد:

بار عاملیتفسیر
10.3+سطح معناداری قابل قبول
20.4+سطح معناداری متوسط
30.5+سطح معناداری قوی

تحلیل عاملی تاییدی اساسا یک روش آزمون فرضیه است و این مطلب را بیان می کند که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون در نظرگرفته شده اند واقعا معرف آنها هستند یا نه، را می آزماید و همچنین مشخص می نماید که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون هستند.  بطور کلی برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تاییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. نسبت مجذور کای به درجه آزادی بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد افزایش می دهد. ایده آل آن است که مقدار خی دو دارای سطح معناداری بیشتر از 0.05 باشد. معیارهای GFI و AGFI نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کوواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود. هردوی این معیارها بین صفر تا یک متغیر می باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند، نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است. شاخصRMSEA این شاخص، ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. این شاخص برای مدل های خوب 0.05 و کمتر است. مدلی که در آن این شاخص 0.1 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.

 

مدل معادلات ساختاری با Amos

دپارتمان آماری پارس تز ایرانیان در زمنیه تحلیل داده ها با نرم افزار اموس AMOSچه خدماتی ارائه می دهد؟

اساتیدی که خدمات مربوط به تحلیل داده ها  با نرم افزار اموس را ارائه می دهند به این نرم افزار تسلط کامل داشته و به انجام تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با این نرم افزار احاطه دارند. این اساتید به واسطه تسلط بر روش تحقیق و آمار قابلیت ارائه مشاوره های لازم را به متقاضیان دارا بوده و مهارت لازم جهت انجام تحلیل های دقیق و با کیفیت را دارا می باشند. علاوه براین این اساتید آماده ارائه کلاسهای آموزشی نرم افزار را نیز دارا می باشند.

مهمترین خدمات موسسه پارس تز ایرانیان برای تحلیل مدلها با اموس AMOS چیست؟

•    برگزاری دروه های آموزش نرم افزار اموس AMOS
•    ارائه اطلاعات رایگان برای انتخاب نوع مدل، روابط بین متغیرها و نحوه تحلیل
•    ارائه مشاوره های لازم جهت تدوین و یا تغییر مدل متناسب با سوالات و فرضیه های پایان نامه و مقالات
•    انعقاد  قرارداد رسمی جهت تعیین هزینه ها ، زمان و شرایط تحویل تحلیل های اموس AMOS
•    وارد کردن داده هاهای پرسشنامه ای به نرم افزارهای مکمل مانند SPSS
•    انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با اموس AMOS
•    انجام تحلیل های پایان نامه های کارشناسی  ارشد و دکتری با نرم افزار اموس AMOS
•    انجام تحلیل های مقالات ISI و علمی پژوهشی با نرم افزار اموس AMOS
•    گزارش یافته ها به صورت دقیق و متناسب با قالب مقاله و پایان نامه
•    برگزاری جلسه آموزشی حضوری جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
•    ارائه بروندادهای نرم افزاری به متقاضیان جهت پیوست در پایان نامه
•    انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور تا زمان تایید

برای استفاده از این خدمات مراحل زیر طی می شود:

1-تماس با موسسه و یا درج سفارش
2-بررسی تخصصی اهداف، سوالات و فرضیه ها توسط متخصصین پارس تز ایرانیان
3-ارائه پیشنهادهای لازم برای تدوین مدل یا بهبود آن
4-عقد قرارداد رسمی و شرح توافقات فی مابین
5-انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و تدوین گزارش یافته ها با کیفیت مناسب
6-برگزاری جلسه آموزشی حضوری یا غیر حضوری برای تسلط متقاضیان
7-انجام اصلاحات لازم در هر مرحله تا تایید نهایی آن

برای استفاده از خدمات متخصصین دپارتمان برای تحلیل داده ها با نرم افزار اموس AMOS  با ما تماس بگیرید.

تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت بازرگانی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دولتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیرت منابع انسانی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کتابداری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی صنعتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته فیزیولوژی ورزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت سلامت
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت دارو
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت مالی و بیمه
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت صنعتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت هتلداری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته MBA
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت رسانه
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم ارتباطات
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کارآفرینی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته اقتصاد
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته حسابداری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته گردشگری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تحقیقات آموزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته برنامه ریزی آموزشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مدیریت آموزش عالی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی کورکان استثنایی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی تربیتی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته روانشناسی بالینی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مشاوره و راهنمایی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته علوم اجتماعی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته زیست شناسی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته مطالعات خانواده
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته تربیت بدنی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته جغرافیا
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته کشاورزی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پزشکی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته پرستاری
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته توانبخشی
تحلیل آماری با اموس AMOS برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله های رشته  کاردرمانی

برچسب ها: تحلیل آماری، تحلیل داده ها با Amos، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی با Amos، فصل چهارم با نرم افزار Amos، مدل معادلات ساختاری، نرم افزار Amos