اصول نگارش چکیده مقاله

در این بخش با اصول نوشتن چکیده مقاله یا abstract  مقاله آشنا می شوید.
چکیده می‌تواند از چهار بخش عمده تشکیل شود: 1) بخش مقدماتی، 2) روش‌شناسی، 3) یافته‌ها و نتایج، و توصیه‌ها و 4) کلیدواژه‌ها

بخش مقدماتی چکیده مقاله شامل (انگیزه، دامنه و بیان مساله)

در این بخش ابتدا انگیزه‌ی مولف، عقاید عمده مولف، و بطور کلی هدف اصلی مطالعه و مرکز توجه او مطرح می‌گردد. بنابراین، باید مطرح گردد که مساله و نتایج تا چقدر از اهمیت برخوردارند. البته انگیزه مطالعه زمانی مطرح می‌گردد که بیان مساله به اندازه کافی جال و جاذب به نظر نیاید. اما، اگر بیان مساله به اندازه کافی جالب به نظر آید، بهتر است آن را در ابتدا بیاوریم. در بخش انگیزه و دامنه، اهمیت و هدف مطالعه، دامنه آن و تأثیری که می‌تواند بر جای می گذارد ذکر می‌شود. به سخن دیگر، در اینب خش لزوم انجام مطالعه مطرح می‌گردد. البته باید دقت شود که این بخش بسیار کوتاه و مختصر خواهد بود و نمی‌بایست از دو تا سه جمله فراتر رود. بیان مساله مهم‌ترین چیزی است که در بخش مقدماتی آورده می‌شود. کار شما تلاش می‌کند به چه مساله‌ای پاسخ دهد و یا چه مساله‌ای را حل نماید. پس، در این جا موضوع مطالعه در قالبی روشن و دقیق و براساس ضابطه‌های علمی مطرح و ابعاد آن مشخص می‌گردد. در این جا خود بیان مساله مطرح نمی‌شود و فقط چکیده‌ی آن در قالب یک یا دو جمله مطرح می‌شود.

بخش روش‌شناسی در چکیده مقاله

در مقاله‌های علمی – پژوهشی، مقاله برآمده از یک کار پژوهشی است که در آن از یک روش‌شناسی معینی اعم از روش، جامعه‌ی پژوهش، نمونه، ابزار و اعتبار و پایایی آن و روش‌(های) تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است که در این بخش همه‌ی آن‌ها در قالب یک بند ذکر می‌گردد. در برخی از مقاله‌ها از جمله مقاله‌های مروری و انتقادی، رویکرد پژوهش اعم از کل‌نگر یا تجزیه‌ای، انتقادی و غیره مطرح می‌گردد. به سخن دیگر، شما چگونه به مساله‌ی خود پرداخته‌اید؟  بطور کلی در این بخش مولف تلاش می‌کند خواننده خود را درخصوص اعتبار عقاید اصلی خود قانع نماید و این کار با ذکر روش‌شناسی و رویکرد امکان‌پذیر خواهد بود.

یافته‌ها و نتایج، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها در چکیده مقاله

در اینجا یافته‌ها و نتایج ارائه شده جهت پاسخ به مساله یا پرسش پژوهش و یا نتایج مطرح شده درخصوص تایید یا رد فرضیه(ها)ی پژوهشگر به صورت خلاصه آورده می‌شود. البته باید دقت شود که در چکیده یافت‌ها و نتایج عمده یا اصلی آورده می‌شود، و در صورت لزوم نتیجه‌گیری اصلی و توصیه‌ها مطرح می‌گردد. در یک چکیده کارنوشت علمی ممکن است نتایج تحلیل داده‌های معینی که نشانگر نتیجه‌گیری طرح هستند، مطرح شود. بنابراین، در یک مقاله‌ی برآمده از یک کار پژوهشی فرضیه آزما، یافته‌ها و نتایج مربوط به فرضیه‌ها هستند که آن‌ها می‌توانند هم به صورت معنی‌داری آماری مطرح شوند، یعنی اعداد و آمار ارائه شود، و هم به صورت کیفی و با کاربرد اصطلاح‌هایی نظیر «سریع‌تر، ارازنتر، کوچکتر، بزرگتر، بهتر و غیره» (در مقایسه‌ای‌ها) مطرح گردد. البته، در ذکر اعداد و آمار، شما نباید در چکیده ارقام و آمارهایی را بیاورید که به راحتی موجب سوء تعبیر می‌شوند. در چکیده‌های معمولی، یافته‌ها به صورت کلی‌تر مورد بحث قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها یا کلمات کلیدی در مقاله

معمولا در چکیده‌ها حداقل سه و حداکثر ده واژه یا اصطلاح کلیدی، کلمات کلیدی keywords، تحت عنوان کلید واژه‌ها یا واژگان کلیدی ذکر می‌گردد. این کلیدواژه‌ها برآمده از متن و در ارتباط با موضوع اصلی هستند. و خواننده با مطالعه‌ی آن‌ها و حتی در جستجوی رایانه‌ای، با کلیک روی آن‌ها به محتوای اصلی پی خواهد برد و یا به آن وارد خواهد شد پس، کلید واژه‌های خود را به گونه‌ای برگزیند که بواقع موید محتوای اصلی کارنوشت یا مقاله‌ی شما باشند.
نگارش مقالات آی اس ای ISI برای انجام نگارش مقاله، ترجمه تخصصی مقاله، شناسایی مجلات  وزارت علوم،  داوری،  اخذ پذیرش و چاپ تضمینی مقالات با ما تماس بگیرید.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان