آیین نامه انتخاب موضوع پایان نامه در دانشگاه آزاد اسلامی, کارشناسی ارشد و دکتری

مراحل انتخاب موضوع پایان نامه و اعلام آن به استاد راهنما و تصویب

دانشجو می بایست با مطالعه و بررسی هاي اولیه و مشورت با استاد راهنما و مشاور یک موضوع ترجیحاً پژوهشی برای پروپوزال و پایان نامه خود انتخاب نماید .
عنوان پایان نامه می بایست مختصر، رسا و جامع باشد .
دانشجویان باید توجه داشته باشند، دامنه تحقیق در حدي باشد که پایان نامه حداقل 6 ماهه و حدکثر یک ساله به اتمام برسد.
موضوع پایان نامه باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی مرتبط باشد .
منابع مورد نیاز او قابل دسترس باشد و تهیه آنها در توانایی دانشجو باشد.
منابع مورد نیاز قابل تنظیم و مطلب در توانایی مقطع تحصیلی دانشجو باشد.
دانشجویان لازم است تهیه مقاله را از شروع مراحل پیشنهادي موضوعی را انتخاب نمایند که امکان استخراج مقاله از پایان نامه را داشته باشد .

آیین نامه انتخاب موضوع پایان نامه در دانشگاه آزاد اسلامی

تکراري نبودن موضوع پایان نامه

جهت جلوگیري از تکراري نبودن موضوع پایان نامه، دانشجو موظف به اجراي موارد زیر است:
1-مراجعه به سایت ایران داك به آدرس www.irandoc.ac.ir و انجام مراحل زیر:
ثبت نام در سایت و اخذ کد کاربري و رمز عبور
ورود مجدد به سایت با نام کاربري و رمز عبور اخذ شده
انتخاب پایگاههاي اطلاعاتی و جستجوي عنوان پایان نامه و کلمات کلیدي موضوع پایان نامه
پرینت از نتایج جستجو و ضمیمه آن به فرم تصویب موضوع پایان نامه
2-مراجعه به سایت کتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس Sika.iau.ir و انجام مراحل زیر:
ورود به سایت به عنوان مهمان
جستجوي عنوان پایان نامه و کلمات کلیدي موضوع پایان نامه
پرینت از نتایج جستجو و ضمیمه آن به فرم تصویب موضوع پایان نامه
نکته مهم: چنانچه در جلسات هیأت داوران هنگام بررسی و نمره دادن به پایان نامه، مشخص شود که متن پایان نامه تکراري و کپی برداري شده است آن پایان نامه فاقد اعتبار و دانشجو به کمیت انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.

موافقت استاد راهنما و مشاور با موضوعات انتخابی

دانشجو باید با توجه به علاقه شخصی و ارشاد استاد راهنما و مشاور موضوعی را انتخاب و بعد از بررسی و پیش بینی مشکلاتی که ممکن است در مراحل اجرایی پایان نامه با آن مواجه شود، فرم تصویب موضوع پایان نامه را تکمیل و به امضاء اساتید راهنما و مشاور برساند.
تذکر مهم: چنانچه استاد راهنما و یا مشاور عضو هیأت علمی و یا حق التدریس واحد محلات نیستند ،دانشجو موظف است ضمن مطالعه دقیق آیین نامه انتخاب استاد راهنما و مشاور ، هنگام مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی ، مدارك زیر را نیز ضمیمه فرم تصویب موضوع پایان نامه نموده و به کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نماید
-1 آخرین حکم کار گزینی هیات علمی
-2 رزومه پژوهشی
-3 آخرین مدرك تحصیلی
پس از موافقت هاي کلی، فرم هاي تصویب موضوع پایان نامه در 2 برگ (یک برگ مخصوص گروه، و یک برگ
مخصوص دانشجو) تکمیل و پس از اخذ تآئید کارشناس تحصیلات تکمیلی ،جهت تآئید نهایی به گروه تحویل
داده می شود.

اقدامات لازم برای تغییر موضوع پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی

تغییر موضوع پایان نامه بعد از ارسال پروپوزال ها به دفتر تحصیلات تکمیلی ، داراي شرایط خاصی به شرح زیر
است:
تغییر عنوان پایان نامه فقط یک بار امکان پذیر است
ارائه دلائل کافی از طرف استاد راهنما در رابطه با تغییر عنوان پایان نامه با نامه رسمی و امضا شده توسط ایشان و
مدیر گروه مربوطه و ارائه آن به دفتر تحصیلات تکمیلی واحد
توجه :دانشجوي گرامی با توجه به تصویب موضوع و تائید استاد راهنما و مشاور به شرح فوق بایستی حداکثر ظرف مدت 2 هفته نسبت به تکمیل پروپوزال و تحویل آن به گروه اقدام نمائید تا پس از تائید شوراي تحصیلات تکمیلی گروه ،جهت طرح و تائید به شوراي پژوهش واحد ارسال گردد. با توجه به اینکه تاریخ دفاع شما بایستی حداقل 6 ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در شوراي پژوهش واحد باشد،زیان ناشی از دیرکرد تحویل پروپوزال متوجه خودتان خواهد بود.

درخواست خدمات پارس تز ایرانیان